HOFSTEDEKE HOFSTEDEKE Vi De Muzikale Kring te Nieupoort-Baden. Duur Leven. Nieuwstijdingen. Burgerstand van Dixmude Spaarzaamheid en Vooruitzicht Voorname Koopdag Beestialen Veldvruchten waiik.ti»iujzi:n. Notaris Tiburce Proot Polydore VAN DOSSELAERE Notaris BAERT INSTEL, MARCEL DOOM Canada cn Vereenigde Staten. Notaris MASUREEL, IVoordwateriiiff Lijst der Paardenloopen. Allerbeste Aardappelen RENÉ CL0ET, wisselagent Aankoop en Verkoop Kostelooze Kostelooze Sfe1' "«mJfw?.rdenInlichtingen Geldplaatsingen r/, A. MOREL Herberg Kermissen. GEMEENTE EESSEN jPaarden-loopstrijden 500 fr. PRIJZEN fr. 500 Zondag 1 September 1907 Allerbeste Aardappelen Oud bier in flessehen, Grootste onderscheidingen Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor MINNE en Zoon Allerbeste Aardappelen Dronkenschap bestaat niet meer. Coza Institute, ÊLSSüCïï Te verk miu Bankhuis 1 HE Osberne, eiland Wight, oen Lorf vol mossels om, die een arme jongen getrokken had. Als gij dit nog eens doet, krijgt gij eene pandoering n, sprak de jongen. Doemaar uwe roossels weer in den korf en gij zult zien dat ik niet geslagen zal worden was het antwoord van den prins. Als de mossels weer in de raaod lagen, vloog de korf weer om en de prins ontving een pak slagen zooals nooit eeo prins had hekomen. Zijne lippen bloedden, zijne neus stond scheef en zijne oogen waren gezwollen en blauw als pruimen. De koningin, die eene goede moeder was, had zulks bij haren oudsten zoon op- gr-m' 'kt. N lang talmen volgde de biecht. O koningin lint den armen jongen halen en doz verhaalde haar eenvoudig het voorval. Daarop gaf Victoria haren zoon het volgend lesje Dit is zeer goed, mijn jongen. Als de prins zich nogmaals zoo zal gedragen dan hoop ik dat gij hem nogmaals zult altroeven. De jongen is naderhand beloond gewor den voor de les die hij aan den prins van Wales gegeven heeft, want de Koningin heeft voor zijne opvoeding en zijn bestaan gezorgd. al de gewesten van ons land voor inhuldi ging der blauwe vlag Wij zouden ons wel in vieren moeten kappen, moesten wij aan ieder uiluoodiging voldoening geven 't Doet ons goed aan 't hart fe beslatigen dal de liberale partij, fier het hoofd omhoog houdt en na 23 jaren onderdrukking haren moed niet laat vallen. Niet ten onrechte wordt over net zoo koude weder van dezen zomer geklaagd. De temperatuur is dan ook de laagst-e welke sedert een eeuw werd waargenomen. De maand Juli bracht ook in 1890 en '98 weinig zomerwarmte. Toch was toen de ge middelde warmte nog een drietal graden honger dan dit jaar. Men vraagt zich nog altijd af, aan welke oorzaak het zoo ongunstige weder van dezen zomer toe te schrijven is Meerdere redenen worden daarvoor opge geven, de aannemelijkste is de volgende Volgens berichten van Noordpoolreizi gers heeft zich in die streken, tengevolge der strenge koude, gedurende den afgeloo- pen winter een buitengewoon groote hoe veelheid ijs opgehoopt. Dit ije is onder den invloed der betrekkelijk zeer hooge tempe ratuur in eenige weken van het voorjaar voor een groot deel binnenkorten tijd los geraakt en zuidwaarts gedreven. Het ge volg daarvan is geweest, dat ook in onze streken de lucht veel kouder werd dan ge woonlijk in dien tijd van het jaar. Donderdag II. deden de fanfaren van den Muzikalen Kring hun jaarlijksch uitstapje naar Nieuport-Baden. Het weder was win derig en men weel wat dit beteekent langs zee. Veel volk, schoon muziek, vroolijkheid. niets ontbrak. Men bestatigde vooruitgang bij de fanfare onder het bestuur van den ijverige» chef M. Somers. Het deed ons deugd aan'i hart, onze fanfare met zooveel juistheid en kunst te hooi en spelenal de stukken van het pro