Lessive du Génie COMPRI VICHY-ETAT VENDITIEN Emile Vermeeirsch-De Soutter, Emile VANDROMME van Dixmude urce Proot TEL -43-40 C. erf aldaar urce Proot ITIE enen en Rameien -Kesteman, Notaris ERNEST BONTE "Vixe3.i"fcio 8 hectaren zware Taillie 150 koopen Sparren. Levensverzekeringen. The Mutual Life, A. Storie-Vandenabeele, Ed. Spruyt, Statiestraat, Notaris BAERT Notaris BAERT I3NSTEL Notaris SYOEN li. D'Hooghe-Demoea ST iïi Amand Vermeersch, Cyriel Blomme-Esther. Herbergkermissen. orspoed wachl" ieder die werken wilF Aug. Soete-Devos, Beersjstraat 5, bij de Vischmarkt, Opening* Huis 14, Dixmude, Mercerie. Boaneterie.—f ïnTatsie.:Alles nieuw ea frisch. Kiekenstraat Veri rouwen. .A/t-tc ïntie 2 St-Eloi Prijsbolling Bij Désiré Catteeuw, Timmerman, Paaphoek, 9, Groote Prijsbolling Georges Tanghe, "ïS." Wed. Emile Hosten. wordt, als de room emperatuur eu kwali- ïr Hir8chenfeld vond die zeer eenvoudig h eene maatschappij tvinding exploiteeren zullen de nieuwe kar- Daar alle brevets :n, is de constructie nkele politie van het n 23 December 1904, de uitgesproken, aker te Zonnebeke, i fr. g aan de wet op het. gerij, Carnier Alois, werklie- wegens wederzijdsche den 1° voorw. iz Leonie. werksters te t zelfde feit. de lc voorw. idwerker te Clercken, 1 fr gedierte onbewaakt te dermans grond, erkman te Zarren, 1 fr. it. i in zwijnen te Clercken, r toelating op een ander- zijn gegaan. aaD te Clercken ea Pyne- Woumen, de le 10 fr. ,gens zonder vergunning règelmatigen •ker te Couckelaere, 15 fr. -schap, rechtbank van Veurne ber de volgende veroor le Stuyvekenskerke, smaad gd Stein van chasseurs, a 26 fr. of 8 dagen, Avecappelle, 2 m r eerroot. Vanacker Charles, 50 fr. of 15 dagen, rkman te IJ per, 8 dagen I 15 fr. of 3 dagen, leurder le Poperinghe, voor verkoop van genees- an te Woumen, 15 dagen r diefte. i te Bessen, 8 dagen en jagen Westende, voorwaarde- oor jachldelikl. Adinkerke, voorwaar- ,„„r jachtdelikt. n Heliodoor, visschers te jk den eersten 40 fr. of fr. of 8 dagen voor slagen le Wilskerke, 50 fr. of ja en 15 fr. of 3 dagen, mobilair en dronkenschap jiddels zijn voortref- legen remboursemcnl n legen den hoest eu de n 15* doezen purgeerende voorhand. "autier, zangster, tc Lyon. alle slechte en egelmatig ge- i.Llen. die 'l bloed zuiveren rdrijven slijmen, gal en De doos fr. 1 50 apotheek Steeaslraal 53, Brugge, acrd« en Ghyssaerl, betaalbaar ten kantore van TE EESSETT IS 81» IPecembcr 1904, zijnde 2de Kerstdag, om 1 1/2 ure na middag te VLADSLOO, in den Moorbosch> van 50 KOOPEIT Eiken en Elzen Tailliehout op stam den Nachtegaal bij J>0 Pieter Dekien rkt u lege: eders! Gebruikt de pur- indien ge wilt dal heersche. 1 Pamfiel c Dixmude den >n van Rachel Drooghof. ulemeesler, smid, geb. TOOK n den OUMEN. Januari 8 905 e WOUMEN bij Henri een den UMEN. 27 December om 1 ure namiddag, Covemaeher, Theoftel In en andere. 'erkstr. 