ZONDAGSBLAD Het Volk met de Burgerij Zondag 15 September 1907 10 cent, per nummer 63' jaar N' 37 voor de Stad en het Arrondissement. Treinen ïan 1 Juli tot 30 September 1907 De aanstaande strijd voor de gemeenteraden. Aan de kleinhandelaars Een priester die twee kloostergenootschappen Er zijn kiesdravers noodig Hulde aan België. Een en ander >1/ ^ïeCl ft uu« Wiuv| Abonnementen voorop betaalbaar. De abennenleu genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annor.cen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. I Men schrijft in bij den drnkker-uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan de Uitgever Euo. VanCuyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel 4.59 6 44 7.18 10.17 10.22 12.26 4.20 6 31 8.55 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkeike 7.15 9.21 10.26 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uitDixmude nr Nieuport-baden 7.27 9.43 10 20 11.49 12.27 2.17 5.46 6.34 7.45 8.12 9.10 Werkmanspensioen daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. De vacantiedagen zijn haast ten einde. De tijd van reizen is haast uit voor al wie eene openbare bediening en het geluk heett, op eenige rustdagen te mogen rekenen. Die lijd is misschien al lang voorbij, of liever hij is er dees jaar niet geweest, voor men schel» die zich veel met staatkunde bezig houden en binnen kort dapper de handen uit de mouwen zullen moeten steken ter gelegenheid der gemeentekiezingen. Kr zal trouwens nog al werk op de plank zijn in vele gemeenten, zoowel in groote als in kleine, vooral in zulke gemeenten, waarde klerikalen meester zijn want vele klerikale gemeenteraden schijnen het in de laatste hesluurjaren nog al bont aan boord gelegd te hebben. Misschien denken die heeren overheden dat zij almachtig zijn en niets te vreezen hebben, maar het zou hun op sommige plaatsen nog al kunnen tegen vallen. Wat er van zij. de strijd om het plaatselijk gezag zal nog al warm zijn. - Het is wel waar dat de klerikalen zich op dien strijd voorbereiden Dat doen zij altijd, het hcele jaar door, en daartoe hebben zij nog al middelen, die de antiklerikalen niet hebben. Zoo hebben zij overal betaalde mannen, die veel geld uil's lands schatkist en uit de kassen der openbare besturen krijgen, enkel en alleen om kiespropaganda te maken of weinig meer. Die mannen, ofschoon hel aan de ambtenaars verboden is, zich in den strijd der partijen te mengen, zijn overal op de bres voor den klerikalen winkel. Zij voeren het liooge woord in de meetingen en andere kiesvergaderingen zij gaan van huis tot huis om de mensehen \m ie noodógen en desnoods le verplichlen voor de klerikalen te stemmen. E11 waar zij geene stemmen door overtuiging of door dwang kunnen verkrijgen, daar doen zij de vijffrankstukken rammelen en koopen de kiezers maar uit. Dat gaat bij sommigen nog al gemakkelijk. Er zijn hier en daar nog wel menschen, die hetzij door ongelukken of om andere redenen, in geldgebrek zijn en op het punt staan, geene eer aan hunne zaken te doen. De klerikale kicsdravers kennen die personen genoeg en zijn erop tijd bij om, tusschen vieroogen aanbiedingen te doen en hun uit de verlegenheid, uit dat geldgebrek te helpen mits... ja, mits de belanghebben den maar voor de partij der uitkoopers kiezen. Moesten de vrijgezinden maar het hon derdste deel van dergelijke kieswerkzaam- heden doen of dien handel in stemmen drijven, ge zoudt er wat van zien. Geene vervolgingen zouden te groot zijn. En ze zouden niet moeten denken ongekend te blijven, want de klerikale spioenen nestelen overal, zij dringen overal binnen en zien er niet op aan, den verklikker of mouchard le spelen. Met andere propagandemiddelen zijn de klerikalen ook niet kieskeurig. Dank aan hunne, met ons geld betaalde mannen, kennen zij al de gemeentelijke toestanden en welen voordeel te trekken uit de minste moeilijkheden. Soms brengen zij zei ven moeilijkheden teweeg. Ge hebt bijvoorbeeld liberale steden, die onder eene klerikale bestendige deputatie staan en zich groote opofferingen getroosten voor allerlei werken van openbaar nut als het onderwijs, verfraai ing