Het Volk met de Burgerij Zondag 18 Augusti 1907 10 cent. per nummer 63' jaar Nr 38. voor de Stad en het Arrondissement. Treinen ran 1 Jolijtot 30 September 1907 Een reisje bij de ongelukkige volkeren. De scheidingswet in Frankrijk. Geen man, Geen cent... Eene bekentenis. Fransche Kiezingen. Belgische en Een en ander Ju. Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenteu genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan de Uitgever Eug. VanCuyck, Dixinude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel 4.59 6 44 7.18 10.17 10.22 12.26 4.20 6.31 8.55 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkerke 7.15 9.21 10.26 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uitDixmude nr Nieuport-baden 7.27 9.43 10 20 11 49 12.27 2.17 5.46 6.34 7.45 8.12 9 CO Werkmanspensioen daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. 't Is vacancie en tijd van reizen. De kin dereu zeggen het ieder' jaar Het is vacance We mogen dansen, Het is de laatste dag Dat de meester kletsen mag. 't Is vacancie, en wie maar eenigzins kan, schudt het stof van scholen en bureelen uit de kleeren en maakt op de deur een ferm kruis. Tot 't naaste keer ost je zal belie ven zeggen die gelukkigen en gaan voor eenige dagen de wijde wereld in. T ledereen gaat op reis De dichter zingt Is '1 niet de kreel des lijds Kom aan, we gaan nu Ja. iedereen gaat op reis scholieren, schoolmeesters, gazetschrijvers, bankiers, klerken, dames en juffrouwen, enz enz., tot ministers toe. Ge zoudt er nu te Brussel niet veel vinden, ministers. Minister deTrooz is nu te Neuenahr om wat later in Blanken- berge zijn badseizoen te gaan doorbrengen eer hij in de hoofdstad terugkeert Baron Descamps is op zijn kasteel van Gri minster M. Liebaertte Heist-aan-Zee M. Davignon in zijn erfgoed te Masivres M. Delbeke te Schilde generaal Hellebaut in de omstre ken van Luik M Hubert te Bergen. Alleen M. Helleputte blijft. De jonge minister van spoorwegen is misschien bang voor zijne eigen paarden en wagens, die zoo dikwijls van de baan sukkelen Ofwel moet de man Men zegt dat de man nog al wat hart in het lijf heeft, en voor zulke menschen is er in ons Belgisch wereldtje van eigenbelang, onderkruiperij en trekt aan-mijnen eens (een kaartspel dat zoo heet) nog al veel te doen. Dus, grooten en kleinen gaan op reis de eenen te voet, anderen per fiets, anderen nog per teuf-teuf, nog anderen per spoor, wederom anderen per stoomboot en enkelen per luchtballon. Uw briefwisselaar gaat ook op reis; maar niet te voet dat duurt te lang en ge zijt nooit ieverstook niet per fiets die fietskens zijn aardige dingeskens. die loopen maar op twee wieltjes en ge kunt er ge makkelijk de beenen meê breken ook niet perteufteuf dat zijn nog grootere hals- brekersmacliienen, 'k geloof dat die eene uitvinding des duivels zijn, ze bedwelmen u gelijk de sterke dranken, ge weet niet meer waar ge bolt en... rats! uw hals breker bolt tegen eenen muur of eenen boom of kantelt de gracht in met stoker en passa giers, en heel de rommel ligt daar als een hutseput ondereen gelukkig als ge nog langs de baan geene vijf of zes menschen den buik hebt platgedrukt, zoodat ze nooit geene menschen meer gelijken. Per spoor dan Ook niet. Als er wat veel volk meê wil, steken de treinoversten u somsin een beestewagen, waar ge gelijk koeien of paarden of verkens, door de schetten moogt kijken, geheel de weg langs. Op de ijzeren banen loopen ook veel te veel treinen, dag en nacht. Die willen dan soms voor malkander uit den weg niet, en stooten mekaar juist gelijk twee lompe geitebokken op een smal planksken, den berg af, waar ge, met gebroken armen of beenen ligt te klagen en te schreeuwen tusschen heele hoopen andere armen en beenen. Als ge dan nog maar schreeuwen kunt. Per stoomboot? Ook niet de zee is zoo'd groote plas en de grootste bakken, zelfs die van 100 tot 200 m. lengte en 10, 20 tot 30.000 ton inhoud, zijn er nog maar gelijk noteschulpen in eene waschkuip. En 't is er soms zoo mistig dat die bakken,trots hunne groote