6" Kinderfeest Visietkaarten Boornen op stam VENDHTIEZf De Siroop Eu ALGEMEEN] Nota Aan onze paardeboeren. Rechtbank van Veurne. Provinciale Wegwijzer Nieuwstijdingen. Notaris Tiburce Proot Plaatselijk belang. Notaris Tiburce Proot Emile VAN DROMME V exiditie Tailliehout te Vladsloo, Zeer Merkweerdige Venditie DELAHAYE te Merckem en BONTE te Thourout. Donderdag 10 Januari Notaris DELAHAYE Notaris BAERT Notaris BAERT Zaailanden, Weide en Maaigras. CamielBarzeele&zoon Denrwaa Gezaagc Nota 8 slecht en Burgerst Overtreft verre de Emulsies, iOO VENDITIE Groote Venditie T AILLIEH OUT Schoone Venditie SMIDSHALAAM Emile VAN DROMME Iflerkweerdige Venditie Sclioone Venditie MAR.kTIMUJZ.EN. Schoone Venditie Open ba re P erh oop in (j VJB Openhc 50 is het ËEN1GE G EXE ES U FAKULTEITEW en SSEli Gij hebt een paard. Een koopman komt. huwelijks heeft hij het bezien, of een slag in de hand, en 't paard is verkocht Zoo -meent de boer, maar hij is mis. Binnen 14 dagen of drie weken zal ik Hi u schreiben zegt de Duitscher, wanneer •en waar gij het moogt leveren. Inderdaad r.a 3 of 4 weken krijgt de vcrkooper een brief. En hij trekt haastig op met zijn paard. Bij zijne aankomst wordt 't paard afgedreven en dan van kop tot t. eu bezien en streng bekeken. Ik kan uw paard niet nemen, zegt de koopman. Hoe dat 1 zegt do man verbaasd. Ge kocht is gekocht, en... Neen, neen tenzij voor 100 frs min het is dit, het heeft dat... De boer heeft schoon te protesteeren Er blijft hem niets anders over dan 100 frs te laten vallen of met zijn paard rechtstreeks ommekeer te maken. Doch moet hij 't terug paar huis brengen dan heet het altijd een afgewezen paard. Boerken, twee woordjes 1. t'huis den koop aanslaan en thuis be taald worden 2 geene mondelinge overeenkomst, maar altijd zwart op wit dat is, den koopman ■eeu bewijs doeu teekenen namelijk Ik, ondergeteekende verklaar aan van een paard, kleur prijs van ■•onwederroepelijk gekocht te hebben. Datum en handteeken. Herinneren wij aan onze lezers dat het gevolgd van prijsuitdeeling aan de mede werkende kinderen, plaats heeft op Dinsdag aanstaande, in de Schourvburgzaal Bourgondische Schild Het programma is bijzonderlijk wel sa mengesteld, en de Kerstboom zal die van andere jaren overtreffen. Al wie het leest bijwoont zal eenige aangename uren genie- tón te midden der kinderen geroepen om te genieten van liet Kerstfeest en der prijsuit deeling. Zulke edele werken kunnen niet genoeg aangemoedigd worden, ook twijfelen wij niet of zal de ruime zaal te klein zijn. IN SCHOON I VOIRE in geschreven en Fantaisie letters. Enveloppeu en Banden voor Visietkaarten. Drukkerij Van CuyckDixmudt. Boek der Vischmarht, Noordstraat Notre correspondant d'Ostende nons apprend qu'il s'organiso pour la saison pto- chaine au profit d'couvres de bienfaisance, sousla Présidence de M Buyl, depute, une importante Exposition internationale de L'Art de la Mode qui, h notre avis, est ap- pelé h avoir un grand succes. Gette manifestation est la premiere du genre en Belgique, elle comprendra cn ettel la tolalild des branches qui s'y rapporlent, c'est i» dire couture, mode, chaussures, avec sections Vins, liqueurs, hygiëne, etc. Le sécretariat est établi a Bruxelles, 9 Boulevard Anspach. Drukkerij Van Cuyck, Dixmude Wij vernemen dat de beer Georges Goene in zijn exaam voor den ijzerenweg met groote onderscheiding gelukt is. Er waren meer dan drij duizend concurrenten voor 151 plaatsen. Hartelijk proficiat De lessen van Tuin- en Hofbouwkunde gegeven door M. R Pauwels, in de Milicie- zaal van ons Stadhuis zullen plaatshebben op Zondagen 23 en 30 December aanstaande en 13, 20, 27 Jan., - 3, 17. 