ZONDAGSBLAD met de Burgerij. 6C Kinderfeest Zondag 23 December 1906 10 cent. per nummer 62* jaar N' 51. voor de Stad en het Arrondissement. Treinen tot 1 Juni 1907 Bond van Oud Leerlingen en Voorstanders der Gemeentescholen. Kerstdag 25 December Leve de Vaderlandsliefde. De Gongokwestie. Neemt, leest en oordeelt. Opgedragen aan Mgr Moulaert. Aan Pol de Polemieker. Praatje met sire Pol de Polemieker. Ouderdomspensioenen. y Tooneelnieuws. Ben en ander Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenien genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco AjT/'iIIt' toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan f Ullv de Uitgever Eüg. VanCuyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel 4.59 7.48 8 34 40.22 42.24 2.13 4.20 6.34 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkerke 7.45 9.24 14.40 2.44 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uit Dixmude nr Nieuport cn baden 7.27 9.29 12.27 2.47 5.46 7.45 8.42 Werkmanspensioen 1 J-< 'JhL- daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. Schouwburgtaai Bourgondische Schild. 1906, om 3 ure stipt 's namiddags, gevolgd van prijsuitdeeling aan de mede werkende kinderen. In het Bourgondische Schild zijn te be komen Voorbehnudene plaatten (vorenste stoelen en hoofdbalkon) tegen 1 fr. van heden af. Kostelooie plaatsen 1° Van af 20 December om 2 ure, voor de Bondsleden en hun huisgezin. 2* Van af 22 December om 4 ure, voor de Ouders der leerlingen van de Gemeentescholen en hunne kinders, die schelen bijwonende. 3® Op Zondag 23 December, van 9 ure "'s morgens tot 4 ure 's namiddags voor het overige publiek. Het Bestuur verzoekt de belanghebbenden bij tijds te zorgen voor eene goede plaats, ten einde geene ontevredenen te maken. De Congokwestie in de Kamer is geëin digd op een vaderlandslievend akkoord der partijen. De liberalen mogen er de grootste eer van meedragen. Het doet genoegen dat eene zoo gewich tige kwestie kon behandeld worden, bijna buiten allen partijgeest, De verheven wijze waarop de liberale afgevaardigde Hymans het vraagpunt met eene magistrale rede voering inleidde, heeft teweeg gebracht dat nagenoeg gansch de discussie het bleef vol houden in eenen toon van waardigheid en erust, waardoor de kleingeestige partybe- rekeningen tamelijk goed op afstand en buiten kwestie konden gehouden worden. Zelfs de redevoeringen van den socialis- tischen hoofdman Vandervelde was in dezen toon hij kon niet miskennen de grootheid van het ondernomen werk en de bewonde renswaardige werkkracht des Konings om een land van 30 miljoen inwoners voor de beschaving door handel en nijverheid te winnen. Geen wonder dan ook dat zelfs de radicaal Lorand, ondanks zijne bezwaren tegen het Congowerk, de verzoenende dagorde stemde waarop de partijen zich t'akkoord stelden, nadat Hymans de regeering er toe gebracht had duidelijke verklaringen af te leggen, waarvan de hoofdpunten in de dagorde zelve werden vastgeklonken. Laat ons nopen dat nu spoedig de ge vraagde ophelderingen zullen volgen en dat weldra de koloniale wetgeving zal gestemd worden. Het ontwerp van overneming en aanhechting van den Gongo door België heeft onbetwistbaar eenen grooten stap vooruit gedaan. Koning Leopold II zal zich eens te meer hebben kunnen overtuigen dat het een geluk voor ons land is, eene orde lievende en vaderlandsgezinde partij gelijk de liberale sterk vertegenwoordigd te zien in de Kamers, om er eenen heilzamen in vloed uit te oefenen op de regeering en om bij de eerste gelegenheid zelve de regeering in handen te nemen. Wat de Herbergbonden ook in 't werk hebben gesteld om het Vergunningsrecht af te schaffen, 't is al boter aan de galg Die onrechtvaardige belasting brengt aan den Staat meer dan 4 miljoen frs per jaar op. Voor een ministerie als dit van