ZONDAGSBLAD Het Volk met de Burgerij 1 onder nummer NIET PANACHEEREN i Zondag 20 October 1907 10 cent, per nummer 63'jaar Nr 42 voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van 1 Oct. 1907 tot 2 Jan. 1908 STAD DIXMUDE. Verkiezing van vijf Gemeenteraadsleden den 20 October 1907. Lambert Pieters Quatannens Vanden Bussche Van Thuyne Van Hille Van Sieleghem Verwaerde Stemt roor de Vrije Kandidaten. Van Hille Jules, Van Sieleghem William, Verwaerde Emile, Kiezers De Herbergiers. De Kiesdravers. liberalen onder np 2. De Controol. Kiezers stemt onder nr 2. De Dixmudsche bevolking Al wie een onpartijdig en rechtvaardig be stuur wil, al wie gelclverk:wistingen en mis bruiken afkeurt, al wie toezicht wil in alle besturen zal voor de Liberale Kandidaten stemmen Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenien genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe ie zenden tegen den Vrijdag-avond aan de Uitgever Eug. VanCuyck, Dixmude. Vertrek uit Dixinude naar Gent en Brussel 4.59 7.18 8 34 10.22 12.2G 2.13 4.20 C.31 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkeike 7.15 9.21 11.40 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 'Vertrek uit Dixmude naar Nieuport-baden 7.27 9.29 12.27 2.17 5.46 7.45 8.12 Werkmanspensioen ■Li 1' IF'R. daags aarós jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. De klerikalen en hunne kiesdravers, voor wien liegen en bedriegen kostelijke deugden zijn, radon de vrijzinnige kiezers aan voor de liberale lijst te stemmen en voor twee kododders. Zulk stembriefje is geldig, maar... 'Igeeft alléén voorkeurstemmen. 't Is een verloren briefje voor de partij, tot dewelke de kiezer behoort, want het telt niet om het kiescijfer vast te stellen en kan oorzaak zijn dal de eene of de andere onzer kandidaten niet gekozen wordt. De liberale kiezer, die zou panacheeren, ontneemt «éne slem aan eiken zijner kandida ten en bevoordeeligt de klerikalen. Panacheeren is dus ziine partij verraden. De eenige manier, om onze mannen op 't stadhuis te brengen, bestaat in het stemmen bovenaan de liberale lijst, onder nr 2, voor de volksvrienden, de heeren Jules Van Hillc, Willy Van Sieleshein, Kiniel Verwaerde. Staf. Kiezers, gij wordt heden zondag opge roepen om eeneu voornamen burgerplicht te vervullen. Overweegt wat gij gaat doen, overweegt goed indien gij uwe belangen wilt behartigen. Kiezers, gij die aan de stemming zult deelnemen, gij zult stemmen voor de vrije en onafhankelijke kandidaten die uw ver trouwen waardig zijn, die steeds uwe be langen verdedigden, voor hen, die op de bres zullen staan om uwe rechten en vrij heden te steunen. Hand in hand moet gij werken om de namen der volksgezinde kandidaten, die inboorlingen zijn uwer vrije geboortestad te doen zegepralen. Zou het Dixraudsche kiezerskorps willen beletten controol uit te oefenen op het stadhuis 1 Jj'ezenlijken toestand waarin onze stad is gebracht, over de lage akten die er •lepleegd worden, en de schandelijke partij digheid die er heerscht. Onze tegenwoordige bestuurders worden in de beruchte leugenaarsbladen afgeschil derd als toonbeelden van bezorgdheid, on baatzuchtigheid en godsvrucht, terwijl men de liberalen allerlei lasteringen naar het hoofd werpt. Welnu, kiezers, die mannen die zich als toonbeelden van burgerdeugd laten uitge ven, moeten door u genoeg gekend zijn ten gevolge van hunne zorgelooze bestuurwijze en schandelijke partijdigheid De kwestie van algemeen welzijn wordt ter zijde geschoven. De belastingen zijn verhoogd, zy g»an leeningen aan van 50 duizend frank, en de burgers en werklieden zijn verplicht maar altijd te betalen, zonder ooit te weten wat er met ons geld gedaan wordt! Zeg ons, kiezers zijn de liberalen kerk- vervolgers omdat zij de gelijkheid van eenieder, en controol en nazicht willen over de uitgaven