7 De Siroop Etnropheline Faber ALGEMEENE VERZWAKKING MEUKEN Standaert's tabletten g I ^LïEP Onschatbaar Gebrande Koflies :aye m 05 m WINKELIERS vraa^t sta^en aan ^uree^en tie *- 3 s idsloo, gnditie ;n erckem ourout. anuan Notaris BAERT Notaris BAERT Zaailanden, Weide en Maaigras. Camiel Barzeele&zoon Notaris BAERT Deurwaarder GLAEYS VEJSTDITIE Gezaagde HOUTWAREN Notaris FRAEYS 8 slecht opgegroeide EIKEN 50 Linden, 20 Kastanjeboomen en 155 Olmen, Burgerstand van Dixmude Herberg Kermissen. Sterapels&cachetten Alf. Deckmyn-Bigghe Prijskamp op "t Gaaibard, Allerbeste Veurne- 1 Ambaehtsche Aardappels Isid. D'Hooghe-Demoeii, Specialiteit Bachen ea Peerdekleedsels glad genezen Doctor BRUWIER 80,000 Hollandsche Gigaren Weduwe Flour-De Jongh, RENE CL0ET, wisselagent Aankoop en Verkoop Kostelooze Kosteloos Kostelooze lTl^X:p "Inlichtingen Geldplaatsingen ITflf Huis te huren terstond, Proeft dat eens Chartreuse d'Anvers L. Vanhove-Rommelaere BALS Oude Klaren ■n S cö Overtreft verre de Emulsies, 100 maal meer verkloekend dau de levertraanolie Groote Antwerpsche Stoomkoffiebranderij VERBRUIKERS eischt op de zakken de handelsfirma )8schen, ten grootgrond- Vanuari middag, borgstelling, kantoore van aar te Keyem uari 1907, zal schen, en op Staelen eene nditie plaats en O. Jatniiai'i ten verzoeke van Vladsloo- m ^den Hand- tren Brno en in de schoon- velen eene laarhoven. Tel der aan- idsdijks bij de an koop 1 irug bij sieur kantoren van l en Alfons (waarnemers, ter en Sekre- Watering. M. ;eem!>er en volgenden dit ie ïf, Meubels, chten tn open beneden d van betaling N Icceinber in twaalf uren llie Snoei i Corver. liddag, dit ie neloozen, zware Stoppersen, irCLERCKEN ;ing in bet 'aakhandelaar 7jEN. tem 19 Dec. beesten t Ossen Ö-76 )-86 koeien en HAITOOIl van den TE DIXMUDE. Maandag 94 December 19«6 om 2 1/2 ure namiddag, in de te verkoopen herberg Breydel en de Coninckte DIXMUDE e van Stad Dixmude, langs de kalsijde naar Woumen. Koop 1Een woonhuis met 78 m2 erf. Bewoond en gebruikt, met de koo- pen 3 en 4, door den medeverkoo- per Ilenri Vanhille-Dekeyrel, tot eene maaud Da den Overslag. Koop 2. Eene schoone herberg ge naamd Breidel en de Coninck met 224 m2 erf. Verpacht aan ArthurLaleman mits 15 frs te maande boven de lasten. Koopen 3 en 4. Twee perceelen bouw grond, te zamen groot 370 ms. 1/a °/o Instel premie le winnen. KAXTOOR van den TE DIXMUDE. Open ba re Verb oop in (j van de volgende Gemeente Woumen. Koop 1.H. 0—9G—50 C. goed zaailand. Verpacht aan Emile Joye te Woumen, tot 1 October 1903 mits 110 frs 's jaars boven de lasten. Koop 2.— Eene weide, groot H. 1 17—70 Verpacht aan zelfden Emile Joye tot 1 October 1908, mits 174 frs 'sjaars boven de lasten. Koop 5. H. 0—29—60 C. maaigras in den Rhillebrouck. Verpacht aan denzelfde, tot 1 October 1308, mits 35 frs 's jaars boven de lasten. Koop 4. H. 0 —41—56 C. zaailand. Verpacht aan Louis Verstraelc te Woumen, tot 1 October 1907, mits 75 frs 's jaars boven de lasten. Gemeente Cleréken, tegen de plaats. Koopen 5, 67, 8 en 9. H. 1-64-71 C. zeer goed zaailand. Verpacht aan Alois Vanover- berghePetrus VanhoteLivin VanoverbergkeV andendriessche Florimond, Oefever-, Pieter en Henri Decaestechertotl October 1907, mits te zamen fr. 358-55 'sjaars vrij van lasten. Gemeente Beerst. Koop 10. H. 0—66—70 