12, Nieuport verkoop van alle eigen- fenisaangiften, bestuur deren. verkrijgbaar KANTOOR van den TE MERCKEM. Maniulag 36 Mcccinber I90I te MERCKEM bij Jonckershove, 's morgens om 9 uren van en 's namiddags om 1 ure van Gevrone voorwaarden. Verzekert uw leven en vraagt inlichting^ aan de Maatschappij ▼an New-York, gesticht in 1843, onder de toezicht van het gouvernement] der Vereenigde Staten. Voorzitter RICHARD A. MAC CURDY. Beheerder voor Belgit LOUIS COLSON te Brussel. Geen aandeelhouders, al de winsten aan de; verzekerden. Waarborg kapitaal op 31 December 1903. TWEE MILJARDS ES TWEE ES TACHTIG MILJOEN ERANKES. De voordeoligste polissen, de geringste premiên Inlichtingen kosteloos te bekomen bij den. algemeenen agent voor Westvlaanderen 108, Beenhouwerstraat, 108, 1BKSJGGE. J Agentschap TE DIXMUDE. «MtfapoadM uizen en bouwgronden KANTOOR van den TE DIXMUDE, Dinsdag 2 7 December I90i, om 2 ure namiddag, ter herberg de Kruisstraatbij Hector Vandenberghe te WERCKEN, Openbare Ver hooping Gemeente Wercken. Koop een. Woonhuis met erf, op de dorpplaats, groot H 0—0202 C., alsmede het vruchtgebruik van eenen hovenierhefï gelegen langj du* Huw*!, straat. Verpacht aan Leonard Verbrugghete Wercken tot 1 Mei 1905,mits 100 fr. 's jaars boven de lasten. Koop twee. Twee Woonhuizen met erf op de dorpplaats. Het eene verpacht aan Bruno Vuylsleke, barbier, te Wercken tot 1 Mei 1905, mits 42 fr.'s jaars vrij van lasten. Het andere onbewoond. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Og) Maandag 9 Jtamiari I9D5 om 21/2 uren namiddag, ter herberg Het Parnassushofbij Louis Hoet te BEERST. Gemeente Beerst, (bij de Een goede en welgelegene herberg met medegaande erf en Zaailand dienstig voor Bouwgrond, te zamen groot H. 0—28—33 C. gelegen langs de kalsijde naar Thourout en Vladsloo. Bij plakbrief verdeeld in 4 koopen. Bewoond en gebruikt door Louis Plaisier te Beerst. Verpacht mits 300 fr. 's jaars boven alle lasten. 4/2 Lnstclpemting. KANTOOR van den TE LOO. Donderdag: 1'J Januari 1905 om 11 ure (aankomst der trams), Openbare Venditie van 85 I^OOIPIEISr 4i zuivere Olmen, Hollanders SjgjJBfc en Klemmers (Korren), op de hofsteden J. VanEecke. - HLouwagie en Ch. Vanstcchel- man te POLLINCHOVE en HOOGSTAEDE (nabij de Tram statie der Hoogstaede-Linde, en langs de kalsijde (Veurne-Yper). Boomen bijzonderlijk dienstig voor wa- geëerd publiek bekend dal zijn magazijn zooals vorige jaren voorzien is van pekel-, speci#- en drogen haring, svnappels en citroenen. Alle slach vau kruidenierswaren, tabak en cigareu aan den voordeeligsten prijs mogelijk. Door zijne trouwe en spoedige bediening hoopt hij de gunst van eenieder Muziekleeraar, Groote Mark! 23, Dixmude Lessen van Solfège en Viool Methode Conservatorium. KLIMAAT GERINGE Gewone voorwaarden. In den Goeden Koop Huis van vertrouwei Noordstraal 45, Dixmude Opening van een magazijn van stoven in alle modellen en prijzen met versiersels in ijzer en nickel volgens goesting en keus, reparatien in blik, zink enz Ook gelast hij zich met leveren en pla ceeren van bier- en waterpompen. Verders aanveerdhijalle werk die denstiel betrek. Trouwe en spoedige bediening, Algemeen depothouder voor de omstreken We FLOUR, Groote Markt te Dixmude. tlilVfvlTRIJZJ V DIXMUDE 19 Dec. Per J00 l- r Ï5.0C 16 00 1 Rogg-0.00 tol Suceioen 9. A ar dap. 5 00 to: 6.00. BOTER— per l 2.60 toi S.