1 VE3R1 Eene bestatiging Naar buiten Robert Pibters. Een en ander Sterfgeval. Hetzelfde te Dixmude GROOTE MAGAZIJNEN d: OPZENDING FRANCO ep aanvraag en van eiken aankoop i Nieuwstijdingen. Burgerstand van Dixmude MARKTPRIJZEN. Bankhuis BAERT en HOSTEN De Decker en zijn ministerie verweten, dat zij zich achteruit getrokken hadden voor den opstand, en de klerikale gazetten begonnen elkander te verwijten, juist gelijk heden hunne opvolgers doen. De liberalen, aangemoedigd,stelden hunne eensgezindheid tegenover de verwarring hunner tegenstrevers. Daar er aldan geene Kamerzittingen wa ren, werkten zij eendrachtig voor de ge- meentt kiezing. Zij lukten opperbest zij werden meester van vele gemeentehuizen en hieven al de hunne behouden. M. De Decker die zoo vast aan zijn zetel niet genageld was als tegenwoordig de heer de Smet-de Naeyer. gaf zijn ontslag met al zijne ministers, ondanks de meerderheid die hij in de Kamer bezat en M. Karei Rogier, liberaal, werd kabiueta overste genoemd door den Koning. Het nieuw ministerie bekwam van den Koning.de macht de Kamer te ontbinden en den 10 December 1857 hadden de algemeene Kamerkiezingen plaats. Werden gekozen 70 liberalen en maar 38 klerikalen. 't Was een der schitterendste zegepralen door onze vrienden behaald. Vijftig jareu zijn er sinds verloopen en bijna dezelfde toestand doet zich nu voor. De gemeentekiezingen zijn in tverschiet; de toestanden zijn voordeelig gelijk in 1857. Het ministerie is ontslaggevend De twist en de nijd zijn binnengedrongen in t klerikale kamp hunne hoofdmannen bekijken elkan der al» kat en hond wij integendeel, gaar. moedig naar den strijd, de eendracht heerscht in onze rangen, onze hoofdmannen gaan hand in hand ten strijde. Moed dus. vrienden, ua vijftig jaren moeten wij in 1907 tot deuzelfden uitslag komen als onze vrienden van dien tijd, daarom moeten wij geen opstand maken, neen, maar enkelijk goed stemmen. Aan ons alsdan de zegepraal Volgens de klerikale gazetten is een kleri kaal bestuur eene waarborg van ordelijk heid, spaarzaamheid en vooruitgang. 't Is toch zonderling, maar in al de steden, waar de klerikalen de meesters zijn, kunnen zij onmogelijk de zelfuitbating der gaz be houden. Te Lier, eene katholieke stad, heelt men het stedelijk gazgesticht moeten afstaan aan «■ene bijzondere maatschappij idem te St Niklaas, ook eene katholieke stad, te Dendermonde, uog eene klerikale stad. Te Dixmude, Yperen, Brugge, Mechelen, Aalst, enz., al katholieke steden, weten de klerikalen op voorhand dat zij onmogelijk met de zelf-uitbating winsten zullen verwe zen i lij ken. Maar wat nog zonderlinger voorkomt dat is, dat te Leuveu, eene liberale stad, de zelf uitbating der gaz meer dan 100,000 frs voortgebracht heeft, dat te St Gilles hij uitbating der gaz meer dan 200,000 frs voortgebracht heeft, dat te Brussel, ook al eene liberale stad, de zelf uitbating meer dan 1 miljoen winst voortgebracht heeft. Wie der beide besturen, de liberalen of wel de kltrikalen, geven er bewijzen van ordelijkheid, spaarzaamheid en vooruit gang Het antwoord is aan 7 Gazelje. f Sle CeciliaWerckeo 9. D.- fanfaren Mu zikale KringDixmude 10. De taufaren Ste Cecilia. Keyem. Vroolijk lokt het veld ons aan 't Is zoo frisch daar buiten, Waar de bloemen geurend staan, Lieve vogels fluiten. 