ZONDAGSBLAD Het Volk lESSi met de Burgerij. TWEEDE KINDERFEEST DIE MEIDEN! DIE MEIDEN! I3e "\7%7~in ih Zondag 25 December 1904 10 cent, per nummer 60e jaar Nr 52. voor de Stad en het Arrondissement. Stad Dixmude. Schouwburgzaal Burgondische Schild. op Zondag* 35 December 1904. PROG^AJVIjVlA YAN HET CONCERT. TECILIA FEESTEN tiïj den Muzikalen Kring Het Concert. Lotsverbetering van den werkersstand. De Muzikale Wandeling. Het Avondmaal. Een vette kaas. Het Hoogzaal. Neemt en leest. DE DIXMPENAAR Abonnement ten tillen tijd veorop betaalbaar Aide nbonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10drukregels, hunn e neering of beroep betreJTende, drij maal kosteloos m ens blad te lijven Alle ajflchen bij den drukker van dit blad gt- grnkt.worden eens onver geld in hetzelve geplaatst Hen wordt aanzocht alle hoegenaamdt artikels uiterlijh tegen Vrijdagavond vrachtvrij en onder - teekend toe te zenden. Ot bekendmakingen betalen 2® een tien regel rechterlijke eerherstellingen 1 30 c. Er warden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamstt herbergen onzer omstre ken, ten einde aan de a*nettc<* welke in ons blad gelijfd worden, meerdere rnchtlairheiaif gen*. dit bladook Werkmanspensioen 1 IF1!?,- daags aan 65 jaar. Een man, ééneistem. rrrzMaH».! Muzikale Kring, marsche, La Japonaise, ouverture, La Pomme d'Or, gavotte-schottisch, Mijn Hoed, kluchtliedje Sauve qui peut, quatre-maias, De Letters, alleenspraak, Les Pélerines, duo. De Molenzeilen, uitgalming, De Mode, lied,, voorgezongen door Muzikale Kring, id. id. Emiel Houvenaeghel. Léa Thielen Augusta Rybens Irma Bolle. Bertha Vandevelde Yvonne Dedecker Maria Lecot. Adrienne Gheldof blijspel in één bedrijf. ROLVERDEELING Jozina Schellemans, Rozina Scherpenbeckx, nicüten Marieken, weesje, nicht Trien, dienstmeid j Trui, werkvrouw van Jozina Yr. Steenbergs, vriendin l Vr Klauwart. buurvrouw 1 Mie Winkels, koopvrouw Bertha Vandevelde Helena Maeseman Helena Yanhoucke Alix Comein Charlotte Courcelle Augusta Rybens Bertha Heirman Le Moulin de la Forêt Noire, quatre-mains, Qui vive P air, La Kobe, déclamation, Ik ken, lied, voorgezongen door Fantaisie pastorale, pour violon Léa Thielen Augusta Rybens Jules Gheldof Alix Comein Augusta Rybens Hugo Morel Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. Zaterdag vierden de Fanfaren het atroonfeest van Ste Cecilia. De Eere- en SjVerkende Leden, met hunne dames, waren alrijk op hei feest tegenwoordig. Leenden medewerking aan het Avond- eest MM. E. Somers, onder-bestuurder der befaamde Phil harmonie van Poperinge Amand Vermeersch, violonist, laureaat van liet Koninklijk Conservatorium van Gent Jlaes, laureaat van het Conservatorium van Mejuffers Sonek, beide laureaten van hetzelfde Conservatorium en twee bijzon- iere Jufvrouwen die de muziekstukken op len piano begeleidden. Om 61/« ure werd het vuur geopend loor de krachtige marsch de Muzikale Kring door den heer Somers getoonzet voor zijne muzikanten en hun opgedragen. La Pomme d'Or van M. Somers werd met veel brio uitgevoerd. Deze schottisch ging Jnet daverende toejuichingen begroet. J#De bestuurder van den Muzikalen Kring meeh zich als toondichter laten kennen en War dee ren. Op de uitvoeringen La Japonaise en Les 'Dragons de Villars volgden levendig hand geklap; Caprice voor piston door M.Symoen Werd met een bravo uit aller borsten be groet. De vijf uitvoeringen waren oprecht puik Jii strekken tot eere van den componist M. Romers en van zijne schaar muzikanten. Wij porden rond ons niets dan lof en eere. von hot bfX. 14. KIUDEROAÏTTATE woorden van Julius De Geyter, muziek van Peter Benoit. 120 UITVOERDERS. De zaal is open om 3 ure Voor de huisgezinnen voorzien van hunne uitnoodivines- kaart (geele)Om 3 1/4 voor het overige publiek. Het bilan van de 20jarige klerikale regee ring kan men volgenderwijze opmaken Op politiek gebied kieswetten gemaakt uitsluitelijk ten voordeele der klerikale party, en schoolwetteu, gemaakt om de onwetendheid waarin het volk verkeert, nog meer te doen toenemen. Óp sociaal gebied echte facade wetten, aan het volk ellendige aalmoezen verleenen- de, wanneer het zijn recht vraagt en eischt. De werkmanspensioenen Hoe belachelijk is die onderstand van 18 centiemen daags, dan nog aan hen die in nood zijn, en beko men enkel na vernederende smeekingen. De wet op de werkongevallen voldoet niemand, noch de werklieden die zij