t Een praatje over Dixmude-Kermis. Op het kasteel van Ridder Hynderick-de Ruysscher De wet op de Spelen. Dood van graaf de Mérode Dat spreekt van zelf. Nieuwstijdingen. A. MOREL Dixmude-Kermis 1908. Bal met groot orkest Groot Concert Groot Concert Burgerstand van Dixmude Notaris Tiburce Proot V ETTDITIE Notaris Tiburce Proot Allerbeste Aardappelen HOFSTEDEKE Notaris Tiburce Proot HERBERG-SMIS Notaris WAUTERS OVERSLAG KANTOOR TE WOUMEN. Landshalaam, Vruchten en eene Koei. KANTOOR TE WOUMEN. en H. 1-57-70 C. erf te Clercken. Bewoond door Désiré Jaecques-Demilde. 2A1T7C0S. TE WOUMEN. Woensdag Juli I90I Zaailand, een Tweewoonstbuis cn H. 0-96-60 C. Erf TE CLERCKEN ZAITTOCB. TE DIXMUDE. met den zoogenaamden grooten financier deSraet de Naeyer aan het hoofd, van 1884 tut 1908, dus gedurende een tijdperk van 24 jaren, de openbare schuld verdubbeld hebben of gemiddeld 64 miljoen nieuwe schuld per jaar hebben gemaakt. Ziedaar, beste vrienden, hoe de klerikalen met de Belgische fiuancieu hebben omge gaan. Men moet, volgens de wet, wel ieder jaar 10 a 12 miljoen der schuld atlussen maar wat beteekent dat, als nieu voor 74 miljoen nieuwe leeningen aangaat. Dat is eeue zon derlinge manier van aflossen niet waar Wat zoudt gij zeggen van oen landbouwer die alle jaren twee beesleu verkoopt en er maar één bijkweekt of bijkoopt. Zijn stal zou gauw ledig zyn, en het b uikroet aan de deur: Of van 'nen eigenaar, die in eenen bosch alle jaren honderd hoornen verkoopt om geld te maken, en er maar tien byplant. Zoudt gij zeggen dat die man zich verrijkt en verstandig bestuurt Neen, niet waar. fih wel 1 zoo heeft de klerikale regeering met de financiën van het land gehandeld; zoo heeft men de belastingbetalers voor den gek gehouden. Wij vragen u af, is dat besturen als een goede huisvader Is het niet billijk en rechtvaardig dat ieder geslacht een deel der lasten drage alles uitstellen, op een ander werpen, getuigt van karakterloosheid, ken- teeken van het klerikalisme. Maar de vette jaren, zooals in den droom van Jozef in Egypte zijn voorbijgegaan: de magere zijn reeds in het verschiet: Na zacht weer, de magere oostenwind. Een klerikaal, de heer Hubert, verslag gever van het budget der spoorwegen,begint reeds alarm te roepen en opslag der be lastingen te voorspellen. Vorige jaren was de plaats van den prach tige» paardencircus Overmeer voorbehouden aan den hoek der Concorde, Belle VueCafé de la Bourse en Hundeken. Maat' nu zijn de zaken gekeerd voorde Concorde een kraam van smoulbollen en voor de Bourse de Circus. k Ziedaar de wraak van den burgervader De Handelskring die zijn lokaal heeft in de Concorde heeft onmiddellijk een protestatie gezonden aan het Schepenkollege. Maar zooveel appelen als peeren. Zij zijn de meesters En men roept op de daken Verbroede ring...! Dat ware zelfmoord plegen! De ont binding van alle liberale maatschappijen. De liberalen brengen meer dan de helft bij in stadsbelastingen, maar krijgen geen roo- den duit van de 1,500 frs subsidien voor kermisfeesten. Alles voor de kaloot, niets voor de liberalen. En dal duurt nu sedert 12 jaren En de kaloot kwam aan 't roer onder den kreet Gelijkheid voor allen Niemand uit gesloten Gelijke rechlen, gelijke plichten De laatste liberaal moet uit de stad geban nen worden 't Zijn de woorden van een hunner kopstukken. En dat zullen zij uit voeren indien de onafhankelijke en vrge burgers niet het hoofd aau die