6* Kinderfeest BREUKEN Boomen op stam VENDR1EN De Siroop Eutrophel Nieuwstijdingen. De kiezing van Kortrijk. Bond van Oud Leerlingen en Voorstanders der Gemeentescholen. Kerstdag 25 December 't Is geen onbekende hier. glad genezen Doctor BRUWIER Burgerstand van Dixmude V enditie Emile VAN DROMME Proeft dat eens Chartreuse d'Anvers L. Vanhove-Rommelaere BALS Oude Klaren Allerbeste Aardappelen zi-rrpcc?. Notaris Tiburce Proot Mcnagiegoederen, Hotelgerief, Meubels, Notaris Tiburce Proot Overslag TWEEWOONSTHUIS Notaris Tiburce Proot Emile VAN DROMME 70 koopen TailMout op stam, T AILLIEH OUT 80,060 Hollandsche Gigarea Weduwe Flour-De Jongh, Notaris BAERT Eiken en Elzen TAILLIE Notaris BAERT Notaris FRAEYS Donderdag 10 Januari ^iHuis te huren terstond, Camiel Barzeele& zoon Overtreft verre de Emulsies, 100 maal meer verkloekend d Itlerkiceerdige Venditie Schoone Venditie IS •&srs,D€m Groote Venditie Leening van Kapitalen Jaarlijksche Koopdag Schoone Venditie is hel EENIGE GENEESMIDDEL GOEDl FA K1/ L 'IE IT EN en BEROEMDE GENE, gemiddeld meer dan een miljoen frank aan urheidsluon. Mf Van heden tot Nieuwjaar wordt de Ditcmudenaar kos- ltJ teloos aan al de nieuwe inschrijvers voor een jaar gezonden. Het meervoudig kiesstelsel en de redige vertegenwoordiging komen deerlijk gehavend uit de bespreking en den gausChen toegang der zaak Debunne. Er is eens te meer bewezen dat kies- knoeierijen en bedriegerijen die tijdens liet cynstelsel zoo algemeen in voege waren, heden nog door de zioarle bende onophou dend gepleegd worden. In 't arrondissemout Kortrijk werden in katholieke gemeenten op de kiezerslijsten tal van namen gebracht, van mannen die door de rechtbanken veroordeeld tot ontee- rende straffeu en daardoor zelf alle kies recht verloren. De kaloten hebben er een handje van om valsche renteniers, valscke eigenaars, valsche diploma's en valscke huisvaders te fabn- k teren. Er zijn heden nog talrijke gemeenten, waar de priesters hunne oppermacht 7,00 doeu gevoelen, dat niemand het wagen durft er de kiezerslijsten na te zien. Hoe die dan opgemaakt zijn, behoeft niemand te vragen. Ons huidig kiesstelsel is een samenhang sel vau onrechtveerdigheid en onzin liet geeft aanleiding tot allerlei bedriegerijen Zijne toepassing is zoo moeilijk dat niemand er wijs wtet uit te worden. Dit kiesstelsel is veroordeeld en moet verdwijnen Schouwburgzaal Bourgondische Schild. 1906, 0111 3 ure stipt 's namiddags, gevolgd van prijsuitdeeling aan de mede werkende kinderen. De Groote Magazijnen van Nieuwig heden AU BON MAB.CHÉ, Brussel, doen hunnen grooten uitverkoop van Winter- solden en occasies, met eenen afslag van 50 60 per cent op al hun ne koopwaren. De le uitgave van den Agenda Buvara illustré du Bon Marché, komt te ver schijnen hij wordt IV. 0 45 verkocht en geniet een waren bijval De personen welke hem alléén zouden willen ontvangen worden verzocht fr. O 15 voor het port bij te voegen. De verledene we^k heeft M. Tommelein brouwer te Wouraen een solo-slim gespeeld in de herberg van Honoré VanOversclielde- Snick. Proficiat. Aanzienlijke ontvreemdingen in den Berg van Bennhertigheid te Brussel. Een bediende die reeds 35 jaren in dienst was en eene jaarwedde genoot van 5 duist frs heeft zich plichtig gemaakt aan meer dan honderd loten ontvreemdingen van jüweeleri De borgtocht was niet voldoende, doch de familie van den ontrouwen bediende heeft het verschil betaald. De burgemeester heeft hem zijn ontslag