Militieloting te Dixmude Tan 5 Februari 1908. Slapelooze nachten. Sterfgeval. Notaris WAUTERS Nieuwstijdingen. A. MOREL Burgerstand van Dixmude Notaris BAERT SCHOONE EIKEN Notaris BAERT - Jaarlijksche Boomyenditie DELAHAYE te Merckem en BONTE te Thourout. Eiken- en Lijsteboomen Notaris VAN EEGKE WEIDE en ZAAILAND Huis te Pachten VEJSTJDITIEKT in BOOMEN EIKEN BOOMEN EIKEN BOOMEN Herberg Ke-missen. F Dorny ■■■■■■■Mi E ussch.en Bankhuis BAERT en HOSTEN RENÉ CL0ET, wisselagent [Aankoop en Verkoop Kostelooze Kosteloos Kostelooze1 it;1;;, ®Mm*ffi««rd°Inlich tingen i Geldplaatsingen Dronkenschap beslaat mei meer. Coza Institute, Jaarlijkse he Koopdag Buitengewone Venditie Lissabon geboren den 21 Maart 1887. De infant Manuel werd zondag tot konmg uitgeroepen. Daar hij sedert 18 November laatstleden den ouderdom van 18 jaren be reikt heeft, is hij volgens de portugeesche grondwet, meerderjarig en mag hij dus het bewind in handen nemen. Zijn oom, infant Alfooso,hertog van Oporto,werd kroonprins Al de verschillige Mogendheden hebben aan de diepbeproefde Koninklijke familie van Portugal hunne deelneming gezonden. TTf 57 98 404 42 27 417 L«ke, 48 Een inwoner van Leuven duidt hieronder e.-n middel aan, dat diegenen,die aan speen en eczema lijden, belang zal ipboezemen. M. L. KosseeU, 146 Koelhera Leuven, zegt ons Ik heb het geaoegen U te melden dat ik van rayn uitwendig en bloedend speen waarvan ik meer dan twintig jaren leed, f.vnseb genezen ben en dit door de Foster's Zn f verkocht teDixinude bij M. Verwarde apotheker. De uitslag was dusdanig dat ik mij van j .9 jassingen grootelijks verlicht gerooide, en na het verbruik der eerste cl. 3er gaosch van hersteld, ik heb dus een mi Idel zoo snelwerkende als itrach iadig tè b idanken en ten teekeu van erkenïenie, veroorloof ik U het kenbaar te maken. De huid is eene der wijzen waarop onzui verheden uit het gestel gevoerd worden, maar zij is onderhevig aan bijzondere onge steldheden, die haar beletten of tegenhouden maar deze moeten in 't bijzonder verzorgd worden. Eenige van de ziekten zijn Eczema, Speen, Roos, Dauwworm, Schurft enz. Foster's Zalf is een bijzonder genees middel voor iedere soort jeukingen, men heeft ze gebruikt en hare kostbare waarde in duizende gevallen bestadigd. Verzekert U dat men U du Foster's Zalf geve van dezelfde soort als die welke M. Rosseels gehad heeft. Men kan ze in alle apotheken bekomen tegen frs 3 50 de doos of frs 19 de 6 doozen of vrachtvrij per post met het bedrag dei- som te zenden aan het Algemeen Depot voor België Eugelsche Apotheek Ch. Delacre, 50 G'oudeuberf straat, Brussel. Maandag laatst had in onze stad de be grafenis plaats van M, André Populaire, policiekommissaris, wiens overlijden wij in ons voorgaande nummer mededeelden. Eene groote menigte woonde de droevige plechtigheid bij. Eene deputatie policie- commi8saris8en volgde de lijkbaar. Het vaandel der tooneelmaatschappij Nu, Mor- gen niet, ging voorop. De rechterlijke macht was voltallig vertegenwoordigd. M. Populaire was een verdienstelijk bur ger, een verstandig en werkzaam ambte naar, gesneuveld te raidden zijner