S.P.N.O. VALLINGEN EN HOOFDPIJN BREUKEN HONORÉ VERDOAClv-MIWE Instituut van Jumcl-Heipe, Standaert's tabletten Gebrande Koflies ANTWERPEN Huis wordt bij alle Apothekers verkocht m m m m m m m Herberg Kermissen. de a DRIE WERELDS Wwe VANHILLE, Flesschen bier aan 0-20 c. Bleek Bruin Oud-Bruin. MARKTPRIJZEN. A. MOREL Allerbeste Aardappelen Francois Lansens-Cloet, Noordsch Vleesch- en Vischhuis Haag- en Boonpersen^ 80,000 Hollandsche Gigaren Weduwe Flour-De Jongh, Allerbeste Veurne- Ambachtsche Aardappels Eerste soort Haverenkaf doosj: EENiGE PRIJS 50 CENTIEMEN. Te verkrijgen bij Em. Verwaarde, apotheker Dixmude Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 bij VRAAGT VAST, IN POTTEN ('8 pond, fr. 1-35 1/4 pond fr. 2-65 In het Koffiehuis Gareoneen warme Cibils 38 m Borst-Tabletten. ASTHMA ui Groote Antwerpsche Stoomkofiiebranderij VERBRUIKERS eischt op de zakken de handelsfirma Stoomverwerij en Nienwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge HulphuisLoncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, W BROUWERIJ Grootendijk, Dixmude. Te bekomen gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. te bekomen in den Olifant, bij Hipoliet Hesschentier, Eessenstraat, genadigen prijs Weststraat, 8G, DIXMUDE. beveelt zich aan voor het tafeldienen, alsook voor liet garnieren van tafels voor na aal tij den. Hulphuis Weststaat, 86, Noordstraat, 34, Dixmude. voortkomende uit eene likwidatie van eene der grootste fabrieken worden aan de genadigste prijzen uitverkocht bij de (nevens de Post) Groote Markt 18, Dixmude. bij dc wed. Emile Hosten Eessenstraat. EEN DOOSJE EEN Uitstekend middel tegen Aangenaam om te gebruiken. Hui» Of to Koeiitices. Kt. .Vii«*olisf rant, fl 3, llrii^gv Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au Tendeur) DROOGERIJ EN VERWERIJ van alle stoffen, als vrouwen-, mans- en kinderkleederen gordijnen tafelkleeden en kamerbehangsels; chals; handschoenen, pane enz. MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en wasschen van handschoenen. Da zwarte bouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle &tukken aan mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgd werk. Gemalige prijzen. Depot bij Pieteb DeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. Breukbanden zonder staal en zonder elastique, 3 maal gebreveteerd. GENEZIXG ZO\UER OPERATIE BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE 19, HENDRIK SERRCISEtVY, OOSTEVIIE, (bij dc Nieuwe Post). Leverancier van den Staat en ZeewezenBurger- en Krijgshospitaal. Deze zal u vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen vun perscnen met breuken zoo groot als een kinderhoofd veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden,bijzon derlijk door deze élastique die door hunne uitrekking zon der waarde zijn voor bet ophou den eener begin of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschen lieven thei geven van per sonen 1,2 en 3 maal geopereerd en die nu dui zend maal slech ter zijn dan voor maals.Neemt wel in achl dat wij door onze 40 jaren onder vinding alles kunnen beteugelen door onze veelvoudige stelsels van breukbanden. (Gesticht van den Dr L. DOGNIAUX, (Specialist) iBediciirt «looi* «Ie Klisters van UeftSe. Breuken, Aderbreuk, Waterbreuk radikaie genezing zonder breukbanden voor het leven, in 10 tot 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoonlijke behande lingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd Eik jaar 850 tot 900 genezingen. Vraag referenties. Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek behandeld te zijn geweest. Misvormdheid der ledematen Genu valgum, genu varum, stomp en platvoeten, enz. Albums van handelden genezingen, bevestigd door photografies, kunnen in't instituut geraadpleegd worden. Vrouwenziekten Afzakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte geheimhouding. Kliniek van eersten rang in opzicht van gezondheid, en gemakken, groote lokalen, volmaakte bewerktuigen, bijzondere gezonde ligging, park van twee hectaren. Doctor DOGNIAUX woont nabij zijn gesticht, waar hij ontvangt op Maandag en Woensdag van 1 tot 3 uren. Telefoon 473. ht^allc gocMlc E4rui«lciiici*swiiikels Het is het best gekende uittreksel om Sausen, Ragouts en Groensels enz. te maken In het groot Brederodestraat, 17, Brussel. CIBILS vloeibaar verbetert de soepen en geeft dadelijk een keurige cousommé. D 1) i I CJ vast, wordt verkocht in de beste magazijnen enonder 1J1 KJ E Iju andere bij MM. Gebr. FEYS, 34 Weststraat en Mev. we DEKEYSER, 25, Kiekenstraat, Dixmude. CD 4-3 CD A cö UI 4J SL CD CÖ T3 G CÖ 4-3 CÖ liet beste en zekerste ge neesmiddel tegen al de borstziektenverkoudhedenlongziekten, hoest eu kitteling in de keel influenza. Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 StandaerPs tabletten in den mond te laten smelten zij herstellen aanstonds den adem. Algemeen depotbij Honoré Standaert, apotheker, Steenstraat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Ghyssaert en Verwaerde, apothekers. e-T P CL P CD -3 38 38 38 38 38 CD a WÏNÏFÏIFÏK vraagt stalen aan de bureelen mMLiilEilU Terwerwrni. gfi. Ah< werpen Huis gesticht in 1854 Rechtstreeksche invoer VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. SPECIALITEITEN Degraisseeren on Reinigen vnn BALKOSTUI- MEN. Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. 1 magazijn ian Wijnen, Likeuren, Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. - Groote combat jaskanrt en vloerbol op zondag 31 Maarl zijnde Paschen in den Helm bij Henri Ramoul. Combat Jaskaarf en Vloerbol op zondag 31 Maan in Bloemfontein bij de weduwe Castelein- Dcclerck. Combal •laskanrt en Vloerbol op zondag 31 Maart l'Avenir bij Leop Courcclle, Monlanuas Combal «Paskaarten INufinbard op zondag 31 Maarl in de Stad Brugge bij Eugcen Brusseel. Een vel konijn Ie versmijlen op den Vogelpik onvermeld op zondag 7 April in de Linde bij Robert Maseman, Eessenkalsijde. 1 DIXMUDE95 Maart Eieren per 25 J -90 tot O "0 Boter per kilo 2-50 tot 2 90 VEV RN EBoter per kilo. 2-50 «2-70 Eieren per 25, 1 80 a 1,90 In alle twee de huizen, handel in 't groot en in 't klein van aSle soorten van Visch en Haring. Oostendsche en Zeelnndscbe oesters, kreeften, enz. Conserven, fruiten en groenten Allereerste soorten van kaas, macaronni. Dagelijks te bekomen, versche en opgelegde mosselen, roggen, paling, enz. Boter en Kieren aan marktprijs. Wijn- en Beversehen graanazijn. Fijnolie. Eabriek van Mostaard. Men maakt akkoord voor maaltijden. Alle slacli van Charculerie. in den IJzeren weg, bij Henri Atnery, Eessenwe g TVl OphAllph" Sl Jorisl,of- Won men- 111. Straat, laat hel {(-gerd publiek welen alsdat hij den handel der kolen is begonnen. Hij beveelt zich aan de gunst van bet geëerd publiek. (willcbloemrn) alsook Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 Ir. belooning aan gelijk welk specia liste of breuklijder die bovengemelde kan weerleggen. Sprekelijk alle Zaterdagen in het Hotel Den Gtuden Hoorn, Simon Stevensplaats, Brugge, van 9 tot 3 ure, alle andere dagen ten huize des uitvinders inden voormiddag. Op verzoek begeeft M. Verdonck zich ten huize van eenieder. Misgroeiïngen Zelfde huis gelast bijzonder voor reclitmaken vanalle misvorm de lidmaten zoo als misgroei- Tngen der rug graat armen beenen en voeten Bijzondere toe- stellen voor de hooge rngge te doen verdwijnen en voor de slech - te houding bij de kinderen. On zichtbare corsets voorde misgroei- ing der ruggraat ie genezen, noo- dig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder huis voor het makezi van buik banden voor de vrouwen die lijden aan aller hande zakking van den buik. Personen van beide geslachten die door deoperatie ongeluk kig zijn geworden mogen zich komen aanbie den, oogonblikkelijke hulp is hun verzekerd. Kousen voor geborsten aders. BETALING NA TEVREDENHEID. CIBILS 4-3 Iek«*r«to hulpmiddel ll« doos fr. f-fiO. Cr Cf s* De Gulden Bie

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 3