gramma genoten den meesten bijval. Gaat zoo voort op den ingeslagen weg, tnuzikanleu. X Alle huisvrouwen klagen over de duurte der levensmiddelen. Wie rekent er eens uit hoeveel een huis houden thans zooal meer uitgeven moet dan voor 23 jaren Sedert de inkomrechtcn op vee en vleesch en ile sluiting der grenzen is de prijs van het vleesch minstens een halven frank per kilo gestegen. Een huisgezin dat derhalve slechts één kilogram vleesch per dag gebruikt, betaalt aan hel klerikaal ministerie oen jaarlijksche belasting van 180 frank Tengevolge van het gebrek aan vee is ook de boter in prijs gestegen, ook minstens een halven frank per kilo. Tegen 1 i/s kilogram boter per week, maakt dal alweer ongeveer 40 frank, welke moeder de vrouw thans meer uitgeven moet dan vroeger. De rechten op het meel hebben anderzijds den prijs van het brood verhoogd. Verder is de prijs van de kolen, van de kleerstoffen en van de eetwaren, zonder de verhooging van de huishuren te rekenen, zooveel geste gen, dat het niet te verwonderen is, dat werkman en bediende loonsverhooging eischen. Volgaarne bekennen we, dat de Belgische klerikalen de kunst verstaan om het kieken le pluimen zonder dat het sehreeuwt. De heer Thys, wachtmeester der brigade van Dixmude, is bevorderd tot den graad van eersten wachtmeester. y Onze stadsgenoot Charles Millecam is vereerd met de Nijverheidsmedalie voor 44 jaren goeden en trouwen dienst in de alomgekende chicoreifabriek VanAckere- Doolneghe, nu voortgezet door M. René Nouwyuck Vande Casteele. X Onze stadsgenoot Désiré Govaert, komt vereerd te worden mot de Nijverheids- dekorati". voor meer dan 25 jaren goeden en trouwen dienst bij de familie Quatannens. De Middelbare school van den Slaat te Nieupoit had vier leerlingen aangeboden bij den wedstrijd voor commis d'ordre in den Post en alle vier zijn er schitterend van doorgekomen. Het zijn de jonge heerenCypriaan Boyden, Joris Dansercour, Jan Debruyne en Emile Demeyer. Proficiat. Voorde schuilhaven der Panne heeft men beslist dergelijke havens te gaan bestu- deeren in Holland en in Duitschland. Maandag zijn dieven gedrongen in de bureelen van M. Van Graefschepe, oester kweeker, hebben de brandkast opengebro ken en vertrokken met 2000 frs buit. Hel parket is met een onderzoek begonnen. Dezer dagen kwam te Oostende eene zeeyacht in den draaikont, rechtover de half- zeesluis aan 'l Krakeeltje, toen de boot op een zandbank terecht kwam en daar bleef steken Wel een uur lang heeft men moeten werken om de yacht weêr vlot le krijgen. De koster van Bisseghem was de hor- logie van den toren gaan opwinden wanneer hij eene draaiing in 't hoofd kreeg op de ladder en achterover viel van eene hoogte van zes meters. Hij werd met gebroken rug graal opgenomen. Dieven zijn 's nachts in de statie van Yper gedrongen en hebben er verscheidene groote stalen platen gestolen. Er wegen zware vermoedens op zekere personen. H Aug. Juliaan Van Iteybrouck, timmerman te Si. Kruis, mei Marie Woulers, zonder beroep le Dixmude. It id. Julius Hoorelbeke, dienstknecht mei Elisa Francke. dienslmeid, beide te Dixmude. van TE KEYEM, (WAELE) ten verzoeke en in behoeve van d'heer Clement Joye-Phovoost, landbouwer en hengstenhouder te Vladsloo, ter hojsJpde Duivelswaelete KEYEM, door Hem ge bruikt. Op Vrljtlng 99 September 1907, om 3 ure namiddag, van 8 goede Melkkoeien, 7 Kalvers Boerhalaam zooals ploegs, karren, eegden, windmolen enz. Directie en betaalbaar ten kantore van P.