bezig heden. Mochten deze bewijzen van achting eenig- zins de smart leenigen en een balsem zijn voor de droefheid zijner echtgenoote en kinderen. STUDIE van den TE DIXMUDE. vau Populieren en Larixen Nu, Morgen niet. De gewone ver- gaardag van Lichtmis, zijnde Zondag 2 Februari, is door bijzondere omstandighe den uitgesteld tot op Zondag 16 derzelfde maand. Het ontslag van den heer René Fraeys als notaris te Brugge is aangenomen. De gemeentekiezing van 20 October te Doornijk is door de bestendige deputatie vaa Henegouwen verbroken. De Gouverneur is in beroep gegaan bij den Minister van 't inwendig. Te Antwerpen heeft zich een buiten gewoon geval voorgedaan met de loting. Een bedieode van den ijzerenweg is komen loten met zijne vijf broeders. De zes jonge lingen zijn inderdaad allen 't zelfde jaar geboren, een drieling in Januari, eu een andere drieling in December. Emiel T..., sinds jsren bediende bij de bankiers MM. S... 'en L... te Brussel eu wier vertrouwen bij genoot, heeft ten na- deele zijner patroons 75,000 frs verduisterd. Een telegram uit Budapest bericht, dat een Hongaarsche bank een chèqu» i 12 miljoen dollar heeft ontvang r, ui betalen aan graaf eu gravin Szechenuyi. Men weet dat gravin Szechennvi een dag of acht geleden nog miss Gladys Vanderbilt heette. Te Montlouis (Frankrijk), is de sneeuw in zulken overvloed gevallen, dat zij bij plaatsen tot een meter en half hoog ligt. erg ongeluk in de koolmijn Grand-Bouillon te Wasmes. Tengevolge van het breken van eenen steunbalk had eene instorting plaats en verscheidene werklieden werden bedol ven. Allen konden ongedeerd uitgehaald worden, behalve zekere.E. Colmant, 45 jaar oud. De ongelukkige was het hootd ver pletterd en de ruggegraat gebroken. Het was de zoon die het lijk van ztjn vader van onder de puinen heeft gehaald. Woensdag morgen had eene ontplof fing plaats in het naphtedepot, gelegen aan de petrooltanks, te Hoboken. Men was bezig met den grooten tank van 80 ton, der American Petroleum Company, te vullen. De naphte kwam in den vergaar bak langs de onderaardsche leiding, en werd geleverd door den stoomboot^merican. De tank was bijna gansch gevuld. De knal werd door gansch de stad gehoord. Het ijzeren deksel ran den tank werd verschei dene honderden meters in de lucht geslin gerd. Toen het eerste oogenblik van verslagen heid voorbij was, liepen de bedienden der- maatschappij de pompen halen en begonnen de vlammen te bestrijden, die hemelhoog opstegen en de andere tanks bedreigden. l)e pompiers van Antwerpen werden on- middelijk verwittigd en snelden in allerijl ter plaats. Gelukkiglijk konden de andere tanks gevry waart worden. gediplomeerde Tandmeester Wsststraat, 13, Dixmikio. G. I. L. 12. 8ooo Ameloozen, 3000 Taillie-, Snoek- en Sparrebusschen TE VLADSLOO. Op Dinsdag I fl Februari 1903, om 1 4/4 ure namiddag in het beluik van liet kasteel Ter Heyde te Vladsloo. Vergadering aan de ingangdreef naar het ka(t«el. Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters te Dixmude. ZAH7C0B. van den TE DIXMUDE. Op Dinsdag- 95 Februari 1908,ora 12 1/2 ure namiddag te VLADSLOO in het Valentijnbosch en het Tistennestbosch voor M. VanReninghe dk Voxvrie en M. Van Naembk, KOOPDAG van HO Koopen zeer eenige LARIXEN en eene groote 'hoeveelheid AFGEZAAGDE PLANTSOENEN. De boschwachters Constant Casisr en Pit'er Dewaele duiden de koopen aan. Mei tusschenkomst van M**r Le Corbisier Notaris te Iseghem. KANTOON van den TE DIXMUDE. Op lWoetiNdajc 4 iflaurt flOOS zijnde Aaichen-Woensdag, te HOUTHULST in den Mosselbroeck, langs de kalsijde n^ar Foelcappelle, ten behoeve van M. Eüqene DeGroote, lid der van ^Volksvertegenwoordigers te en. zware taillie in rameien, ameloozen, kepers en hagepersen. Op eersten Donderdag van Maart in zelfden Mosaslbrouck. .Lil—!.lit KANTOREN van de Notarissen Op Dinsdag fl fl Februari 1908, om 1 ure stipt namiddag, van 292 scboone en gerieflijke rerdeeld in 136 koopen t'elks gerieve. De boomen hebben van 0ra75 tot lm80 om trek. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits goede bekende borg. STTTOIE van den TE BOESINGHE. Openbare Verkooping van eenen schoonen blok gelegen te BEERST, houdende aan de Zijdelingstraat, groot 6 hectaren 41 aren 70 centiaren, gekadastreerd sectie A, nummers 15, 16, 102, 103 en 104. Gebruikt door den heer Charles Avereyn mits 650 fr. 's jaars. Ingesteld fr» 96,900 INaandaitc 8 2 Februari flOOb om 2 ure stipt nanoen, bi.) Henri Derycke, ter dorpplaats van ELVERD1NGHE. Donderdag flO Februari 1908, om 1 i/s ure namiddag, van zware zuivere achtkanten, eiken olmen op de hofsteden August Morreel, Francis Withouck&Vermander-Lyphout teClercken IV Donderdag 99 Februari 1908. om 1 ure namiddag, in 't bosch van Houthulst te Staden, in den Hazebrouck, van zware taillie in rameien, sparren, stop- haagpersen, sparreverdunning&snoöi oprekken Assclien-Woeiisdag 4 Nlaart 1908om 1 ure namiddag, in gemeld bosch van Houthulst op Staden in de party ge naamd Slijptjes Leegte, van zeer schoone zware elzen eiken taillie, larixen, stop- inlegpersen, kepers tabakhangers,sparrepersen sparreverdunning snoei op rekken VI Donderdag fl» NIaart I9ÜS om 1 4,2 ure namiddag, in gemelde «Slijptjes Leegte van ongeveer 90 koopen schoone, zware en langstammige lijsteboomen, plantsoenen en 15 koopen achtkanters. VII 180iid(;r({igg 9G blaart AOO» van ongeveer 100 koopen schoone zware lijsteboomen, plantsoenen en beukenboomen te STADEN, in gemeld Hazebrouck. Betaalbaar bij den Zttakhandelaar Ryckaert te Glercken. Domein van IWynentlaele. GR90TE ¥ENIMTIE van - te Thourout en Ichteghem. Iflonilerda^ 90 Februari 1908, ten 9 ure stipt, door Notaris Coulier te Thourout, openbaart ijk e verkoop in het Domein van Wynendaele, van 85000 Zware Tailliebusschen ÏOOOO Zware Spar- en Snoekbusschen staande langs de dreven, nabij kei- en steen wegen, dus gemakkelijk voor het vervoer. Vergadering ten 8 3/4 ure aan koop 1 of aan het Kantoor van 't Kasteol. De busschen moeten geweerd zijn tegen i Mei 1908. Met den dag der venditie is het Domein geenszins meer verantwoordelijk voor het getal busschen, van een of meer koopen, die zouden weggehaald zijn. Het vervoer al de graviers is verboden, binst regen, of wanneer het Bestuur het geradig