24 Februari, - en 3 en 10 Maart 1907, telkens om 11 ure voor middag. De 12 lessen voor Hoefsmederij zullen dit jaar plaats hebben te IJperen. Begin op 13 Jan. en volgende Zondagen. - M. Vanbies- brouck, rijkveearts te Nieuport zal die lessen geven. Zie de plakkaten. Veertien dagen geleden belden aan alle huizen van stad een paar nonnekens om te bedelen, en acht dagen later een pater Trappist. Bestaal er dan gene Wet meer voor paters en nonnen ZA1T7CC?* van den TE WOUMEN. Maandag 94 December IOOO, om 9 ure 's morgens te DIXMUDE in het Hotel De Casino van al de goederen zich aldaar bevindende, wërTs!?rlê"Tïads7oo^<ir^r™or"!j Gansche bladen van ver nieuws mogen in ons blad verschijnen, maar meesten tij(ls daar zulk ons niet raakt, nemen wij er geene aandacht op, maar wanneer het een plaatse lijk feit geldt, betreffende een gebuur van Dixmude, stellen wij er aanstonds belang in, want we zijn getrouw aan ons land en zijn welzijn is ook het onze en hetgeen onze buurman zegt is altijd goed om te weten. M. Vandaele, 22, Verkensmarkt te Dix mude, zegt ons Sedert zes jaren leed ik zoo aan de nieren, dat ik aanhcudend alle werk moest staken, ik was altijd vermoeider 's morgens bij 't opstaan dan den avond te yoren bij 't slapen gaan, ik had bedwel- miugen, maagzuren, was verdrukt, verloor allen eetlust, mijn water was troebel, ik verzwakte zoodanig dat ik soms meende te vallen, ik dacht dat mijne 60 jaren de oor zaak van al mijne kwalen waren, want de zorgen brachten mij geene verlichting toe, toen ik zooveel goeds hoorde zeggen van de Foster Pillen voorde Nieren verkocht bij M. Verwaerde, apotheker, wilde ik ze ook op mijne beurt beproeven. Zeer goed bevielen ze mij want ik was aanstonds vlugger te been, mijne pijnen verdwenen zoowel dat ik in minder dan veertien dagen geene enkele kwaal meer ■gewaar werd en mij als verjongd gevoelde, juist alsof ik nooit ziek geweest ware. Ik verklaar bet bovenstaande waar en veroor loof U het kenbaar te maken. Verzekert U dat men U de Foster Pillen voor de Nieren geve van dezelfde «<>ort als die welke M. Vandaele gehad heeft. Men kan ze in alle apotheken bekomen tegen fr. 3 50 de doos of frs 19 de 6 doozen of vrachtvrij per post als men de vraag stuurt aan het Algemeen Depot voor België Eiigelsche Apotheek Ch. Delacre, 50 Cou- deubergstraat, Brussel. Wacht U voor namaaksels eischt het handteeken James Foster op elke doos. I). D. 18. De trein uit Komen, die Maandag mor- gend om 8 ure 46, de statie van Oostende binnenstoomde, kon niet in lijds ingebonden worden door den machinist, daar de Wes- tinghouse-frein niet werkte. Een geweldige botsing had plaats tegen den stuitblok. Al de reizigers die gereed stonden om de waggons te verlaten werden tegen malkaar geslingerd. Er zijn veel gekwetsten. De erg gekwetste is de weduwe Hnyghe ijMurc van Mr>ere, 81 jaar oud Arm gebroktdTTiV Uit plaatsgebrek eenige 'artikels en vele nieuwstij dingen ter zijde gelegd. Zie de nieuwe vertrekuren van den Tram. en aau de beeuen gekwetst. M. Pieter Vertrappen, geboren te Gbeel op 12 Juni 1807, is aldaar overleden. Hij was oud-strijder van 1830. Woensdagnacht werd een diefstal ge pleegd in h-t klooster der Zwartezusters te Ruppelmotïde. De schelmen hebben den brandkoffer in den hof gedragen en deze aldaar geopend, waarna zij er de waarden in loten en geld en eene partij zilverwerk uit namen. Alles 60,000 frs. Maandag namiddag rond 3 