gezonden De onderzoeksrechter is ter plaats. Maai de magazijnier heeft geen medeplichtigen. Een geweldige storm woedde Zondag e kust Oi Maandag avond keerden 1700 werk lieden en werkvrouwen van een lakenfabriek te Petersburg naar huis weer. Zij trokken de Neva over, op de planken over het ijs ge legd. De ijsschaal, door den dooi ten deele gesmolten, brak en verschillende honderden personen vielen in den stroom. Te midden der duisternis hadden er ver schrikkelijke tooueelen plaats Een veertig tal werklieden zijn verdronken. Een kind van Ghistel had met St Niklaas een mecaniek speeltuig (eene locomotief), die in werke kwam met alcool. De vlam deelde zich mee aan ander speelgoed en aan de meubels, gevolgd van brand. Het huis heeft veel geleden. Filters Breekfeld, groote opbrengst. Aro-Gaz, de boste verlicht* vr dn buiten. Stoomwaschmachien, Noelke, Zonstraat, 10, Brussel. Prinselijke geboorte. De koningin Maria-Theresia van Spanje is van een zoon bevallen. De postboot Marie-Henriette die dinsdag morgen, ten 11 uro, naar Dover vertrokken was, is aldaar met geweld op den pier gebotst. Het vaartuig werd erg beschadigd en zal in langen tijd zijnen dienst niet kunnen hernemen, 't Is reeds de derde sportboot in twee dagen die schade bekomt. Het verkeer tussc'ien Oostende en Dover moet nu gedaan worden door de twee groote en de twee kleine oude booten. In het Bourgondische Schild zijn te be komen Voorbehoudene 'plaatsen (vorenste stoelen en hoofdbalkon) tegen 1 fr. van heden af. 1° Van af 20 December om 2 ure, voor de Bondsleden en hun huisgezin. 2' Van af 22 December om 4 ure, voor de Ouders der leerlingen van de Gemeentescholen en hunne kinders, die scholen bijwonende. 3° Op Zondag 23 December, van 9 ure 's morgens tot 4 ure 's namiddags voor het overige publiek. Hel Bestuur verzoekt de belanghebbenden bij tiids te zorgen voor eene goede plaats, ten einde gcene ontevredenen te maken. Hetgeen merkwaardig is in het volgende, is dat het geen min of meer waar vertelsel is van eenen onbekende op zulk een ver wijderde afstand wonenden, dat alle toe zicht onmogelijk is, maar wel de rechtzin nige verklaring van iemand van hier. Zulks boezemt ons vertrouwen in, want dan is het ten minste, gemakkelijk zich zeiven er van te overtuigen. M. Staelens, 38 Kleinendijk te Dixmnde, zegt ons Sedert vier weken leed ik vree- selijk aan de nieren, )k werd zeer scherpe pijnen in het onderste gedeelte des rugs ge waar, ik was reeds van *s morgen» bij het opstaan vermoeid, ik had duizelingen, hoofdpijnen, was koortsachtig, verloor den eetlust, kon mij niet meer bukken of het minste gewicht opheffen, zonder wreede pijnen te gevoelen, ik nam onmiddelijk de Foster Pillen voor de Nieren verkocht by M. Verwaerde, apotheker, en reeds van de eerste dagen was ik verlicht, acht dagen later werd ik niet meer de minste pijn ge waar, ik wil dus zeer rechtzinnig en met genoegen dit kostbaar middel aan al de nierlijders aanbevelen. Ik verklaar het bo venstaande waar en veroorloof U het ken baar te maken. Het gevaar der nierziekte. Nierziekte nadert langzamerhand, verraderlijk en kan jaren lang in het gestel geweest zijn, voor dat de ziekte de ware oorzaak van zijne ongesteldheid vermoedde. Het kan zijn dat hij hoofdpijn, pijn in de leden, schele hoofd pijn, zenuwpijn, jicht, rhumatiek, eeu zenuwachtig opgewonden of een zwak ge voel, zwakte van het hart, enz., gehad heeft. Eischt wel de echte Foster Pillen voor de Nieren waarvan de krachtdadigheid algemeen bekend is. ze zijn eenig in hunne soort laat U vooral geen namaaksel met eenen min of meer gelijken naam in de plaats stellen. Men kan ze in alle apotheken bekomen tegen fr. 3-50 de doos of frs 19 de 6 doozen of vrachtvrij per post met het be drag der som te zenden aan het Algemeen Depot voor België Engelsche Apotheek, Ch, Delaere. 