't Koele windje waait zoo zacht In de groene dreven. Alles prijkt met Lentepracht, Ademt lust en leven. Van den blauwen hemeltrans Zendt de zon haar stralen, Met hun koesterenden glans, Over velden, dalen. Bloemen, bloemen, t'allen kant Tooien, weiden, hoven. Ziet hot groen der hoop op 't laud 't Brein azuur daarboven. Hoort.! De leeuwerik zingt zijn lied! Ziet hem zweven, stijgen Hoort de grasmusch in het riet 't Lijstertje in de twygen. 't Vinkje slaat zoo lief en blij Nachtegalen kwelen, O 1 Wat schoone melodij Komt onze ooren streelen Zouden wij niet vroolijk zijn Alles juicht en schatert. Alles prijkt vol zonneschijn Bloemen, kruid, gebladert. Laat ons dansen, hand in hand, In de groene dreven. Alles groeit en bloeit op 't land, Ademt lust en leven. Voorschoenen van bruin leer maakt men een smeersel van drie deelen vaseline en een deel geele was, samen smelteu, goed door roeren en in blikken doos bewaren. De schoenen met een beetje hiervan inge smeerd, wrijft men met een lapje goed uit. WaDneer men met het zomerweer dezer dagen een uitstapje doet en middelerwijl een oogslag werpt op de talrijke boomgaarden onzer streken, stelt men met genoegen vast dat het er uitziet om een der rijkste fruit- jaren te zijn die wij beleefden. Kersen-, pruim- en perzikboomen, appel- en pere laars, in een woord alle steen- en kern- fruitenboomen zijn overdekt met zoo eon overgroot getal botten dat ingeval wij geene late invallende vorst krijgen en een gunstigen bloeitijd hebben de overvloed van fruit niet te schatten zal zijn. De boomgaardaniers zijn dus aangeraden eene sterke bemesting der fruitboomeu te doen in bet voorjaar en wel tot aanvang Juni op zijn laatst. Men verbruike veel beir en vooral phosphaat, potasch en sodani- traat opdat de vruchten goed ontwikkelen en het aantal door afvallen niet te zeer verminderen. Men late in droge tijden het ook niet aan water ontbreken. groeten hem als trouwe makker, als ver kleefde partijgenoot. En was het ons niet gegeven hem lang in ons midden te bewaren, toch mogen wij aan zijne vrouw, aan zijne kinderen bevestigen, dat niet een Dixmud- sche burger zooveel droefheid zal hebben nagelaten. Het weze den troost zijner be proefde bloedverwanten. Vaarwel Op Zondag 28 April 1907 richt de Fan- farenmaatschappij De Orpkeonislen van Moere een luisterlijk Festival in met de tnedewerking van het Gemeentebestuur. volgende Muziekmaatschappijen zul len er aan deelnemen 1. De fanfaren De Orpheonisten, Moere 2. Harmonie Sle CeciliaThourout 3. De fanfaren Sle CeciliaBeerst4. De fanfaren Sle CeciliaLeffinghe 5. De fanfaren Sle CeciliaBovekerke 6. De fanfaren van Mariakerke-aan-zee7. De fanfaren Sle Cecilia, Swevezeele8. De fanfaren Eene 82jarige vrouw van Bouffioulx was in de strikken gevallen van de kaartlegster Valentin. Deze laatste maakte de ouderlinge wijs dat zij bemind werd door een jongen militair die haar, na het eindigen van zijnen diensttijd, zou ten huwelijk vragen. Om hare gezegdens te staven toonde de kaart legster aan de oude zottemuts een portret, waarop een soldaat afgebeeld stond, en die den bruidegom moest verbeelden.Toen dege- stelde tijd aangebroken was zegde de kaart legster dat de jongeling ziek was on dat de rekeningen van dokter en apotheker moesten betaald worden. De oude vrouw, die dol verliefd was, betaalde toen de ingebeelde verloofde begon te herstellen vermeerderden de kosten. Kortom, de lichtgeloovige 80jari- ge vrouw betaalde zoo maar 4,000 fr. aan vrouw Valentin. Eindelijk kregen bloed verwanten van