Eutropheline Faber IEENE VERZWAKKING 12ceii<toi*eii en Visietkaapten Onschatbaar WASCH VALLINGEN EN HOOFDPIJP! Gebrande Koflies ANTWERPEN O O wordt bij alle Apothekers verkocht Huis MADSEN WINKELIERS vraagt stalen aan de bureelen w. m m m m Standaert's tabletten Notaris BAERT Eiken en Elzen TAILLIE Notaris BAERT Notaris FRAEYS Donderdag 10 Januari *Huis te huren terstond, CamielBarzeele&zoon Notaris DELAHAYE DELAHAYE te Merekem en BONTE te Thourout. RENÉ CL0ET, wisselagent Aankoop en Verkoop Kostelooze "l,b^a„p"^v"n "i£u!il£: Kosteloos Kostelooze Stempels&cachetten Deckmyn-Bigghe Specialiteit Bachen ea Peerdekleedsels emulsies, 100 maal meer verkloekend dan de levertraanolie Herberg Kermissen. Prijskamp op 't Gaaibard, Spaarzaamheid en Vooruitzicht Dronkenschap bestaat niet meer. Coza Institute, EENIGE PRIJS 50 CENTIEMEN. Te verkrijgen bij Em Verwaerde, apotheker Dixmude Stoomverwerij en Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge HulphuisLoneke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, Groote Antwerpsche Stoomkofliebranderij VERBRUIKERS eischt op de zakken de handelsfirma ■M Borst-Tabletten. w Drukkerij Van Cuyck, Vischmarkt. Jaarlijlische Koopdag Schoone l enditie Schoone Vend it ie frL'mJf'w.ard "Inlichtingen Geldplaatsingen VnV.,ï%! MAiUvT!>IUJ7,EN, \EES nut DEL GOEDGEKEURD door alle en RE ROER DE GEt\EESIIEEREi\ tegen EEN Q TVf EEN DOOSJE WJ* JL JL DOOSJE u TE DIXMUDE. Stop- en Hagepersen. TE DIXMUDE. 2A.1T7CC?. te ALVERINGHEM. Woensdag; 96 December 'Zö K.OOPEH schoone Klemmers, Olmen, HoUandeMgn Appelaars. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling, mits goede borgstelling. TE MERCKEM. van Huisraad, Herbergsgerief, Meubels, Landsalaam, Vruchten en Koeibeesten ten verzoeke der weduwe Charles Madou te DIXMUDE, afspanning De Gouden Leeuw Gewone voorwaarden. KANTOREN Op Woensriasg 96 December 5-37-40 C. zware Taillie Snoei Woumenstraat, DIXMUDE. FABRIEK van Kiekenstraat 8, Dixmude. ing, Zenuwzwakte, Klierziekte en alle Ziekten voortkomende uit algeheele verzwakking, nciaiiiifs in tfic eerste stap aianr lie genezing;. VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdocn. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordii- nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble- menten, Kamer- en Tafeltapijten. magazijn tan Wijnen, Likeuren, Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. - Matige prijzen. - Spoedige bediening. Huis gesticht in 1854 Rechtstreeksche invoer CD 4-3 4-3 CD o3 VI <D G KA\TOOR van den Op IMnsilag 18 December 1906, om 1 4/2 ure namiddag, in den Valen- tijnboseh te VLADSLOÖ, ten behoeve van M. Achille VanReninghb de Voxvrie, grondeigenaar te Brussel, van schoone KAMTOOK van den Maamlag 94 December flOOO om 2 1/2 ure namiddag, in de te verkoopen herberg Breydel en de.Coniuck, te DIXMUDE van Stad Dixmude, langs de kalsijde naar Wouwen. Koop 1. Een woonhuis roet 78 m2 erf. Bewoond en gebruikt, met de koo- pen 3 en 4, door den medeverkoo- per Henri Vankille- Dekeyrel, tot eene maand na den Overslag. Koop 2. Eene schoone herberg ge naamd Breidel en de Coninck roet 224 ma erf. Verpacht aan Arthur Lal em an raits 15 frs te maande boven de lasten. Koopen 5 en 4. Twoe perceelen bouw grond, te zarnen groot 370 ros. 4/a °/e Instel premie te winnen. van den 1906, (2e Kerstdag), om 1 ure stipt namid dag, te WULVERINGHEM.op de hofstede en medegaande lauden gebruikt doorM. August luypaert van 1907, om 1 4/2 ure namiddag, van zwaar Tailliehout, Ameloozen, Busschen, Sparren, zware Lijsteboomen, Staken, Stoppersen, Sparresnoei, in't bosch van Houthulst, onderCLERCKEN en LANGEMARCK, voor M. Cortvriendt, Grondeigenaar te Brussel. Vergadering en verborging in het Meuneke. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar Ryckaert te Gier eken. gelegen in de vVestslraal 112, waar Henrielle De Soulier gewoond heefl. De sleutel der deur is des zondags namiddag berustende bij Richard Leenknecbt, in den Engel, Weststraat De voor waarden zijn te bekomen bij A. 9>e Snuiter, Vestingstraal, nr 48, te St. Andries bij Brugge ffi\ Koperslager en Werktuigkundige, Nieuwe Wandeling, Dixmude, Tf gelast zich met het plaatsen der Gaz. Genadige» prljx. Evenals alle benoodigheden van af de eenvoudigste Lampen tot de prachtigste Lusters, kleine en groote Gaze-stoven, Salon-stoven, enz., enz. KANTOOR van den Donderdag 97 December 1906, otn 9 uren voormiddag en volgenden dag zoo noodig, Komptant geld voor de koopen beneden de 20 franks en 3 maanden tijd van betaling mits voldoende borg. van de Notarissen 1906, (zijnde 2de Kerstdag), om twaalf uren 's middags, van te MERCKEM, wijk de Corver. Gewone voorwaarden. van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. inschrijving op alle uilgiflcn. Het onderzoek nopens de vervroegde trek kingen der Brusselsclie Sladsloten 1886 wordt koslcloos ten mijnen bureele en per' briefwisseling beantwoord mits postzegel van 40 centiemen. DIXMUDB, 10 Dec. Eieren per 25 3-75 tot 0 00 Boter per hilo 3-10 tot 3-40 VELRNB. Boter per kilo. 2-70 a 3 20 Eieren per 25, 3.70 a 4,20 Ziehier de marktprijs Gureghem 12 Dec. Er waren ter markt 1653 beesten Middelmatige prijs op voet Ossen 0-78 tot 1-00, stiers 0-66 tor 0-88 koeien en veerzen 0 65 tot 0 87. in caoutchouc en in metaal met toebehoortea. Elpstieke Stempels voor het teekenen van zakken, linnen, kisten, enz. Brandijzers voor aannemers,brouwers, stokers en andere nijveraars. Specialiteit van plakken voor deuren en facaden in koper, zink, émail enz. Plakken in metaal voor wagens, rijtuigen enz. Plombeertangen en loodjes. Graveering op metaal en kunstart'ikels in émail. Lettors in émail voor vensters. Letters in verguld zink en hout v uithangboorden. Bureelstempels, mekanieke stempels, datumstempels, folioteurs, numeroteurs enz. Timbres secs (coups de poingjet a levier. Zakstempels in doosjes, in hodogien, in porte- plumes. in porte-monnaies enz. Inkt- en tampondoozen in alle kleuren. Specialiteit van machien- en cylinderolien. Allerbeste wagensmeer en Amerikaansch iedervet Alles ter trouw en aan zeer genadige prijzen. jix* jsLj. -r-m %CI1II«1'CII s en depot Apotheek CH. DELACRE en C'% Montagne de la Cour, Brussel, en aaD de depot 'uwstraatte Brussel, Vergauwen, 166 Anspaclaan Severin, St Jansplaats Vindevogel h. R. Baetsle, 54 Keizer Karelstraat; Aalst, Apot. Da Valkeneer; Oostende Apoth. DeCock IK SCHOON IVOIRB in geschreven en Fantaisie letters. Enveloppen en Banden voor Visietkaarton. Drukkerij Van Cuyck, Dixmude. Hoek der Vischmarkt, Neordstraat Jaarlijksche combat bij Julien Tratsaerl, Hotel du Commerce, Statiestraat, op zondag 46 Dec. Singling met de leerlingen voor een turkenhaan, 25 c. voor3 loten. Combat met de Jaskaart voor een koppel vette kiekens inleg 40 c. Jaarlijksche combat Jaskaart en Vloer* bol op zondag 46 Dec. in 'i Paviljoen bij Alex, Vanbavinckhove, Leegeweg. Combat Jaskaart cn Vloerbol op zondag 16 Dec. in't Paradijs bij Elodie Poublon, Monlanus Canibal Jaskaart cn Vloerbol op zondag 16 Dec. in de Bijlander bij Aug. Boury, Grootendijk Combat Jaskaart en Vloerbol op zondag 16 Dec. Au Ürapeau Beige bij Louis üekoyrel. Combat jaskaart en vloerbol op zondag 46 Dec. in 't Vliegende Paard bij Am Bolle. Combat Jaskaart en Vogelpik op zondag 46 Dec. bij Ch. Tackoen, .Maria Doolaeghestraat Combat jaskaart en vloerbol op zondag 16 Dec. in de Café Francais bij Leopold CoqueL Combat Jaskaart en Vloerbol op zondag 16 Dec bij Aug. üesbucquois, Keizerhoek. Insfcllatie der herberg Café Mótropole gehou den door Eugeen Ghysdael, Lindekens, op zondag 16 December. Combat jaskaart, vloerbol en vogelpik zondag 16 Dec. in den Nachtegaal bij Pieter Matte. f"oi»balbolling en smijting met de teer lingen voor een koppel kiekens en een vet konijn op zondag 16 Dec. in de Voorstad bij Justin Syoen. tr«r? Jaarlijksche Combat Jaskaart, plnlin- bard en Sinijting teerlingen Turkenliaan en een Turklieiine. 