van openbare gebouwen, plaatsen en wegen, en daardoor eene nog al zware begrooting hebben welnu die bestendige deputatie zal die begrooting veel te groot vinden, ofschoon ze nog al een tamelijk boni laatzij zal ze zoolang inhouden als ze kan, pluizen en zoeken naar onregel matigheden, die ze niet vindt. Daardoor zal de stad in kwestie in het geval zijn, hare bedienden niet op tijd te kunnen betalen of de toegestane verhooging te geven en... de klerikalen, wier meesters daar alleen oor zaak van zijn, zullen in hunne gazetten schrijven, op kiesvergaderingen uitbazuinen en op de hoeken der straten aanplakken dat de liberale bestuurders hunne bedienden niet kunnen betalen en dat zij het geld der lastenbetalers verbrast hebben. Geene stadsbedienden zijn er of ze weten er de minste ontevredenheid uit te buiten, kwaad vuur te stoken en de overheden in een slecht daglicht te stellen. Van alle hout weten zij pijlen te maken om de vrijzinnigen te bevechten. Ge zult misschien zeggen dat zoo iels eene oneerlijke, walgelijke politiek is. Ik weet het,maar ik zeg u dat de klerikalen van zulke middelen niet vies zijn. Wij zouden dal niet kunnen over ons hart krijgen, maar zij!... Finis coronal opus. Het einde alleen bekroont het werk zeggen zij en het doel wettigt de middelen. Zoo behalen zij soms hier of daar eene overwinning, die niets anders is dan eene vuile, stinkende boel met een verguld deksel. Over het vervalschen der kiezerslijsten hebben wij meermalen gesproken maar we moeten het nog doen, en niet ophouden liet te doen omdat het bestendig is en omdat de klerikalen er op rekenen dat wij er over zwijgen zullen. Moesten wij daar niet over spreken, ge zoudt ze hooren afkomen en zeggen dat wij zeiven doorouze stilzwijgend heid bewijzen dat zij in eer en geweten handelen en dal de liberalen gelasterd hebben als ze vroeger over die vervalsching spraken. Al die lage middelen kennen de anti klerikalen niet. Zij strijden met open vizier en komen wet grondbeginselen voor den dag Zij keuren af wat af te keuren valt en wat iedereen zou afkeuren, zoo iedereen maar spreken dierf. Dat belet evenwel niet dat we nooit den strijd moeten 'opgeven. Tegen de valschheid en de oneerlijke kies- middelen der klerikalen moeten wij onze oprechtheid, maar ook met hardnekkigheid onze eerlijke kiespropagande stellen. Wij moeten waken om de deugenielerijen onzer tegenstrevers in hun echt daglicht te stellen, en aan de kiezers doen zien dat al hun bedrog, al hunne valschheid, al hun dwang maar dienen om het meesterschap te hebben en te behouden. Wij moeten aan de kiezers doen verstaan dat de anti klerikalen alleen bezield zijn met den vasten wil om onpartijdig ieders belangen vooruit te hel pen, om orde, vredelievendheid en eerbied voor elke meeniug te doen heerschen, terwijl de klerikalen maar azen op twist en tweedracht en alle belangen veracliton, die geene klerikale belangen zijn. En met dien geest bezield moeten wij in elke gemeente strijden, waar mannen ziju. die tegen de klerikale meesters durven opkijken. Hebben zij geld en dwang, laat ons daar tegen overal onze overtuiging stellen. Is overwinning niet onmiddellijk, wij zullen toch steeds de macht des vijands verzwak ken en immer zal onze strijd den stempel dragen van eerlijkheid en deftigheid. X. Weet gij, vriend lezer, voor hoeveel franken zaken de katholieke Boerenbond in 't jaar 1906 gedaan heeft. Lees dan Er werden 27 1/2 miljoen kilogr. schei kundige meststoffen aan gildebroeders ge leverd, voor eene waarde van 1 miljoen 500 duizend franken. Er werden 25 miljoen kilos veevoeder ge leverd, bedragende 4 miljoen 280 duizend franken. 