GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL. pip GEBRUIKT PASTILLEN VALOA Emile Kina-Vermeeseh, PmeBremie GRIJS HAAR m JA voor en JA' BEBEZIHG UI lEIEZIIG zorder OPERATIE PASTILLEN VALDA FR. ROMAN en Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brnssel. Drukkerij Van Cuyck G-ezonden, Magazijn van Noordseh en Amerikaansch Hout Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 BliBiliulrerBDtle De Bank te Veurne, Brandgevaar OF&ELST I Mistrawt i' m Masiaaksels omrin-jd van een rooskleurig druksel Aug. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, Leon Diependaele, EENIG PRODUCT OM DEN WASCH TE BLEEKEN EN TE BLAUWEN BIJ 'T GEBRUIK VAN TIM SPAART GIT BLAUWSEL, EN HET LINNEN WORDT WIT ALS SNEEUW. IEDER PAK BEVAT EENE PREMIE. WORDT IN PAKKEN VAN 10 GENTIMEN VERKOCHT Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel. Gens oft «Ne <tog«n wr 10 tot 1 uur. oek ep Zemtof van 9 tot 12. Elke kooper van SODEX die ons voor i Januari 1907 minsten 100 maal de volgende text terugzend, voorkomende op onze pakjes. Een eetlepel SODEX per emmèr water is voldoende uwe wasch als sneeuw zoo wit te maken ontvangt gratis een prachtige kalender bestaande uit 12 bladen voorzien elk van een chromo geteekend door Amedé Lijnen. 250 Pendulen zullen verdeeld worden aan degenen die de meeste uitknipsels terug zenden. Gelieve duidelijk uw adres op te geven en de uitknipsels franco te zenden aan de N' 2, BOLWERKLAAN, BRUSSEL. Men gelast zich met alle slach van drukwerk ken zooals Plakbrieven, gekleurd e f eestprogram- mas, enveloppen met firma, rekeningen, wis sels, facturen, mandaten spijskaarten, adres- en trouwbrieven. en visiet- kaarten, rouwbrieven, doodbeeldekens, prijs couranten enz. Al onze werken worden met spoed, welverzorgd en aan zeer matige prij zen afgeleverd en wij hopen met de orders van het publiek vereerd te zijn. 2jie3ce:n, Maar eischt vooral de Echte aan de Hoogebrug, DIXMUDE. ÏÏÏVAU w Hui» OU® KocntjccK. St. .lacobsfranti 13. ilruss* Specialiteit in bet verwen van zijden stoffen (Au Tendeur) DROOGERIJ EN VËRWERIJ GEEN IMIiEIEIR,! De Nieuwe London Lenige depot te Dixmude hij de weduwe Vermeersch-Notthé, Wilgendijkstraat. •PT: WEL GEKOZEN ZIJN, Apotheker-Scheikundige te DENDBRMONDE Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG I Zij genezen •SSPPIJM - M goedkoope Cigaren MAAGVERSTERKEM9E en ZUIVERENDE PILLEN D« Doos I fr. 25 Fabrikant, Geerardsbergen. Volledige en zekere genezing en aickUu «Me er alt voer «kernen. Vpie DMwtuftii hebben zonder hst te weten zaadver- lus. Vele vrouwen »jn ook onderhevig aan witvtoed. 0i* vMlienen. wanneer »j lang duren, verwekken p wtf» bij do kloeksle metwcbea ©ene vroegtijdige ver ft string:, ewio mtputaug der natuurlijke genees- kewet. Het «ten amaakt dan niot, en verteert niet Be slaap ia onrustig en vol droomen. Men voelt wil ató|d luoede, vooral in de beenen, en 'a morgens uw» opstaat is men zoo moede als s' avonds als o»en slapen £»at. Velo personen hebben draaiingen, tortkioppingen. oorroisaohingen, congestie en pijnen aas bet hoofd, meagtowien 01 nierpijnen, verlies van bot geheugen en van bot haar, verslapping van de «ogen, enz. Als de verliezen nog langer blijven duren ea vooTal uit «smaak van veel verdriet, buitenspo righeden, overspanning in het werk, menigvuldige kraambedden of beemetteHJke wekten zooals drui- pragen, Influenza, typhus, enx., dan neemt de ver zwakking nog toe en ontslaan ergere ziekten, zooais maagkwalen, blaaaziekte, bloedarmoede, bloedader- breuk, waterbreuk, breuken, ontsteking en zakking der baarmoeder, gezwellen der eierstokkon, onmacht, klierziekte en zelÏB kanker. Indien gij een of moer van die modeverschijnselen gevoelt en vruchteloos allerlei remedidn beproefd hebt of nutteloos electrieksche banden hebt gedragen, leest dan het nieuw en belangrijk boekje :De Zenuwzwakte, gij zuR daarin de geredeneerde uitlegging uwer kwaal vinden