stoomtuigen van binnen,tegen elkaar loopen en den kabeljauwkelder ingaan. En daar kunt ge nooit meer uit. Per luchtbal ook niet daar Ï3 wel veel meer plaats; ge kunt wel tegen geen muren of hoornen loopen, in geene grachten vallen of tegen malkander opdraven, maar de stuurlieden zijn nog niet slim en rap genoeg; ze zijn hunnen dikbuikigen vogel nog niet genoeg meester stormen of wervelwinden slingeren den dikbuik onderste boven en. pardafHeel het ding komt gelijk eene vod naar beneden, van honderden met" hoogte; en daar ligt ge dan ook weldra te kikke- bollen in 't water, op den harden grond of tusschen de takken van eenen of anderen boom. Neen, dat's even gevaarlijk als al de rest. Ik reis liever op mijne manier ongezien en overal door, nog sneller dan de bliksem. Ik kom overal en zie alles en hoor alles. Ik loop geene gevaren. Zoo ben ik, op den tijd van eenige secon den, in Marokko geweest, dat nest van zwarte zeeroovers, landdieven en moorde naars, die r.iet kunnen verdragen dat een vreemdeling, met de beste inzichten in hun land komt die vijanden zijn van allen vreedzamen vooruitgang. Ik heb daar Fran- scheo en Spanjaarden zien vechten tegeu die zwarte ontembare kerels ik heb de heele stad Casa-Blanca zien in stukken schieten en de Kabijlen zoo heet men die negers bij duizenden onder de kanon kogels zien vallen omdat ze Franschen en Spanjaardenen Engelschen vermoord had den. En nu gaan die kerels den heiligen oorlog onder malkander prediken do dooden niet, maar de overblijvers en die zullen dan ook doodgeschoten worden, want metal hunnen moeden al hunne dweeperij zijn ze niet tegen de Europeesche kanonnen bestand! 't-Is ftE*. zoo'n moorderij, maar de Europeanen moeten er toch hunne ntiia verdedigen. Ge kunt al goed zeggen Dat ze er uitblijven De wereld staat voor iedereen open. Waarom laten ze ons niet gerust binnen In het overschot van het Europeesche Turksche rijk gaat het niet veel beter. Daar vechten Grieken en Bulgaren en Macedoniers onder elkander in guerilla oorlog en ze vermoorden malkaar bij hoopjes. En de Turken kunnen er niets aan doen. Hun groote baas, de Sultan met zijne dt ij honderd vrouwen heeft te veel werk in Perzië, waar hij den Schah zou willen wegkrijgen om er zelf baas te spelen De sultan is nog al slim. moet ge weten. Hij weet dat in Europa zijn rijk haast uit is en zijne dwingelandij op haar einde loopt Hij zou gaarne in Azië inwinnen wat hij in Europa verliest Als hij hier weg is, zullen we er niet kwaad om zijn. Wij zullen zeggen Geluk en de wind van achter Van daar naar Monako is maar een stapje. Daar kwam ik juist een paar dagen na de wreede moord van Emtna Liwey door de echtelingen Goold. Die twee brutale men schen leefden haast in armoede en wisten niets beters dan de weduwe Emma Liwey te vermoorden om hare juweelen te bezitten die 80,000 fr. waarde hadden. Het slacht offer werd op een avondmaal uitgenoodigd en 's anderendaags vertrokken de woeste lingen Goold naar Marseille met een koffer en eenen reiszak waarin het in stukken gekapte lijf van Emma stak. Wat slechte kerels toch Gelukkiglijk werden ze in Marseille aangehouden. Heel het prinsdom Manako stond er in repen roer van. Men kan dat gelooven. Ik heb te Manako wat goudstukjes aan de speeltafel gewonnen en ben dan vertrokken in eene andere richting naar Midden-Rusland, waar ik de stad Karatcheff, provincie Orel, in vuur en vlam vond. Die stad, met eene bevolking van 18,000 inwoners, was door onbekenden langs de vier hoeken in brand gestoken. Zoo iets gebeurt ook in Rusland, het land van dwang en verdrukking en die onbe kenden zullen wel gezworen vrienden zijn van Vadertje den Zcar. In zoo'n land de«gd het niet. Naar huis toe dus om aan dea Dixmudenaar te vertellen wat ik gezien heb. Ik zal nog wel eens uitvliegen om nieuws. X ten tegen de Fransche regeering op touw v werd gezet. Ziehier eene nieuwe getuigenis van een uitstekenden katholiek, graaf d'Hausson- ville, die in een lang artikel verschenen in den Figaro van 18 Juli 11. nog meer de onge