7H ATT1 A n-RRT, A T> Treinen tot 1 Juni 1907 Zondag 16 December 1906 10 cent, per nummer 62' jaar Nr 50. De eerste kanonschoot in Frankrijk. Over de grenzen. Praatje met sire Pol de Polemieker. Een miljard voor de Armbesturen. Het oordeel der pers te Parijs. - Ouderdomspensioenen. De neuszetterij van eenen onderpastoor. ïeemt, leest en oordeelt. Aan Pol de Polemieker. De kiezing van Kortrijk. Herziening kiezerslijsten. Een en ander o^o'nnïssen^ï^'fMen^chruftin^y d?n voor de Stad en het Arrondissement. venrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkerke Y drie annoncen. De affichen worden eens J JL tI jLJ JlJL. vJl KJ JLJ JLJL. JLJ Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel 4.59 7.18 8 34 10.22 12.21 2.13 4.20 6.31 drukker*-uilgever en in de Postbureelen ofbij 7.15 9.21 11.40 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 de facteurs. Annoncen en artikels franco tj l, 1717 §§pT/* "Slf TV1 flif /"I a T^ll Prrül'l"1 Vertrek uit Dixmude nr Nieuport en laden toe ie zenden tegen den Vrijdag-avond aan £1 HL V UlJtV II11CL UC JL/Ui CL CI 11 7.27 9.29 12.27 2.17 5.46 7.45 8.12 de Uil gever Euo. VanCuyck, Dixmude. CD a Werkmanspensioen IFIR. daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. Dinsdag avond had eene opschudding- wekkende rechterlijke huiszoeking plaats iu de woning vati den Nuntius Mgr de Mon- I tagnini te Parijs. Een bevel van uitdrijving werd uitgevaardigd. Mgr de Montagnini is eigenthjk geen Nuntius.Deze plaats bestaat niet meer sedert der. opzeg van het Concordaat. Monsignor hitste de Fransche geestelijk heid op om zich naar de wel niet te gedra gen. Men sloeg papieren aan die hem over de grenzen deden zenden. De minister van oorlog heeft bevel gege ven 5500 seminaristen te verwittigen dat zij tegen 14 Januari zich bij hunne leger korpsen moeten vervoegen. Zoo antwoordt men aan de eerste kanon schoot. De politieprefect ontving Woensdag al de politiecommissarissen en gaf hun onder richtingen voor de diensten in de kerken. De superior van het seminarie van Saint- Sulpice kreeg woensdag morgen het bevel van zoohaast mogelijk het gebouw te ver laten. De verhuis begon onmiddellijk. Men verzekert dat de H. Stoel bij al de mogendheden zal protesteeren tegen de schending, door de Fransche regeering, van de archieven der gewezen nunciatuur, waar van de bewaking aan Mgr. Montagnini was toevertrouwd liij z.a\ 'tferz&tfrlSWja arfh»" verantwoordelijkheid verwerpen voor de bescheiden betrekkelijk de vreemde mogend heden, die er neergelegd waren. De strijd is aangevangen. Zal de burgerlijke macht gesterkt door den wil van het volk en door het nationaal gevoelen nog langer buigen voor de ker kelijke macht die haar ordewoord uit den vreemde ontvangt en zich boven de wet wil stellen I De Fransche Regeering heeft zich gema tigd, toegevend, verzoeningsgezind getoond tot het einde. De meerderheid der Fransche bisschoppen en der Fransche pastoors schenen genegen zich te schikken naar de voorschriften van de wet—die bijzonder voordeelig zijn voor den godsdienst. Maar Rome wil van geene toegeving, van geene verzoening. De paus en ide zwarte anarchisten stuwen de Fransche priesters aan om te handelen. Het is oorlog. De Kerk heeft hem gewild. Dat de Kerk er de gevolgen van drage. Maar dat zij het woord niet vergele dat door haar zelve ge predikt wordt Wie het zwaard trekt, zal door het zwaard vergaan. Anarchie en fanatisme, alhoewel optredend onder het masker van den godsdienst zullen de vlag moeten strijken voor de burgerlijke macht omdat de burgerlijke macht de wet en het recht voor haar heeft. Uit eene verklaring van den Franschen minister Briand zou blijken dat het gouver nement de kerken niet zal sluiten. Hij zegde Men begint zich af te vragen of de taktiek van Rome niet strekt om te