dwingelanden weten te bieden. Zondag waren de lommerrijke lanen van hel prachtig kasteel van Ridder Eugeen Hynderick de Ruysscher bewandeld door talrijke Dixmudelingen en Eessenaars. Ter gelegenheid van het naamfeest van den kas teelheer was de heerlijke Jjisthaf voor het publiek toegankelijk.Het muziekgenootschap Ste Cecilia, bestuurd door den heer Arthur Depoorter, vereerde hem met eene schitte rende serenade. De besttiur- en eereleden werden in de prinselijke salons ontvangen waarde hoofdman M.Jules Leroy het woord nam De schuimende champagne werd rond gediend en men dronk op de kostbare ge zondheid van M. en Mevrouw Hynderick. De Ridder bedankte in hartelijke woorden over de eer hein en zijne gemalin gebracht. Daar na volgde het concert dat eere deed aan muziekanten en bestuurder en hunne oude faam slaande hield, toejuichingen zonder einde inoogstende. Bij den terugkeer trokken de Cecilianen door Dixmude pas redoublés spelende en brachten den avond plezierig door bij de muziekanten herbergiers van langs de Ees- senkalsijde. Z. Na een onderzoek gedaan over den toe stand aan Oostende gebracht, de gemeen teraad dier stnd heeft den wensch geuit dat Senateurs en Volksvertegenwoordigers van Yeurne-Oostende-Dixmude overeen komen ten eiüde een dringend voorstel te doen de spelen in de hadsteden regelende, en eene commissie te benoemen om verslag op te maken, na onderzoek iu de belanghebbende' steden. Voorzitter van den Senaat. Uit Zwitserland, waar hij wegens gezond heidsredenen verbleef en dezer dagen nog eene zware operatie onderstond, komt ons het bericht toe van het overlijden van graaf de Mérode-Weslerloo, voorzitter van den Belgischen Senaat. Hendrik graaf de Mérode, markies van Westerloo, prins vau Rubenspré en van Griraberge, werd te Parijs geboren den 28 December 1856. Hij studeerde te Brussel en te Leuven eu werd doctoor in de rechten uitgeroepen in 1879. Hij werd provintieraadslid voor't kanton Westerloo benoemd, liet zich in 1884 voor dragen op de Indepeodentenlijst te Brussel en werd naar de Kamer gezonden. Hij werd herkozen in 1888. Bij den dood van zijnen vader, den Staats minister en voorzitter van den SeDaat, in 1892, werd M. de Mérode burgemeester van Westerloo benoemd. Bij de verkiezing van 1892 werd hij niet meer als Kamerlid van Brussel gekozen. Den 31 October 1892 werd M. de Mérode minister van Buiteulandsche Zaken, ter vervanging van M. de Chimay, overleden. In 1895 trad hij af ter oorzake van het intrekken van wege den Koning van een ontwerp ter naasting van den Congo. In Octeber 1894 werd hy nogmaals tot Kamerlid gekozen. Bij de verkiezing van 1898 liet hij zich als senator voordragen en werd gekozen. Bij den dood van graaf't Kint de Rooden- beke werd M. de Mérode tot voorzitter van den Senaat gekozen en sindsdien telken jare door zijne collega's tot dit hooge ambt geroepen. In de laatste tijden werd hij door de onverbiddelijke ziekte kanker der inge wanden van de Hooge Kamer verwijderd gehouden. De laatste maal dat hij in den Senaat verscheen, was bij de heropening van den zittijd in November 1 1 Eenieder die hem toen zag bemerkte wel dat het mei den voorzitter gedaan was Bij de opening van den buitengewonen zittijd werd M. de Mérode nogmaals tot voorzitter met algemeene stemmen uitgeroepen. De aflijvige bekleedde eene groote plaats in de katholieke partij en zal moeilijk ver- vanvangen worden. Hij was over 't alge meen breed