GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL i% EmileKina-Yermeesch, MIRAKELS PASTILLEN VALDI GRIJS HAAR ja GENEZING zqkder OPERATIE FR. ROMAN Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brnssel. Drukkerij Van Cuyck "Magazijn van Noordsch en Amerikaansch Hout Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 O-^TEHst 0PG-1L3TMislUüWi a m StssÉssls i omringd v'i.n oen rooskleurig druksel k»s««H»geld dei hoUebrieLraork on de flrmaAfertick II 4TANBABrT.Sl»tnsVr«>l BRUGGE Tzrtriirbaaris alle goedolocthrken. De Bank te Veurne, Brandgevaar Aug. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, Leon Diependaele. Te koop EENIG PRODUCT OM DEN WASGH TE BLEEKEN EN TE BLAUWEN BIJ 'T GEBRUIK VAN TIIVE SPAART GIJ BLAUWSEL, EN HET LINNEN WORDT WIT ALS SNEEUW. IEDER PAK BEVAT EENE PREMIE. WORDT IN PAKKEN VAN 10 CENTIMEN VERKOCHT Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel. keelpijn a Ee« pak van 10 centlem9it staat gelijk mei twee kilos Kristalsoda. 10 pakken geven recht aan eene zeer schoone premie (brochen, ringen, hoedspelden, breloques, bloezen garnituren, kammen, attaches en haarspelden in similie, écaille enz. Het dubbel pak van 20 centlemen vervangt vier kilos Kristalsoda. Deze pakken bevatten elk eene nuttige premie. Eischt het woord SODEX en het rood kruis op elk pak. De namaaksels gelijken alleen door hunne buitenste verpakking op de SODEX. jj Men gelast zich met alle slach van drukwerk ken zooals Plakbrieven, gekleurde feestprogram- mas, enveloppen met firma, rekeningen, wis sels, facturen, mandaten spijskaarten, adres- en trouwbrieven. en visiet- kaarten, rouwbrieven, doodbeeldekens, prijs couranten enz. Al onze werken worden met spoed, welverzorgd en aan zeer matige prij zen afgeleverd en wij hopen met de orders van het publiek vereerd te zijn. 2, BOLWERKLAAN, BRUSSEL. worden alle dagen verricht De nieuwe bederfwerende Remedie Die onfeillbaar de KEELONTSTEKING VERKOUDHEDEN GRIEP INFLUENZA BRONCHIETEN ASTHMA, etc r Geneest. MAAR EISCHT VOORAL DE ECHTE Vei we n en wasschen van handschoenen. MEEBI De Nieuwe London .V *™ee*>^W£L GEKOZEN ZIJN ÈtöAAGVERSTüRKENQE en ZUIVERENDE PILLEN O Werken ZACHT» zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG FRAN ROMAN De Doos i I fr. 25 voor goede en goedkoope Cigaren Ovnevtt aN« *a«M vm 10 tot 1 our. ook op Zuftdag vaa 9 tot 12. e«i zk'ktxn diu er wit roerthoven. Vnte maimen h«fcb»n aondffr het te weten zaadver- li* Veie vrenww zsyn ook onderhevig aan witoloed. Ki'f verlkswn, wanneer rij tong duren, verwekken btj Weekste netaebea eene vroegtijdige ver- kraambedden of besmettelijke riekten aooals drui- pmgen, mfluenzn, typhus, enz., dan neemt de ver zwakking nog toe en ontBtaan ergere ziekten, zooals maagkwalen, blaasziekte, bloedarmoede, bloedader- ten-uk, waterbreuk, breuken, ontsteking en zakking der baarmoeder, gezwellen der eicr6tokkon, onmacht, klierziekte on zelfs kanker. indien gij een of meer van die ziekteverschijnselen gevoelt en vruchteloos allerlei remediën beproefd hobt of nutteloos eleclrieksche banden hebt gedragen, leest dan het nieuw en belangrijk boekje De Zenuwzwakte, gij zuR daarin de geredeneerde uitlegging uwer kwaal eexie ^1^ deTMtuuriUki genees- vinden en tevens de eenige en ware middelen die u .Het eten sm«kl dun niet, en verteert niet kunnen genezen. Gl^ *ul' mtSittviïuHaf'ïirechÏÏSÏclen Uc slaan is onrustig en voi droomen. Men voelt de zenuwzwakte, en hare raenig\uIdige verscnijnscien ^Xd^edevoorïf inde beenen, en 's morgens niet kunnen genezen worden noch door medecijnen ÏmoumÏmioo moede als s' avonds als noch door elektriesche banden, en waarom^dte ziek- si a pon gaat. Vele personen