komen tot de sluiting der kerken; maar het gouvernement zal zich niet in dien valstrikt laten vangen. Het zal zijnen plicht doen met vastberadenheid, maar ook met kalmte en doorzicht. Het Fransch kamerlid Paul Meunier zal Maandag een wetsontwerp indienen strek kende om de bisschoppelijke en aartsbis schoppelijke paleizen,terstond en voorgoed te doen overgaan in handen van den Staat, de pastorien aan de departementen, en de kerkegoederen aan de Armbesturen. Met oproerlingen moet men handelen. De geheele morgenpers constateert, dat door de jongste pauselijke beslissingen de scheidingswet plotseling nog geheel van aanzien verandert, en de strijd, in plaats van ontweken, scherper dan ooit schijnt te worden. De heftig anti-klerikale pers is eigenlijk de eenige die ingenomen is met 's Pausens politiek. Ze juicht er over dat ze gelijk krijgt, dat de dwaze verzoeningspolitiek van den quassi-haodigen Briand in het water valt, en de Republiek op het laatste oogeu- blik nog wakker geschud wordt. De gematigde pers, de katholieke mee gerekend, verbergt niet haar verwondering en bezorgdheid. Ze voelt tot welk energieke maatregelen de Republiek, die thans zuiver op het standpunt der zelfverdediging komt, overgaan kan en de regeering overgaan moet. Enkele klerikale bladen durven noch afkeuren noch goedkeuren. Ze deelen enkel mee, dat kardinaal Richard van Parijs een voornaam aandeel heeft in deze jongste beslissing. Enkel de ultra-klerikale en royalistische politieke stookbladen slaken luide kreten van oproer en godsdienststrijd. Briand heeft aan de Malin onder anndere nog verklaard De Heilige Stoel heeft zich laten meeslepen in de politique du pire van onze ultra-klerikalen. In deze omstandig heden bevindt de regeering zich niet meer tegenover het geweten der Fransche katho lieken, maar tegenover een politieke onder neming, die zij noodzakelijk moet bestrijden met de middelen die er voor passen. Cle- menceau heeft verklaard het volkomen eens te zijn met Briand. Wij zijn Lot Ree uirersTt»*1 gegaan, maar de Kerk wil den oorlog welnu,ze zal hem hebben,en de geestelijken, aan wie de Paus zegt gij zult de wet schenden, en die hem gehoorzamen, zijn die niet les fonctionnaires de l'étranger Dit is do terra die Clemenceau voor kort in eenige redevoeringen gebruikt had en waaraan tal van geestelijken aanstoot geno men hadden. En tegenover de angstige onzekerheid waarin zich bevinden en de lagere Fransche geestelijkheid en duizenden geloovigen, burgers, werklieden en boeren, die in Frankrijk goed weten dat de priesters volgens de nieuwe wet hunne godsdienst oefeningen wel en vrij mogen voortzetten, dat de kerken niet zullen gesloten worden, dat de godsdienstige zinnebeelden in de kerkon ten hunneu gebruike en vereoring zullen behouden en geëerbiedigd worden, tegenover het geloovig gedeelte der Fran sche bevolking, blijft het Vatikaan zwijgen, met de misdadige geheime hoop dat er in Frankrijk eene uitbarsting van godsdienstige dweepzucht zal outstaan, waardoor de Roomsche Kerk in dat land hare dorainatie en hare ongehoorde geld-en machtuitbuiting zal terugvinden, al moest het zijn ten koste van den bloedigaten burgeroorlog, ja, al moest het zijn ten koste van 's lands onder gang. Ziedaar, geachte lazers, de groote wereld gebeurtenis waarop wij uwe aandacht roepen De Belgische katholieke gazetten, die ook uit Rome het ordewoord ontvangen, en die van 1879 tot 1884 hier ook den burger oorlog wildeu doen ontstaan omdat zij zich niet wilden onderwerpen aan eene regel matig gestemde en in hare strekking zeer gematigde wet, de Belgische katholieke gazetten beginnen reeds leugens en laster te verspreiden om de gebeurtenissen in Frankrijk in een valsch daglicht te stellen, om de dweepzucht hier ook aan te hitsen en er voordeel uit te trekkeu voor hunnen politieken winkel. Wij houden ze in 't oog en wij zullen hunne grove leugeus aan de bevolking van stad en buiten bekend maken. 