van opvatting, hoegenaamd niet kleingeestig en werd door vrienden en tegenstrevers geacht en gewaardeerd. Het lijk is Donderdag morgen rond 8 1/2 ure aangekomen. De lijkplechtigheden zullen Woensdag aanstaande 22 Juli plaats hebben. Zulke verklaringen hergeven eenige hoop aan de nierlijders. Mej. Van Ophem, 15 Kortrijkstraat te Thielt, verhaalde ons Het is reeds vier maanden dat ik altijd aan de nieren leed dikwijls had ik 's morgens de leden als ge broken. ik voelde mij altijd afgemat, ver moeid, had hoofdpijn, maagzuren en was zonder goesting voor wat het ook zij, mijne maaodstouden waren pijnlijk, ik verzwakte van dag tot dag en was zeer bleek, ik was mistroostig en wist niet meer wat doen, toen ik aangeraden werd de Foster Pillen voorde Nieren te gebruiken, verkocht te Dixmude bij M. Verwaerde, apotheker. Zeer goed bevielen zij ine, want reeds van af de eerste dagen voelde ik inii ganscli ver licht, ik h id geeue ongemakken meer, her nam eetlust, van dag tot dag voelde ik mij sterker en in minder dan veertien dagen was ik eindelijk van mijne pijnen ontlast, tot mijne groote tevredenheid, 't Is dus met genoegen dat ik die kostbare pillen wil aan bevelen aan de vrouwen, die lijdon zooals ik zelf leed, De hierbovenstnande verklaring werd ons gedaan den 26 Februari 1904 en den 11 Juli 1907, zegde Mej. Van Ophera nog Ziedaar driejaren geleden dat ik genezen ben door de Foster Pillen voor de Nieren en ik mag U rechtzinnig bekennen dat ik sinds werk alsof ik nooit ziek geweest ware ik heb nooit meer aan de nieren geleden en heb nimmer zoo eene bloeiende gezondheid ge noten. Ik verklaar het bovenstaande waa en veroorloof U het kenbaar te maken. De - Foster Pillen voor de Nieren gene- zeu rugpijn, rhumatiek, graveel, opzwelling der beeuen, onzuiver bloed, bedwelraingen, slapeloosheid, onregelmatigheid der hart kloppingen. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers frs 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Engelsohe Apotheek van Ch. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. In 't belang uwer gezondheid eisch de echte doos met de handteekening James Foster en weiger alle namaaksels en onderschuivingen. D. 10. Heden Zondag begint onze jaarlijksche Kermis. Gelijk verleden jaar wenschen wij een gunstig weder, veel vermaak aan onze medeburgers en vreemdelingen, goede ver koop aan herbergier en andere stieldoende menschen en ook aan degene die onze markt met kramen en barakken versieren. Wij wenschen het wellukken der feesten en spelen door onze plaatselijke maatschappijen uitgeschreven. Wij wenschen bijzonderlijk dat de kormisdagen in volle vrede en deftig heid doorgebracht worden tot voldoening van iedereen en bijzonderlijk der plaatselijke politie. Een der aantrekkelijkheden van Dix mude kermis is een bezoek brengen aan een 20tal roudzwervende boheemsche familien met huune karreken», die hunne tenten hebben opgeslagen langs den Vladsloodijk bij den Keizer. 