GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL. MIRAKELS PASTILLEN VALDA GRIJS HAAR SENEZIH6 Hl ZENUWZWAKTE GENEZING zonder OPERATIE Peroeereede Bloedzuiverende FR. ROMAN |1|P VereeDigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. 3 De Bank te Veurne, Leon Diependaele. Tweemaal in 't jaar zullen wij 100 HORLOGIES voor dames en heeren en ook 100 KETTINGEN voor dames en heeren uit deelen aan allen die ons vóór 1 Juli 1907 en voor 1 Januari 1908 het grootste getal der twee fransche voor-etiketten van de pakjes TIM zullen terugzenden. Gelieve duidelijk ow naam en adres op te geven en de uitknipsels franco te zenden aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel. Drukkerij VanCuyck OPGELET I Mistral u vaa Namaaksels Ssgv- ^S.®g er- ?r GKEJEIISJ Tweemaal in 't jaar zullen wij 300 Horlogies voor dames en heeren uitdeden, aan allen die ons vóór 1 Juli 1907 en voor 1 Januari 1908 de meeste teksten, (minstens 100 maal) zullen terug zenden voortkomende op de pakjes SODEX. Een eetlepel (Sodex) per emmer water is voldoende om uwen wasch als sneeuw zoo wit te maken. Gelief uw naam en adres duidelijk op te geven en de uitknipsels Iranco te zenden a; \n de tun—tt rite tui 10 tot 1 uur. ook op Zondag van I tot 12. N' 2, BOLWERKLAAN, BRUSSEL Men gelast zich met alle siach van drukwerk ken zooals Plakbrieven, rekleurdefeestprogram- mas, enveloppen net firma, rekeningen, wis sels, facturen, n andatcn spijskaarten, adres- en trouwbrieven, en visiet- kaarten, rouwbrieven, loodbeeldekens, prijs couranten enz. \lonze werken worden net spoed, welverzorgd en aan zeer matige prij zen afgeleverd en wij hopen met de orders van het publiek vereerd te zijn. worden alle dagen verricht Da nieutoe bederfwerende Remedie Die onfeillbaar de KEELPIJN KEELONTSTEKING VERKOUDHEDEN GRIEP INFLUENZA BRONCHIETEN ASTHMA, •ta 9 Oeneest. Beproeft eo ge zult er vso verwonderd stais Q1J zult ze nadien aan uwe vrienden aanbevelen. MAAR HECHT MORAL DE ECHTf WEL GEKOZEN ZIJN MAAGVERSTERKENDE en ZUIVERENDE PILLEN a cr o n yr o 5 3 c o- a> Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG W. ,c FRAN5 ROMAN 0# Doot I fr. 25 Leenhtg van Kapitalen DÜRKOPP Co. Soeietó Anonyme ^<i 2»Cfq o g'00 g 2 S S 5F5 S-oï Ct> w CD 2. tr •-S &-g- O 0 5" X 3 S3 De Nieuwe London S?hL2T: Eenige depot te Dixmude bij de weduwt vg'-'neerseh-Notthé, Wilgendijkstraat. RfiinJ'iaVüur Alwie 8iJDft ksJ I voor goede erT j f cl Tl goedkoope Cigaren J/\ Men zendt franco tegen terugbetaling va* 43 franken 100 Sigaren van iedere soort. b abrikant, Qeerardsbergsn. Volledige en zekere genezing tsgsn den Botanleken hof, op eenlge •toppen afstand van de Noordstatie. ob BlditMi Me er ntt v»«rlkem*u. V»U majuton hobhen aerator het to weten zaadver- tits. Vete vroswen ztp\ sok ondofharig aan wittloed. V*-.'. wrhreou, wtitmwr tk\ lang duren, verwekken wuNk bfj de kloMwt'' ro*aiu.1>»ii acne vroegtijdige ver- eene u-tpoUng der natuurlijke genoes- to,.«hl. Het eten «maatat dan niet, en verteert niet gn.od ite fciawp i« ottruMég en vel droouien. Men voelt Jksöti <4M)rf wónde, rworal in de bennen, en 's morgens «r> krhi o pc Met ie men 100 moede ais s' avonds als tut 1 sta-fioa prut. Vete personen hebben draaiingen, bmttttoppingen. eorroteêehingeH, eongestie en pijnei rfyn lust hoofd, umagkoeden of nierpijnen, verlies van Iüa (jefeeugen en vut hel h»r, verslapping van de •ofiMH. t»«. Ai* ie rerttoeeai oog tenger blijvea duren «si vooral tot oneeeuk vsn veel verdriet, buitenspo rt rigbcdan, overeperRfttg ta bet werk, menigvuldige