C. zaailand. Verpacht aan Victor Oemeule- meester te Beerst, tot 1 October 1907, mits 60 frs 's boven de lasten. Maandag; 14 Januari I909, ter herberg St. Eloibij Georges Deroo te Woumen. TOEWIJZIKG Maandag 99 Januari I9W1, ter herberg de Kroon, bij P. D'haene Woumen. Telkens om 2 i/s ure ure namiddag. te l/i Inslelppremie. Koperslager en Werktuigkundige, Nieuwe Wandeling, Dixmude, gelast zich met het plaatsen der Gaz. Genndigen prijs. Evenals alle benoodigheden van af de eenvoudigste Lampen tot de prachtigste Lusters, kleine en groote Gaze-stoven, Salon-stoven, enz., enz. KAITOOl! van den TE DIXMUDE. Op Woensdag 9 Januari 1907, om 1 ure namiddag te VLADSLOO, ten behoeve van M. Joseph Van Namen, grondeigenaar te Iseghem, KOOPDAG 40 koopen taillie op stam, 10 koopen schoone bouwsparren, 24 koopen extra schoone stoppersen 25 koopen hagepersen en sparresnoei. Met tusschenkomst van M8,8r LeCorbisier, Notaris te Iseghem. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Op Maandag 3 a December 1906, om 2 ure namiddag te CAESKERKE ter afspanning T Fort, Hoogebrug, van van den te ALVERINGHEM. Woensdag 9® December 1906, (2e Kerstdag), om 1 ure stipt namid dag, te WULVERINGHEM.op de hofstede en medegaande landen gebruikt door M. August Luypaerl van 75 XOOIPETT schoone Klemmers, Olmen, Hollanders en Appelaars. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling, mits goede borgstelling. Bestuur der Registratie en Domeinen Kantoor Dixmude. De Ontvanger der Domeinen te Dixmude, zal overgaan den 9 Janmtra 1999, ten 10 ure voormiddag, ten zijnen kantore tot de Openbare Verkooping van van de beplanting der baan van Poeleappelle naar Eessen, op grondgebied van Clercken naar Eessen, tusschen palen 7 en 15. Kosten 10 p. honmiddellijke betaling, Dixmude, En 's iianticldass, oaai te beginnen dicht de Statie van van 'van de beplanting der baan van Dixmude naar Rouselare, tusschen palen 0 en 11 op grondgebied Dixmude, Eessen en Zarren. Voor inlichtingeu wende men zich in het kantoor of zie de plakschriften. FABRIEK van AIaïc Vprhnflua Meesterkleermaker A1U1& KCiaueVo Weststraat N° 33, Trouwe en spoedige bediening. Verzorgd werk. Laatste smaak. Kiekenstraat 8, Dixmude. te bekomen in den Olifant, bij Hi poliet' Hesschentier, Eessenslraat, genadigen prijs is het EETS1GE GENEESMIDDEL GOEDGEKEURD door alle FA KULT EI TEN en ISEROE fSDE GENE ES II EE K EN tegen Zeer naii^ennmia van smaak in bet Heelkundig Gesticht van TEJ TUOnUOVT Breukband niet meer noodig1. Menschen die gebroken zijn, worden, op korten lijd, in het Gesticht van hunne kwaal genezen en alzoo van verdere gevaren be vrijd en deze die met eenen band gekweld of ongemakkelijk zijn, worden voor altijd, van het banddragon 0111 last. Alle slach van Breuken worden er ver zorgd. Telefoon ii. voortkomende uit eene likwidatie van eene der grootste fabrieken worden aan de genadigste prijzen uitverkocht bij de (nevens de Post) Groote Markt 18, Dixmude. Woumenstraat, DIXMUDE. van Openbare Weerden aar» 1 fr. per 1000 franken. Leening van Kapitalen Groote en kleine Kapitalen te bekomen mits borg aan geringen intrest ten kantore van den Deurwaarder Claeys te Dixmude Eenige depot Weststraat 30, Dixmude Depot van M rj CD cö M co M 4^ ff. 0 RnPQt-Tahlptfpn Het beste en zekerste ge- DOrbl-Idüieiien. neesmiddel tegen