1 früï. iiKSfrflisür De personen in 1841 geboren en die mee- nen recht te hebben op het ouderdomspen sioen van 65 fr. 's jaars, moeten op 't einde van 1906 hunne aanvraag indienen oin dal pensioen in 1907 te kunnen bekomen. De personen in 1842 geboren moeten hun ne aanvraag doen op 't einde van 1907, om het pensioen te trekken in 1908. De personen in 1843 geboren moeten, in drie jaren, ten minste, eene som van 18 frs storten om de toekenning van de 65 frs te kunnen bekomen. Die stortingen moeten ten laatste gedaan worden in 1906, 1907 eii 1908'. Jösze personen hebben nog slechts eenigo maanden tijd om zich in regel te stellen. Indien zij dezen tijd laten voorbijgaan zul len zij hun recht op pensioen verliezen. De maatschappijen moesten die personen opsporen en ze desnoods aanwakkeren. De personen in 1844 geboren moeten ins gelijks 13 frs storten, ten laatste in 1906, 1907, 1903 en 1909. De personen in 1845 geboren moeten de zelfde storting doen in 1906, 1907. 1908, 1909 en 1910'. Voor den vrederechter van Brugge werd de zaak opgeroepen van den onderpastoor Jurvyns van Zedelghem die tijdens den kies strijd de vrome jeugd der gemeente had drild om de meetings te storen en zekeren g zich voor den liberalen spreker den heer Baeckeroot van Brugge, kwam plaatsen en bij wijze van beleedigiugen, een paar neuzen letten. M. Baeckeroot gelastte den veldwachter proces-verbaal op te maken en de zaak verd te Brugge opgeroepen. De onderpastoor verscheen Diet, doch zijn dvocaat pleitte verzachtende omstandig- leden bewerend dat de beklaagde het in- ïcht niet had den heer Baeckeroot te be- eedigen. De vrederechter deelde die zienswijze niet 11 veroordeelde onderpastoor Jurvyns tot ot 10 frank boete of 2 dagen gevang, plus e kosten, alles voorwaardelijk. -r-atttnaao! «e ir Klerikale bladen durven schrijven, dat hst klerikaal gouvernement uiterst bezorgd is voor do kleine burgerij, dat het uit alle kachten werkt om den kleinhandel herop t< beuren. Alles wat zij doen, die klerikale huiche- lars, is niets dan comedie en oogenver binding. IZie maar eens naar hunne machtige Bierebonden, die den ondergang bewerkt hibben van duizendeu kleinhandelaars en bdienden. En hoe is het gesteld met de h.tionale commissie van onderzoek Men oderzoekt nog altijd Alsof men niet eens di grieven der kleine burgers kende Hebben de klerikalen al reeds ééne enkele vet gemaakt om den kleinhandel te redden, vearmede hij bedreigd is Heeft het klerikaal ministerie reeds po- gngen aangewend om de lasten der klein- hmdelaars te verminderen Wel integendeel 1 De lasten welke wij letalen, zijn sinds 1884 bijna verdubbeld, onzen handel is verminderd, en daar er nog altijd geld te kort is in de Staatskas, zoo zoekt het gouvernement naar allerlei listen om ons meer en meer te doen betalen. De burgers hebben voor plicht de kleri kalen te bevechten zoowel voor de Kamers als voor de gemeente, Oneerlijk zijn de klerikalen iu hunne kieswetten. Oneerlijk zijn die kerels in het opmaken der kiezerslijsten. Ze willen zelfs de bedrie gers en vervalschers niet straffen. ln de kiezingen koopen ze arme duivels om ofwel ze bedreigen werklieden met broodrooverij. Ze bedreigen onnoozele men- schen met hemel en helze geven braspar tijen en saucissen. En als niettegenstaande al die klerikale oneerlijkheden en geweldenarijen, als on danks al de klerikale verkrachtingen van den volkswil, een socialist te Kortrijk als vertegenwoordiger door het volk verkozen wordt, dan zijn de klerikale representanten nog stout eu diefachtig genoeg om den hun ontsnapten Kamerzetel door ellendige jesuietendrogredenen aan een hunner tegen strevers te betwisten. Bij de