vindt. Betaling binnen de 6 maanden, bij den Notaris Coulier, of ten Kantore van het Kasteel, hetwelk alleen den dinsdag open is. Solvabele borg is door eenieder te stellen, ten verzoeke van den Notaris Coulier, die het recht behoudt, ten allen tijde, de ver kochte goederen, ten geheele of ten deele, in te houden. - TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accr^ditifs. Beursbewerkingeii aan i per °l De aankoop van obligjptiën 4 der Eigenaars is kt^teloos. Kas Het bureel is te Dixmnle Eessenstraat, n° 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN v|u 8 4li ure 's mor gens tot '8 middags. Woumenstraat, DIXMUDE. van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 fYauken. De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. De Stadsloten vary Antwerpen van 1887, worden van beden af in mijn kantoor aangenomen voor de vermeu- r. wing dtr toupoubladsi. Ingeschreven lolsliogen 421 en 3 vrijwilligers. Uitgeslelden van vorige jaren iï. Leegste getal 43. Hoogste getal 433. ■eerst, 4 4 lotelingen. 62 Beydis Constant 9® Opsomer Jerome g53 Blancke Hendrik 44 Parrain Arthur 4fl Decaesteeker Arih. til Riviere Odiel 36 Decaesteeker Oscar 161 Seuesael Hendrik 403 Marchsnd Ksrel 85 Vauockerhoudl Rom 23 Nevejao Odiel farskerlte, 6 lotelingen. AllewereldtC vrij. 64 Moerman Alberic 53 43 443 92 16 56 89 30 88 429 44 74 67 46 43 'iezwartc Cyriel Lilema» Oscar IlixnanJe. Am.ery Jeroom Rarzeele Jeroom Cool* Karei Deboom Edgard Debruyne Alois Dcgraeve Camiel Degraeve Leopold Dejaegher Engeen Deschachi Acliille Desmei Augosle Dewulf Leopold Godderis Germaan Grymoaprez Rich. 28 406 Sabbc Julien Slosae Maurice 26 lotelingen. 99 Huyghebaert Pat». 15 Huyghebaert Ach. 18 Maerlens Albert 32 Mione Valère 34 Neyrinck Arthur 33 Pauwels Achiel 101 Ranson Arthur 70 Ryckebusch Omer 47 Vanhaute Paul 29 Vanhille Oscar 93 Vanhoulle Paul 50 Weyne William Wvckaert A. vrijw. 400 90 48 39 25 55 69 43 427 96 72 84 59 428 86 37 431 68 ■fessen, 20 lotel Coent Georges 405 Decaesteeker Eric 140 Deeramer Cyrille 419 Demoen Ernest 107 Democn Livinus 416 Ghesquière Leon 20 Haev* Cyrille 41 Hendryekx Henri' 4 09 Meeseuaere Michel 108 Pollentier Jeroom 65 mgen. Seys Eegène Vallais Florent Vanacker Florent Vancouillie Cyrille Vanhsve Julien Vanlerberghe Cyr. Vanoverschelde lid Veryser Hector Watleyne Arthur Willaert Odile Keyem, Castcleyn Alois Colaert Julien Cronsbet Cyriel Deboeek Cyriel Degraer J. vriju). Dekeyser August Dekierk Odile 14 lotelingen. 52 Delrue Odile 54 Demaegdt Jerome 91 Devriese Cyriel 422 Finaut Alberic 75 Mslte Cyriel 82 Pollentier Camiel 60 Vandewalte Achiel Ameeuw Renatus Brim met Jerome Depuyifi August Depuydl Juliaen Deseader Richard Labaere Jerome Maerlens Jordaen Ma'godl Oscar Mullie Adhemar lotelingen. 64 Plaelevoel Emile 5! Simoen Theoptiite 73 Vanaaker Hector 120 Vanbesien Osear 124 Vanhooren Jerome 21 Vanparys Oscar 94 Vanparya René 83 Van Walleghem G. 426 Verbeke Camiel Oostkerke, 5 lotelingen 26 Catleeuw Cyrille 45 Swyngedouw Julien 118 Calleeuw Jerome 115 Vaodoorcn August 40 Üebever Alois SluyTekenskerka, 4 lotelingen. 