al de borstziektenverkoudhedenlongziekten, hoest en kitteling in de keel influenza. Ui Kt Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 StandaerCs tabletten in den mond te laten smelten zij herstellen aanstonds den adem. Algemeen depotbij Honoré Standaert, apotheker. Steenstraat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Ghyssaort en Verwaerde, apothekers. P Q- 3K VOOR crslerUl SSEocii a&ii!eB*eBft en /iCiiinveii Geneest ten volle verzwakking, Zenuwzwakte, Klierziekte en alle Ziekten voortkomende uit algeheele verzwakking. Eene proefneming i§ «le eerste stap naar «Ie gencving. Vraagt de brochuur gratis aan het algemeen depot Apotheek (Tl. DELACRE en C'% Montague de la Cour, Brussel,en aan de depot te Antwerpen O. De Beul, 57, Lange Nieuwstraat te Brussel, Vergauwen, 166 Anspaclaan Severin., St Jansplaats Vindevogel (apoth. St Michel) Noordlaan Gent,' Apotb. R. Baetsle, 54 Keizer Karelstraat; Aalst, Apot. De Valkeneer; Oostende Apotb. DeCuck Huis gesticht in 1854 I \yw 117 §7 f> |7 Rechtstreeksche invoer AA 1 1^1(1 IjA Intwrrpen [ABLES MaDOXJ Gouden Leeuw a CoRTVBIENDT, lot 0 00 tot 3-50 o, 8 00 3 30 van fl 11111* GEBOORTEN. 15 Dec Gilbert Dominik Leon Adolphe l.erno, zoon van Cesar en van Maria Leferc. (Kleinen Dijk) 21 id. Cyrillc, Acliille Neyrinck, zoon van Alfons ec van Romanic Vaneeno. (Oostvesten). JnnrUjksche Comlmt «VasUaarl, pluim- liard en Smlj'Ing teerlingenTurkenliaan en een Turklienne, c. voor 3 loten.— Zondag 23 Dec in de Bolle Vue bij August Noens. Gombal «Paskaart en Vogelpik, alsook le winnen mei de leerlingen ecR scboonen lurk, inleg 25 c voor 3 lolen op zondag 23 December in de Bien Venu bij Romóo VerEecke, Leegeweg. Gombal «Paskaart en I'ogelpik op zondag 23 Dec. bij de wed. Tb. Coquel, Noordslraat. Combat «Paskaart en I'ogelpik, op zondag 23 Dec. in den IJzcrenweg bij Henri Amcry. Combat Toptafel, INuimbard, Vlocrbol en «Paskaart op zondag 23 Dec. in de Eendracht bij Romain Vantroyen, Paaphock. Combat Jaskaarl en INuiinbard op zondag 23 Dec. in de Noble Rose bij Ed. Vanalderweireldl. Combat «Paskaart en Vlocrbol op zondag 23 Dec. in den liaan bij Francis lluygbe, metser. Beroepen spel lussclien arlislen van Dixmude. Combat jaskaart en vlocrbol op zondag 23 Dec. in je Sultan bij Jules Degraeve-Vilain, Oostveslen. Combat jaskaart en vloerbol op zondag 23 Dec in de Loskaui bij Florimond Rommelace. Combat «Paskaart en Vloerbol op zond ig 23 Dec. bij wed. Cli. Elle, Konijneslraat. Combat «Paskaart en Vogelpik op zondag 23 Dec. in den Nrerloop bij de weduwe Louis Vanblaere, Vladsloodijk. in caoutchouc en in metaal met toebehoorten. Elastieke Stempels voor het teekenen van zakken, linnen, kisten, enz. Brandijzers voor aannemers, brouwers, stokers en andere nijveraars. Specialiteit van plakken voor deuren en fa^aden, in koper, zink, émail enz. Plakken in metaal voor wagens, rijtuigen enz. Plombeertungen en loodjes. Graveering op metaal eri kunstartikels in émail. Letters in émail voor vensters. Letters in verguld zink en hout vr uithangboorden. Bureelstempels, meka lieke stempels, datiimstempels, folioteurs, numeroteurs enz. Timbres secs (coups de poingjeta lovier. Zaksterapels in doosjes, in horlogien, in porte- plumes, in porte-monnaies enz. Inkt- en tampondoozen in alle kleuren. Specialiteit van