de bedrogene lucht van de zaak en dienden eene klacht in tegen de kaartlegster. Vrouw Valentin verscheen zaterdag voor de rechtbank van Charleroi, die haar veroordeelde tot 39 maanden ge vang en 286 fr. boete.Twee andere vrouwen die met haar terecht stonden voor verheling, werden vrijgesproken. Dixmude heeft wederom een braaf burger mi oe vujatnnijfo partij een wakker mfcn verloren. Zaterdag is in onze stad overleden de heer Victor Vander Heyde, in den nog jeug digen ouderdom van 40 jaren Donderdag hebben de begrafenisplechtig heden plaats gehad. Geheel de stad had er aan gehouden den geachten medeburger de laatste eer te bewijzen. De rouwstoet was overgroot en de Muzikale Kring speelde treurmarchen. De overledene was Onder-Voorzitter van de Uier zonen, lid van de Carabinieri, Willem Teil, St EloiVereenigde Hoveniers, Liberale Jonge Wacht en de Muzikale Kring. Vier prachtige rouwkronen werden in den stoet gedragen en twee lijkreden over het graf uitgesproken. Lijkrede uitgesproken door M. A. Woets. Mijne Heer en, Als bijzondere en politieke vriend van den overledene, reken ik het mij tot plicht een laatste hulde te brengen, en een laatste vaarwel te zeggen aan onzen te vroeg over leden strijdmakker Victor Vander Heyde. In huiselijker) haard, was hij voorbeeldige echtgenoot en voorbeeldige vader. Zijne vrouwen zijne kinderen waren zijne vreugd en zijne troost in zijne langdurige ziekte, 't Noodlot heeft niet jewild, dat hij aan zijne kinderen den weg van plicht aanduidde, en er nuttige burgers voor de samenleving van Zeven jaren streed hij tegen bat onver biddelijk lot zeven jaren werd hij trouw bijgestaan door zijne troostelooze echtge- noote zeven jaren was hij niet alleen lichaamlijk ziek, maar ook zedelijk, bekom merd met het lot der zijnen. In onze stedelijke maatschappijen was hij goede en trouwe medewerker nooit werd te vergeefs beroep gedaan aan zijne gevoe lens van broederlijkheid, of aan zijne ken nissen. In vriendenkring was hij de besle, en de trouwste van ons allen. Vrij van karakter, belangloos, bereid om dienst te bewijzen, had Victor Vander Heyde niets dan vrienden, tegenstrevers misschien, geen vijanden. Tevens zachtaardig maar krachtig, zal hij door al zijne onderhoorigen betreurd wor den. en niet een van hen zal hem uit het geheugen verliezen. Maar ik houd er bijzonder aan. te mogen in aanmerking brengen, dat in den lijd van flauwhertigheid welke wij beleven, Victor Vander Heyde, alhoewel tot den burgerstand behoorende, nooit heeft geaarzeld, zonder vrees, zich in den polilieken strijd te wer pen, en zijn naam en zijn persoon op te offeren tot het welzijn en de zegepraal zijner vrijzinnige beginselen. Voor die menigvuldige redenen zullen wij, zijne vrienden, Victor nooit vergeten. Wij Lijkrede uitgesproken namens de IJzerzonen, door M. A. Rabau, Voorzitter. Mijne Heer en, Een droeve plicht brengt onsheden samen. De onverbiddelijke dood heeft ditmaal haar slachtoffer onder de jeugdigste en verdienst- volste medeburgers gekozen. De heer Victor Vander Heyde wordt in den bloei der jaren, aan de bezorgdheid en de liefde zijner gade en kinderen, die hij zóó teeder beminde, en tevens ook aan de broe derlijke genegenheid eener ontelbare vrien denschaar ontrukt. Iu naam der maatschappij De IJzerzonen kom ik eer. laatste vaarwel zeggen aan onzen geachlen en diepbetreurdenOnder-Voorzitter De heer Victor Vander Heyde werd in zitting