ZONDAGSBLAD Het Volk |Oêai met de Burgerij Treinen van 1 Juli tot 30 September 1907 Zondag 11 Augusti 1907 10 cent. per nummer 63* jaar Nr 38. voor de Stad en het Arrondissement. Het Vergunningsrecht. Onze arme Visschers. Provinciale kiezing I te Iseghem. Weg met de belastingen Landelijke politie. Hoe ons geld verkwist wordt. Ruzie tusschen M. Beernaert en het Ministerie. Overhandiging eener vlag aan de Oud-gedienden. Eendracht te Brussel. Wetsvoorstellen. Een en ander Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenten genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De aflichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan de Uitgever Eug. VanCüyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel 4.59 6.44 7.18 li).17 10.22 12.26 4.20 6.31 8.55 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkerke 7.15 9.21 10.26 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uitDixmude nr Nieuport-baden 7.27 9.43 10 20 11.49 12.27 2.17 5.46 6.34 7.45 8.12 9.50 Werkmanspensioen daags aar, 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. De kiezingen naderen en de klerikale kiesdravers gaan er weer op uit om de her bergiers zeem aan den baard te strijken. Daarom spreken de pastoorsgazetjes op nieuw van de vergunningswet af te schaffen of ze rechtvaardiger te maken. 't Is bijna twintig jaren dat we dit liedje hooren. Ondortusschen slaat de klerikale Regee ring miljoenen lasten op den rug van her bergiers en verbruikers, zonderdat er eenige ernstige verbetering werd ingevoerd tegen de dronkenschap. De bekentenissen van den klerikalen volksvertegenwoordiger Hellinckx, van Ihussel, zijn daaromtrent beteekenisvol. Er waren, in 1889, in Belgie, ongeveer 150,000 drankslijterijen, zijnde 1 herberg voor 40 inwoners. En thans zegE RTj"— na achtien jaren vergunningsrecht zijn er juist 209,113 zijnde 1 herberg voor 35 in woners (de bevolking van het land gerekend op 7,500,000 zielen). Aangaande het alkoolverbruik zegt de heer Helliockx Rond 1889 waren wij reeds aan 30 liters per hoofd en per jaar. Indien het waar is dat het vergunnings recht het getal der slijterijen van sterke dranken, zelfs aanzienlijk, heeft doen ver minderen, is het niet minder waar dat het getal der slijterijen van dranken zonder alkool (bierhuizen) niet verminderd is, wel integendeel. Het is ook voor niemand een geheim dat het vooral in die zoogezegde bierhuizen is dat, in 't verborgen, groote hoeveelheden alkool gedronken worden. Vruchteloos za) men de overtreders achter- danks de strengste bewaking zullen ervoort- durend overtredingen gepleegd worden. Er dient hierbij aangemerkt te worden dat er in Belgie een aanzienlijk getal geheime stokerijen werken, zoo dat men ten naasten bij zelfs niet kan vaststellen hoeveel genever onder allerlei smokkelbenamingen ge dronken wordt. Bestrijding van drankmisbruik is dan ook een echt boerenbedrog, ingeroepen door de klerikale regeering, om werklieden en bur gers nog eenige miljoenen af te melken, ten voordeele van de politieke geestelijkheid en van de schatrijke kloosters. Onder voorwendsel van de dronkenschap te bestrijden, verleent de klerikale regee ring aan allerlei katholieke krochten en patronagien subsidien die oprecht schanda lig en wraakroepend zijn. Zoo zijn er van deze kringen die tot vijftien duizend frank subsidien kregen op een jaar. En zoo moeten de belastingschuldigen de kosten van de klerikale kiespropaganda uit- zweoten en 'tjuk ondergaan van degenen die hunne zuurgewonnen centen opstrijken. In October zouden al de Vlaamsche ge meenten tegen het zwart bloedzuigersbe wind moeten opstaan. Weg met de klerikale geld verbrassers Hoe dikwijls heeft M. Buyl in de Kamers aan het katholiek gouvernement niet ver weten dat er voor de visschersbevolking niets gedaan werd De kalotebladen loegen hem vierkant uil en hadden voor