-F. Blontrock Zaakhandelaar te Keyem Ziehier de marktprijs Cureghem 14 Aug. Er waren ter markt 2308 beesten Middelmatige prijs op voet Ossen 0 92 tot 1-08, stiers 0-72 tot 0 98 koeien eu veer/.eu 0 70 Lot 0-92 UliWOOli van den TE WOUMEN. Diiisdng 90 August! I90? om 3 ure namiddag te WOUMEN- JONCKERSHOF, bij Alois Opsomer-Jiaes, Dinsdag had eene ontriggeling plaats van een koopwarentrein te Landegem. De schade is enkel stoffelijk. De statie van Herenthals is woensdag bijna het tooneel geweest van eene ijselijke spoorwegramp. Een sneltrein komende van Duitschland en gevuld met landverhuizers ter bestemming van Antwerpen, bolste op een manceuvreerenden trein. Bij alle geluk had men enkel stoffelijke schade. De loco motief van den raanoeuvreerendeu trein werd totaal verbrijzeld, doch liet scheelde weinig of de exprestrein rolde in de Kempiselie vaart. Donderdag morgend, rond 10 ure. is een onweer uitgebroken boven Brussel. Ge weldige regens, zware hagelsteenen en donderslagen. Aangename zomer. De Koninklijke Rederijkkamer De Wijngaard, le Brussel viert de 250* ver jaring barer instelling. De Koning van Engeland is op reis en bezoekt de keizers van Duitschland en Oostenrijk. De werkstakingen le Belfast Engeland. Het schrikbewind in Ierland. De Engelsclie Regeering is bang voor de lersche beweging Men vreest voor straatoproeren. De soldaten zijn woedend over het bombardeeren met sleenen en glas door het volk. De Fransclie krijgsmacht in den oorlog in Marokko. De Fransclie krijgsmacht is niet toereikend evenals die uit Spanje. De be schieting van Kasa Blanka was de oorzaak der plundering eti de ontscheping van oen be lachelijk getal troepen gaf aanleiding lot het bloedbad. 6090 Marokkanen hebben hun kamp opgeslagen rond de geplunderde stad De Franschen losten het eerste schol én daarom vragen de Duitschers. Engelschen en Spanjaards schadeloosstelling voor hunne laudgenooten. De telegrafisten leggen den arbeid stil in de Vereenigde Stalen. Men vreest eene reusachtige uitbreiding. Een automobielongeval in de Pyreneen Twee motorwagens rijden op elkaar. Vele gekwetsten waaronder een priester. Reusachtige brand te Parijs. Eene petroli n rich ling de prooi der vlammen. van een allerbest en If. 9-03-9I Kil te Woumen-Jonckershove. verdeeld in 11 koupen. In pacht gehouden door Amand Marckand tot 1 October 1908. 4/2 Instelpenning le winnen. Met tu8schenkomst van Meester Bonte Notaris te Thourout. KANTOOR van Zaakhandelaar te Thourout Sc/ioone Venditie Maaiulns 19 Augusti I4409 Kermis Maandag om 8 ure 's morgens, ten verzoeke van d'heer Leopold Moyaert, koopman te Thourout, ter herberg het BckhoJ en op zijnen boomplein daarbij gelegen 185 Koopen gezaagd Achtkante en Larix Berd, Karresnakken,Olmen en Eiken Stukken, Bilkstaken, Boomgaten en Brand hout, 20 geteerde Achtkante en Larix Roomen, 50 idem Olmen, 20 harde Olmen, 20 Eiken, 6 Esschen en 2 Platanen. Woensdag was een vreemdeling het Hotel de Vienne te Blankenberglie binnen gegaan en begon op het eerste verdiep, in eene kamer, al de meubelen te doorzoeken. Hij stal er al de juweelen. Daarna werd hij aangehouden door een bediende terwijl hij zich meester maakte van 1200 mark en vel^ NotOJTS TjfollPQG PfQOt KANTOOR van den TE WOUMEN. Woensdag 1 September 8 909 om 3 ure namiddag te WOUMEN bij Ilypolite Verhaeghe van een allerbest en II. 9-841-34 C. Erf TE WOUMEN. Gebruikt door Modest Declerck en andere. 1/2 °/0 Instelpenning. H TOO II van den TE DIXMUDE. Op Vrijdag SO Aiigu§Ü 191)9 om 2 4/2 ure namiddag, te STEEN'KERKE, ter herberg de Presende, bij Henri Ryckcboer van Gemeente Steenkerke. Koop 1Eene herberg«De Zoete Inval met 33 aren 85 centiaren land. Verpacht aan M. Cyr. Feys-Callewaert te Beveren. voor 3, 6 of 9 jaren, ingegaan den Mei 1904, mits 200-fr. s jaars boven de lasten. Koop 2. II. 0—85—90 ca. Zaailand Koop 3. H. 0—37—00 ca. Zaailaad. Verpacht aan Remi Sarrazyn teSteenkerke tot 1 October 1908, mits 150 fr. 