machien- en cylinderolien. Allerbeste wagensmeer en Amerikaansch ledervet. Alles ter trouw en aan zeer genadige prijzen. Groote combi»! jaskaart en vlocrbol op Kerstdag 25 Dec. 111 den Helm bij Henri Ramoul Combat «Paskaart cn logeljrlk op Kerstdag 25 Dec. bij du wed. Ilosien. ('ombat «fanbaar! cn Vogelpik op Kerstdag 25 Dec. in de OudeTon bij Jerome Haeckerooi-Puis Jaarlijkschc combat «Jaskaarl en Vloer bol op Kerstdag 23 Dcc. in den Keucr bij Cyrillc Damman 2'1" Kmsidag kaïMeef. Jaarlijkschc Sauclssekermls op Kerslda? 25 Dec. bij Robert Maeseman 2C Kerstdag kandeel Jaarlijlische Sancissckermig op zondag 30 Dec in den Engel bij Richard Leenknecht. Combat «Paskaart en Vlocrbol op zondag 30 Dec. in de Stad Oostende bij Heclor Wyllie, Klcinendijk. Onvcrgelde Birakesmij liaig en combat mei de jaskaart op zondag 30 Dec bij II Caemerlynck Combat jaskaart, vloerbol en vogelpik op zondag 30 Dec. in de Sier bij wed. Wouters Combat «Paskaart en Vloerbol op zondag 30 Dec bij Henri NolreJamc. Combat met de «Paskaart en te winnen mei de teer lingen een koppel veile kiekens aan 10 c bet lol, 3 lolen voor 23 c. op zoodag 30 Dec bij Th Tourlouse. Hoogebrug. Combat Jaskaart cn Vogelpik, alsook te ivinnen mei de teerlingen, 2 koppels velte kiekens» op zondag 30 Dec in den Arend bij G. Van TroyeO' Jaarlijkschc Saucltsckennig op zondag 30 Dec. iu 'l Kapelhuis bij Emile Opsoiner, Eessen. Vele prijzen tc winnen gratis Maandag kandeel Combat «Paskaart en Vloerbol op zondag 30 December» in den Verbrauden Molen bij Heuri Opsomcr. Beerslkalsijde. ,fc.r Combat Jaskaart en Vloerbol als jaarlijV- schc gewoonie op Nieuwjaardag in de Graaf van Vlaanderen bij Emile Bolle. Schoolplaats. Jaarlijksche com bal mei de Jaskaarl en pliiimbard op Nieuwjaardag in Petit Paris bij PolvJoor Vandecasleele. Jaarlijksche combat met de «Paskaart en smijling op bel Pliiimbard op Nieuwjaardag, iu de Boter mij n bij Eugeen Blomine -Peeren. Saucissckermis en le winnen inel de leer lingen drie schoone prijzen aan 10 c liet lot. drie voor 25 c up Nieuwjaardag, in bel Lam bij de wed, Vauduyfbuys. Gewone Jaarlijksche Op Zondag ifO December IDOti, in dc overdekte bolbaan der Villa Blanche, bij Bené Vanaudenaerde. Leegeweg. Man VPQQfTt een S°edc holsliondgler IfltJIl Vldclglyan 30 lot 40 jarenGoede loon. Onnoodig zich aan le bieden zonder goede getuigschriften, bij Jeróme Rommelaere, llóiel do Gare, Oostende. Handel in Kruidenierswaren. Metser, Eessenslraat, n°15, Dixmude, maakt het geëerd publiek bekend dat zijn magazijn zooals vorige jaren voorzien is van Pekel- Specie- en Drogen Haring, alsook van Synappels cn Citroenen alles van de beste soort. Hij hoopt de gunst van eenieder le winnen. lïii II .- n Hel onderzoek nopens de vervroegde trek gr kingen der Brussclsclie Stadsluten 1886 wordt lioslelooa ten mijnen bureele en per briefwisseling beantwoord mits postzegel van 10 centiemen. gelegen in de Weslsiraal u' 112, waar llenrielie De Soulier gewoond heeft. De sleutel der deur is des zondags namiddag berustende bij Richard Leenknecht. in den Engel, Weslsiraal De voor waarden zijn ie bekomen bij A. I>c .Soulier, Veslingstraal, nr 18, le Sl. Andrics bij Brugge. 4-3 Zekerste hulpmiddel ASTHMA J'V doos 50. wasch De Gulden Bie

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1906 | | pagina 3