den pau zelijken graaf de Smet de Naeyer, die er toe gekomen is alle jaren 400 tot 450 miljoen le leenen, zou eene ontlasting van 4 miljoen al wat beteekenen Ook zal minister de Smet de Naeyer in plaats van het Vergunningsrecht af te schaf fen, dit recht algemeen maken, dit wil zeggen alle herbergiers, zoo groot als klein, een vaste taks doen betalen. Dat heeft hij reeds verklaard en de her bergiers mogen er zich aan verwachten. Alle jare stijgen de uitgaven voor de ka tholieke' scholen, en nieuwe inkomsten moeten gezocht worden om de twee eindjes aaneen te knoopen. Er zijn op dit oogenblik in ons land 206 duizend herbergiers, waarvan 90.000 geen genever schenken. Maar op die 116 duizend geneverschenkende lokalen zijner slechts 38 duizend die het Vergunningsrecht be talen. Veronderstellen wij nu, dat het Vergun ningsrecht voor al de herbergen, zonder onderscheid, op de helft gebracht wordt, dan zou die belasting, welke ten onrechte de herbergiers treft, aan de schatkist meer 10 miljoen per jaar opbrengen. Met de 80 miljoen welke de alcool aan accijnsrechten opbrengt, zou dat een inko men maken van 90 miljoen per jaar, welke het ministerie op den rug van den herber gier klopt. En nu, herbergiers, met volle borst ge roepen Leve het katholiek ministerie, het doet ons onrechtvaardig betalen 1 ■qXjSfr-'fn? r Aide godsdienstoefeningen hebben Zon dag in al de kerken van Parijs en in geheel Frankrijk plaats gehad, volgens gewoonte, in volle vrijheid, en zonder eenige stooring. Ondertusschen staan onze Belgische dag en weekbladen vol met vette letters van kerksluitingen, priesterverjaging enz., alte maal leugens die zij uit hunnen duim zuigen. En Zondag was het prijskamp in 't liegen van op al de preekstoelen. Daarmee razen zij het hoofd van hunne verkwezelde lezers vol. Het is eene nieuwe speculatie op de dweepzucht en een nieuw voorwendsel voor onze pastoors om de lichtgelovige sullen geld af te persen. 't ls het afgezaagd deuntje der klerikale woorden kram 3rs dat al de gazetten die hunne gedachten niet deelen slechte lezin gen zijn. Gansch hot jaar door, doch bijzonderlijk bij het naderen van Nieuwjaar, doen onze tegenstrevers al het mogelijke om het ver spreiden dier zoogezegde «slechte lezingen te ver.nindereu. Wat al laster daartoe wordt uitgekraamd, bedreigingen gedaan, druk- kiug uitgeoefend, gaat alle gedacht te boven Indien de klerikalen zich zoo hardnekkig tegen de verspreiding der liberale dag- en weekbladen verzetten, dan is het wol onte gensprekelijk omdat zij de vergelijking vreezen, omdat zij weten dat de menschen, die de liberale gazetten lezen, zich niet slaafsch laten leiden en als werktuigen be handelen. Het lezen der liberale gazetten spoort aan tot leerplicht, tot verdraagzaamheid, tot vrijheidsliefde. Door liberale lezingen ontwikkelt men zich op verstandelijk ge bied, men haat niemand, en men doet niet aan een ander wat men zelve niet zou willen dat er ons geschiede. Nooit hebben wij in d(/62japyn dat de u Dixmudenaar bestaat, hebben wij zoo veel nummers verkocht, als Zuudag laatst na de hoogmis. 't Is een teeken dat de Dixmudeliog onze manier van zien goedkeurt. De liberalen hebben met veel genoegen in de dagbladen gelezen hoe alles rustig is afgeloopen in Frankrijk, zondag laatst. Voor de kiezingeu van Mei hebben wij kunnen bestatigen dat onze klerikale tegen strevers de nieuwe wet hebben ingeroepen om ons Vlaamsche Volk te verschrikken en katholiek te doen stemmen. De Frausche Regeering heeft alles gedaan wat mogelijk was, om de wet vrijzinnig en verdraagzaam te maken. Alles is vruchteloos geweest. Niettegenstaande het voordeelig bericht der bisschoppen van Frankrijk, die niets beters vroegen dan aan de nieuwe wet te gehoorzamen, heeft Pius X, een italiaan, aan de geestelijkheid verboden zich aan