's Morgeus van 6 tot 7 ure ziet men de vrouwen hunne toilet maken, de mannen zich baden of visschen, en de talrijke kloeke kinderen zich in 't gras wentelen. De poneys zijn aan 't grazen .Op het exercitiepleiu zijn ze bezig aan oefening. Wat... Op wereldtentoonstellingen zooals Parijs, Luik enz. doet men half wilde stammen komen, hier zijn het Bohemers die tien dagen lang de burgers zullen duiveljagen. Het Burgerkruis van 1" klas is toege kend aan Baron de Crombrugghe de Piquen- daele, gemeenteraadslid te Vladsloo en M. Cornille, schepen te Goxyde. Woensdagavond te 6 uren, is op den hoek van de Wittenonnenstraat te Oostende, een automobiel geloopen op een omnibus van een gasthof, die naar de statie reed. De schok was verschrikkelijk. De omnibus was in gruis geslagen, De koetsier was doodelijk gekwetst. Wie aan zijn maagdelijnlje Behagen wil, komt klaar Met een of twee dozijntjes Exquis De Beukelaar Voor de burgerlijke kamer van Brugge is Donderdag de zaak opgeroepen der drie testamenten waarvan M. Jozef Van Hamme de Stampaerlshoeke, de vernietiging aan vraagt tegen zijne zuster, dame in 't beggijn- liof te Brugge. Uit het exploot van dagvaardiging blijkt dal er grondige presumptie bestaat steunend op briefwisseling, dat de testamenten van Oscar de Schietere de Lophen, Alfred Van Hamme en Mevrouw moeder Van Hamme, die den eischer uil hun testament gesloten hebben,zijn verkregen door listige bemeeste- riog van de miljoenrijke begijn Dit proces schijnt zeer belangrijk te moe ten worden zoozeer uit den aard der zaak zelve, als om reden der tusschenkomst van een invloedrijk persoon die zich achter de schermen houdt en van een quidam tegen wieneen aanklacht is ingediend. Pas aangeknoopt is de zaak dadelijk ver daagd tot 5 October. Aan de talrijke personen die lijden aan teritopping of maagonlsielienis, of lever ot leden- pijnen, beveelt men de zoele en deugddoende ilijmverdrijveiide yil Walihery. De uitslag is allijd zeker. Wat men te Brussel zooal onder den tand legt. In de maand Juni werden in de slachthuizen van Brussel en voorsteden ge slacht ',2028 ossen, 1083 koeien, 1108 stie ren. 6732 kalveren, 237 paarden, 4655 scha pen, 407 lammeren, 10,704 varkens en 4 geiten. Totaal 26.961 stuks. Jan D... wonend te Brussel, bezat een' spaarpot van 600 frs in bankbriefjes en had den schat in eene kleerkas gelegd. Woens dagavond, voorzien van eene bougie, wilde hij zich verzekeren of alles nog in orde was. Hij slak alzoo't vuur aan de kleedingstuk- ken en alles werd de prooi der vlammen oik de 600 frank. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. Het on weder heeft in de provincie Luik veel schade en ongevallen aangericht. Ook in de provincie Luxemburg heelt het onweder zondag schrikkelijk gewoed. De fortuin in Belgie wordt geschat op 25 miljard frank, te weten 7 miljard in «taats-, provincie- en gemeenlerenten 3 in aklies van finar.cieele-, nijverheids- en andere maatschappijen 1 in beursobliga- tien 1 in geld 6 in grondeigendommen 10 in gebouwen 1 voor het vee „en 1 voor de verschillende koopwaren. De kleeke en blocdlooze jonge dochters, evenals de zwakke cn uitgeputte personen herkrij- g«n onmiddellijk appetijt, friscli kleur en kloekte, zoo zij gebruik maken van de Pil Dr Raphael. Prijs fr. 1,75. léne verzameling van 30 nieuwe post kaarten Gezichten van Dixmude. Fan- taisie postkaarten, nieuwe keus. Drukkerij.! Van Cuyck. Hoek der Vischmari Men begint te Londen meer en meer onder den grond te leven. Sedert het aanleg gen der onderaardsche spoorwegen, die in 1907 niet minder dan 240 miljoen reizigers Rebben vervoerd zijn in den omtrek der onderaardsche spoorhallen allerlei inrich tingen tot stand gekomen, als post en tele- graafbureelen, drankhuizen, gasthoven, barbierwinkels, enz. Nu verschijnt sedert eenige dagen te Londen een weekblad, opge steld en gedrukt onder den grond, met titel De Hol, onder het bestuur van M. Stanley, weekblad dat kosteloos aan al de reizigers op de metrobanen wordt uitgedeeld. De Slag van Kortrijk door Th. Sevens, secretaris van het Nationaal Comiteit van Uroeninghe. Met 4 platen. 