'sjaars boven de lasten. I/5 °U Instelpenning te winnen. Door't ambt van M,l#r Vermast, Notaris te Wulveringhem. Eessenstraat, Dixmude. Agent van Emigratie. Kostelooze inlichtingen over Overtocht in 5 tot 7 dagen. Matige prijzen. ST17II1E van den TE STADEN. tip lloiiderda; 5 September 1907, om 1 ure namiddag te ZARREN-Linde ten Hove en verzoeke van M. Rene l^eplae- Vcindenberghc, /ff e rk weerdige feu di t ie van Beestialen, Huisraad, Kuip-, Keern- en Landsalm, Aardappels en Klaver op stam. Gewone voorwaarden. Arab Notaris Baert te Dixmude. van •VETTRTsTE. De Regie der Noordwatering van Veurne heeft de eer de eigenaren, die dertig hectaren grond in gezegde Watering bezit ten, tot eene gewone Algemeene Vergade ring hijeen te roepen, welke zal plaats hebben in het Stadhuis van Veurne, op 3 September 1907, ten tien ure 's morgens, Veurne, den 8 Augusti 1907. I)e Voorzitter der Regie D. De Haene. De Leden A Houtsaeger.R. deSpot,L. Bieswal en H. de Spot. Westvlaamsch Beheer tan Peerdenloopen Woumenstraat, DIXMUDE. van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. "rékuigen KOStelOOS De uitbetaling en verwisseling der Brusselsche Stadsloten 1886, worden van lieden af kosteloos ten mijnen bureele gedaan. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. GROOTE om 3 ure, op het plein bij de Statie, de Groote Weeze. Stoombrouwerij St Joris, i JULIUS DEGRAER-CLAIS, Beeist-Dixmude. Vraagt overal het vermaard Dit bier is ten minsten 2 jaren oud, ge zond, kloek en aanbevolen door de geüees- heereu. Het kan jaren lang bewaren. in de Tentoonstellingen van Parijs, Londen, Brussel, Luik, Florence (Italië). Marseille, Bordeaux, St Louis (Amerika), Antwerpen, Doornijk, enz. Prijs 20 c. de ilïsch voor iedereen, zonder uitzondering. Oudste en goedkoopste huis van in Zijde, halve Zijde, Salin. Satinlaine enz. Molenstraat nr7,(dicht bij de Botermarkt) dixmude. te bekomen in den Olifant,bij Hipoliet Hesschentier, Eessenstraat. Kan ingegeven worden in KoffieThee Melk, Likeur, Absint, Bier, Water of in het voedsel, zonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iels van af weet. Bre Deze zal E DOi v. en ha EEN TWEE Algemee i Bewarin Geldplac Leening op vaste g< Dienst Beursbe^ De aankoo] der Eigena Het bureel n° 1(ILtelc ALLE WERI gens tot '8 mi Wekelijks krijgen wij uitnoodigingen uit De rechtbank van enkele politie van het kanion Dixmude heeft den 46 Augusii 1907 de vol gende veroordealingco uilgesproken VerfaiIIie Cyricl, Woumen, I fr wegens open bare dronkenschap Serryn Alois, Woumen, 3 fr. wegens ovartreding aan hel provinciaal besluit betrekkelijk de onlrus- ping. Deman Boberl, Woumen. a) 25 fr wegens over treding aan de wel op de provinciale taksen en b) 4 fr wegens overtreding aan de wel op l gerij Macckelbcrghe Bené. Bessen, 2 fr. wegens over selling aan de wel op hel gerij Vandenabeele Zoö, Clerckcn, 25 fr. wegens openbare dronkenschap. Vangilluwen Francis, Dixmude, 10 fr. wegens woordelijke beleedigen. Beauprez Alida en Claercboudt Marie, beide le Clercken, voorwaardelijk elk 4 fr. wegens weder- zijdsche slagen. Demeulenaere Louis, Woumen, 1 fr. wegens zijn pluimgedierte onbewaakt le hebben gelalen op een andermans grond. GciicCHMiiddcl. Als men zich bei lichaam vrij houdi en bel bloed zuivert met de Walthcry- Pillen, is men zeker van oud le worden en goed gezond le zijn. t fr ovciah GEBOORTEN. 40 Aug Marcella Renèe August» Vandecasleele, dochler van August cn van Octavia Kimpe. (ïleiuendijk). It id. Maria Godelicve D'hasnen, dochter van Bngelberlus en van Èliaabelh Si. Martin. (Paaphock) HUWELIJKSBELOFTEN. 