van 7 Februari 1889 dus 18 jaren geleden lid gekozen van den toen nog jongen visscherikring. Aanstonds merkte men den iever en den vlijt op waarmede liet nieuwe lid zich aan de Maatschappij hechte, en reeds op 16 Juni 1891, werd hij in Algemeene Vergadering, Onder Voorzitter der IJzerzonen gekozen. Deze plaats bekleedde hij tot op den dag van heden met de meeste bezorgdheid, met de grootste zelfsopoffering. Volgaarne hadden wij onzen Vriend Victor den titel van Hoofdman zien aannemen doch hij oordeelde dat zijne gezondheid hem ongelukkiglijk niet toeliet den last van het voorzitterschap op zich te nemen. De heer Victor was voor ons, IJzerzonen, een ware vader geworden. Door zijne rondborstigheid en zijn min zaam karakter, had hij den eerbied en de innige genegenheid van al onze leden ver worven, 18 jaren lang hoeft hij niet opgehouden eene onbegrensde verkleefdheid te toonen en 18 jaren lang wist hij zijne geliefde maatschappij op den weg van eer en bloei vooruit te brengen. Hoe gevoelig was hij niet aan de alge meene en welverdiende hulde, die hem te beurt viel, tijdens ons heugelijk jubelfeest. Het was, helaas, de laatste maal dat wij hel geluk hadden, den goeden vriend, den zoo geprezen leidsman, in ons midden te zien. Eene langdurige en kwijnende ziekte heeft dit braaf en gouden hart ten grave gesleept. Thans is alles volbracht. Het leven is voor hem slechts een droom geweest. Aan het noodlot moet eenieder zich onder werpen en wij kunnen niets dan jammeren »o vol weemoed den duurbaren afgestorvene H ganse ier harte betreuren. Het is daarom, waarde heer Onder voorzitter, dat wij hier in naam van al de leden der Maatschappij, welke gij lief hadt, deze prachtige rouwkroon op uw graf nederleggen. Mocht dien huldeblijk en onze innige deelneming in den rouw, een weinig de smart lenigen waarmede uw, helaas veel te vroegtijdig afsterven, uw geliefd kroost, hunne bedrukte moeder en uwe achtbare familie overlaadt. En nu vaarwel, Victor. Uw aandenken zal bij ons eeuwig in eere bewaard blijven. Vaarwel, waarde heer Onder-Hoofdman. Vaarwel. Iedereen heeft hier te Dixmude verschil- lige gevallen zooals het volgende gelezen, betreffende de personen der twee geslach ten, die hetzelfde gezegd hebben, want er gaat geene week voorbij zonder dat iemand van onze stad op dezelfde wijze met geest drift en erkentenis spreektondanks dit alles zal het volgende ons cog veel belang inboezemen, want hetgeen een buurman zegt moedigt ons aan eu boezemt ons ver trouwen in. Mme w* Bolle, 30 Oostvesten te Dixmude, zegt ons 't Is sedert tien jaar dat ik altijd van de nieren kloeg. ik had rhuraatiek, en 't is met de grootste moeite dat ik mij kon bukken of buigen, ik had bedwelmiugen, duizelingen, zweetingen, tegelijkertijd dan huiveringen, ik was zeer koortsachtig, had maagzuren, 'twas slechts met moeite dat ik gaan kon en ik dacht dat er oorzake van mijne een en tachtig jaar niets meer aan te doen was, want de zorgen en do middelen bleven zonder uitslag, toen ik van de h Foster Pillen voor de Nieren hoorde spreken, verkocht bij M. Verwaerde, apot heker, wilde ik eene laatste proef tot gene zing wagen. De uitslag overtrof alle hoop want reeds van den zesden dag was ik gansch anders, het scheen mij twintig jaren verjongd te zijn, ik sliep beter, ik had reeds eetlust herkregen, mijne pijnen waren minder hevig, en in minder dan veertien dagen was ik toeuemaal