de wet, aan het gemeeue recht, te onderwer pen. En nu, dat gansch de fransche geestelijk heid zich in openbare oppositie stelt tegen rU Wet, heeft de Regeering, onder het vast '-V^siaur der Republikeinsche ministers de schoonste rol in de zaak te 9pelen. Al de priesters die zich aan de Wet niet willen onderwerpen, en het ordewoord dat van Rome komt uitvoeren, zullen de hoe danigheid van Franschman verliezen. De seminaristen die aan de wet niet ge hoorzamen, zullen gelijk do andere burgers Je ransel moeten dragen (tot hiertoe waren zij vrij van den militaireu dienst). De pen sioenen, door de nieuwe wet erkend, zullen afgeschaft worden. De bisschoppen moeten hunne paleizen verlaten die Staatseigendommen zijn, even als de Pauzelijke Gezant. Ai hetgeen nu in Frankrijk gebeurt, met de Roomsche katholieke geestelijkheid, is de schuld van hare inmenging in de bin- nenlandsche politiek. De personen in 1841 geboren en die mee- nen recht te hebben op het ouderdomspen sioen van 65 fr. 's jaars, moeten op 't einde van 1906 hunne aanvraag indienen om dat pensioen in 1907 te kannen bekomen. De personen in 1842 geboren moeten hun ne aanvraag doen op 't einde vac 1907, om het pensioen te trekken in 1903. De personen in 1843 geboren moeten, in driejaren, ten minste, eene som van 18 frs storten orn de toekenning van de 65 frs te kunnen bekomen. Die stortingen moeten ten laatste gedaan wordeu in 1906, 1907 en 1908. Deze personen hebben nog slechts eenige maarjden tijd om zich in regel te stellen. De personen in 1844 geboren moeten ins gelijks 18 frs storten, ten laatste in 1906, 1907, 1908 en 1909. De personen in 1845 geboren moeten de zelfde storting doen in 1906, 1907, 1908, 1909 en 1910. Dus, menschen van 't jaar 1843, gij hebt nog maar eenige dagen de kans om u te verzekeren dat gij ooil het pensioen trekken zult. Stort gij er de 3 frs niet voor Nieuw jaar, dan is het er voor altijd mee gedaan. Stort gij er. voldoet gij aan de andere voorwaarden der Wet, dan hebt gij liet pen sioen van 65 frs en bovendien nog een pensioen voor het geld dat gij gestort hebt. Wij kunnen niet genoeg aandringen opdat iedereen zou medehelpen om die oude menschen van 60, 61 en 62 jaren oud, op te zoeken Er wordt wel eens gezegd Het is maar 65 frs, doch als het er op aankomt ze te trekken en ze worden geweigerd, dan schreeuwen zij moord en brand. Op 13 en 14 Januari aanstaande zal Heden YetM org hen nyet te Dixmude, het loopende fcooneejjaar sluiten met de opvoe ring van het beroemd drama Martelares, (La Marty re) van D'Ennery. Dit prachtig stuk werd reeds in 1894 door dezelfde maatschappij met den grootsten bijval vertoond en't is op het aanhoudend verzoek van Dixmude's tooneelminnend pu bliek. dat dit onovertroffen gewrocht nu wederom ter studie wordt genomen. De papieren, tot heden onderzocht, bij den Pauzelijken Nuncius aaugeslagen, too- nen aan deze geestelijke zich op bestendige wijze met binneolandsche politiek iuhet. Volgens de papieren is het bewezen dat de Paus aan de katholieken ried te werken op de daling der Fransche Rent, om daar mee effekt uit te oefenen brieven werden gevonden om de tusschenkomst van den Paus te vragen voor deze of geene kiezing documenten schijnen te bewijzen dat drij postulanten naar den titel van bisschop voorafgaandelijk in de handen van den Nuncius 30.000 frs gestort hadden. En honderden andere stukken is men aan het onderzoeken. Traag gaat men vooruit daar veel werd gevonden in Italiaansche taal en in 't latijn. Veel documenten, die hoogst belangrijk waren, zijn aan de huiszoeking onttrokken, en naar Rome gezondeu. Een Engelsch ingenieur te Barfield h eft eene metselmachien uitgevonden, waar mede het volgens hem mogelijk is steeuen muren te metsen. Om de machien te bedie nen, zijn enkel drij arbeiders noodig. De eene