40 c. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Opgepast! Versterkt u legen alle slechte en doodetijke winter ziekten; maaki regelmatig ge bruik van Standaertspillen, die 'I bloed zuivere» en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en aWesleehle vochten De doos fr. -50 apotheek llanoré Mfandaert, Sleenstraat 53, Srugge, ie Dixmude, bij Verwaerde en Ghyssaert, apothekers. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. Instellatie der kermis op Zaterdag 18 Juli, in den Helm bij H. Ramout. Luisterlijke Gaaibolling op eersten Zon dag der kermis 19 Juli, in '1 Vliegende Paard bij Am. Bolle, Oostvesten. 35 frs vooruit. Inleg 65 c. Jaarlijksche prijskamp op 't Ringelbard op kermis-Maandag 20 Juli, bij Alfons Bolle. 15 frs prijs. Inleg 25 c. Volksfeesten in de Maria Doolaeghe- straat bij L. Denyft en wed. Werrebrouck, op kermis-Dinsdag 21 Juli. Schoone prijzen te winnen. Begin om 4 ure, daarna combat mei de jaskaart. Groote combat met de Jaskaart op Kermis-Dinsdag 21 Juli, in den Helm bij Henri Ramout. Prijskamp op het Ringelbard op Kermis Dinsdag 21 Juli, in den Olifant bij H. Hes- schentier. Schoone prijzen. Begin om 8 ure. Prijskamp op het Pluimbard op kermis- Dinsdag 21 Juli, bij Alfons Esther. 15 frs prijs. Inleg 25 c Begin cm 8 4/2 ure. Combat jaskaart en vogelpik op op Kermis-Woensdag 22 Juli in de Vischtnijn bij Charles Huyghe. Prijskamp op den Vogelpik op kermis- Donderdag 23 Juli, in Café Rubens bij Remi Lammens. Prijzen in gelde. Prijskamp op den Vogelpik op kermis- Donderdag 23 Juli. in de Eendracht bij Gustaaf Vanloo, Paaphoek. Prijzen in gelde. Jaarlijksche combat op de Gamon op Kermis-Vrijdag 24 Juli, in La Belle Vue bij August Noens. Inleg 50 c. Prijzen in gelde. Slofferbal op kermis Vrijdag avond in den Wildeman bij de wed. Ch. Decuyper. Groote hondenloop op Zaterdag 25 Juli, 21 frs prijs, gegeven door de herbergiers der Woumenkalsijde, met medehulp van stad. Prijskamp in 't smooren op Kermis- Zaterdag 25 Juli in de Rhetorica. Schoone prijzen. Begin om 9 ure stipt Popbolling op koeke-Maandag 27 Juli bij Amand Bolle, inleg 50 c. Begin om 4 ure. Prijskamp in het zakloopen en mast- klimmcn op koeke-Maandag 27 Juli bij Jules Degraeve-Vilain. Prijskamp in het zakloopen en mast- klimmen op koeke-Maandag 27 Juli bij Edrnond Denduyver. Prijskamp op den Vogelpik op Koeke- Maandag 27 Juli, bij Jerome Beerlandt. 15 frs prijzen in gelde. Inleg 25 c. Pluimbard op koeke-Maandag" in de Vrede bij Alf Janssens. 10 fr. Inleg 25 c.- Prijskamp op het pluimbard en met de teerlingen, on vergeld, op koeke- Dinsdag 28 Juli, in de Noordpool bij V. Delaroyère, Kleinendijk. Nuttige prijzen te winnen. Prijskamp met de jaskaart en vogelpik op Woensdag 29 Juli, in de Congo bij Henri Pollentier. Prijzen in gelde. Buitengewoon jaarlijksch Pouliespel op den biljard Toulet op Zondag 2 Augusti, in het Hotel de Commerce, bij Julien Tratsaert-Deltombe. Buitengewone prijzen. Inleg 50 c. Begin om 8 ï/a ure. ter gelegenheid der Kermis op Zondag 19, Donderdag 23 en Koeke-Zondag 26 Juli, in het Bourgondisch Schildbij de weduwe P. De Cuyper, Woumenstraat. Plessche bier te bekomen Wit, Bruin en Oud-Bruin der brouwerij De Drie Werelds. op al de