uren. bood de 19 jarige Hendrik Van N... zich aan in de herberg der wed. Madfesant te Duiukerke en vroeg een glas bier. Terwijl do herbergierster hem bediende stal Van N... twee zilverstukken uit de tooglade. De weduwe had het gezien. De schelm sloeg haar neer en poogde ze te wurgen. Hij werd door de politie aange houden. Een ijselijk ongeluk gebeurde dinsdag avond in de Russischestraat te Brussel. In een kamer vau het eerste verdiep waren drie kinderen van den heer Drappier, hotel houder, in een groot bed gaan slapen. Rond 10 uren werd een huurder van het hotel een brandreuk gewaar en hoorde een geknetter van vlammen. Hij riep om hulp en beukte de deur in. Een petroollarnp was ontploft het vuur, dat het beddegoed had aangevat, had zul- ken dikken rook veroorzaakt dat de arme kleinen verstikt waren Twee der kleinen konden tot het leven teruggeroepen worden. Eene schrikkelijke brand is uitgebors ten in de rue St André te Rijsel. 14 huisge zinnen zijn zonder schuilplaats. Eene werkstaking is ontstaan in de kaolmijnen du Hasard, Belle Vue en Bien- vei'iue. Totaal een duizendtal werkstakers. Zij tragen vermeerdering van loon. Do stoomboot Heatloop is ten ge volge van de mist, op een zandbank gestoo- ten, die zich onlangs verplaatst had. Heel de bemanning, seint men uit Hartlepool, be staande uit 28 koppen, is omgekomen. In de Pauzelijke Boekerij te Rome is een kanonnik beschuldigd een handschrift verkocht le hébben voor 300,000 frs eeuer eigenhandige mis van Palestrino. Open is de Volks-Boekerij der Maria Doolaeghe's en Ware Van Duyse's Vrienden alle Zondagen van 10 itot 11 t/3. ftiiToon van den TE WOUMEN. Dinsdag 8 Januari löO? om 12 1/2 ure 's middags te WOUMEN, van ter hofsteden Auguste MaddeleinAuguste Buy se, Hilaire Vulstekewe Demedls en Henri Delanuhe. De vergadering om 12 ure 's middags aan koop 1 op d'hofstedo Maddelein. betaalbaar ten kantore van TE EESSEN. Donderdag 97 December 1906,om 1 1/2 ure namiddag te VLADSLOO in den Kruisbosch van M. Dambre, van -4rO KOOPEN en 1036 zware en drooge eiken snoei busschen. Telkens vergadering om 1 1/4 ure namid dag in den Ouden Wikkelaar, bij Louis Vlamynck. Bij Sterfgeval. Herbergsgerief, Meubele- en Menagiegoederen TE EESSEN, (Dorpplaats). $1» Maandag 7 Januari 190? in 1 ure stipt namiddag te EESSEN-dorp, tn verzoeke en in behoeve der erven vau vijlen Emile Van Schellein leven smid en hrbergier te Eessen, zal er door bevoegden Aibtenaar openbaarlijk in venditie ver- kcht worden, te weten Kiuidühalnaiu. waaronder schoone boor- mthicn, groote blaasbalg. 2 kleine blaasbalgen, haebilk, vijlstaak, werkbank, plooibalk, hoepel- trtiker, 10 moerplateu, 9 soudcerbouieo. ijzeren haners, trektangen en andere langen, 64 peerd- ijzrs, stuks in ijzer en staal, stoveschaven, engel- sqe en andere sleutels, 3 groote scharen, draad- trkkers, zagen, houtvasten, beitels, vijlen, groote «jjpsteen, goleboom, 2 loeren, balans en verder saidsliafaatn. Betaalbaar ten kantore van EMILE TAN DROMME te Eessen. betaalbaar ten kantore van TE EESSEH". Woensdag 9 Januari flOO? om 12 ure stipt te beginnen. van 00 KOOPEN" zware en langstammige Populieren, Olmen, Eiken, Wilgen, Sparren en andere op stam, staande te EESSEN op de landen gebruikt door MM. August Darras, Florimond Amery, Al/ons Vande- moortele, Henri Vardhour nou At, David Desmy- ttr. Petrus ÜesmyterCharles Vernack-Ampe, verders bij de Campagne van Jufvrouwen Vannieuwenhuyse te Eessen, en 2 Eiken te Zarren, bij llené Leplae, dit te voren to bezichtigen. De vergadering om 11 3/4 