antiklerikalen is er maar ééne stem om dien diefstal te laken. Te Kortrijk zijn de gemoederen aan 't gisten. Waartoe verkiezingen voor eene Kamer, als de klerikale.deuguieten ons de mandaten ontstelen Wij zijn overtuigd dat ieder eerlijk man onze representanten zou goedkeuren, indien ze de klerikale dieven bedreigden het Kamerwerk door obstructie op te schorsen en die bedreiging uitvoerden. Lieden, die geen eergevoel eu eerlijkheid meer bezitten, moeten aan do schandpaal geklonken worden, moeten door de veront waardiging der eerlijke menschen gestraft worden. De Commissie gelast met hel overzicht der kiesbulletins heeft na drie dagen werk zaamheid den heer De Bunne gekozen ver klaard met 56 stemmen meerderheid. Gezel De Bunne heeft gisteren Vrijdag den eed afgelegd en is plaats gaan nemen bij de socialisten. M. Mergelynck, liberale volksvertegen woordiger van Gent heeft een belangrijk werk ondernomen, namelijk het nazicht der kiezerslijsten van de provincie Oostvlaan- deren. Die laak is onzeggelijk zwaar, maar de uit slag is de moeite waard.Honderden klerikale kiezers vliegen alzoo van de lijst, en 't is nog maar een begin. Wij bevelen dit reuzenwerk onze vrien den aan. Het dompersministerie is hardnekkig in de boosheid. Tegen den wil van het land iu gaat het voort den lekkeren en kolossalen koolmijnkoek weg te schenken aan zekere heeren, doodeenvoudig omdat zij de 500 mil joen voor de Antwerpsche forten gestemd hebben. In openbare verkooping zou die konlhns- siu meer dan een miljard (1000 miljoen) op gebracht zou hebben. Met die 1000 miljoen of dit miljard zou den 65jarigen werkman onmiddellijk zijn frank pensioen betaald worden. Maar, neen, alles voor den klerikalen adeldom, en niets voor den werkman En Pol heere de Polemieker durft niet eens spreken. Dat is toch wraakroepend De strijd is echter niet uit met het toe staan der vergunningen. Dat de werklieden hunne plichten doen... Wat is er daar gaande met Onzen Pol? Zijn oproep is droevig voor nieuwe abonne menten. Heete tranen stort Pol om te ver zekeren dat hij omringd is van framasons. De kaloten zijn immers de braafste, de rechtzinnigste, de welmeenendste en de ge leerdste menschen die op d'aarde loopen maar de liberalen... Neemt toch een abonnementje, roept Polleken. *k Beet liever mijne vingers af dan me al- zoo op de knieen te werpen. Dank op voorhand Wat gedaan om te onderzoeken of de melk zuiver is. Eene ^naald goed afge wreven, zoodat er geen onreine of vetie stoffen aankleven, dompelt men in de melk en neemt de naald er loodrecht weder uit. Als de melk zuiver en onvervalscht is, zal een druppel aan de punt der naald hangen is dit niet het geval, dan is liet honderd tegen een, dat de melk met|water verdund is. Zondag was het betoging te Meenen ge volgd van meeting Duizenden kiezers waren opgekomen want er was spraak van de kiezing van Kortrijk. Gezel Anseele nam het woord om het gedrag der klerikalen te schandvlekken. Na de meeting werd eene grootsche be toging op touw gezet door de straten van stad. De gezant van Belgie in Rusland, M. de Grelle-Rogier, is thuis gekomen, en bij vertelt dat de zaken in Rusland, bij verre na zoo slecht niet staan, zooals de dagbladen het ons willen doen geloven. Belgie bezit in Rusland vele belangen. Marocco is een barbaarsch land van bet noord-westen van Afrika twee vorsten vechten er om den troon, gelijk twee honden om een been Spanje en Frankrijk hebben er nu oorlogsschepen naartoe gezonden. Aan de groote Fransche encyclopte die van Larou8se te Parijs werken 600 werklieden, terwijl voortdurend zes perssen liepen voor een oplaag van 180,000. Dagelijks werd 3600 kilos papier verbruikt. Elk deel kost DE DIXMUDEïAAE - HUMfffrrr C—g^g C IsO, TTHBMQBftMBfc

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1906 | | pagina 1