onzen wakkeren volksvertegenwoordiger niets dan schimp en smaad over. De klerikalen waren volgens hen de eenige vrienden van den visscher. Wat zullen ze nu zeggen diezelfde kalotebladen Klepper De Groote heeft op zijne beurt in de Kamers geklaagd. Men heeft, zoo verklaart hij, in Belgie niets ge daan voor de visscherij in den vreemde daarentegen doet men alles wat mogelijk is om ze te steunen en te beschermen. Bij ge brek aan eene doelmatige inrichting van het Zeewezen zijn wij genoodzaakt jaarlijks 20,000,000 frs voor visch en 100,000,000 frs voor vervoerkosten te betalen. De Groote vraagt eene volledige toerusting voor de visscherij, zooals in Duitschland, Engeland en Nederlaud. Hij drukt er op dat in zake van sociale kwestie voor de visschersbevol king niets is gedaan geworden de wet beschouwt de visschers niet eens als werk lieden en daarom ook is de wet op de onge vallen op hen niet toepasselijk. Een metser of schilder treft een ongeluk er wordt hem daarvoor in zekere mate vergoeding ge schonken de visscher krijgt niets M. Buyl heeft tijdeDS de bespreking der ongevallenwet alles gedaan wat mogelijk was om de visschers gelijk te stellen met de andere werklieden, maar de kaloten hebben daar niet willen van weten. Ja, ze zien de visschers zoo geern De provinciale kiezing van Zondag 4 Oogst in het kanton lseghera heeft de liberale ver wachting overtroffen. De katholieke zege praal was natuurlijk zeker, maar in Ingel- munster hebben de kalotten verledene weck zoodanig gewerkt tegen den liberalen kan- didart Dr. DeGheselle, met de vaste hoop van het liberaal kiescijfer nog te doen dalen en de liberalen van Ingelmunster den moed te ontnemen voor de aanstaande gemeente- kiezing. Na elk der 4 missen was er groote meeting op den predikstoel en toch zijn ze bedrogen. Ziehier den uitslag van 1904 en 1907 19043 Juni Dr. De Gbeselle, liberaal, 1254 stemmen. Katholiek 4826. 1907, 4 Augusti. Dr. DeGheselle, libe raal, 1823 stemmen. Katholiek 4432. Schoone uitslag. Er moet nog bijgevoegd worden dat de liberalen geen enkelen stap gedaan hebben voor die kieziug en 600 stemmen bij wonnen. In 1878 vond hot liberaal Ministerie de schatkist ledig door den faraeuzen Malou nagelaten. In 1884 was het verplicht nieuwe inkomsten te zoeken. Eerlijk weg vroeg het die inkomsten aan 't geheele land dertien millioen. De klerikale partij, die de schatkist had leeggepompt, viel aan 't schreeuwen Weg met de belastingen schreeuwd, stemden de eerlijke,liberalen at. Zijn er nu min belastingen Wordt er du min geld verteerd Leest de cijfers hier onder ze zijn officiéél, klaar en duidelijk. Openbare Belgische schuld 1880 fr. 1,442,814,049 1890 2,018,043,774 1900 2,708,549,151 1904 3,154,584,043 Belastingen 1884 fr. 155,820.571 190G 253,273,235 Accijnsrechten 1884 fr. 54,429,000 1906 110,077,000 Dit is iets anders, niet waar? Weet ge nu waarom 't leven zoo duur wordt Gaan wij niet den dieperik in Gaat dit geld niet naar al wat klooster is, naar al wat een reuk van heiligheid en... goud koorts verspreidt Op onze beurt dus geroepen Weg met de belastiogen Weg met de klerikale uithongeraars van paarden houdt. Zijne Exellentie is lief hebber van automobiels Doch, is het wel mogelijk van een auto mobiel te bergen in een paardenstal Neen, niet waar Ook is men op dit oogenblik volop bezig aan het afbreken van den paar denstal die 20,000 ballekens heeft gekost. Men weet nog niet juist hoeveel de garage der Kunsten en Wetenschappen kosten zal. Maar 't kwint er ook niet op aan 't zijn toch de laatenbetalers die in hun zak mogen schieten. Do boeren en neringdoenden op den bui ten wachten sedert jaren niet ongeduld op de zoo dikwijls reeds beloofde herziening van de landelijke politie. Zij die hard moeten wroeten en zweeten om hunne centen bij den ontvanger te dragen zij zullen vau den minister van justitie