grondheid doet uitschijnen der beschuldi gingen, op eigenbaat gesteund, uitgebracht tegen eene allezins rech vaardige wet, waarbij de vrije uitoefening van alle gods diensten ten volle geëerbiedigd wordt. Graaf d'Hausaonvillo geeft in de volgende bewoordingen zijn gedacht te kennen over de manier waarop de Godsdienst in Frankrijk bejegend wordt 11 Niets is dus de zwartkleurige vooruit zichten komen bevestigen van hen in wier oogen de afschaffing der begrooting van eerediensten een doodelijken slag aan de religie moest toebrengen en zij die, integen deel, geneigd waren de opzegging van het Concordaat als eene verlossing te beschou wen, hebben niet ten volle ongelijk gehad. Voor zooveel ik er kan over oordeelen wint die zienswijze veld bij de katholieken en indien zij vandaag geroepen waren hunne meening over die kwestie te doen kennenbij middel van een referendumik geloof dal eene sterke meerderheid zich zon verklaren ten voor- deele des behouds van den tegenwoordig en staat van zaken. Niets bovendien, men moet de openhar tigheid hebben het te bekennen, is Ie zwart kleurige vooruitzichten komen bevestig m van hen die vreesden dat de houding van den H. Stoel de regeering tot vervolging zou aanzetten. De regeering he -ft de behen digheid gehad zulks niet te doen en, uitge zonderd iu eenige zeldzame lociliteiten waar het aan schismatieke pastoors gelukt is zich in te stellen,wordt o-'eral in Frankrijk .«vA-tr^^-'nnnt vn->rbrmn uM geoefend. "welnu dan, waarover hebt gij te klagen, heeren kaloten Waarom al dat tieren en razen tegen vrijmetselaars en godsdienstvervolgers? Wij haalden onlangs oen artikel aan de vreedzame wijze bestatigende waarop in Frankrijk de scheiding van Kerk en Staat geschiedt en waarbij in een helder daglicht gesteld wordt al de kwaadwilligheid bevat in de hevige oproerige beweging welke, nu anderhalf jaar geleden, door de Fransche klerikalcn en hunne Belgische partijgenoo- Men kent den kreet waarmede de kleri- kalen erin gelukt zijo het bewind in handen te krijgen Verleden jaar stemden zij in de Kamer Honderd miljoen frank voor de nuttelooze forten van Antwerpen, voor de welke men, in geval van oorlog, geen soldaten zou hebben om die verster kingen te verdedigen. In den zeiven zittijd stemden de klerika- leu uog eene buitengewone uitgave van 35 miljoen frank voor nieuwe kanons voor 't leger. De fa meuze partijgangers van het niemand ge dwongen hebben nogmaals eene nieuwe uitgave gestemd van 45 miljoen frank voor bijvoegelijke werken aan de Antwerp- sc'he versterkingen. Te zamen 170 miljoen frank, in een jaar tijds voor nuttelooze uitgaven. Waar gaat dat schip naartoe Onze klerikale volksvertegenwoordigers Degroote, Pil en Vanderheyde hebben deze kolossale geldverspillingen helpen stemmen. Veel klerikalen, zelfs van de hevigsten en dweepzuchtigsten, zijn ware en overtuigde partijgangers van het verplichtend onder wijs maar zij zijn bevreesd voor de geleerd heid des volks, en daarom weigeren zij in te voeren hetgeen zij zeiven noodzakelijk achten. Ziehier, onder andere, wat het fanatiek blad De Gulden Spore van Kortrijk schreef in een artikel getiteld School en Onderwijs Scholen ontbreken niet. Maar daar worden, helaas, nog al te veel ouders aangetroffen, die hunne kin- ders naar geene sciiool zenden eu laten a op straat loopen. Ouders, die dat doen, bereiden het on er geluk hunner kinders. En, dezelfde bladen, die zulks schrijven, die dus opentlijk bekennen dat het gebrek aan onderricht een gevaar, ja het ongeluk der kinders is, die zelfde bladen werken en strijden tegen de invoering van het Ver plichtend Onderwijs. Hoe rijmt men dat te zamen Dat is waarlijk klerikaal dat zijn van die menschen, van welke men zeggen mag Zij zijn hoorende doof en ziende blind... om reden hunner klerikale politiek De laatste kiezingen hebben in Frankryk plaats gehad voor de algemeene raden, 't geen wij hier noemen de provinciale kie zingen. De 1438 zetels worden thans bekleed door 269 reactionnairen, 't geen bij ons over eenkomt met katholieken. 