onzer gelden Moet gij, kiezers, niet bekennen dat de liberale kandidaten mannen zijn die willen wat rechtvaardig is die hunne kennissen en bekwaamheden slechts tot het welzijn van eenieder zouden gebruiken. Werken wij dus allen te samen, kiezers Moedigen wij de twijfelachtiger) aan en trachten wij bun de waarheid to doen ken nen. Verbannen wij allen schrik bij de vreesachtigeri immers, de stemming is ge heim, en niemand kan of zal weten voor wien man beeft gestemd. Indien gij, burgers en werklieden, de uit spraak uws geweten volgt, indien gij de onpartijdig uwe j&tem uitbrengt, dan is de zegepraal der liberalen verzekerd. Slechts eenen dop van boven op den kop in liet wit puntje boven de lijst nummer 2. Anders stemmen is slecht stemmen elk zegge liet voort Kiezers, voor uwe stad moogt gij niets goeds verwachten van de klerikalen. Wat hebben zij gedaan ten voordeele van burger en werkman Niets, hoegenaamd niets. Zij hebben niet een hunner beloften gehouden. Volgens de klerikalen moet alles gegeven worden aan hen, di» den klerikalen winkel ondersteunen.en moet men alles onttrekken aan de liberale burgers en neeringdoeoers. Kiezers, stemt voor de liberale vrienden, als een man, onder nummer 2. Voor de heeren Grondeigenaar, Oud-Voorzitter van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen. Advokaal, Plaatsvervangend Vrederechter en Plaatsvervangend Volksvertegenwoordiger. Apotheker, Plaatsvervangend Gemeenteraadslid. Hot zijn m innen die voor niemand moe ten buigen, die vrij en vrank bun woord in het openbaar durven zeggen, die onder den invloed van niemand staan. Mannen, die verkleefd zijn aan de liberale gedachten van vrijheid, gelijkheid en ver draagzaamheid. Kiezers, zendt ze naar liet Stadhuis om controol over uwe belangen te houden. Allen op, Kiezers Alle eigen [belang, ter zijde geschoven. Allen eensgezind ten strijde. Allen op, vrienden, tot heden zondag, Op het uur dat de fanfare zege blaast. De kiesstrijd van beden zondag is van bet grootste gewicht voor het belang en de welvaart onzer stad. Menig burger en werkman kan zich echter geen voldoend gedacht vormen over den Er zijn zeker geen neringdoeners die meer te klagen hebben over de katholieken dan de herbergiers Zij worden waarlijk behan deld gelijk verstootelingen. Daarom zullen wij hier eenige der voornaamste grieven opsommen 1. De groote patente,die zeer onrecht vaardig is, want de kleine herbergier moet zooveel betalen als de groote. Een herber gier die nauwelijks de twee eindjes aaneen- kneopt wordt zooveel belast als de groote cafés. Dat is de wet der klerikalen. 2. De verantwoordelijkheid. De herbergier, is verantwoordelijk voor het maaksel van zijne dranken en zelfs van het bier. Als de inspecteur in de herberg komt, neemt hij een fleschje van het bier mede om te doen ontleden en als er dan bevonden wordt dat er in dat bier sacharine of andere vreemde stoffen gebruikt zijn, wordt de her bergier proces verbaal aangedaan en streng gestraft. De brouwer, die liet bier gemaakt en vervalscht Iieefi, wordt buiten kwestie gesteld en de arme sukkel van herbergier, die gansch onplichtig is, wordt verantwoor delijk en gestraft. Dal is de wet der klerikalen. 3. Pensioenkas. Het pensioen van 65 frank wordt dikwijls toegekend aan men schel) die het hoegenaamd niet noodig hebben, zelfs aan personen die eigendom bezitten.Hier wordt de herbergier nogmaals, als bastaard behandeld. Alle herbergiers worden van de pensioenkas uilgesloten. Dal is de wel der klerikalen. 4. Armbureel. Een herbergier kan evenals alle andere inwoner ongelukken, tegenspoed hebben en ten onder komen. Iedereen kan dooi' het armbureel geholpen worden, de arme herbergier niet. Dat is de wet der klerikalen. 