-O EI ERE N per 26, 3 30 lot 3/4 VEURNE. - Bo er - per kilo. 2-60 Eieren per 26, 3.20 a 3 70 Ziehier de marktprijs Gureghom 2 Er waren ter markt 1801 beest t, Middelmatige prijs op voelOssen u <j;-s tot 0-91, stiers 0-58 tot 0-84koeien eu 0-58 tot 0-78. Albums voor postkaarten, handwerk, portretten, posttimbers, enz., buvards, doozen voor juweelen, handschoenen, werk- doozen, éventails voor portretten, passer- doozen, pendoozen, dominos, lotos, ganze- spelen, prentenboekjes, penmessen, porte feuilles, porte-monnaies, cabas voor dames, porte-musique, enz. van Fantaisie-artikelen, ''J" Van Cuyck, Vischmarkt Groote keus van Almanakken om te ont bladeren (2 kanten druk) Kantooralma nakken Calendriers-Memenlo Agendas Mementos RegistersZakboeken. Drukkerij Van Cuyck, Dixmude. Jaarlijksche saucissekermis op zondag 25 December bij Philip Treve, bij de statie Caeskerkc Combat Jaskaarl en Vogelpik op Kerstdag 25 December in de Vischmijn bij Henri Rantoul. Combat Jaskaarl en vloerbol op zondag 25 Dec in Bloemfontein bij de we Aug. Caslelein. Combat jaskaart en vloerbol op Kerstdag 25 December, den maandag tweede Kerstdag voor de jonge dochters van 20 tot 80 jaar in den Haan bij Francis Huyghe. Combat Jaskaart en Vogelpik op zondag 25 Dec. bij Pol Easier, Keizerhoek Maandag kandeel Combat jaskaart en vogelpik op zondag 25 Dec. in den Keizer bij Cyril le Damman Laleman. Den Maandag kandeel. Te winnen met de teerlingen op zondag 25 Dec in Pretoria, bij Emiel Billiei. Hoogste getal een koppel vette kiekens, navolgende, een koj pel vette kiekens Leegste getal, een vel konijn Inleg 25 c voor 3 loten, 40 c voor I lot Jaarlijksche snucissekermts op zondag 25 Dec. in 't Kapelbuis bij Emile Opsomer, Eessen. Vele schoone prijzen onvcrgeld ie winnen met de teerlingen. Den maandag kandeel. Jaarlijksche con pik op Nieuwjaardag i Julien Trnlsaerl Deliom leerlingen een schoont- bat jaskaart en vogel- Kosfe!oo3e Hofsteden van 64,heclaren. Officiële Vlugschriften en inlicblin^en Kosteloos Ie bekonten by den heer D.Tsat! or Ctïu.Ajenf sands Qi|)adaesck Re^seri^ö.GondHoenisi'raatAjifwerpen: Jaarlijksche coiubal jaskaarl en pluim* bard op Nieuwjaardag bij Julieu Couirin-Elslauder JaarlijkKche combat jaskaart en Vogel- pik ep Ni eunjaardag in Petit Pans bij Polidoor Vandrcasteele. Termakelijke avondstond als jaarlijksche gewoonte op Nieuwjaardag iu de Graaf van Vlaan deren bij Emile Bolle. Gewone jaarlijksche combat Jaskaart en Vloerbol op Nieuwjaardag, en ook te winnet iricl de Teerlingen een