.ft Sloffen en gemaakte Kleederen Volmaakte inrichting van Kamershuisraad. BREUKEN ÏIOAOKÉ VERDONCK-MIN.VE v1 Inslilimt van Jumel-Hepe, VERSTOPPING GRAINSdeVALS Gebrande Koffies ReiSiïU" A X T VV E tl PEN SEL VICHY-ÉTAT WINKELIERS vraagt stalen aan de bureelen Herberg Kermissen. 3g£GEMEENTE EESSEN Paarden-loopstrijden 500 fr. PRIJZEN fr. 500 Zondag 1 September 1907 Oud bier in flesschen, Grootste onderscheidingen Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor MINNE en Zoon Dronkenschap bestaat niet meer. Coza Institute, GROOTE MAGAZIJNEN VAN NIEUWIGHEDEN Nieuwstraat Brussel voor Heeren, Damen en Kinderen. Verzending- franco op aanvraag van den catologue. Stalen, alsook eiken aankoop van af de 20 franks. ,M bij Charleroi Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene fiesch Cibils. Allerbeste Oude Nieuwe Aardappels Bankhuis BAERT en HOSTEN de 1 DRIE WERELDS W" VANHILLE, Flesschen hieraan0-20c- Bleek Bruin Oud-Bruin. Groote Antwerpscfee StoomkcIEtbraiideï ij VERBRUIKERS eischt op de zakken de handelsfirma Te koop Allerbeste Aardappelen KOOPERS VAN VICHY-ZOUT HET BESTE AFDRIJVEND MIDDEL Gaaihnllino' Wven doordemualschap- VJclcUUUllIIlg pjj Gaaibolders Eendracht maakt Macht te Eessen, op Kermis-Woensdag 4 September in Si Jozef bij Henri D'Hulsler. Oppcr- vogel 25 fr. leder Zijdsvogel 17 50 fr. Inleg fr.1-20 terug 1 fr. Begin om 3 l|2 ure. Zie de kaarten. GROOTE om 3 ure, op het plein bij de Statie, de Groote Weeze. Stoombrouwerij St Joris, 1 JULIUS ItEGRAKR-CLAIS, Beerst-Dixmude. Vraagt overal het vermaard Dit bier is ten minsten 2 jaren oud, ge zond, kloek en aanbevolen door de geoees- beereu. Het kan jaren lang bewaren. Brussel, Luik, Florence (Italië). Marseille, Bordeaux, St Louis (Imerika), Antwerpen, Doornijk, enz. Prijs 20 c. de fiesch voor iedereen, zonder uitzondering. Oudste en goedkoopste huis van in Zijde, halve ZijdeSatin. Satinlaine enz. Molenstraat nr7,(dicht bij de Botermarkt) DIXMUDE. Een monster van hel merkwaardige Coza poeder wordl gratis toegezonden. Kan ingegeven worden in Koffie, Thee Melk, LikeurAlsintBier, Water of in het voedselzonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van af weet. Breukbanden zonder staal en zonder elastique, 3 maal gebreveteerd. GENEZING ZOYUEIt OPERATIE BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE Deze zal u vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. (Gesticht ran den D' L. DOGNIAUX, (Specialist) BSctaieeuS dc bisters van Liefde. Breuken, Aderbreuk, Waterbreuk radikale genezing zonder breukbanden ooi het leven, iu 10 tot 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoonlijke behande- 'n.fn' ,e seflert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd Elk jaar 850 tot 900 genezingen. J Vraag referenties. Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek behandeld te zijn Misvormdheid der ledematen Genu valgum, genu varum, stomp- en Platvoeten,enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door photOgrafies kunnen in t instituut geraadpleegd wordeu. Vrouwenziekten Afzakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte geheimhouding Kliniek van eersten rang iu opzicht van gezondheid en gemakken, groote lokalen volmaakte hewerlctuigen, bijzondere gezonde ligging, park van twee hectaren Doctor DOGNIAUX woont nab-j zijn gesticht, waar hij ontvangt op Maandag en Woensdag van 1 tot 3 uren. Telefoon 473. 1 K SNELLE GENEZING ONMIDDELLIJKE VERLICHTING en hare gevolgen, door vóór het avondmaal te nemen EEN TWEE Algemeen depot IBR-WIELEMANS, a, Rouppestraat, Brussel. de beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veel minder en \s> gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. Vloeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Eene fiesch Cibils aan fr. 1,65 geeft eenen smakelijken krachligen bouillon voor 15 personen. Een kilo vleesch aan 2 franken geeft eenen weinig sterken boullon enkel voor 6 a 8 personen. CIBILS is de meest spaarzaamste voedende bouillon. Cibils in potten verbeterd den smaak der saucen, stoverijen groenten enz. K fa TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditils. Beursbewerkingen aan i per °/00 BROUWERIJ Grootendijk, Dixmude. Te bekomen Yt'iiwersniii. 