hebben draaiingen, j ten gen.ezen door de i kM^rtvlMmShe'lKWki» ow deienuwzwaktó verdriet, baiun.po- wordt op aanvraag tegen 1 frank m po»Uegela ver- ffebedee, ovenpaaataff m bet werk, menigvuldige zonden. kIHIMIHil »H IIIII» van Kanker, Klieren en Gezwellen in de borat, Kan- kerpuisijes der lip, Gezwollen en gebarsten klieren in den hals, Verzweringen in het aangezicht, Been ziekte, Fistels, Gezwellen of verstijving der knieen en andere gewrichten. Wonden dor beenen. Speen- gezwelten. Aderspat, Aderbreuk, Waterbreuk, Polypen in den neus, Zwelling of verzwering der amanriel- klieren, Gezwellen der baarmoeder, Breuken, Huid ziekten en Ziekten der waterorganen. Het geneeskitndfghuis Windelincx is in 1860 inge steld door D' A. Windelincx voor de Genezing zonder operatie van verschilligre ziekten, vooral Kanker. De zieke weefsels worden stilletjes aan, zonder pijn. door zalven en pleisters verdroogd. Dus geene uitsnijding, geen bloedverlies, geen chloroform voor in te slapen, geene pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet te ver zwakken maar deze integendeel te versterken en haar door alle natuurlijke middelen te verkloeken. Deze behandeling kan geschieden door slechts enkele bezoe ken van tijd tot tijd aan het Geneeshuis. Een verblijf tegen den Botanleken hof, op «enige steppen afstand van da Noordstatie. is alleea noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan met zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Voor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgende belangrijke Vlaamsche boekjes 1* Over Kanker en Klieren. 8° Over Zenuwzwakte. 3® Over hel Zaadverlies. 4° Over Speen 5® Over besmettelijke ziekten der waterorganen. 6° Uitlegging der merkwaardigste genezingen van Kankerenz., 'bevestigd door honderden afdruksels van eigenhandige brieven vrijwillig geschreven uit dankbaar heid door gentzen zieken. Die boekjes leeren kennen hoe men die ziekten geneest, hoe men ze kan herkennen en voorkomen. De lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken, speen. enz., niet genezen en terugkomen na de bloedige operatie, waarom besmettelijke vloeiing niet volkomen geneest door inspuiting of balsemcansulen, en waarom bovengenoemde ziekten genezen door de beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis Windelin-jx. Elk boekje wordt verzonden tegen 1 frank in postzegels en de zes te zamen tegen 3 frank in postzegels onder vergezegeld omslag zonder firma.? aan de Hoogebrug, DIXMUDE. ge/.aagde et; uitgezaagde, geschaafde eu ongeschaafde "<!>-■ '»jW& DOOR DE Beproeft en ge tolt er van verwonderd staaa Gij zult ze nadien aan uwe*vriendeo aanbevelen. in dooien van 4.26 met den na»m VALPA en het adres van den «enigenfabrikant: H. Canonno, 49, rue Reaumur, Parjjs. LAAT B NIET EEDHItfllM TE KOOP X» alle Apotheken (iroide keus van HOUTWAREN. Balken, Madriers, Battens, Plancbers, Aanslagbard, Pan' flatten. Cl amhranles. Lijsten, enz., in Noordsch en Amerikaansch DEEL. Goede hoedanigheid. - Genadige prijzen. - Spoedige bediening. Kalk, Kolen, in't groot en in 't klein. Pan- en Plafon neerlatten. Alle slach vim Pannen, Schaliën, Tichels, Klompen, enz. - Draineerbuizen Ceramiek en Ci nu ntrieeien. Fabriek Pannen. Hui* OHo lint «fpo. .ItieoMi ttaf, Cl. Brug-fs? Specialiteit in het vei wen van zijden stoffen (Au Tendeur) DROOGI'!PIJ EN VERWERIJ van alle stoffenals vrouwen-, mans- en kinderkleedereo gordijnen tafelkleeden en kamerbehangselschalshandschoenen, pane; enz. MEN UAS( UT FN ZWAVELT OOK WOLLEN SAltGIEN. De zwarte rouustofun zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn bijhnis toevertrouwd', worden binnen 15 dagen geleverd. Vfryoted wrrL. Gemallce prijzen. Depot bij Pietek DeCock. Wilgendijk. 