koppel vette kiekens aan 46 c. het nummer bij Arthur Laleman. Couihat jaskaart cn vloerbol, op Nieuw- jaaidag in den Nachtegaal bij Jules Coquel Combat jaskaart en vogelpik op Nieuw jaardag h laVapeur bij H.Dieusaert Woutr.enkalsijde Jaarlijksche sinijting met de leerlingen vooreen Turkenhaan op zondag 8 Januari in de Café du Commerce bij Em VerEecke Opsomer. Op Zondag 19 Februari 1905. Prijskamp op 2 biljards te Kcyem bij Scharlaken en Synaeve. 50 frs prijs Inleg 50 c. van 3 tot 5 ure. Zie de kaarten. Dixmude. Magazijn van ciment jtegels, ceramieke tegels, ceramieke imitatie tegels, gleischtegels en lijsten, fantaisie tégels, parqueterie tegels en acadesteen in alle kleuren, dessins, enz. Ook Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, zakjeskalk, Mechelsch kalkJ ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. 5 van MM. gebr. Ad. en S. Vanthuyne Nevens het oud en alomgekend hui: Maatschappij Gaaibolders Eogelsch Hof, Dixmude. Gewone Jaarlijksche in d« overdekte bolbaan van het Eogelsch Hof. bij Ch. Aonothé, Leegeweg, Op Zondag H Jannarl 1905. Lijst der 15 to winnen prijzen Een vette lurkenhaan Een kalfskop Een koppel vette haanden Een groote zwijnekop 1 Kockebrood met rozijnen 1 Vel konijn 50 fijne cigaren Groot koekebrood met korinten Koppel vette kiekens Fijne taarte Groot vel konijn Kilo lekkere sau. cisser. 1 Stelsel verkenspooten Groot lekker koe kebrood 4 Kilo fijne palingen. Ieder bolder krijgt een franschbioodje m met hespe gratis. Begin om 3 ure. Inleg 50 c< per lot van drij bollen en 5 c. bolrapersgeld. Men bolt twee loeren. Men neemt slechts een lol De prijs- winnaren mogen kiezen op hunnen loer. Steenen buizen van alle groottei serreglas, spiegelruiten, kaderglas lijsten voor kaders. Electrieke bel met toebehoorten. - Vensterglas, jalousien, mastiek. Schoone keus 'en en toebehoorten voor het plaatsen WAHT8GUWT DE VERVAHBiSS EN - WEI8EST DE NAMAAKSELS Gefabrikaerd mé loogzoi Eischt De Fies(;h met t de NATDURLIJIE ZODÏEH der Brsaaen NS - GRANDE-GRILLE I HGPITAL r™ on.: ;e:x jte.ueKi:i ijtc r n r: A wks,. it- en gasbevattend t® maken. j rk "VÏCHY-ÉTAT" ISïTJl Ooicsrlffiéi fiCHÏ-ÉTST. 2 rr. Op Kerstdag 95 December löOI. in dc Villa Blanche bij Em Pil Devis, Lcegeweg inleg 50 c. Lijst der 45 prijzen. Vetten Turkenhaan. Kalfskop Koppel vette kiekens. Kist fijne sigaren. Koekebrood mol rozijnen. Vel konijn. Koppel kiekens j Koektbrood met rozijnen. Kist fijne sigaren Fijne laart Vet konijn, j Drie pond rosbif C.ront lekker koekebrood. Kilo saucissen 1 Stelsel verkens poolen en ooien. hij de gn ieder te g De ondergel'-ekende laat he geë pu luk weien dat zij de zadel- en ea ee m.ke ij /a v ri zetleB als ook alles wat den stiel brt eft zooals zwcepen. koorwerk handschnenen en/ enz Door hare trouwe en eerlijke bedjeniog hoopt zij do gunst van het publiek ie winnen

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1904 | | pagina 3