50 Coudenbergstraat, Brussel. Wacht U voor namaaksels eischt het handteeken Jaujes Foster op elke doos. P. D. 17. op heel de~kust Om 8 uren ontwaarde een man van den reddingspost van Knocke, die van dienst was, langs het strand <>p 2 mijlen van de zee rechtover de monding van liet Zwijn een zeilschip dat noodseinen gaf. Hendrik Breyne zoo heet de man verwittigde de haven de reddingssloep werd dadelijk in zee gezonden, en, ondanks het gevaar der woedende zee, roeide zij met volle riemen naar het schip heen. Maar de moedige redders kwamen te laat. Door den rukwind verbrijzeld, was de boot juist in den afgrond gezonken, en geen enkel levend wezen werd nog op het water bespeurd. De bemanning van het zeilschip 1 he Frances bestond uit zestien koppen. Lamote, plafoneerder te Blanken- berge, heeft Woensdag nabij de brug van den spoorweg, vier koperen platen gevon den, dienende om bankbriefjes van 100 frs na te maken. Het parket werd verwittigd en heeft een onderzoek ingesteld. In de koperfabriek van Hemixem, is de werkman. Lode wijk Claes, in eon smelt kroes met gesmolten koper gevallen. De ongelukkige werd geheel verkoold bovengehaald, De correcllonecle rechtbank van Veurne heeft den 15, 16 en 22 November de volgeode vei oordeelingen uilgesproken. Onder den naam van Stringertype is te Londen een nieuwe zetmachine geëxposeerd waarop de uitvinder Gilbert Stringer in Amerika en Engeland reeds patent geno men heeft. 7e komt in constructie overeen met de Lynotype doch zet de letters afzon derlijk, die dus na het gebruik ook voor andere doeleinden kunnen aangewend wor den. Bovendien wordt vermeden dat elke correctie het overzetten van een ganschen regel noodig maakt. Hetproductie-vermogen moet even groot zijn als de Lynotype. De vervnlschingen der coupons op de Staalsijzerenwegen gaat zijnen gang De on derzoeksrechter doet de kleine bedienden spreken. Men nam een coupon van 10 c. en men was in de statie en men had alle gemak om voor niet le reizen met de reeds gekuipte kaart. En zoo reisden oversten met vrouw en dochters dagelijks naar Oostende en dat met een dienstcoupon en dat de geheele zomer lang. En zoo waren wagons vol met niet betaalde plaatsen. Een groole kuischingzal plaats hebben in Staatsijzeren wegen. iu het Heelkundig Gesticht van TSS THORSÏOÜT Breukband niet meer noodig. Menschen die gebroken zijn, worden, op korten tijd, in liet Gesticht van hunne kwaal genezen en alzoo van verdere gevaren be vrijd en deze die met eenen band gekweld 'of ongemakkelijk zijn, worden voor altijd, van hel banddragen ontlast. Alle slacb van Breuken worden er ver zorgd. Telefoon 6. betaalbaar ten kantore van TE EE3SEN". Woeitsd»^ 9 Januari 190? om 12 ure stipt te beginnen. van ren, 93 KOOPEF zware en langstammige Populie Olmen, Eiken, Wilgen, Sparren en andere op stam, staande te EESSEN op de landen gebruikt door MM. August DarrasFlorimond AmeryAlfons l ande- moortele, Henri VanthoumoudtDavid Desmy- ter, Petrus Desmyter, Charles Vernack-Ampe verders bij de Campagne van Jufvrouwen Vannieuwenhuyse te Eussen, en 2 Eiken te Zarren, bij René Leplaedit te