ure voormiddag in de Kruisstraat, bij René Vanroose te Eessen. van 05 KOOPEN (Langenhoek), in de Magere- en Disschebosschen, ten verzoeke van M. L. Gilliodts, grootgrond eigenaar te Brugge, Op Donderdag 3 Januari 1907, om 1 ure stipt namiddag, Tijd van betaling mits goede borgstelling. Directie en betaalbaar ten kantoore van P. F.Blontrock, zaakhandelaar te Keyem In de maand Februari 1907, zal er in voornoemde bosschen, en op de hofstede van sieur Philippe Staelen eene groote en schoone Boomvenditie plaats hebben. van lie KOOPEN zware Populieren KANTOREN van de Notarissen Op Woensdag 96 December 1906, (zijnde 2de Kerstdag), oin twaalf uren 's middags, van H. 5-37-40 C. zware Taillie Snoei te MERCKEM, wijk de Gorver. Gewone voorwaarden. 1907, om 11/2 ure namiddag, van zwaar Tailliehout, Ameloozen, Busschen, Sparren, zware Lijsteboomen, Staken, Stoppersen, Sparresnoei, in'tbosch van Houthulst,onderCLERCKEN en LANGEMARCK, voor M. Cortvriendt, Grondeigenaar te Brussel. Vergadering en verborging in het Mcuneke. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar Ryckaert te Clercken. Ziehier de marktprijs Cureghem 19 Dec. Er waren ter markt 2068 beesten Middelmatige prijs op voet Ossen 0-76 tot 0-98, stiers 0-G4 tor 0-86 koeien en veerzeu 0 63 tot 0 85. TE VLADSLOO. Dp Donderdag 17 Januari om 1 ure zeer stipt namiddag, ten verzoeke van het Bestuur der Watering vanVladsloo- Ambacht, langs den dijk van tden Hand- zaemevaart tusschen de 1 heren Brug en Eindsdijks. Voornoemde boornen zijn van de schoon ste en zwaarste der streek, velen eene dikte hebbende van 2'"QÜ en daarboven. Gemakkelijk vervoer Ifij 'middel der aan palende steenwegen. Vergadering ter herberg Eindsdijks bij de weduwe E Timperman en aankoop 1. Borgstelling in de Iheren Brug bij sieur Martin Symoeo, Eessen. Directie en betaalbaar ten kantoren van P. F. Blontrock, te Keyem en Alfons De Snick, te Beerst, zaakwaarnemers, respectievelijkHoofdsluismeester en Sekre- taris Tresorier van genoemde Watering. KANTOOR van den TE MERCKEM. Donderdag 97 December 1906, om 9 uren voormiddag en volgenden dag zoo noodig, van Huisraad, Herbergsgerief, Meubels, Landsalaam, Vruchten en Koeibeesten ten verzoeke der weduwe Chables Madoü te DIXMUDE, afspanning De Gouden Leeuw Gewone voorwaarden. Komptant geld voor de koopen beneden de 20 franks en 3 maanden tijd van betaling mits voldoende borg. HAITOOll van den TE DIXMUDE. Maandag 94 December flOOO om 2 i/2 ure namiddag, in de te verkoopen herberg Breydel en de Coninck, te DIXMUDE van Stad Dixmude, langs de kalsijde naar Woumen. Koop 1Een woonhuis met 78 m2 erf. Bewoond en gebruikt, met de koo pen 3 en 4, door den medeverkoo- per Henri Vanhille-Dekeyrel, tot eene maaod na den Overslag. Koop 2. Eene schoone herberg ge naamd Breidel en de Coninck inet 224 m2 erf. Verpacht aan ArthurLaleman mits 15 frs te maande boven de lasten. Koopen 3 en 4. Twoe perceelen bouw grond, te zanaen groot 370 mi. i/a °/o Instel premie le winneu. KANTOOR van den TE DIXMUDE. vau de volgende Gemeente Woumen. Koop 1.H. 0—96—50 O. goed zaailand. Verpacht aan Emile Joye te Woumen, tot 1 October 1903 mits 110 fis's jaars boven delasten. Koop 2.— Eene weide, groot H. 1 17—70 Verpacht aan zelfden Emile Joye tot 1 October 1908, mits 174 frs 'sjaars boven de lasten. Koop 3. H. 0—29—60 C. maaigras in den Ithillebrouck. Verpacht aan denzelfde, tot 1 October 1908, mits 35 frs 's jaars boven de lasten. Koop 4. H. 0—41—56 C. zaailand. Verpacht aan Louis Ve?