slechts half waarborgt, noch de patroons, wier belangen zij schaadt, mits zij afhangen van de verzekeringsmaatschappijen, die enkel voor het belang hunner actionnarissen staan. Het wetsvoorstel van M. Nyssens dag- teekent van April 1898, en het eindje ge brekkige wet dat er uit voortgesproten is, treedt nog in voege uiet. Intusschen hebben er in België 30,000 werkongevallen per jaar plaats, waarvan ruim het vierde schadeloos moet gesteld worden door de nieuwe wet, en gemiddeld per jaar komen 288 werklie den in de mijnen aan hun einde. Wat de ziekten betreft, die tie werklieden op het werk opdoen, sinds de 20 jaren dat de klerikale partij aan het bewind is, heeft zij nog den tijd niet gevonden er aan te denken. En nogtans bewijzen de statistieken dat op 100 werklieden er gemiddeld 36 zijn per jaar, die, door ziekte aangedaan worden, sommigen enkele dagen anderen weken en maanden. Wie zorgt alsdan voor den zieke, voor vrouw en kinderen Op 100 Belgische werklieden zijn slechts 12 bij eene raaat- schappy van ouderlingen bijstand aange sloten dit zijn de verstandigen. Maar de anderen Voor hen het gasthuis 1 voor hunne familie de ellende, het bureel van weldadigheid. Wat is er te doen Een volledig stelsel van sociale verzekering inrichten. De verzekering tegen ouderdom en on mogelijkheid vau werken moet aan de wer kers beider geslachten, zoowel van den buiten als van de stad, een voldoende pen sioen verzekeren, van zoohaast zij door den ouderdom of door een lichamelijk letsel on bekwaam zyn geworden om nog in hun onderhoud te voorzien. De verplichte verzekering tegen ziekten en ongevallen zou moeten tusschenkomen, niet alleen ten voordeele van den zieken of gekwetsten werkman, die kosteloos genees en heer en medecijnen zou genieten, maar tei voordeele zijner vrouw en kinderen, di- eene geldelijke ondersteuning zoudeu narsch begaf 'de Muzikale Kring gevolgd van nieten, zoolang hun broodwinner werkeloo.*' ten 50tal Eereleden zich naar de woonst van moet blijven. De verzekering tegen onvrijwillig werk In met een stuk voor cornet Malhourough [aarin de solist M. Somers al zijne begaafd heden deed uitschijnen. Bis bis werd Ar geroepen. Met evenveel kunst en talent Ipeelde hij een tweede maal. G< lüe Schelde en 'n Bloemketwee romancen, orgedragen door M. Maes, deed ons be- ijpen wat in het muziek besloten is, de onen spraken tot de ziel. Het is lang geleden dat wij op de concer- n vlaamsch te hoorei) kregen. Eene goede >ot, ln Vlaanderen Vlaamsch. Ouverture d'Kgmont, trio voor 2 violen en ano, heeft goeden indruk gemaakt en werd l. Onze gelukwenschen aan MM. mand Vermeersch en Pol Wyllie. Lied var, Renilde, uit het zangspel Herberg- •inces. bekwam grooten bijval. De stem van ej. Sonck is aangenaam en goed geleid. De uustzangeres werd teruggeroepen. Scènes de Ballet, voor viool, M. Amand érmeersch heeft zich waarlijk overtroffen, n heeft het publiek levendig verrukt. De aal stond recht om den jongen kunstenaar oe te juichenen. Hij droeg een nieuw stuk toor vol gevoel en melodij. Duo uit Mireille, werd door Mejuffcr Sonck n M. Maes met veel gevoel gezongen. Het lubliek vroeg een tweede uitvoering waarin >ereidwillig werd toegestemd. Aan de vier Jufvrouwen die hunne mede- ulp verleenden aan het muzikaal feest werden prachtige bloemtuilen aangeboden. Om 9 ure begon het dansfeest. De koppels aaiden en zwaaiden er was veel leven i beweging en slot om 1 ure. T verlet zou die groote democratische instel ling bekronen, en dan zou de toekomst, zoo voor de stadswerklieden als voor de lande lijke arbeiders, verzekerd zyn. Dan zouden zij niet moeten vreezen, ten allen stond, onverwachts aan de ergste en onverdiendste ellende blootgesteld te worden. Dat alles is mogelijk dit zijn geene droombeelden. Het bewijs daarvan vindt men in Duitschland, in Oostenrijk, in andere landen, waar, door de samenwerking van den Staat, de patroons en de werklieden, de werkersverzekering sinds 20 jaren bestaat en er de beste uitslagen oplevert. In Belgie alleen komt zulks niet tot stand, omdat het eene regeering heeft die zich enkel ernstig bezig houdt met de belangen der geestelijken en der edele heeren. *ottei las ?1 Zondag om 2 4/2 ure namiddag was M. E. Vomers aan het hoofd zijner Maatschappij, n onder het spelen van eene ferme militaire len Voorzitter. Na een muzikale groet stapte le sympathieke heer Jules Van Hille in den toet om mede eene ronde in stad te maken. STa bij eenige herbergiers muzikanten eene )int van 't vlaamsche bier genut te hebben, aren de fanfaren, om 4 ure, in hun lokaal ,erug, en met eene Brabangonne scheidde men uiteen voor een paar uren. Om 7 ure ontbrak niemand. 