kraambedden of besmettelijke Mekten sooals dmi- ptagen, htOuenea, typhus, enz., den neemt de ver zwakking nog toe en ontstaan ergere ziekten, zooals maagkwalen, blaasaiekte, bloedarmoede, bloedader breuk, waterbreuk, breuken, ontsteking en zakking der baarmoeder, gezwellen der eierstokken, onmacht, klierziekte en zelfs kanker. Indien gij een of meer van die ziekteverschijnselen gevoelt en vruchteloos allerlei remwlien beproefd hebt of nutteloos elcelrieksche banden hebt gedragen, leest dan het nieuw en belangrijk boekje De Zenuwzwakte, gij zult daarin de geredeneerde uitlegging uwer kwaal vinden en tevens de «enige en ware middelen die u kunnen genezen. Gij zult dan ook begrijpen waarom de zenuwzwakte,en hare menigvuldige verschijnselen niet kunnen genezen worden noch door raedeeijnen, nooh doer elektriescbe banden, en waarom die ziek ten genezen door de behandeling ven het Geneeshuis. Deze kas geschieden door slechte enkele bezoeken van lijd tot tijd en voreischt noeh verblijf in het genees huis, noch verlet in het gewoon werk, noch groote keilen. Het Vlaamsohe boekje over de zenuwzwakte wordt op aanvraag tegen 1 frank *n postzegels ver- sonden. van Kanker, Klieren en Gezwellen in de borst, Kan kerpuistjes der lip, Gezwollen en gebarsten klieren in den hals, Verzweringen in het aangezicht, Been ziekte, Fi6tels, Gezwellen of verstijving der knieen en andere gewrichten. Wonden dor beencn. Speen- gezwellen, Aderspat, Aderbreuk. Waterbreuk. Polypen in don neus, Zwelling of verzwering der amandel- klieren, Gezwellen der baarmoeder, Breuken, Huid ziekten en Ziekte?) der watetórg men. Het gëneeskuiidighuis Windelincx is in I860 inge steld door Dr A. Windelincx voor de Genezing zonder operatie van verschillige ziekten, vooral Kanker. De zieke weefsels worden stilletjes aan, zonder pijn, door zalven en pleisters verdroogd. Dus geene uitsnijding, geen bloedverlies, geen chloroform voor in te slapen, geene pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet te ver zwakken maar deze integendeal te versterken en haar door.hlle natuurlijke middelen te verkloeken. Deze behandeling kan geschieden door slechts enkele bezoe ken van lijd tot tijd aan het Geneeshuis. Eon verblijf is alleen noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan fnet zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Voor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgende belangrijke Vlaamsche boekjes 1* Over Kanker en Klieren. Over Zenuwzwakte. Over het Zaadver lies. Over Speen Over besmettelijke ziekten der waterorganen. Uitlegging der merkwaardigste genezingen van Kanker, enz., bevestigd door honderden afdruksels van eigenhandige brieven vrijwillig geschreven uit dankbaar heid door genezen zieken. Die boekjes leeren kennen hoe men die ziekten geneest, hoe men ze kan herkennen en voorkomen. De lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken, speen, enz., niet genezen en terugkomen na de 9° 3» 4» 5» 6° bloedige operatie, waatom besmettelijke vloeiing niet volkomen geneest door inspuiting of balsemcapsulen, en waarom bovengenoemde ziekten genezen aoor de beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis Windelinsz. Elk boekje wordt verzonden tegen 1 frank in postzegels en de zes te zamen tegen 3 frank in postzegels onder vergezegeld omslag zonder firma, r DOOR DE In dooitn van 1.28 met den naam VALDA en bet adres van den eenigen fabrikant: H. Ctnonne, 49, rue Reaumur, Parijs. LAAT B HUT BEDflIEBEi TB KOOPs Om altijd eene goede gezondheid «te genieten, eene