hersteld, tot mijne groote tevredenheid. Ik verklaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. Men kan ze in alle apotheken bekomen tegen fr. 3-50 de doos of frs 19 de 6 doozen of vrachtvrij per post als men de vraag stuurt aan het Algemeen Depot voor België Engelsche Apotheek Ch. Delacre, 50 Cou- denberg8traat, Brnssel. Wacht U voor namaaksels eischt het handteeken James Foster op elke doos. D. D. 10. De minister van oorlog heeft bepaald dat de milicianen, vrijwilligers en plaats vervangers der milicieklas van 1904, in onbepaald verlof zullen gezonden worden op 30 September aanstaande. De klas van 1905 der vestingschutterij, bijzondere compagnien der schutterij en be- heerbataljon, den 30 September 1907. Het voetvolk, klas van 19Ö5, gaat in ver lof den 14 September 1907. Gisteren Vrijdag is het een jaar gele den dat het eerste Belgisch schoolschip in de Golf van Gascogne vergaan is. Aan de zee hebben de bouwkundigen en de aannemers het zeer druk. Van aan Kuocke tot aan De Panne worden er op dit oogenblik niet min dan 150 villas en hotels gebouwd, die voor zijn minst op 20 miljoen frank zullen te staan kotnen. Tusschen Mariakerke en Middelkerke bouwt men "onder andere een groot hotel van zeven verdiepen en een 50tal villas.. Zooals het voorzien was, heeft de werkstaking der metsers van het Palace Hotel te Oosteude aanleiding gegeven tot opstootjes. Maandag namiddag weigerde de persoon die da werklieden tot staking overhaalde nog te betalen. Daarop bestorm den de stakers de herberg der Jozef If-straat waar zij het eerst beloofde geld ont'vangen hadden. De deuren werden ingebeukt en de ruiten gebroken. De politie kwam tor plaatse doch de eenige agenten werden overmand. De gendarmen, onmiddellijk bijgeroepen, hielden eenige der belhamels aan, wat een einde stelde aan het opstootje. Geneest alles. Dc pil Walihcry is geen ALGENEZER, maai men kan zeggeu dal, dank aan zijne werking op de gal en de slijmen, zij van eene wonderbare krachl is, legen de meeste der zieklen, 30 jaren bijval, t fr. de doos overal. Te Rousselaere werd er Dinsdagavond erg gevochten tusschen vier jongelingen van de wijk Batavia, die in eene herberg twist gekregen hadden. Twee der vechters werden zoo deerlijk toegetakkeld dat men hen naar huis moest brengen. Een hunner is het rechterbeen overgeslampt de tweede kreeg drie messteken in het gelaat en zal het linkeroog verliezen. De politie van Meenen heeft Woensdag verscheidene kereltjes van rondde 10 jaar aangehouden, die in eene beenhouwerij saucissen, en in de kerk bougies ontvreemd hadden, en dan het vuur gestoken hadden aan een aanpalend vertrekje der staatsmid delbare school. Een der jonge deugnieten gaf aan den politiecommissaris driemaal eenen valschen naam op. De vrederechter van Meenen heeft dit veelbelovend kereltje tot zijne meerderjarigheid ter beschikking der regeering gesteld. De bouwwerklieden van gansch het arrondissement Verviers hebben het werk gestaakt. Zij vragen loonsverhooging en wijzigingen aan de voorwaarden van den arbeid. Een duivenliefhebber van Lessen, L.., genaamd, spande een proces in tegen vrouw P schadevergoeding van haar eischend, omdat zij, op eenen dag dat L... 