9f. AnhieVpén De aankoop van obligatiën 4 der Eigenaars is kosteloos. Kas Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n° 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 8 ï/s ure 's mor gens tot '8 middags. te bekomen in den Olifant,bij Hipoliet Hesschentier, Eessenslraat. SEL NATURf eischt het echte O fr. (O het pak voor I liter water Mistrouwt de nabootsingen en de namaaksels en eischt het pak hiernaast afgebeeld met het mark VICHY-ÉTAT dat de echtheid waarborgt. In«lellalie der herberg Het Paradijs op zondag ft Augusli bij Gaston Silos, Monlanusstraal. Inntellalie der herberg [ten Posthoorn zondag 1 Augusti bij Hector Eduwaere, Konijnslraal Er izal een concert gegeven worden door eene komieke zangeres van Antwerpen. Snijtlng om sclioone prijzen, alsook combat met de Jaskaart op zondag 11 Augusli in de Noble Hose bij Eduard Vanalderweireldt. Cowbal Jaskaart en Vloerbol op zondag H Augusli Au Urapeau Beige bij Louis Dekeyrel. Jaarlijksche combat met de jazkaarl en vogel- pik op zondag II Augusli bij Hippoliet Vroome. Gemeente Kcyein, Jaarlijksche Vaart- kermis op zondag 11 Augusli ter hei berg De IJzer- vaart bij Cyrille Decap Ameeuw. Luisierlijke Eicrkoers 15 Ir. prijs, inleg 2.5 c. Den maandag kandeel. Zie de kaarten. Prijskamp mei deJaskaarl en Yogelpik 19 fr. prijs op zondag 18 Augusli bij Eugène Ghysdacl, Eessenslraat. Inleg 25 c. 4'ombal «faskaarl en Vogelpik op zondag 18 Augusli zijnde Caeskerke Kermis in 't Klein Jorishof bij Pieter Vandenbulcke, Schoolplaats «au Parijs, Londen, liet Coza Poeder bez i de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van slerkaa drank (bier, wijn. absint enz.) bij den dronkaard gauw- op te wekken. Het Coza Poeder werkt zoo onopge merkt en zeker, dat de echlge- noote, de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zijn mede welen.en zonder dal het noodig is, dal de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft. Het 'o/.u Poeder heeft het huishoudelijk geluk van duizenden gezinnen hersteldi duizenden personen vanschaam. le en oneer gered, en deze per. soncn lot levenslustige en nuttige leden der maat schappij herschapen hel heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en hel leven van talloozen met menig jaar verlengd. Hel lustituut. waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordl. zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag daen. een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd vol komen onschadelijk te zijn Correspondentie in alle lalen der wereld. 62. Chancery Lane. Londen5l9. Engeland Wacht U voor namaaksels. Het Coza Poeder is hetecnige afdoend middel legen dronkenschap. bonmarché 19, HEAD IK Ui SERKUISEAAA, OOST E A DE, (bij dc Nieuwe Posi). Leverancier van den Staat en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal. Wekelijks wordt onzo hulp ingeroepen van personen met breuken zoo groot ai een kinderhoofd veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden,bijzon derlijk door deze élastique die door hunne uitrekking zon- fi' Mïj der waarde zijn 3 fi'I voor bet ophou den eener begin of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschen lievendlieid ge geven van per sonen 1,2 en 3 maal geopereerd en die nu dui zend maal slech ter zijn dan voor maals.Neemt wel in acht dat wij door onze 40 jaren onder vinding alles kunnen beteugelen door onze veelvoudige stelsels van breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 fr. belooning aan gelijk welk specia liste of breuklijder die bovengemelde kan weerleggen. Sprpkelijk alle Zaterdagen in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon Stevensplaats, Brugge, van 9 tot 3 ure, alle andere dagen ten huize des uitvinders inden voormiddag. Op verzoek begeeft M. Verdonek zich ten huize van eenieder. Misgroeiïngen Zelfde huis gelast bijzonder voor rechtmaken van alle misvorm de lidmaten zoo als misgroei ïngen der rug graat armen beeiven en voeten Bijzondere toe- stellen voor de hooge rogge te doen verdwijnen en voor de sleob- te bonding bij de kinderen. On zichtbare corsets voorde misgroei- ing der ruggraat te genezen, noo dig in dit gevut. Buikbanden. Bijzonder buis voor bet maken van buik. banden voor de vrouwen «lie lijden aan aller hande zakking van den buik. Personen van beide geslachten die door deoporntie ongeluk kig z-jn geworden mogen zich komen aanbie den, oogenblikkelijke hulp is hun verzekerd. Kousen voor geborsten aders. BETALING NA TEVREDENHEID. '01 L" WUcou. VAN DE of Fr. 2.50 de flacon van 50 korrels; fr. i.SO de 1/2 flacon van »5 korrels Vrachtvrij and huis. CIBILS bij de w" Hoslen, Eessenslraat. De Gulden Bie 3559 £SiiS£iiï&i&SES I en inkelkassen met glazen deuren en winkeltoogen. Alle» in goeden staat ~r..£n nan v°°rdeelige prijzeD. Bij de weduwe SIMOEN-HOORENAERDT, Weststraat. BOISSON 'Qt S«l «si extral» dei Eac mlnépale» dei Sourcei de PROPRIÉTÉ DE L'l DMIKISTRATIQM

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 3