95 c. voor 3 loten.- Zondag 23 Dec in de Belle Vue bij August Noens. Combat Jaskaart en Vogelpik, alsook ie winnen met de leerlingen een sclioonen turk, inleg 25 c voor 3 loten op zondag 23 December in de Bien Vcou bij Roméo VerEecke, Leegeweg. Combat Jaskaart en Vogelpik op zondag 23 Dec. bij de wed. Th. COqucl, Noordstraat. t-omliaf Jaskaart en Vogelpik, op zondag 23 Dec. in den IJzerenweg bij Henri Amery. Combat Toptafel, l'lulmbnrd, Vloerbol cn Jaskaart op zondag 23 Dec in de Eendracht bij Romain Vantroyen, Paapboek. Combat Jaskaart cn Plulmbard op zondig 23 Dec. in de Noble Rose bij Ed. Vanalderweireldi. Combat Jaskaart en Vogelpik op zondig 23 Dec. io den Neerloop bij de weduwe Louis Vanblaere, Vladsloodtjk. Groote combat jaskaart on vloerbol ip Kerstdag 25 Dec. in den Helm bij Henri jRamoul Jaarlijksche. Saucissekermfs op Kerstdig 25 Dcc. bij Robert Maeseman. 2e Kerstdag Icandegl. Gewone Jaarlijksche Op Zondag 30 December 1006, in dc overdekte bolbaan der Villa Blanche, bij Reoé Vanaudenaerde, Leegeweg. g"» 11" storting. Aangekocht i obl. stad Brussel 1905 makende met de 21 voorloopige titels 4e serie 104953 uil van 1 tot 25 thans definitive titels. i Een monster van bet merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. Kan ingegeven worden in Koffie, The, MelkLikeur, AbsintBier, Water of in het voedselzonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van af weet. Het Coza Poeder beiit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank (bier, wijn, absint cuz.) bij den dronkaard gauw op te wekken, liet Coin Poeder werkt zoo onopge merkt ep zeker, dat de echtge- noote, de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zijn mede- welen,en zonder dal hel noodig is, dal dc patiënt ooit liehoclt Ie weten waaraan hij zijne redding te danken beeft, t Het Coza Poeder hoeft hel huishoudelijk geluk lap. duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen van schaam te en oneer gered, en deze per sonen tot levenslustige en nuttige leden der maat schappij herschapen hel heefl menig jong persoon op den rechten weg terug gebraciit en gelukkig gemaakt en hel leven van lalloozen met menig jaar verlengd. Hel Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag d#en. een boek inel dankbetuigingen en een monster. Hel poeder wordt gewaarborgd vol komen onschadelijk te zijn Correspondentie in alle alen der wereld. Chancery Lane, Londen 519, Engeland Wacht U voor namaaksels. Hel Coza Poeder is lielccnigc afdoend middel legen dronkenschap. Ta knnnPYI een nieuwgebouwd Woonhuis A C AUUrCil bevattende groote cit'em steenpul, pompen. 2 groote kelders, ingemaakte kassen, winkel dienstig voor alle stielen, groote voorplaats, goed geschikt voor kooplieden'Goed om er vac twee huizen te maken. Kooper mager bezet op laten. Ie wenden bij P. Wevne-Vaotroven Schoolplaats. Uitstekend middel tegen Aangenaam om te gebruiken. Cy liJTEN Degraisseeren en Reinigen van BALKOSTUI- MKN. Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. De Gulden Bie Veriversriii. 91, Antwerpen m m m r—H rQ 4^ 4-3 Het beste en zekerste ge neesmiddel tegen al de borstziektenverkoudhedenlongziektenhoest en kitteling in de keel influenza. Zekerde hulpmiddel do°* Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Slandaerfs tabletten in den mond te laten smelten; zij herstellen aanstonds den adem. Algemeendepotbij Honoré Standaert, apotheker. Steenstraat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Ghyssaert en Verwaerde, apothekers. Visie tkaar ten

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1906 | | pagina 3