dagen der kermis, gegeven door ^Vreemde beroemde artisten, in de Gouden Ufuw, bij Ernest Yperman-Huyghebaert, ^yreststraat. Gedurende de kermis in 7 Gouden Bezcmtje bij Jules Coquel, door den gekenden troep Riekamenis. Voor de eerste maal in Belgie, Karei Hoek, dwergkomiek, de kleinste man der wereld 0m80 groot. Nieuwe Duettisten. Groot succes. Charles en Van Erp, geheel eenigen repertoir. Alle dagen blijspelen en operetten. Het Kollegie van Burgemeester eu Schepe nen der stad Dixmude, laat weten dat er ter gelegenheid der aanstaande Kermisfeesten, bijzondere trams zullen ingericht zijn op Zondag 19, Donderdag 23 en Zondag 26 Juli. In de richting van Merckem om 8 u. 30 m. In de richting van Leffinghe om 7 u. 50 m. 's avonds. Namens het Kollegie De SekretarisDe Burgemeester Ern. Hosten. B. Baert. «kbooktkh. 15 Juli. Jeromé Desodt, zoon van Pamphile en van Emma Claerebout. (Kasteelstraat). 47 id Reué Audré Mooteyne, zoon van Jerome en van Alice Deschot. (Weststraal). HUWELIJKEN. 16 Juli. Alfon» Bolle, weduwaar van Emma Esther, klakkenmaker, met Margareta Vat» Hille, (dienstmeid, beide gehuisvest te Dixmude. OVERI.IJDENS 11 Juli. Petrus Vantroyen, zonder beroep, ge boren te Dixmude den 41 Maart 1842, zoon van Carolus cn Catharine lecomte, echtgenoot van Ludovica Deburchgrave. Wouutenstraat). 14 id. Adolf Vieubled, metser, geboren te Dixmude den 48 September 1839, zoon van Carolus en Eugenie Desoutler, weduwaar van Amelie Devrière, echtgenoot van Marie Tbérèse Hendrycks. ^Gasthuisstraat). 16 id. Albertina Bigghe, kostgangater, geboren te Dixmude den 3 Maart 1829, dochter van Jacobus en van Maria Vanhoorne, weduwe vau Ludovicus Vandevelds. (Woumenstraat). van den Dinsdag 91 «full I009 te WOUMEN, Serpenthoek, ten sterf huize van Alois Durie-Florin, van van den Woensdag 99 Juli flOOS om 3 ure namiddag te CLERCKEN, ter herberg Het Gemeentehuis van een te bekomen in den Olifant,bij Hipoliet Hesschentier, Eessenstraat. Ingesteld frs 5.COO van den om 3 ure namiddag te CLEItCKEN, ter herberg t Vliegende Peerd, van Gebruikt door Henri WaerenburghHedard Vandumme en het 2woonsthuis ledig. Mleeltfsingesleld Koop een frs 41,,'IAO Koop (wee frs 1,900 En koop drie frs l,IOO van den Op Donderdag 30 Juli 1909, om 2 ure namiddag bij Louis Picqueu te ZARREN, van r- Koopen 1 3. Weide, land en maai- gras te ZARREN, groot H. 1-61-10 C. Ge bruikt door Louis Picqueu te Zarren, te frs 140 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1909. Kamen afzonderlijk Ingesteld fr* 1750 Koopen 4 a 7. Hofstedeken en bouw land te ZARREN, groot H. U28-45 C. Ge bruikt door Victor Lef ever, Aug. Lepoutre en Leonard Desimpel te frs 261,50 bij jare, vrij van lasten tot 1 October 1908. Boomprijs frs 25. Samen afzonderlijk Ingesteld frs 6175 Koop 8. Zaailand te ZARREN, groot H. 1-51-30 C. Gebruikt door J. Amps te frs 100 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1908. Boomprijs frs 330. Ingesteld frs 6750 Koop 9. Woonhuis to ZARREN. Ge bruikt door Rosalie Bonneville te frs 137 bij jare, vrij van lasten tot 1 Mei 1909. Boomprijs fr3 65. Ingesteld frs 3595 Koop 10. MaaigrasteHANDZAEME, groot H. 0-44-20C. Gebruikt door K L. Ampe te frs 75 bij jare vrij van lasten tot 1 Oc tober 1908. Ingesteld frs 9395 Ambt Notaris Wauters voornoemd. In lichtingen te bekomen bij de Notarissen Masureel te Staden en Vercruysse te liuddervoorde.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 2