Instituut van Jumet-Heipe, SraftS-at«BtaïXsröfc!trt: wS^tSs :r'hï ont'sngt mm m m m m m m m Standaert's tabletten aJütss. Kstr* °i"rek,e' - s"m' 1 Cnhnnndn K BREUKEN HONORÉ VERD0MCK-MI.W WINKELIERS vraagt stalen aan de bureelen 100TE MAGAZIJNEN VAN NIEUWIGHEDEN FRANCO êp aanvraag van den CATALOOG van STALEN i van eiken aankoop VAN AF de 20 franken. bij Charleroi M M co Borst-Tabletten. - sat,e ft Burgerstand van Dixmude MARKTPRIJZEN. Herberg Kermissen. deDRIE WERELDS W,,e VANHILLE, Bankhuis BAERT en HOSTEN Haag- en Boonpersen RENÉ CL0ET, wisselagent Aankoop en Verkoop Kostelooze ',"V',ml,!r^.v°n Kosteloos Inlichtingen Geldplaatsingen r/, Kostelooze Flesschen bier aan 0-20c- Bleek Bruin Oud-Bruin. Frangois Lansens-Cloet, Te huren met 1 Mei Oud bier in flesschen, Grootste onderscheidingen A. MOREL Noordsch Vleesch- en Vischhuis Allerbeste Aardappelen VRAAGT VAST, IN POTTEN 1/8 pond, fr. 1-35 1/4 pond fr. 2-65 In het KoffiehuisGargoneen warme Cibils Groote Aotwerpsche StoomkoOiebranderij s YEHSStilKEBS eisebt op de zakhee de handelsfirma 98 DER toe uit het dorp waarde huwelijkskandidaat werd geboren en toen verklaarde de be ambte hem, dat hij in het geheel niet kon trouwen daar hij een vrouw was. Een vrouw Drommels, die man was een lid der burgerwacht, had deeelgenomen aan de loting, was kiezer, en... Maar de beambte hield het mordicus staande en herhaalde aanhoudend Niet trouwen Gij zijt een vrouw De verbouwereerde veearts trok naar den burgemeester, niets hielp. Zoo liep hij wel veertien dagen lang van Herodes naar Pilatus, tot eindelijk zijn burgerlijke stand werd goedgebracht, wat hem 98 'fr. kostte (Gesticht van den D' L. DOGNIAUX, (Specialist) Bollend door de Zuster* Vau Liefde. vc®rh"Mtvèn^T?™U5 d^dTbL "F™ F"!1** breukbanden platvoeten, enz. Albums va^honderdec'cene?" va'8U|™' 8enu varum, stomp- en kunnen in 't instituut geraadpleegd worden bevestigd door photografies, KMelTvTn^^r AfzakkinSe"> afwÜtnngen, enz. Volstrekte geheimhouding fl CD <D T3 G cö CQ borstziektenverkoudhedenLongziekten, hoest en kitteling in de keel influenza. Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthmade beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert's tabletten in den mond te laten smelten zij herstellen aanstonds den adem. Algemeen depot bij Honoré Standaert, apotheker. Steenstraat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Ghyssaert en Verwaerde, apothekers. Ziehier de marktprijs Cureghem 17 April Er waren ter markt 1827 beesten .Middelmatige prijs op voet Ossen 0-80 tot 1-02, stier8 0-68 tot 0-90 koeien en veerzen 0-64 tot 0-86. BROUWERIJ Grootendijk, Dixiy^de. Te bekomen Stad Dixmude. Kondas 16 Juni flOOl groot internationaal feest voor postbedien den, gegeven door de Maatscnappy Dix- mude's Postjanfarenter gelegenheid van de inhuldiging van hun vaandel. TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditifs. Beursbewerkingen aan i per °j(M De aankoop van obligatiën 4 °/c. Kas der Eigenaars is kosteloos. Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n" 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 8 i/j ure 's mor gens tot 's middags. Woumenstraat, DIXMUDE. van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. VVeststraat, 86, DIXMUDE, beveelt zich aan voor het tafeldienen. alsook voor het garnieren van tafels voor maaltijden. Eene welgekalan te Bakkerij -Patisserie alsook een schoon Woonhuis dienstig voor alle stielen, beiden gelegen rechtover de Tramstatie. Zich te bevragon bij Gebr. Dewitte, Panne Vraagt overal het vermaard Dit bier is ten minsten 2 jaren oud, ge zond, kloek en aanbevolen door de geDees- heereu. Het kan jaren lang bewaren. in de Tentoonstellingen van Parijs, Londen, Brussel, Luik, Florence (Italië), Marseille, Bordeaux, St Louis (Amerika), Antwerpen, Doornijk, enz. Prijs 20 c. deflesch voor iedereen, zonder uitzondering. gediplomeerde Tandmeester VVeststraat, 13, Dixmude. Hulphuis Weststaat, 86, Noordstraat, 34, Dixmude. te bekomen in den Olifant, bij Hipoliet Hesschentier, Eessenstraat, genadigen prijs Rij denzei ven te bekomen eerste soort van Beetezaad aart genadigen prijs. i» «Bic goede Kruidenierswinkels In het groot Brederodestraat, 17, Brussel. keur™LcSonsomméar gEeft dadeUjk een fll lif 1 S vas|' wordt verkocht in de beste magazijnen e UI 1.1 S Ij V) andere bij MM. Gebr. FEYS, 34 Weststra af Mev. wc DEKEYSER, 25, Kiekenstraat, Dhinude Huis gesticht in 1854 I YTIUIil Rechtstreeksche invoer rill I iV Ij V er we rsrui. 81. Antwerpen Breukbanden zonder staal en zonder elastique, 3 maal gebreveteerd GENEZING ZONDER OPERATIE B AN DAGISTE-ORTHOPÉ DISTE Ü5, HENDRIK SERREISEAAN, OOSTENDE, (bij de Nieuwe Host) Leverander van den Staal en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal. Deze zal u vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. A 'STE NIEUWIGHEDEN Opgepa»l Versterkt u tegen alle slechte en doode.ijke winter ziekte*maaki regelmatig ge bruik van Slandacrlspülendie'tjbloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en zUc slechte vochten.— Oedoos fr. 1-SO apotheek llonoré Slandnert, Sleenstraat S3, 3rugge, le l)uinude, bij erwaerde tn (ahyNsiaert, apothekers Zekerale^hulpmiddel ^QTHMA fDe doos HUWELIJKSBELOFTEN If April Henri Parmën'icr. leurder te Dixmude, mei Horlense Degryse, leursler le Brugge. 14 id Désiré Martin, meiser te Ramscappelle (Nieuport) met Sidonie DeHaese, zonder beroep tc Pervyse, vroeger ilirnsimeiH ie Dixinute. llBiirioii» Hn>.y,».s. aardeworker te Ven me met Zoö Desmytter, dienstmeid te backen en verblijvende tc Dixmude. HUWELIJKEN. 16 April. Heclor Lambrechl, gistkoopman, mei Celina Ghysbrecht, reatcnierster, beide wonende le Dixmude. OVKRl.IJDENS 13 April.Victor Auguste Petrus Leo Vanderheyde brouwer, geboren te Dixmude den 9 April 18*67. zoon van Petrus en van Maria VandeMaele, echigenool van Febrooie Vanalderweircldt (Statiestraat) 17 id. Eugenic Blomme, rentenierster, geboren te Dixmude den 16 November 1818, ongehuwde dochter van Xavier en van Sophie Cools (Groote Markt 18 id. lldefons Leonard Wyckaerl. slachter, geboren te Alveringhem den 26 Mei 1856, zoon van Désiré en van Joanna Torney. echtgenoot van Elvira Claereboudt. Westslraal). DIXMUDE. 