voren te bezichtigen. De vergadering om 11 3/4 ure voormiddag in de Kruisstraat, bij René Vanroose te Eessen. Eenige depot Weststraat 30, Dixmude Depot van bij de wed. Emile Hosten, Eessenstraat. van den TE WOUMEN. Maandag 17 December 1906, om 91/» ure 's morgens en volgende dag noodig zijnde om 9 ure 's morgens in het Hotel Üe Casino te DIXMUDE, van immers al de goederen zich aldaar bevin dende, KANTOOR van den TE WOUMEN. Dinsdag I* December 1999 om 2 ure namiddag te CLERCKEN, ter herberg Het Gemeentehuis. van een en II. O— 8*—99 CL Erf te ZARREN-Terrest. Bewoond door w" Karei-Louis Annet. van den TE WOUMEN. Dinsdag Januari 1997 om 12 1/2 ure 's middags te WOUMEN, van ter hofsteden Auguste MaddeleinAuguste Buyee, Hilaire l'ulsteki, w° Demedls en Henri Delanphe. De vergadering om 12 ure 's middags aan koop 1 op d'hofstede Maddelein. betaalbaar ten kantore van TE EESSEN. I Donderdag 39 December 1906, om 1 ili ure namiddag, te VLADSLOO in den Praatbosch, van vele Sparrebusschen en 1500 zware en drooge Eikensnoeibusschen. 1: Donderdag 97 December 1906, om 1 1/2 ure namiddag te VLADSLOO iu den Kruisbosch van M. Dambre, van 40 KOOPEN en 1036 zware en drooge eiken snoeibusschen. Telkens vergadering om 1 i/4 ure namid dag in den Ouden Wikkelaar, bij Louis Vlamynck. voortkomende uit eene likwidatie van eene der grootste fabrieken worden aan de genadigste prijzen uitverkocht bij de (nevens de Post) Groote Markt 18, Dixmude. Groote en kleine Kapitalen te bekomen mits borg aan geringen intrest ten kantore van den Deurwaarder Claeys te Dixmude. HAITOOR van den TE DIXMUDE. Op Dinsdag 19 December 1906, om 1 1/2 ure namiddag, in den Valen- tynbosch te VLADSLOO, ten behoeve van M. Achille VanReninghe de Voxvrie, grondeigenaar te Brussel, van schoone Stop- en Hagepersen. KAITOOR van den TE DIXMUDE. IVIaamlag 94 December I906 om 2 1/2 ure namiddag, in de te verkoopen herberg Breydel en de Coniuckte DIXMU DE van Stad Dixmude, langs de kalsijde naar Wouwen. Koop 1Een woonhuis roet 78 m2 erf. Bewoond en gebruikt, inet de koo pen 3 eu 4, door den medeverkoo- per Henri Vankille-Dekeyrel, tot eene maand na deri Overslag. Koop 2. Eene sohoone herberg ge naamd Breidel en de Coninch met 224 1112 erf. Verpacht aan ArthurLaleman mits 15 frs te maande boven de lasten. Koopen 5 en 4. Twee perceelen bouw grond, te zanten groot 370 nu. l/s °/8 Instel premie te winnen. Z vat) den te ALVERINGHEM. Woensdag 86 December 1906, (29 Kerstdag), om 1 ure stipt namid dag, te WULVERINGHEM,op de hofstede en medegaande lauden gebruikt doorM. August Luypaerl van 75 K.OOPEH schoone Klemmers, Olmen, Hoy audkifiUfiB- Appelaars Gewone voorwaarden en tijd van beta ling, mits goede borgstelling. 1907, om 11/2 ure namiddag, van zwaar Tailliehout, Ameloozen, Busschen, Sparren, zware Lijsteboomen, Staken, Stoppersen, Sparresnoei, in'tbosch van Houthulst, onder CLERCKEN en LANGEMARCK, voor M. Cortvriendt, Grondeigenaar te Brussel. Vergadering en verborging in het Meuneke. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar Ryckaert te Clercken. Koperslager en Werktuigkundige, Nieuwe Wandeling, Dixmude, gelast zich met het plaatsen der Gaz. Genadigen prijx. Evenals alle benoodigheden van af de eenvoudigste Lampen tot de prachtigste Lusters, kleine en groote Gaze-stoven, Salon-stoven, enz., enz. wan smaak ALGEMEENE VERZWA: Geneest ten volle verzwakking, Zenuwzwakte, Klierziekte en all algeheele verzwakking. Eene proefnciiiinfs is de eerste stop noar «I Vraagt de brochuur gratis aan het algemeen depot Apotheek CH. DELACRE en C'*, M te Antwerpen O. De Beul, 57, Lange Nieuwstraatte Brussel, Vergauwen, 166 Ansp (apoth. St Michel) Noordlaan Gent, Apoth. R. Baetsle, 54 Keizer Karelstraat; Aalst, Ap K»itilaoza plaatsen Vandeveldc Loonie, vrouw Frvs Ddsiré. kant werkster te Beurst, voorwaardelijk 1 inaand en "26 fr. ol k «iagen voor slagen. DewnIf Bruno, herbergier le Clercken, 15 dagen en 26 fr. of 8 dagen en 15 fr. of 3 dagen voo smaad en dronkenschap. Schacht Camiel, werkman te Clercken, 8 dagei en 26 fr. of -8 dagen voor smaad lluygliebaert Jozef, melsersknechl, voordezen t Dixmude, 15 dagen, 2 m ral 8 dagen en "26 fr c 8 dagen en 2 tnaal 15 fr of 3 dagen, voor slagen c smaad op politie, slagen en belcedigingei) ei dronkenschap. Staelen Camiel, werkman le Langemarck, 500 fr of 4 maanden voor jachtdelikl Gei iel Sabien, visscher te Ooslduinkerke, 8 dage voor slagen. Vandewynckel Camiel, werkman te Pollinchovt voorwaardelijk 26 fr. of 8 dagen voor jachldclik Sieveliuck Clcmence, vrouw Neut Jan, en Dene* Alidavrouw Sievelinck Désiré, huishoudsters t Nienport, elk 26 fr. of 8 dagen voor slagen Helsmoortel Alfons, melsersgast le M ddelkerkt 1 inaand en 26 fr of 8 dagen voor slagen Vandenberghe Camiel. schipper en Flamey Elie. werkman le Rousbrugge, de eerste voorwoardelij. 25 fr. of 3 dagen de uveede 8 dagen en 26 fr. cf 8 dagen voor slagen beide elk 15 fr. of 3 dagei voor nachlgeruebl. Lesap Ernest, werkman le Proven, voorwaar delijk 1 maand en 26 fr. of 8 dagen en 15 dager, en 26 fr. of 8 dagen voor dieflc. Vermeulen Leopold, Vermeulen Camiel en Vermeulen Henri, timmerlieden le VVatou, de eersie 1 maand en 26 fr. of 8 dagen de twee laatste elk 15 dagenen 26 fr. of 8 dagen voor slagen; de derde 8 dagen en 26 fr. of 8 dagen voor bedrei gingen. Derhille Emile, smokkelaar te Walon, 6 maanden en 26 fr. ol 8 dagen. 3 maanden en 26 Ir of 8 dagen en 15 fr. of 3 dagen voor slagen, bedrei gingen en beleedigingen. Berlrand Gaston, metserdiener te Veurne, 4 5 «la gen en 2 maal 15 fr. of 3 dagen voor slagen, belee digingen en dronkenschap. Dufoor Frans, leeglooper le Veurne, 1 maand en 2 maanden voor bedelarij en opstand. Parmentier Alfons, leurder te Veurne, 7 maanden cn 52 fr. of 15 dagen en 15 dagen en 50 fr. of 25 dagen voor slagen en dronkenschap. Opgepast! Versterkt u legen alle slechte en duodC'ijke w inter zie kt enmaakt regelmatig ge hruik van Slandaertspillendie 'l b oed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en ille slechte vachten De doos fr. 1 50 apotheek Honoré Slandaert, Steenstraat 53, Brugge, le Dixmude, hij %'erwnerde cn Ghyssaerl, apothekers. GEBOORTEN. 12 Drc Bertha Ocilia Noëz, dochter van Henri Kqpianie Cbrisjiaen^ (Oostvosten). HU WEI.IJKEN 12 Dec Ferdinand Lambrecht, toeziener, we- dinvaar van Ludovica Debrauwer, met Ida Tralsaorl, zonder beroep Ie Dixmude. OVERMJDENS 12 Dcc Carolus l.udovicus Leyre, schoenmaker, geboren le Dixmude den 7 Januari 1839, zoon vat) Petrus en van Theresia Neyrinck, echtgenoot van Clemeiice Baudsn. [(Kleinendijk). —■MWHggLggggggeg gelegen in de Weslstraal 112, waar Henrietle De Soulier gewoond heeft. De sleutel der deur is des zondags namiddag berustende bij Richard Leenknechl, in den Engel, Weslstraal. De voor waarden zijn 10 bekomen bij A. He Soulier, Vestingslraat, nr 18, te Sl. Andries bij Brugge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1906 | | pagina 2