3 01 0 Huis 3ME-A.ZDSEHNT ,kKÖ^S GRIJS HAAR Vélos ADLER Bloedzuiverende 12 Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. b s3 |5s! Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 WINKELIERS Verlangt ge altijd Dezelfde Kofïies Groote Antwerpsche Stoomkoffiebranderij Burselen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN Purgeerde FR. ROMAN Stoomverwerij en Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat. Brugge Auf. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, HulplHiisLoncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmnde, O" h -oor sxvr1 F. Dorny Huis Wyllie-Feys, Dixmude, De Bank te Veurne, Brandgevaar tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brnssel tril I® 1 - O m H C/5 Het pakje van 10 centiemen vervangt twee kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene nuttige premie. Het dubbele pakje van 20 centiemen vervangt vier kilos Kristalsoda. leder pakje bevat eene schoone premie. Vraagt steeds het woord SODEX en het Rood Kruis op de pakjes Weigert de namaaksels, die op Sodex slechts gelijken door hunne buitenste verpakking. 3- 3 <2 g- s -to m SS.» r®N rt> sr. S! rt 2 qs r""fc 1ft lis Otto 14.oeaitge»« St. »f iicotosiriirtt, 13. llriBKge Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au I endeur) .Kt) O GE RIJ EN V ER WERIJ r.ia alle stoffenils vrouwen-, mans- en kinderkleederen gordijnen tafelkleeden en'c unerbehangselsjchals; handschoenen, pane enz. .MEN WASCHT EN -VVVELT OOK WOLLEN SAltGIEN. Verwen en w isschen van handschoenen. O, /.warte rouwstofl'en zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn bijhuis toevertrouwdworden binnen 15 dagen geleverd, ïcrzorfd werk. ficmnlige prijzen. Depot by Pietkk DeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. te verkoopen, vrij van alle nadeeüge stoffen, samengesteld uit de fijnste somden, en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de de model inrichting van het land Huis gesticht in 1854 Belangrijke voor-1 raad van ruwe Koffies. Ontzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Pk chl g matige bediening. -- Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda nigheid en prijs. ApothekerAcbetkuPdi ge te DENDERMONDE Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG verstoptheid. -C£> eau €io oooff 'FRANROMANS °JiPPlüN - M Do Doos I fr. 25 Weigert alk namakingen Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis verzonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker DENBERMONDE. VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. Magazijn van ciment tegels, ceramieke tegdls, ceramieke imitatif tegels, gleisch- tegels en lijsten, fantaisie tegels, parqueterie tegels en facadesteen in alle kleuren, dessins.enz -Ook Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. SPECIALITEITEN Degraisseeren en Reinigen van BALKOSTUI- MKN. Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. magazijn tan Wijnan. Likeuren, Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. - Matige prijzen. Spoedige bediening. LUISTERT ESWS vrienden s EENEN OUDEN POKTOOB1 INDIEN UWE KAAG ONTSTELD IS? STAN D A ER Y'S-BS A AG POEIER van Fantaisie-artikelen, Van Cuyck, Vischmarkt Gcllliistrccrilc Postkaarten Woordenboeken Callewaert. Diction- naires Larousse, Benard, Gazier, etc Memento Larousse Le Tout-Savoir. Albums voor postkaarten, handwerk, portretten, posttimbers, enz., buvard- doozen voor juweelen, handschoenen, werk- doozen, éventails voor portretten, passer- doozen, pendoozen, dominos, lotos, gans spelen, prentenboekjes, penmessen, port- feuilles, porte-monnaies, cabas voor dames porte-musique, enz G-ZEEEN JsAHHElJEii] De Nieuwe London Eenige depot te Dixmude bij de weduw® Vermeersch-Notthé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardheid van onverslijtbaarheid en sierlijk heid der is gegrond op eene ondervinding van meer dan 15 jaren in België Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, n 7. Aankoop eu verkoop vau belgische eu vreemde weerden Uitwisseling van koopons, cheques en vreemde munten Kostelooze inschryvingen aan alle lee- gen Eskompteering van wissels en mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkasonder de persoonlijke verant- wo irdelijkheid van M. J.-J. Staeseks, aan den i ntrest van 3 °/o 's jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 8 i/« °/o jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van driemaanden. Volledige ei» uekere geneiing D sf" Sr 3 B 3' oq o cro gj Q. Sr J K t*=» 3 8.2-S I o H« cg-3 3.-! S a 3 a> 2 <s ffi b 2. s J 5 2 81 - J o r 2 3 o o o c J c, 2 - N O 3 fn <ti S 2 3 a DE GULDEN BIE j EN VAM -r—Zij genezen MAAGPIJN. CAL. SLIJMEN. HOOPOPIJN MIGRAINE. ZILT BRAND. ni ALLS APOTHEKER Het bast gekende purgeer- en zuiveringsmiddel JICHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. den raad van INDIEN Jij lijdt van gal, draaiingen in het hoo/d, slechte spijer er tering. Droevige gedachten, een zekere benauwdheid'e nachts niet «Japen, hertkloppingen, enz. maakt een regelmatig gebruik van •uur kVH k 1 gajfofllg Bfatl 1 Pilleken en na ieder maaltijd |Ji V gjIrttBV"" ln een haJ1 glas water een koffielepel van I J ÏJT"1 's Morgens voor eten een pilleken en na ieder maaltijd halt glas water een koffielepel van Volgt dezen raad en gij zult altijd gezond zljnl IEDER Doos l'BO. Apoth. Honoré STANDAERT, Bteenstraat, n' 53, te Brugge. EN IN AUUK cl O D l A f O M E K C Staliestraai n* 2. Groote keus van Meubelpapieren le beginnen van 15 c. de rol, gedoreerde papieren van af 50 c. de rol, vitrauphanie aan 50 c de meier, crème en gekleurde gordijnen,fantaisie sloffen,sloors,schoone keus van tafel-vloer- en iraplapijien, linoleums en loile-t cirées. Eerste soort van erin, wolle cd al wat den lapijlsiershandel betreft Placement van rouwkappellcn. doet (le grijze haren binnen oa- kele dagen verdwijnen, maakt bet haar glanzend en zacht, b*> let bet uitvallen en neemt da pellrtjes van hel hoofd wejf. de.f l'al'i' 1 )f ;>s v:ui fr. 1.50 en fr. a.50 'wf.ur iaü fr. a.oo par Klzirna Overal Agrnlen gevraagd. Alwie zijne gebouwen, Voop waren, meubelen, vee enz u enz., wil doen verzeVenn tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerheid bij de Antwerpsche maatschappij Securitos, de beste en oudstegekende van het land. Hoofdagent te Woumen, Alfons De Graer Temmeleln Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. van alle rhumatim.e flerecijn sciatiek, zoo- welpasbeginnende, als veiouderde, door h« t gebruik van poll d« Bretagne. Depot by SIMONS-HOORE- NAERT, Dixmude, goedkoop schoenmagazijn Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 4