-straete te Woumen, tot 1 October 1907, mits 75 frs 's jaars boven de lasten. Gemeente Clercken, tegen de plaats. Koopen 5, 6, 7, 8 en 9. H. 1-64-71 C. zeer goed zaailand. Verpacht aan Alois Vanover- berghe, Petrus Vanhose, Livin VanoverbtrgheV andendriessche FlorimondDe/ever* Pieter en Henri Detaesteckertotl October 1907, mits te zamen fr. 338-55 '8 jaars vrij van lasten. Gemeente Beerst. Koop 10. H. 0—66—70 C. zaailand. Verpacht aan Victor Demeule- meester te Beerst. tot 1 October 1907, mits 60 frs 's boven de lasten. Maandag 14 Januari I909, ter herberg St. Eloi, bij Georges Deroo te Woumen. TOEWIJZING Maandag; 981 Januari 1991, ter herberg de Kroonbij P. D'haene te Woumen. Telkens om 2 i/t ure ure namiddag. 1/2 7o Instelppremie. JmX Koperslager en Werktuigkundige, wip Nieuwe Wandeling, Dixmude, gelast zich met het plaatsen der Gaz. 7 Genndigen prijs. Evenals alle benoodigheden van af de eenvoudigste Lampen tot de prachtigste Lusters, kleine en groote Gaze-stoven, Salon-stoven, enz., enz. T Op Hoi 1907, om 1 ur ten behoeve grondeigenaai 40 koopen 10 koopen 24 koopen 25 koopen en sf Met tusschenk Notaris t T Op Maas 1906, om 2 un ter afspanning te A Worn si 190G, (2" Kei- dag, te WULVJ medegaande la Luypaerl 75 schoone Hollan Gewone vot ling, mits goei Bestuur der Kat De Ontvangt z 7 J ten ten z van de beplant naar Eessen, 1 naar Eessen,t Kosten 10 p. E11 's nai te beginnen di van 'van de beplar naar Rouselar grondgebied Voor inlicht kantoor of zie Zeer aangenaam van smaak Geneest ten volle verzwakking, Zenuwz- algehi Erne prerfiirming is Vraagt de brochuur gratis aan het algemeen depot Apo te Antwerpen O. De Beul, 57, Lange Nieuwstraattel (apotb. St Michel) Noordlaan Gent, Apoth. R. Baetsle, 5- De eorreclioneel« rechtbank van Veurne heeft den 29 November de volgende veroordelin gen uilgesproken. Geryl Roclius, werkman te Oostduinkerke, 15 dagen cn 50 fr. of 15 dagen voor smaad. Becraemer Octavie, vrouw Debever Alois, werk- «i«^^choore8dacenj(oor^8la£(HU voor 3 dagen Poperinghe, 200 fr. beleedigingen. Saesen Ca mi cl, werfman '.e of 23 dagen vonr jachldel-ikt. Glorie Alois, jachtwachter le Stavcle, 50 fr. of 15 dagen voor slagen. Dewilde l.eon, timmermansknecht le Vinchem, 30 fr. of tO dagen, 15 fr. of 3 dagen voor slagen e» dronkenschap. Junghhlulh Karei, visschcr le Adinkerke, 2 maan den voor jachl en opstand. Desaever Medard, werkman te Oostduinkerke, 300 fr of 2 maanden voor jacludelikl. Zwertvaegher Karei, vissclier te Adinkerke, 15 dagen, 8 dagen en 26 fr of 8 dagen en 2 maal 15 Ir of 3 dagen voor opstand, smaad, nachtge- luehl en dronkenschap, voorwaardelijk. Opgepast! Versterkt u legen alle slechte cn doodeiijke winter ziekten; maaki regelmatig ge hruik van Slandaertspillen, die 't bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en a\\e slechte vochten De doos fr. 1-50 apotheek llonoré «tan.Inert, Steenslraal 53, 3rugge, le Dixmude, bij l'erwaerde en Ghyssnert, apothekers. 9. Meubelen cn herbergsgerief t Schoone bljard mei loebehnorleu, toog, glasrek, bierpomp, fipiler. stoelen, tafels, scht aagtafels, 2 groote linken, 3 sloven, 3 lampen beige, keukengericf, (aders, 2 ijzeren bedden, vaandel met stok, toeaier, hovenierhalaam, ganlicren, pinteglazen, lappers en andere glazen en verdere voorwerpen te ling om te melden. DIXMUDE, 17 Dec. Eieren per 25 3-50 tot 0 00 Boter per kilo 3-20 tol 3-50 VE'uRNE. Boter - per kilo. 300 a 3 30 Zieren per 25, 3.40 a 3,50 15 Dec Gilbe zoon van Cesai 21 id. Cyrille, en van Roman

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1906 | | pagina 2