geene toelagen van honderden franken bekomen om brand kasten te kunnen koopen en hunne spaar penningen in veiligheid te stellen. Onge looflijk is het hoeveel last zij hebben van allerlei schooiers, landloopers, plunderaars, dieven en inbrekers en de regeering doet niets om de landelijke politie te verbeteren. Natuurlijk, dan zouden de geestelijke kiesdravers en schatrijke kloosters in even redigheid minder op te strijken hebben uit do openbare kassen. - De gewezen minister Van der Bruggen had prachtige koetsen en paarden, en wan neer hij zich in zijn hotel der Wetstraat ging vestigen, bouwde men lustige en sier lijke stallingen voor de ministeriëele paar den. De inrichting kostte zoo iets van onge veer 20,000 frank. Ongelukkiglijk werden de paarden, evenals hun meester de slacht offers der laatste minisUriëele crisis, en gingen zij al te zamen mar... het kasteel van Wielsbeke. Nu zijn de ministeriëele stallen ledig en is het hotel betrokken door onzen wereldberoemden minister van Kun sten en Wetenschappen, die in 't geheel niet Hoe komt het dat de regeeringsbladen zwijgen dat ze zweeten over de ruzie tus schen M. Beernaert en de regeering? De ruzie is zoo hevig opgeloopon dat de oude staatsminister en gevolmachtigde afgezant bij de Vredesconferentie van Don Haag, zijn ontslag heeft willen nemen. Hij heeft het niet gedaan omdat er een modus vivendi is gevonden geworden. De ruzie was ont staan ter oorzake van M. Beernaert's tusscheukomst in den Haag. Zondag was het feest te Veurne. Gene raal graaf Van der Stegen de Putte overhan digde er aan de oud-gedienden van Veurne- »d- vaardiging des Konings werd outvutigiyj door de commissie der maatschappij de hee- ren du Bois, Sevranckx, Van der Linden, Ruyssen en anderen. De pompiers bewezen de eer en de muziek van liet 4* linie, onder leiding van M. Bury, speelde. Een 60tal maatschappijen waren aauwezig. waaronder er waren van Duinkerke en Roubaix. De ontvangst had plaats in het Pavilion des Espagnols. waar M. Baert, voorzitter van het Verbond der oud-onderofficieren, het woord voorde Ter Groote Markt had de officiëele ceremonie plaats onder groote begeestering. De generaal hield eene manhaftige toe spraak, M. du Bois dankte en drukte vooral op dat het tijd was den persoonlijken dienst plicht in te voeren. Daarna sprak M. Chomé secretaris van het verbond Brialmont, tot het volk in 't Vlaamsch dat antwoordde met jubelkreten. De afwezigheid van M. Buyl, volksver tegenwoordiger die belet was en zich had doen verontschuldigen, werd alotn betreurd. Ten stadhuize sprak de kolonel dor artil lerie M. de France, in naam der oud gedienden van 't land, verheerlijkte op grootsche wijze den persoonlijken dienst plicht, terwijl hij de partijgangers der plaatsvervanging hekelde. Heel den avond heerschte nog de grootste geestdrift te Veurne. Do twee groote politieke korpsen van Brussel zijn overeengekomen met het oog op de aanstaande gemeentekiezingen. Een ver drag is geteekeml tusschen de afgevaardig den der beide groepen. De Ligue laat aan de Associatie de zesde kandidatuur welke door deze geëischt werd. Het behoud van het statu-quo is gewaar borgd, zoo voor wat betreft het getal raads- heeren van iedere vereeniging als voor wat betreft de samenstelling van het college, met M. De Mot als burgemeester. Twee wetsvoorstellen zijn op het bureel der Kamer neergelegd. Het eerste door MM. Destrée en Carton de Wiart strekkende om ten bate van den Staat eene evenredige taks in te voeren op uithangborden, hangplaten, schilderijen en, in het algemeen, op de welkdanige schilde ringen of opschriften, andere dau plak brieven bestemd voor handels- en uijver- heidsreklaam. De taks zou 5 frs per v. m. en per jaar bedragen en nooit minder dan 5 frs 's jaars beloopen. Die taks zou niet toepasselijk zijn op schilderringen of opschriften uitgaande