's duiven, van eenen wedstrijd terugkeerden, nabij het duivenhok bestendig aan haar venster stond, en zoo de oorzaak was dat de diertjes niet binnen durfden komen. Zoo verloor L... den prijs, dien hij anders zeker had gewonnen. De rechtbank veroordeelde de vrouw tot 40 fr. schadevergoeding. Kericht. Indien gij hoest, indien gij be nauwd zijl, indien uwe luchtpijp schuifelt of indien gij aan keelpijn lijdt, nceml dan de hocsislillende pastil van Wallhery, die de besle, de aange naamste en de minsl kosibare van alle gekende geneesmiddelen is. 1 fr. overal. In een gemeente nabij Luik woont reeds dertigtal jaren een geneesheer veearts ongehuwd en de grootste achting genietend. Onlangs werd hij verliefd op een lieve juffer, en, na overeenkomst trok hij naar den burgerlijken stand om de vereischte papieren tö eischen Enkele dagen nadien kwamen die papieren toe uit het dorp waar de huwelijkskandidaat werd geboren en toen verklaarde de be ambte liera, dat hij in het geheel niet kon trouwen daar hij een vrouw was. Een vrouw Drommels, die man was een lid der burgerwacht, had deeelgenomen aan de loting, was kiezer, en... Maar de beambte hield het mordicus slaaude en herhaalde aanhoudend Niet trouwen Gij zijt een vrouw De verbouwereerde veearts trok naar den burgemeester, niets hielp. Zoo liep hij wel veertien dagen lang van Herodes naar Pilatus, tot eindelijk zijn burgerlijke stand werd goedgebracht, wat hem 98 fr. kostte OpgepaHl! Versterkt u legen alle slechte en doodeiijke winlerziektenmaaki regelmatig ge bruik van Slandaertspillen, die'i'bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en alle slechte vochtenDe doos fr. 1 -50 apotheek llonoré Slandaert, Steenstra»! S3, Brugge, te Dixmude, hij Verwaerde en GhyHsacrt, apothekers Ziehier de marktprijs Cureghem 17 April Er waren ter markt 1827 beesten Middelmatige prijs op voet Ossen 0-80 tot 1-02, stiers 0-68 tot 0-90 koeien eu veerzen 0-64 tot 0-86. Stad Dixmude. Zondag 16 Juni A909 groot internationaal feest voor postbedien den, gegeven door de Maatschappij Dix- mude's Postjanfarenter gelegenheid van de inhuldiging van hun vaandel. TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditifs. Beursbewerkingen aan i per °/o. De aankoop van obligatiën 4 °/o. Kas der Eigenaars is kosteloos. Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n° 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 8 i/j ure 's mor gens tot 's middags. I Iï)3dkl6 MtXB LAATSTE NU HUWELIJKSBELOFTEN 14 April llenri Parmeiiócr. leurder te Dixmude, met Horteiise Degryse, leurster le Brugge. 14 id Désiré Martin, metser te Ramscappelle (Nieuport) met Sidonie Dellaese, zonder beroep te Porvysc, vroeger dienstmeid ie Dixmude. <4 iil, U«tMtuus aardewerker le Yeume met Zoë Desmyiler, dienstmeid te Lackeu en verblijvende le Dixmude. HUWELIJKEN. 16 April. Hector Lambrechl, gistkoopmau. met Celina Ghysbrechl, reatcnierster, beide wonende le Dixmude. OVKRL1JDENS 13 April.Victor Anguste Petrus Leo Vanderheyde brouwer, geboren te Dixmude den 9 April 1867. zoon van Petrus en van Maria VandeMaele, echtgenoot van Febrooie Vanalderweircldt. (Statiestraat) 17 id. Eugenie Blomme, rentenierster, geboren le Dixmude den 16 November 1818. ongehuwde dochter van Xavier en van Sophie Cools (Groote Markt 18 id. Ildcfons Leonard Wyckacrl. slachter, geboren te Alveringhem den 26 Mei 1856. zoon van Désiré en van Joanna Torney, echtgenoot van Elvira Claereboudt. (Westslraal). DIXMUDE15 April Eieren per 25 1-85 tot 1 90 Boter per Mo 2-55 tot 2-70 VEZJRN3. Boter per kilo. 2-40 a 2 90 Eieren per 25, 1 80 a 1,90

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 2