1 i/s miljoen kilos meststoffen en rond de 4 miljoen kilos veevoeder meer dan in 1905. Deze cijfers treffen wij aan in de onfaal- bare dompersbladen die niet liegen, noch bedriegen, noch bedrogen kunnen worden. Indien de verschillende leveringen nu eens verdeeld waren tusschen de handelaars en winkeliers, welk voordeel zou dat op brengen Nu gaat al die winst in de zakken van eenige katholieke kopstukken, die 1000 p li. van hunne aandeelen trekken, terwijl de kleine burger al de moeite der wereld heeft om de twee einden van 't jaar aaneen te knoopen. O de kadoddej-s zijn zoozeer voor den geringen man Faurceulx en St Omarus te Kain, roerende ,';iorwerpen geschat op 30 frs en 300 frs. Natuurlijk zullen de klokken luiden van him, bom, bom. Maar, waar 't klokje zich niet zal laten h >oren, dat is bij de zusters van Bonne Fspérence en van Sainte Union. Immers, er slaat in het testament van den pastoor dat, voor wat het te stichten gods huis betreft, indien de commissie van het weldadigheidsbureel het noodzakelijk oor deelt geestelijken aan te stellen in het bureel, zij zich ten dien einde mag wenden tot zulke kloosterorde, als zij raadzaam zal achten, doch met uitdrukkelijke uit sluiting van de zusters van Bonne Espéraace üf van de Sainle Union. De pastoor heeft er zorg voor gedragen de woorden uitdrukkelijke uitsluiting wel te onderlijnen. Wat mogen die arme zusterkens wel aan <Ln pastoor misdaan hebben om alzoo uit gesloten te worden Opmerkelijk is het dat de door den pastoor gelegeerde gronden, huis en schuur, tot het stichten van een godshuis, ten oosten palen aan de gebouwen en aan den tuin van het klooster van de Sainte Union. Geen twijfel dus dat, door 't opmaken van zijn testament, de katholieke priester opzettelijk heeft willen doen uitschijnen hoe hij die zusterkens in zijn harte draagt. 't Zou ons dan nok niet verwonderen in dien de amie nouneu hem in hare g.-bovlen herdenken in eenen asem met amichrisi Corabes en Briand. Wat gaan wij nog zien gebeuren 1 ..^Nien, er zijn geene zwarte kiesdravers Het Staatsblad kondigt aan dat er een jaarwedde op 's lands gelden verbonden wordt aan 32 nieuwe onderpastoors. In de kiesbureelen, in de badsteden, op de feestelijkheden bij kongressen ziet men dat zij het toch zoo lastig hebben, 't W6rk moet moer verdeeld worden, want zij zouden er onder bezwijken. Deze 32 nieuwe betaalde onderpastoorsplaalsen zulleu den zwaren last der zwoegende zielenherders wat ver minderen. Belastingschuldigen en neringdoenden past op uwe zakken 1 Belgie heeft niets meer te benijden aan Frankrijk Combes, Clemenceau, Briand, al die Fransche geuzen worden nu nagevolgd door eenen Belgischen katholieken priester. Zoo gij er aan twijfelt, leest het Belgisch Staatsblad van 8 September 1907. Op de eerste bladzijde komt een konink lijk besluit voor tot goedkenring van de volgende giften en legaten, bij testament vermaakt door Benjamin Grugeon, rustend priester, wonende te Kain 1° Voor het tot stand brengen van een godshuis, onroerende goederen geschat op achtien duizend frs waarde 2° Aan de kerk van den H. Omarus te Kain, een tuin geschat ter waarde van zes duizend frs voor 't lezen van zielmissen alsmede eene jaarlijksche eeuwigdurende rente van 43 frs 20 3° Aan de kerken van St-Josephus te Da Fransehen zouden van honger ster ven, indien zij onze Belgische werklieden niet hadden om den oogst te doen in het Noorden van Frankrijk zijn er 202,542 Bel gen aan het werk in de nijverheid. Bovenstaande is te lezen in de klerikale bladen. Men moet waarlijk toupet hebben om dergelijken zeever te durven drukken Hulde aan Belgie. Zouden die duizenden werklieden hun vaderland verlaten om in vreemde streken hard te gaan zwoegen, indien zij hier hun brood konden verdienen Zouden bij voorbeeld de werklieden van stad en dorp naar de groote steden of het Walenland vertrokken indieu zij op hunne gebooiteplaats werk konden vinden. Het is het hooger loon of meer nog het mangel aan bezigheid dat hun dwingt verre van huis eene korst brood te gaan verdienen voor vrouw en kinderen. Hetzelfde geldt voor de zoogenaamde Franschmans. En wat zouden die landbouw- werklieden hier den ganschen zomer ver richten. In eene week tijds ware de oogst afgepikt en dan bleef er voor onze kloeke landbouwarbeiders niet meer over dan het vooruitzicht van werkeloosheid, armoede en ellende. Nu integendeel keeren die tijdelijke uit wijkelingen terug met een rond sommeken, dal hun gedurende den winter goed van pas zal komen. Wij mogen dus het schrijven van die klerikale gazetten eenigszins wijzi gen en zeggen De Belgische veldarbei- ders