49' storting Aangekocht 4 obl. Schaarbeek. Serie 938 nummer 6. 1675 22 23. 6944 24 - 22. DIXMUDH. 12 Aug. Eieren per 25 2-25 tot 0 00 Boter per kilo 2 60 tot 2 75 VEURNE. Boter - per kilo. 2-40 a 2-70 Eieren per 25, 2.25 a 2,35 ■dU*»OOlOWu 1 11 1 l'rieuden lezers. Wilt gij van hel leven genieten tol eenen gevorderden ouderdom, Hnvel, vlucht de buitensporigheden en maakt gebruik van de Pil van D' Walthery. 1 fr. ttpgepasl! Vcrsierki u legen alle slecht een doodeiijke winterzieklenmaakt regelmatig ge ->ruik van Slandaertspillendie 'l bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, galen 1 He slechte vochtenDe doos fr. 4 50 apotheek Jlonoré Mfandaert, Sleenstraal 53, Brugge, te Dixmude, bij Verwaerde en <>hys£aert, apothekers. ForleraaroL, Kermis-Dinsdag 27 Oogst 1907. Eessen, Kermis-Zondag 4 September 1907 Stnden, Kermis Maandag 2 September 1907. Gliisfel, Kermis-Zondag 29 September 1907. te bekomen bij Alois Boury,Leegcwcg Genadige prijs. rat I winkelkassen met glazen deuren en |0 KOOP winkeltoogen. Alias in goeden staat r en aan voordeelige prijzen. Bij de weduwe SIMOEN-HOORENAERDT, Westetraat. Prijakaiup mei deJaHkaart eu l ogalpik 19 fr. prijs op zondar 4 8 Augusti bij Eugëne Ghvsdael, Eessenstraat oleg 25 c. Couibal Jaakaarlen YogelpIL op zondag t8 Augusti zijudc Caeskerke-Kermts in 't Klein orisbof bij Pieler Vandeibulcke, Schoolplaats Ter gelegenheid «au de Prijsviasehlng van Caeskerke-Kcrmis, zijnde 25 Auguslt groote combat Jaskaari en Pluinbard in 'i Gouden Paard bij P. W'cyue, Schoolplans. Ter gelegenheid ran de PrijnvUsehing van Cacskerke-kermis lijnde 25 Augusli Combat Jaskaari en Pluimbard it de Graaf vau Vlaanderen bij Emile Bolle, Schoolpaals. JaarlijkRelie «ombat op het amljlbard op zondag I September lijnde Êessen-kermis, daar na Concert door de zanjeres Florine Baert in da Lauwertak bij Leop DenyfiMaria Doolat'gheslraal. naaïHnllïnfT IPgevcn door demaatschap- UddlUUlllllg pj Gaaibolders Eendracht maakl Macht le Eessen, op Kermis-Woensdag 4 September in Sl Jozef lij Ilenri D'Hulslcr. Opper- vogel 25 fr leder Zijdsvagcl 47 50 Ir. Inleg fr.4-20 terug 4 fr. Begin om 3 I 2 ure. Zie de kaarten. bij de vi' llotlen, Eessenstraat. Een monster van liet merkwnardige €ozn poeder wordt gratis toegezonden. liet foza Poeder bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van slerken drank (bier, wijn, absint enz.) bij den dronkaard gauw- op te wekken, liet Eozn Poeder werkt zoo onopge merkt en zeker, dat de echige- nooie, de zusier of de dochler van den verslaafde hei hem toe kan dienen, zonder zijn mede welen,en zondor dat hel noodig is, daldc patiöoi ooit behoed (e welen waaraan hij zijne redding te danken heeft liet t'oza Poeder heeft het huishoudelijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen van schaam, le en oneer gered, en deze per. sonen lol levenslustige en nuiiige leden der maat schappij herschapen hel heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en' gelukkig gemaakt en hel leven van talloozen rnel menig jaar verlengd. Hel Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordl. zendt gratis aan hen. die daarloe aanvraag daen. een boek inet daukbciuigingen en een monster. Hel poeder wordt gewaarborgd vol komen onschadelijk te zijn Correspondentie in alle talen der wereld. Wachl U voor namaaksels. Het Coza Poeder is helccnigc afdoend middel legen dronkenschap. 19, II Wek«l van perst kinderho door het dertijk d. in acht d vinding i veelvoud Kindere 1000 fr liste of b w eer 1 egg Spreke Ben OtUi Brugge, ten huize Op verzoi huize var ON Ml DE VE Öf Fr

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 2