van openbare overhedeu noch op die, gebezigd door personen die een huis betrekken en het geheel of gedeeltelijk bezigen voor eene reklaara betreffende den handel of nijver heid, die zij er uitvoeren. Het tweede voorstel gaat uit van M. P. Daens en luidt Art. 1. Op vreemde hop zal een recht van 25 frs op 100 kilos geheven worden. Art. 2. Het is verboden bier te fabri- keeien met andere stoffen dan hop en gerst of tarwe mouf. Mum» Men werkt, op dit oogenblik, in de werk plaats voor postzegels van den Staat, te Mechelen, aan iets nieuws. Boekjes met zegels worden, van af October eerstkomen de, in al de postbureelen van het land ver kocht. Zullen tien postzegels van tien, en twintig van vijf centiemen bevatten. Zoo'n boekje zal twee frank en vij/cen tiemen kosten In die voorwaarde is het zonneklaar dat geen mensch die postzegelboekjes koopen zal, aangezien men twee frank en vijf cen tiemen moet betalen voor iets dat hij overal aan 'nen dubbelen frank kan bekomen. Wat nog meer in het oog valt is, dat de Staat zijn koopwaar in prijs verhoogt naar mate men ze in het groot opdoet, terwijl da kleinhandelaar e-n vermindering geeft ;tls men een zekere hoeveelheid van zyn waar in eens aanschaft. En dan geeft deze laatste nog afslag/e gels, intreatbons, en heel den rommel M. Hellinckx heeft in de Kamer een wets voorstel neergelegd, strekkende om het véi vünglr.nrrceKt «-f te' schaffen en liet te 25 frank op al de drankslyteryeri zonaar uitzondering. Het is thans op onbetwistbare wijze be wezen geworden, dat de tabak een ontsmet tingsmiddel is van eersten rang en daarbij eeo kiemwerend middel in geval van snvt- ziekten. Zoo heeft Dokter Miles Arnold eone reeks proeven genomen om de kiemdoodende eigenschappen van den tabakrook vast te stellen en daaruit blijkt dat het rooken is aan te raden in geval van smetziekten. Men weet dat de koning een bewonderaar is van het bakspel, en dat hij, wanneer er in eene stad die hij bezoekt, een wedstrijd is van dit soort sport, nooit nalaat daar een bezoek te brengen. E11 zoo kwam hij eens op de wedstrijd van d«n Grooten Zavel te Gent, waar hij volgens ziju gewoonte, de spelers aansprak, en aan een hunner vroeg wat zijn beroep was. Io der. Zomer, Sire, win ik genoeg met het bakspel. Ge zijt inderdaad zeer behendig. Ik doe wat ik kan, Sire. En in den winter In den winter, Sire, doe ik mijn maan den gevangnisstraf uit. --???... Ik ben niet alleen bakspeler, Sire, ik ben ook wildstrooper. De Koning glimlachte en zotte het gesprek niet voort. Men spreekt weer van het ontwerp tot graven van een kanaal van Hamburg naar Bremen. Dit ontwerp werd reeds in het midden dor vorige eeuw bestudeerd door de regeering van Hanover, fmaar werd nooit uitgevoerd. De totale lengte van het kanaal zou 120 kilometers zijn. Men kan zich1 reke ning geven van het belang van dit kanaal, wanneer men bedenkt 'dat de schepen die van Bremen naar,Hamburg gaan, eenen om weg moeten maken langs de Noordzee. En niet alleen Bremen §n Hamburg zouden uit zulk kanaal voordeel trekken, maar geheel het nijverheidsdistrikt van den Beneden Rij a en Westfalen. Zaterdag werd te Wiers, bij Peruwelz. Benoit Audeval. voorzitter der muziekmaat schappij dier gemeente, begraven. De over ledene, die niet gehuwd is, laat een aanzien lijk vermogen' na. Hij stelt tot algemeene erfgename zijner goederen, de gemeente Wiers. Deze bestaan uit een huis, een eigen dom, zijn geld berekend op 800,000 frauk. met last voor de gemeente zijn huis in een godshuis te verandoren. Flinke pensioenen wordeD eveneens aan zijn dienaars toege kend. Wat de muziekmaatschappij betreft, deze ontvangt 200 frs, evenals een banket auü DE DIXMUDENAU liuzittoa Uil 11JC£!V.1<|V. lijutu» O'ialïl'. w»: Cu U'j Kor.iii..ir>v.1. i'. «BB o n 1 ij g* (4 o Vlag, door den

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 1