en tevens de ecnige en ware middelen die u kunnen genezen. Gij zult dan ook begnjpe» waarom de zenuwzwakte, en hare menigvuldige verschijnselen niet kunnen genezen worden noch door medecijnen, nooh door elektriesche banden, en waarom die ziek ten genezen door de behandeling von hot Gence6huis. Deze kan gesohieden door slechts enkele bezoeken van lijd tot tijd en vereischt noch verblijf in het geneea huis, noch verlet in het gewoon werk, noch groote kosten. Het Vlaamsche boekje over de zenuwzwakte wordt op aanvraag te$en 1 frank in postzegels ver zonden. van Kanker, Klieren en Gezwellen in de borst, Kan kerpuistjes der lip. Gezwollen en gebarsten klieren in den hals, Verzweringen in het aangezicht, Been ziekte, Fistels, Gezwellen of verstijving der knieen en andere gewrichten. Wonden der beenen, Speen- geiwellen, Aderspat, Aderbreuk, Waterbreuk, Pofypen in den neus, Zwelling of verzwering der amandel- klieren, Gezwellen der baarmoeder, Breuken, Huid ziekten en ZieEten der waterorganen. Het geneeskundighuis Windelincx is in i860 inge steld door Dr A. Windelincx voor de Genezing zonder operatie van verschillige ziekten, vooral Kanker. De zieke weefsels worden stilletjes aan, zonder pijn, door zalven en pleisters verdroogd. Dus geene uitsnijding, geen bloedverlies, geen chloroform voor in te slapen, geene pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet te ver zwakken maar deze integendeel te versterken en haar door. alle natuurlijke middelen te verkloeken. Deze behandeling kan geschieden door slechts enkele bezoe ken van tijd tot tijd aan net Geneeshuis. Een verblijf tegen den Botanieken hof, op «enige stappen afstand van de Noordstatie. it alleen noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan met zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Voor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgende belangrijke Vlaamsche boekjes 4® Over Kanker en Klieren. 5® Over Zenuwzwakte. 8* Over het Zaadver lies. 4° Over Speen 5* Over besmettelijke ziekten der waterorganen. 6® Uitlegging der merkwaardigste genezingen van Kanker, enz., bevestigd door honderden afdruksels van eigenhandige brieven vrijwillig geschreven uit dankbaar heid door genezen zieken. l)ie boekjes leeren kennen hoe men die ziekten geneest, hoe inen ze kan herkennen en voorkomen. De lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken, speen, enz., niet genezen en terugkomen na de wpvvn» ••■WW rj I, bloedige operatie, waarom besmettelijke vloeiing niet volkomen geneest door inspuiting of balsemcapsulen, en waarom bovengenoemde ziekten genezen door de beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis Windelinsz. Elk boekje wordt verzonden tegen 1 frank in postzegels en de zes te zamen tegen 3 frank in postzegels onder vergezegeld omslag zonder firma, e j» DE Gij ralt niets van Koude, Voohtlgheld nooh Mtoroton te vreeten hebben. Gij zult aanstonds uwen hoeet en uwe beMemdheld verzachten. GH zult spoedig uwe Vallingen, BronohUt, Keelpijn, Larynglet, Griep, Influenza, Asthma, ens., genezen. In doozen van 1.25 met den n»»m VALPA en het edres van den cenigen fabrikant: H. Canonne, 49, rue Réaumur, Psrlj». LAAT U HIST BSO WASH ts koopi In alle Apotheken ▼an heA land. Groote keus van gezaagde en ongezaagde, geschaafde en ongeschaafde HOUTWAREN. Balken, Madriers, Battens, Planchers, Aanslagbard, Pan e elat ten,'"Oliaui bra nies, Lijsten, enz., in Noordseh en Amerikaansch DREL. - Goede hoedanigheid. - Genadige prijzen. - Spoedige bediening. Kalk. Kolen, in 't groot en in 't klein. Pan- eu Plafonneerlatten. Alle slach van Pannen, Schaliën, Tichels, Klompen, enz. - Draineerbuizen Ceramiek- en Cement*loeren. Fabriek Pannen. van alle stoffen, als vrouwen-, mans- en kiuderkleederen gordijnen tafelkleedtn en knmerbehangselschals; handschoenen, pane; enz. MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en wasschen van handschoenen. De zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken mijn bijhjis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. "^ÏTerzorpfd werk. Gemailde prijzen. Depot bij Piktkr DeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. aan EN dort de grljïe haren binnen en kele da pen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, bw- let het uitvallen en neemt da i polletje» van hot hoofd weg. Verkri jgbaar ln Flacons van fr. ï.so en fr. a.SO Uragoische Baard tinctuur aan fr. s.oo per Flaeea is gevestigd Appelmarkt, n- 7. Aankoop en verkoop van belgische en vreemde weerden Uitwisseling van koopons, cheques en vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle lee- gen Eskompteering van wissels en mandaten; Geldleeniugen op waarborg. Spaarkasouder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J. Staebkn8, aan den intrest van 3°/<» '8 jaars» uitbetaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 i/i s jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van driemaanden. VAM .Jr - VT- - a om altijd eene goede gezondheid te genieten, eene methode Is waar en aal altijd waar blijven van ileh op tijd en beta- a» meltjk te purgeeren. Haar daarom moet het purgeermiddel en Kit mag ttil tuih znWen geene oorMAe sign vm verslapping of ei-ktr.i K -oJ k. O ACK 1 Alwie zijne gebouwen, koop waren, meubelen, vee enz enz., wil doen verzekeren tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerheid bij de Antwerp8che maatschappij: Securttas, de beste en oudste gekende van het land. Hoofdagent te Woumen, Alfons De Grser T«mmrUln Men hegeve zich ook bij hem voor Verzekering op hel Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. VERSTOPTHEID. aan Fr. Ï.SO de doos van 35 Pillen. een £to door •FRANROMANS MAAGPIJN. moet men schrijven aan het hieronderstaande adres. GAL. SLIJMEN. HOOFOPIJN MIGRAINE. ZILT BRAND, Deze goede purgeermiddel bestaat, bij is den dag van vandaag de wereld rond gekend. Overal wordt hij aanzien als de ware buisvriend 't zijn de STfiKDAERT'S-PlLLfcN zui veren oi verkloeken iiuijjliind, verdrijven Slijmen. Gal en alle Slechte Vochten. TANDAERT'2-PILLEN zjn het eftlgste Bell O t Umiddel legen a.li: Slt'Chle Ziekten en bijzonderlijk do Influenza of zoo gecoide slunse-rieJcle. ST ANDfl EF: T'ï? -PILLEN genezen onu. ddelljk Ver s top thoi d, X>e ver al t-kten, Maag-pijn en Zuur, Geelzucht, Sloolilu ZplJ^verteering:, Hoofdpijn, Korren der Jeren, Jicht, HhuxnatlsmGeraaktheid, Putbteu on al e Velz-cUten. STAWDAEPIT,i!f--PILLEN wordonbij voorkeur genomen met een goede llijd en ki.nuen noof 'de inii^lé fiooiriis in hei liclmnhi It weeg brengen. dat het tabrletonerk draagt ©n de firma A|fiiieek H JTATIDAE'T.SOcBftrjst BRUGGE Verkrijgbaar ii alle gMt Anothrken. Weigert aHe namakingen l nt ALLS APOTHEKEN H«t fe«at getonde purgeer- JICHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, m. Vraagt het boekje met getulg- Bchriften, gratie verzonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker JO UUIUDOI- A viuag uw/1 r» en zuiveringsmiddel BENBERMONDE. Magrazijn van ciment tegels, ceramieke tegels, ceramieke imitatif tegels, gleisch- tegels en lijsten, fantaisic tegels, pnrquetene tegels en lacadesteen in alle kleuren, dessins,enz. - Ock Magazijn van rood Noordseh deelen Hout, bouwstoffen, 2ooals kalk, Mechelech- en zakjes kalk, ciment, panneu, tegels, koeihaar enz. Wilhelmina Neêrlands Hoop Nobliraa Uberall Practoria Havane Flor de Extra Fina Las Armas Havana Primeros Georgia 22,50 de duizend. 22,50 25,00 45,00 50,00 50,00 60,00 65,00 70,00 70,00 Men zendt franco tegen terugbetaling van 48 franken 100 Sigaren van iedere soort. van alle rhuraatisme flerecijn sciatiek, zoo- welpasbeginnendo, als v«i«uderde, door het gebruik van poll d« Bratagne. Depot by SIMONS-HOORE- NAERT, Dixmude, goedkoop schoenmagazijn, "V eststraat II i i B

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1906 | | pagina 4