arbeider spreidt den moortel op het muurvlak uit, de tweede legt de steenen in de machien, de derde bedient de machien zelve. De uitvinder beweert dat een schier onge oefend werkman, met zijne machien, in 8 uren, 6000 steenen kan verleggen. Zoo eene machien zou beter daar blijven want een geheel ambacht, dat der metsers, zou er fel door te lijden hebben. De Chineezen hebben besloten den eere dienst hunner vaderen te laten varen, aan al de openbare processies te verzaken, en aan al de godsdienstige feesten, en het geld dat de eerediensten hun kost te besteden aan het openbaar onderwijs. Men schat op 20,000 pond sterling per jaar, dc som die alzoo der opvoeding zal toekomen. De hoofdopsteller van het Fransch kle rikaal dagblad Le Figaro heeft aan ver scheidene geestelijken gevraagd, of de Paus, naar hunne meening,zich zou schikken naar de nieuwe wet op den eeredienst, die ont worpen is De redacteur vat de antwoorden die hij gekregen heeft aldus samen De Paus heeft in zijne encycliek de bis schoppen uitgenoodigd, den eeredienst te regelen met de midde/en, die hetgemeene recht, aan al de burgers toekent. De wet op het recht van vergadering heeft de Paus kunnen verwerpen, want die was kenne lijk niet gemaakt voor den eeredienst Maar het werkelijk gemeene recht van 4901 zou de Paus niet kunnen verwerpen, anders gemeene recht geen zin hebben. Gonolusien De Paus zal toelaten, dat er vereenigingen worden opgericht overeenkomstig de ge wone wet op de vereenigingen van 1904. Wat nog niet zeggen wil, dat de Paus de nieuwe wettelijke regeling goed zal vinden. Ten volle goedkeuren kan de Paus zelfs een goede wet niet als die den eeredienst regelt zonder dat men den Heiligen Stoel er in heeft gekend. De Regeering moest de be trekkingen met het Vatikaan weer aan- knoopen. Zoo ongeveer denken de Parijsche gees telijken over de vermoedelijke houding, die de Paus zal aannemen. Gezel De Bunne, de nieuwe representant van Kortrijk, heelt in de Kamerzitting van Dinsdag der verledene week, de minister ondervraagt nopens de woorden door den vrederechter van Meenen uitgesproken tegen een betichte Gaat u doen betalen door den heer De Bunne, die met volksvertegenwoor diger te zijn, 4 duizend ballekens trekt. De minister heeft Dinsdag laatst geant woord dat hij nog geen antwoord had ont vangen over die zaak. Hevige incidenten in den gemeenteraad van Luik. In den loop van de bespreking der begrooling werd eene zinspeling ge maakt op dc benoeming van den bestuurder der Nijverheidsschool, die geen ingenieur was.De katholieke hr Schinddeleer beschul digde schepen Micha voetstappen te hebben aangewend te Brussel om de bokrachtiging te verhinderen der benoeming door hel gouvernement, dat te dien opzichte de subsidie introk. M. Micha loochende. Maar M. Digneefe, liberaal kwam er tusschen. De drij partijen scholden malkaar uit en werden handgemeen De burgemeester schorlstede raadszitting op. De Fransche Kamer gunt zich zelf geen Zondagrust. Zij heeft zondag vergaderd en niet vruchteloos De begrooting voor 1907 is aangenomen met 446 stemmen tegen 91. Graaf Baudry d'Asson verklaarde, dat hij niet voor de begrooting wilde stemmen, want hij en zijne katholieke vrienden willen geene begrooting helpen aannemen, die de begrooting van Frankrijk niet is. Zooals men ziet is enkel het vierde van Frankrijk klerikaal gezind. Dat zegt meer dan ellenlange artikels of leugenachtige sermoenen. Van heden tot Nieuwjaar 'wordt de Dixmudenaar kos- leloos aan al de nieuwe inschrijvers voor een jaar gezonden. DE DIXMVDEIAA ©a n vij «lezen tijd laten voorbijgaan gul len zij hun recht op pensioen verliezen. De maatschappijen moesten die personen ipsporeu en ze desnoods aanwakkeren. /iUU UÏllu.fllg J- f"

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1906 | | pagina 1