15 April Eieren per 25 1-85 tot 1 90 Boter per kilo 2-55 tot 2-70 V EU RN 3. Boter per kilo. 2-40 a 2 90 Eieren per 25, 1 80 a 1,90 Onenln? der herberg 't Cortumarcka Bierhuis op 21 Apnl bewoond door. Eugoen G'ivsduel Ecsscusirual Combat Jnvkaarl en 21 April in .hoi Xullan hii Jul<-<• IInSnan»* v:u: Eomltnl jnsknarl, Vloerliol en vogelplb zondag '21 April in den Haan bij Francis Huyghe. Cambat Jnskaarl en A'loerbol op zondag 21 April in de Loskaai bij Flor. Rommelaerc. ('ombat Jasltaarl en Vogel pik op zondag 21 April in de Roode Roos bij IIippoliel Vroome. Installatie d«»r her berg Den Hoorn op zond: 28 April hij August Opsomer, \Vesistraal. Bnsfellatie op zondag 28 April der herberg Do Eeudraclit bij Gusiaaf Vunloo, Paaphoek. X in den IJzerenweg, bij Henri Amery, Eessenweg inschrijving op alle uitgillen. Hel onderzoek nopens de vervroegde trek kingen der Brusselschc Stadslolen 1886 wordt kosteloos ten mijnen bureele gedaan en per briefwisseling beantwoord mits post zegel van 10 centiemen. Nazicht der trekkingen Op Dclglsche en vreemde waard 8rHS le snijden van aan de V Cl UUUCil Hooge Brug tol paalstaak 19 zonder schriftelijke permissie van Aloi«e 1 an Dellegliem, Woumen. Stoombrouwerij St Joris, JULIUS DEGRAER-CLAIS, Beerst-Dixmude. In alle twee de huizen, handel in 't groot en in 't klein vnn alle soorten van Visch en Haring. Oostendsche en Zeelandsche oesters, kreeften, enz. Conserven, fruiten en groenten Allereerste soorten van kaas, macaronni. Dagelijks te bekomen, versche en opgelegde mosselen, roggen, paling, enz. Boter en Eieren aan marktprijs. Wijn- en Beverschen graanazijn. Fijnolie. Fabriek van Mostaard. Men maakt akkoord voor maaltijden. Alle .«lacli van Cliarculcrie. CIBILS De Gulden Bi Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van personen met breuken zoo groot nis eon kinderhoofd veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden.bijzon derlijk door deze élastique die door hunne uitrekking zon der waarde zijn voor het ophou den eener begin of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit mcnschen lievendheid ge geven van per sonen 1,2 en 3 maal geopereerd en die nu dui zend maal slech ter zijn dan voor- mnals.Neemt wel in acht dat wij door onze 40 jaren onder vinding alles kunnen betengelen door onze veelvoudige stelsels van breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 Ir. belooning aan gelijk welk specia liste of breuklijder die bovengemelde kan weerleggen. Sprekelijk alle Zaterdagen in het Hotel Den Gouden Hoorn, Siinon Stevensplaats, Brugge, van 9 tot 3 ure, alle andere dagen ten huize des uitvinders inden voormiddag. Op verzoek begeeft M. Verdonck zich ten huize van eenieder. Misgroeifngcn Zelfde huis gelast bijzonder voor reclitmaken vanalle misvorm de lidmaten zoo als misgroei- fngen der rug graat armen beenen en voeten Bijzondere toe stellen voor de hooge rogge te dom verdwijnen en voor de slech te houding bij de kinderen. On zichtbare corsets voorde misgroei- ing der ruggraat ie genezen, noo- dig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder huis voor het maken van huik handen voor de vrouwen die lijden aan aller hande zakking van den buik. Person- n van belde geslachten die door de operatie ongeluk kig zijn geworden mogen zich komen aanbie den, oogenblikkelijke hulp is hun verzekerd. Kousen voor geborsten aders. BETALING NA TEVREDENHEID.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 3