5. Velotaks De personen, die de velo gebruiken voor het naar hun werk te rijden, moeten op aanvraag slechts de kleine taks van fr. 1-50 betalen. Alle werkers kunnen van dat voordeel genieten, uitge nomen de herbergiers en de kinderen van. herbergiers als zij bij hen inwonen. Dat is hel provinciaal reglement der klerikalen. Voeg daarbij de plagerijen van allerlei reglementen, die meer en meer de nering ten onder brengen. Voegt daarbij dat de kermis, mestdagen en alle andere dagen van verteer worden kapot gemaakt. Voeg daarbij d3t er nog gedurig uitge vallen wordt op de herbergen, als zijnde huizen van verderf en van ongeluk, en gij zult u een gedacht vormen dat de herber giers veel reden hebben om over de kleri kalen voldaan te zijn. Men ziet dat de kiezing nakend is, want reeds zijn de tjevenkiesdravers op gang om de kiezers te overhalen voor de klerikalen te stemmen, hunne sten» af te bedelen en allerhande middelen te gebruiken om de zegepraal der dompers te verzekeren. Mannen die eenen heiligen plicht te ver vullen hebben, en vrede en verdraagzaam heid moeten aanpreken, verlagen zich ge durig tot het afstootelijk ambt van kies- draver, en worden op toer gezonden om hunne verachtelijke zending te volbrengen. Welnu, heeren kiesdravers, wat hebt ge op onze kandidaten te zeggen Zijn het brandstichters, kerk- of priester vervolgers Neen, want bet zijn deftige personen, door elk rechtzinnig man geë"r 1 en geprezen. D*n g iil.idieust h iefi in de gemeen lekie zing niets te zien wij, liberalen, vragen slechts dat wij vertegenwoordigers h"htp.ui in den raad en in andere besturen, ten einde over en in alles kontrool te kunnen uitoefenen, ten voordeele van de lasten- betalers. dat i oog in 't zeil, let tige kiezers 1 Opgelet dus en als één raan'gestemd onder nummer 2. De stemming is volstrekt geheim. Kiezers, wie is de meester in onze stad Wie vervangt den burgemeester, schepen college, gemeenteraad, enz. V Den groot nnjoor, niet waar? Welnu, kiezers, gij moet en zult dit doen ophouden, met te stemmen voor de De Vrije Burger is tegen den kontrool, maar heeft hij dan vergeten dat toen de liberalen van hot stadhuis meester waren, er, bij elke kiezing, eene lijst van klerikalen was die zich als kontroleurs aanstelden Onze confrater kan ook maar niet begrij pen hoe wij bier den kontrool noodzakelijk vinden, als socialisten en liberalen op an dere plaatsen samenspannen om alzoo de volstrekte meerderheid te bekomen in de kiezing, en de eenige katholieken, die in een Raad zetelen, buiten te steken. Deze samenspanning, confrater, is een antwoord aan de weigering van bet Ministerie, de Evenredige Vertegenwoordiging bij do ge- meentekiezingen toe te passen. Dat liet .Ministerie ons de Evenredige Vertegen woordiging geve, en die samenspanning tusschen liberalen en socialisten zal ophou den en ieder6 partij zal. volgens hare ge talsterkte, hare vertegenwoordigers in den Raad hebben. Eene schoone gelegenheid voor uwen hertelap M. Degroote, om zich beroemd te maken. Dat uwe ieverige volksvertegenwoordiger een wetsontwerp in dezen zin in de Kamer a inbiede, bet door zijne vrienden doe stemmen én zijn naam zal in al de gemeenten van Belgie bekend zijn. en wij zullen gelukkig zijn hem onze gelukwenscliiugen toe te sturen, 't geen wij tot hiertoe niet hebben kunnen doen. De stemming is geheim. Niemand kan weten voor wie g6 kiest, als gij 't niet zelve gaat uitbellen. Onbevreesd. Onder het liberaal Stadsbestuur telde I Dixmude 4500 inwpners. Na 12 jaren klerikaal bestuur, is onze stad gedaald tot 350Q inwoners Ziedaar wat wij te danken hebben aan het f Sjpueqaq na sI';a\ bestuur der Dixmudsche Tapmannen. iamxcoowtticr wanrite der liberate kandidaten roet die l«*Keu»ir»*vtua vergelijkt, en <lun nel laat boel v. u deze maal niet laat heet nomonWo8»l geene judasseo, mazir eerlijke en openher-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1907 | | pagina 1