methode Is waar en zal altijd waar blijven van zich op tijd en beta- V Vme/Uk te purgeeren. Maar daarom moet het purgeermiddel en het mag uit t-Ch zeiven geene eortah» zijn van verslapping of ziek te.t Deze goede purgeermiddel bestaat, hij ie den dag van vandaag de wereld rond gekend. Overal wordt hij aanaien als de waro huisvriend 't rijn de aan Fr. I.SO de doos va 35 Pillen. STAWDAERT'S-PiL Lt Ff zui veren en vei kloeken hel bloei], verdrijven Slijmen. Gal en n Ie Slechte Vooli-en. ST AND A ERTS- PILLEN zjn het iftigTfite Behoedmiddel tcg- n a.le sleelUe Ziekten en bijzonderlijk de Influenza of zoo gezeide slunsezlokte. STAND A ERT'S-PI I. LEW genezen one .ddclbjk Veratoptheid.X.&verxtckten.XVTaagrpijn en Zuur .Geelzucht Slechte Sptjvverteering-, Hoofdpijn, Xeiren der Jaren, Jicht, Khumatlam, Geraaktheid, Puitten en al c Vclxiektcn. STANDAERT'S-PILLEN worden bij voorkeur genonicnmeteen goede maaitijd en kinnen nool: de minste stoornis In hei lichaam teweeg brei gen toefMtgBh) Bat K»t fabriekmerk draagt en de firmaifothek H. STANDAEPT.SUentrui BRUGfiE Trrtrii;l.taria»IUrMr Arethrkea. rb O a> •-! P n> Cl a> -a r-t- 3- EN VAN Apotheker-Scheikundige te DENDERMONDE Zij genezen VERSTOPTHEID. eencto 000 MAAGPIJN. GAL. SLIJMEN. HOOFDPIJN MIGRALNE ZILT BRAND. JICHT. LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. Weigert atk namakimgen IN alle apotheken 2 Vraagt bet boekje met getulg- sohriften, gratis verzonden op aan- Hst tost lekende purgeer- 9 vraag door Fr. Roman, apotheker en zuiveringemiddel g BEifDERftlONDE. Groot# en kleine Kapitalen te bekomen mits borg aan geringen intrest ten kantore van den Deurwaarder Claeys te Dixniude 15 Rue de la Blanchisserie ItRUXELLES ÉCREMEUSES, MACHINES A COUDRE, VÉLOS. Moyeu „ATLAS" roue libre et frein, pt cr o o 2. B CD 2-g <2 Uj V'» a 0Q - P I» B 'J C: O 95 r-t- B Tl CfD 2- w 2. 00 CA O N O CD r-t- 1 CD O sr SO B "O Sc en 93 v> d C aq ar- 2. *y, p §3c§ B n. rrs T3 P O a CL ca cl p' 5. -kI S3 3 S3 O- 7' D a-n R rc 2 S3 doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, W- let het uitvallen en iwemt d, I pellotjea van het hoofd weg. Verkrijgbaar in Flaeona van fr. 1.50 an fr. a .so Engeleeba Baardtlnetnur aan fr. m.oo per nim is gevestigd Appelmarkt, n 7, Aankoop en verkoop van beJgischc te vreemde weerden Uitwisseling van koopons, cheques en vreemde munten Kostelooze insehrlj vingen aan a lie le^-« gen Kskompteering van wissels en mandaten; Geldleeniugen op waarborg. Spaarkas, onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J. Staesens. aan den intrest van s jaars, uithetaalhaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 l/e s jaars. uitbetaalbaar met ♦■■ene waarschuwing van drie maand en Ji all i^IjV Jdl «aren. meubelen, vee ewi an«., wil doen veriekprrD egen brandgevaar,wende zich met alle zekerheid bij de Ant werpsche maatschappij Steunt as, de beste en oudategekende van het land. Hoofdagent te Woumen, Alfona Ike Career Temmelrin Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-engevallen. Verzekering der ongevallen mei paarden. moet men schrijven aan het hieronderslaande adres. Wilhelmina Neêrlands Hoop Noblima tJberall Practoria Havane Flor de Extra Fina Las Armas Havana Primeros Georgia 22,50 de duizend. 22,50 25,00 45,00 öt.OO 50,00 60,00 65,00 70,00 70,00 van alle rhumati»i*« flerecijn sciatiek, zoo welpasbeginnende, ah vet euderde, door h« gebruik vnn peil dt Brelagne. Depot bj SI M ONS-HO ORE- NA EliT Dixmude, goedkoop schoenmaaaziii Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 4