zouden ''an honger sterven indien zij Frankrijk niet baddea om er den oogst te doen. Zou 't Gazetjedat niet ophoudt van godsdienst- en kloostervervolgiug in Frank rijk te spreken, niet willen uitleggen hoe het dan komt dat Belgische priesters vrije lijk iu Frankrijk politiek mogen makeo onder voorwendsel er de belangen der Franschmans te verdedigen De veldwachters moeten, voor het uit oefenen van hun ambt,den kepi,als herken- ningsteeken dragen. Dat voorschrift wordt niet altijd nagevolgd. De gouverneurs der provinciën hebben nu al de veldwachters herinnert dat het nalaten van het dragen van den kepi gedurende de uitoefening van hun ambt, hen zou kunnen blootstellen aan het toepassen van tuchtstraffen. De dikste man der wereld is zekere Baby Jim Simmons en bewoont de stad Beaumout. in den Texas (Amerika). Hij is breeder dan hij lang is weegt juist 345 kilos. Zijne ouders waren van gewone gestalte en gewicht. Hij is 29 jaar oud en drinkt of eet niet meer dan een gewoon mensch. Sim Simmons behoort tot het Negerras. Zeventig duizend is het getal der dag bladen, weekbladen en tijdschriften die in de geheele wereld verschijnen. Dat ver zekert het laatst verscheu nummer van het Zeitungsverslag van Hanover, volgens wie zij, onder de verschillige landen ver deeld zyn als volgt Het grootste getal bladen verschijnt in de Vereenigde Staten 21.735. In Canada worden er 1153 bladen en tijdschriften uit gegeven. Frankrijk staat aan 't hoofd der Europeosche landen met 8548 daarna komen Duitschland 8050, Engeland 4529, Italië 3479, Oostenrijk 2178. De laiuleu <lie meer dan duizend bladen en tydsciiriftoü tellen zijn Belgie I t. 4, Rusland fin Spanje 1350, Nederland 1220, Zwitserland 1200 terwijl 1520 bladen en tijdschriften de nieuwsgierigheid en de zucht naar wetenschap der Jnpaneezen voldoet. Zooals men ziet is België zoo slecht niet bedeeld en telt het zelfs 654 organen meer dan Nederland waar de lee~lutt, n»ar men zegt, groot is. Als men rekening houdt met de oppervlakte der verschillige landen, is het getal der bladen on tijdschriften in verhouding bij ons grooter dan in Duitsch land en in Frankrijk. Daar men nu gedurig erover hoort tlacen dat er in België niet gelezen wordi mag men zich met recht afvragen waartoe dan de 1874 bladen en tijdschriften dienen die in ons land verschijnen. Een ministerieel besluit van 3 September 1907, stelt het tolkantoor van Brugge open voor het invoeren van versch bereid of be waard vleesch, veten afval, van af 15 Sep tember, alle werkdagen mits ervan vieren twintig uren op voorhand aan den vet-aris- toezicliter bericht te geven. De heer veearts \loulaert, bestuurder van het slachthuis van Brugge, is met den dienst van dit tolkantoor belast. Eene ware geschiedenis. Sisken ging bij mijnheer den pastoor om eene mis te laten lezen. Dat is vijf frank. Sisken. Wel, mijnheer de pastoor, vijf frank. Zijt ge niet abuis Neen, Sisken,'t is eene solemnele inis. Ah als 't zoo is Eenige dagen later wordt de geit van mijnbeer den pastoor naar den bok geleid en juist bij Sisken. Hoeveel is 't? vraagt de knecht van mijnheer den pastoor. Vijf frank, Jan. Welwelvijf frank Zijt ge niet abuis Neen, Jan, 't was 'nen solemnelen sprong zeg bet aan mijnheer den pastoor! Op het einde van 1906 waren in België 3,375 brouwerijen tegen 3,362 het vorige jaar. I11 de provinlie Antwerpen waren er 351 in Brabant 531 in Oost Vlaanderen 584; in West-Vlaanderen 695; in Hene gouw 701 in Luik 124 in Limburg 151 in Namen 173 in Luxemburg 65. De brou werijen hebben te zamen 209,306,657 kilos graan verbruikt, dat is voor het gansche land eene vermeerdering van 6 miljoen 895 kilo tegen 1905. Uit goede bron wordt gemeld dat te rekenen van Ide aanstaande maand de vuile en gebrekkige reizigerswagons van de Compagnie du Nord Francais, niet meer op de Belgische spoorwegen zullen gebezigd worden. 35 luchtballons zullen heden Zondag tegelijkertijd worden opgelaten in 't Jubel park te Brussel, om deel te nemen aan da internationale luchtkoers. Het zal daar de grootste toernooi van dien aard zij a die

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 1