12 Nationalisten. 152 Vooruitstrevers, 't geen bij ons over eenkomt met vermomde katholieken. 318 republikeinen of liberalen. 638 radikalen en radikalen-socialisten, 't geen bij ons overeenkomt met vooruit strevende liberalen. 53 socialisten. De katholieken verliezen in het geheel 23 zetels de vermomde katholieken 58 de nationalisten 19 zetels. De liberalen winnen 14 zetels de vooruit strevende liberalen 77 zetels de socialisten 10 zetels. Volgens de katholieke bladen uit Frank- r'uk en uit Belgie gingen Clemenceau en zijne aanhangers in 't zand bijten 't volk werd moede van die dwingelanden, deze kiezingen gingen hun den genadeslag geven. Ooit arme welke teleurstelling. Meer en meer wint de democratie veld in Frankr meer en meer winnen de radikalen 111 de achting van 't gansche fransche volk, omdat zij goed regeereu. Fransche rent^- 't Is eenige weken geleden, dat de kleri kale gazetten van hier en elders in koor juichten om hetgeen zij Frankrijk'» verval heetten. Zij riepen De Fransche rente is tot op 96 frank ge it daald. Ziedaar wat de godsdienstoorlog teweegbrengt ziedaar wat Frankrijk aan het ministerie der vrijmetselarij te danken heeft Het verliest zijn krediet zijne rente is op 96 frank gevallen, terwijl de Belgische aan 100 frank staat. Eenige weken geleden slechts was de Bel gische rente ook op 96 frank gevallen Wij verzoeken de klerikale bladjes ons nu eens te willen zeggen wat daarvan tie schaldis?!... In Belgie bestaat er tegen woordig geen godsdienstoorlog, noch «>ok geen vrymetselaarsministerie! En toch heeft Belgie, volgens de redeneering der klerikale gazetschrijvers zelveu, nu ook ziju krediet verloren De oorzaak moet hier aan het slecht be stuur van het klerikaal ministerie toege schreven wordeu Ziehier wat wij lezen in het katholiek blad De Landbouwer De stad Weeneu besloot eene eigene gasfabrieic aan te leggen, die de grootste is der geheele wereld en op meesterlijke wijze beheerd wordt. Reeds't eerste jaar van haar bestaan, sloeg men er niet alben de kosten uit voor de openbare stadsverlichting, die vroeger een miljoen verslond, maar men maakte nog een winst van 5 miljoen kronen, terwijl zij vroeger verdwenen in de zakken der aan deelhouders van eene Engelsche maat schappij. Wat zegt 't Gazelje daarvan Men zegl dat de Belgische gevolmachtig den gelast met de onderhandelingen voor de overname van den Congo door den Staat be paald zijn aangeduid doch slechts later verschijnen Een automobielreis door Afrika is onder nomen door twee stoutmoedige reizigers die vooraleer te vertrekken de volgende telegram naar den Koning der Belgen zon den Op 't oogenblik van ons vertrek voor den eersten doortocht per automobiel door Afrika, groeten wij eerbiedig Uwe Majesteit, den grootsten ontwerper van de ontwikkeling dor beschaving in het Zwarte Land. Een nette geschiedenis uit den kindertijd vau deu huidigen Koning van Engeland. Do jonge prins, die hoewel maar 10 jaar oud, zich prins gevoelde, wierp op het strand bij DE DIXMUDENAAEt [reizen. Op bergen klimmen, rotsen, wilde streken zien De werkman laat zijn hut. de rijke zijn paleizen. Eu elk wil aan de reis zijn gold en moeite biön nog wat sludeeveri hij ia trouwon* nog maar pas in 't vak. Misschien zal hij zich willen op de hoogte stellen van het groot getal gebroken wagens oude lokomotieven, die gèen asem meer hebben versleten spoorlijnen, die maar met stukken en brok ken aaneenhangen oude bruggen, waar de memel de planken heeft doorgeknaagd of waar de roest ijzereu balken en leuningen heeft doorgevreten. Misschien is hij ook wel bezig met de lijsten te overzien van de duizenden slecht bezoldigde werkliedeu en kleine bedienden, die al zoo lang naar op slag wachten terwijl de groote gat-van de- broek-vershjters met de groote preê's weg gaan om nieuwe lappen te koopen of brief jes van 20 frs, 50 frs of 100 frs in huune brandkasten te kunnen sluiten of zich groote loten van allerlei winstgevende onderne mingen aan te schaffen. iJMde

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 1