110 Eere- n Werkende Leden bevonden zich in de iet zaal en deden eere aan de lekkere ge rechten. Maalsch was het rundvleesch en men bofte met de kookkunst der Rhelorica. Het gekletterd der forketten maakte een goed nummer in de feesten. Na het souper stond de Voorzitter recht, bedankte alwie had medegewerkt tot het 1 welgeiukken van den muzikalen Avondstond van den vorigen dag wenschte, in gepaste woorden den Muzikalen Kring geluk over zijne uitvoeringen en drukte het vaste be trouwen uit dat de fanfare met vernieuwden ijver regelmatig de repetitien zal volgen. De werkende leden juichten de woorden van hunnen Voorzitter warm toe. Ceciliafeesten in 1904 zullen lang in het geheugen geprint blijven en geteld worden onder de schoonste die den Muzikalen Kring in zijn 41jarig bestaan gevierd heeft. Het ministerie van Landbouw is een vette kaas, die de klerikaleu iu de gouver nementeel schrapraai hebben gelegd om er de klerikale ratten iu te laten nestelen. Voor't belang van den landbouw Ja, morgen brengen De landbouwer wordt er wat van gewaar van 't lekker mi nisterie van Landbouw Het ministerie van Landbouw is gescha pen voor een troep klerikale zoontjes, ko zijntjes, vriendjes, plaatskensjagers, die op jacht waren achter een postje en niets vonden. Neen, ze vonden niets, want al de andere ininisterien zaten reeds vol uuttelooze pennelikker3 hoofddirekteurs, direkteurs, onderdirekteurs, oversten, onderoversten, toezieners, bedienden van 1", 2° en 3° klas, enz., meest allemaal zoontjes van klerikale politieke kopstukken. Daarom werd het ministerie van Land bouw ingericht, daarmee konden weer honderden kreaturen geplaatst worden als pmnelikkers in het nieuw ministerie en daarbij inspecteurs, controleurs, experfceu, leeraars, enz., enz. Wat hebben de landbouwers daarby ge wonnen Veel nuttelooze plagerij Het ministerie van Landbouw kost mil joenen aan 't land, maar het spreekwoord heeft gelijk De boer zal 't al betalen Dinsdag is nogmaals de Commissie van Monumenten in onze stad afgestapt. Zooals gij ziel beginnen ze te Brussel ongerust te worden over de beeldstormerij van ons doxaal, kunstjuweel eenig in de wereld. Zij willen de verantwoordelijkheid vaststellen. Zij willen dat den schuldige betaalt. Die pastoors breken alles af wat hun in den weg staat. Zij willen de gothieke styl vervangen door de St Lucasschool. Marmer vervangen door hout en klatergoud. Wachten .wij de correspondentie der Patrie af, waarin wij al de bijzonderheden met kan ten en abouten,in un style suave et divin, zul len te mediteeren krijgen Wie de heeren der Commissie vergezelde of ze wel ontvangen werden in de feestzaal der dekenijhoeveel flesschen ze de koppen afsloegen; of de heeren de barsten hebben durven bezien of ze de scheuren in het doxaal niet zijn voorbijgegaan om zich bezig te houden mot kapellen en beggijnhoven, waarvoor ze niet gekomen waren, en duizend andere bijzon derheden die alleen kunnen huizen in het brein van een beeldstormer Tot zooverre slaan de zaken. Waarom gaat de Dixmudmaar niet eens spreken aan den heer Deken Om dan zijn antwoord bekend te maken Ons dunkt dat het veel logieker ware Is 't alzoo niet, lezer Z. Het is opmerkelijk hoe de persridders van de Roomscbe Kerk in verscheidene gerucht makende zaken optraden tegen de verdruk ten en de verdediging namen van de groot ste schurfterikken, die overigens hunne medewerkers waren. Zoo was de klerikale pers voor den schriftvervalscher kolonel Henry en voor den aftroggelaar Esterhazy in de zaak Dreyfus zoo stelde zij zich aan de zyde van den ellendigen vuilbaard Syveton. Ondanks al de veropenbaringen omtrent dezen droevigen held gedaan, is net duide lijk dat de katholieke pers nog tracht hem als een onschuldig slachtoffer van de vrij metselarij te doen doorgaan. Het is wel waar wat een oude boer ons eens zegde Zijt heel uw leven braaf en deftig, helpt de arme mensehen zooveel gij kunt, doet goed langs alle kanten, maar stemt voor de liberalen en ze zullen u in den preekstoel en in den biechtstoel, alsook in de zoogenaamde katholieke gazetten,

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1904 | | pagina 1