19. Dixmude. doet de grijio haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, b*- let het uitvallen en neemt 4e i pelletje» van het hoofd we(t. Ed'/nchÊ.ap: Verkrijgbaar ln Flacons van fr. ï.so en fr. s.50 rntoische Baard tinctuur aan fr. a.oo per Flacon r Eenige depot te Dixmude bij de weduwe ermeersch-Nollhé, Wilgendijkstraal. Ont altijd eene goede gezondheid te genieten, eeoe methode Is waar on zal altijd waar blijven t Is van zloh op tijd en beta melijk te purgeeren. Muur <f4KW0M mout het purgeermiüdbl ■"C a m isji ötMf Ml s*oh gvefie «waak*edbt vtesimpri*'gafei-lt ■fr^' .'vw/i1.1 Dez« gcedv» purgeermiddel bestaat, h;j is itua dag van aan Fr. I.BO de doos van 35 Pillen. wara huisvriend 't zijn de STAPiDAEFtT'S-P:LLtPA zul- p vcreiicity.eikloekor.il'.*' bloctl,vrrdrijveii SÏ'.Jmcn G^al en ;..i« Slecbto "Vochten. £»T AHDAERT'S'PILLEN z ju het vandaag de wereld rend gekend. Overal wordt hij aaucian als de ware t DefUssts ïïeaoi dasiddel tc*f?«-ii a.lc slechte t'gjp Slokten co bijZ Jiidcnijk (ie rnflucnaa of zoo siuiisezickte. STANRAE RT!P "PILLEN FCiiczrn onn. .ddcll ik Verskrprticie, leveraUl-te» ,3tSane:pijn cü Zuur.Coels,echt. SleeJitc Sjsij - vBrteuricy SeolUprja, ."3.ei ren rt. r Jaren, Jicht, HJiumnWnro, ®-eraakUieti5. Pu-fcteii i li ;.l c V:lz ektcn. 3Ta,KEiASf^'ï'«*-SaÊLL KW woruci-. bij voorkeur uciiolnciimeteen goede Dfs iltijd es k(. tiiiQB de mii.fiie kif».ruis ii hot lichaam h weeg brnugun. n> ~o o o> -l p ft) •-I Q. O) "O O r-t ET n> n 3 c CL n> VAN Apotheker-Scheikundige tt DENDBRMONDE Zij g VERSTOPTHEIg MAAGPIJN BEREID DOOR otbeker- Schsikuodiqe n rnPlJN MAAtOSX SLIJMEN. MIGRAINE. XILT BRAND Weigert atte namakingen IN ALLS APOTHEKEN LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, «n» Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis veraonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker Het best gekende purgeer- en cuiveringsmiddel BKNDKHMONDF.. is gevestigd Appelmarkt, n 7. Aankoop ec verkoop van belgische eu /reemde weerden Uitwisseling van koepons, cheques en vreemde munten Kostolouze iusciu'ijvingen hhu diEi gen Eskompteering van wissels en mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkasonder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J. Staesens, aan den i ntrest van 3°/, 's jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 t/* °/o s jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van driemaanden. Alwie zijne gebouwen, koop waren, meubelen, vee ei-z enz., wil doen verzeken n tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerheid bij de Antwerpsche maatschappij Securitas, <ie beste en oud-te gekende van het land. Hoofdagent te Wounien Alfons De Groer-Temmelelii Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevalten. Verzekering der ongevallen met paarden. moet men schrijven aan het hieronderstaande adres. Wilhelmina Neêrlands Hoop Noblima Uberall Practoria Havane Flor de Extra Fina Las Armas Havana Primeros Georgia 22,50 de duizend. 22,50 25,00 45,00 50,00 50,00 60,00 65,00 70,00 70,00 a Magazijn van ciment tegels, ceraniieke tegels, ceramieke imitatii tegels, gleisch- tegels en lijsten, fantaisie legels. pnrqueterie tegels en facadesteen in alle kleuren, dessins,enz. Gek Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Methelscb- en zakjes kalk, cirnent, pauneu, tegels, koeihaar enz. Men zendt franco tegen terugbetaling van 48 franken 100 Sigaren van iedere soort. Fabrikant, Geerardsbergen. en kantore van Ikillard met alle loebc- hoorten. Zich te wenden den Deurwaarder CLAËYS.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1906 | | pagina 4