77 Clauvt Jerome 81 Dondl Juliaan 71 Deceunynck Henri 87 Yanwalleghem René 121 97 16 80 31 133 24 114 22 79 Vladileo, Beiickelaere llenri Debou August Deelerck Emile Drgaril Oscar Dehacmers llenri Devoa Jules Deiillieu Alphonse Dumoliu llenrieua Florin Cyrille fiat August 20 lotelingen. 19 Haulekiet Joseph 35 llemeryck Camiel 66 Hosten Albert 112 Huyghebaert Arth. 47 Kuylle Jerome 130 Lcgein Charles 63 Moerman Pamphiie 125 Parrein Napoleon 38 Serpieters Camille 58 Vanisacker Eduard Weigert. Ja, weigert elke Afmaking «<i eiiclil de echt* Borstpaslil Walihcry als gij zeker wilt zijn uwen hoen of keelpijnen'te genezen bin nen 2 dagen. 4 fr. overal Overhel bloed. Indien het bloed u bin nen, indivn gij draaiingen, oorluitingen hebt. neemt de slijmverdrijvende pil van 0r Wallhery. 4 frank. pgepasl Versterkt u tegen all e slechte en doodetifke tvinterziektenmaakt regelmatig ge pruik vaa Slandaerttpillen, die 'l bloed zuiveren •n 'trklooken; zij verdrijven slijmen, gal en alltt'echu vechten. —De dooi fr4 50 apotheek lienor^ Haudaert, Steenstraat 53, Srugge, leüiimude, bij Varwaaréttu Ghyssaort, apothekers. GSBOOKTSN. 4 Feb. André Nestor Maurice Cornells, zoon van Emile en van Elisabeth D'haene. (Kiekcnstraat). OVBRLIJPBRS. I Feb. Adriaan Josef Populaire, kommissaris vas politic, geboren te Sleenbergen(Holland) den 7 April 1837,zoon van Nikolaas ca Rosa Hannes- atingels, weduwaar van Rosalia Kesteloot, echt genoot van Renilde Derycke. (Noordsiraat). 4 id. Hortensia Carpentier, werkvrouw, geboren le Nieucappell* den 2 April 1839. ongehuwde dochter van Eogelberlus en van Anna David. (Wesislraal). 7 id. Maria Roose, zonder beroep, geboren te Zande den 8 December 1821, weduwe van Flameygh Leonard. (Kleinendijk)- van te MERCKEM, in hetHooge Motebosch ten verzoeke van M. du Hinnin de Coninok de Merckem, Zich te wenden bij Dekoyser-Ran. ('•mini jaikaarl en lorrbsl op zondaft 9 Feb. in den Bijlander bij Aq Boury. Jaarlijksche routl»a( Jaslaart en Yogelplk op zondag 9 Feb. in de Goudo Leeuw bij Ernest Yperman, Wesislraal. Combat Jaakaart en v>gclplk op zondag 9 Feb in de Nieuwe Smis bi. Florimoud Desclioi Cainbat Jaskaarl en logelpik op zondag 9 Feb. in d'Ecndrachi bij Gusual Vanloo. Combat jaskaart en iloerbol op zondag 9 Feb. 5 la Vapaur bij Henri lieutaerl. Jaarlijksche eoiubaf Jaslaart en Yagelpik op zoudag 9 Feb. zijnde Blaius-aoudag bij August Willemyns, Wesislraal. Combat jaskaart en voerbol op Rlasius- zondag 9 Feb. Au Due de Braiant bij S Depuydl, Wesislraal. Combat Jaskaart en fliogelplk op Blaiius- zondag 9 Feb. Au Due de Loraue bij L. Verscbacva Combat Jaskaart en Roerbol op Blaaius- zondag 9 Feb. by Eugène Blonme-Caemerlynck. Jaarlijksche eombaf op dtn Biljard en met Jaskaart op Blasius-zondag 9 Feb. bij Jerome Montcyne, Hoogebrug. Combat jaskaart en iioerbol op BLisius- zondag9Feb. in*i Klein Jorislbf bijP. Vandenbulcke Combat jaakoarl en vloerbol op zondag 9 Fob in den Roodeu Hert bi; Jerome Beerlandt. - Combat Jaskaart en llnlmbard op zondag 9 Feb. in de Stad Brugge bij flugeen Bruseeel. Com kal Jaskaart en vagclplk alsook le versmijten mei de leerlingen een vei konijn aan 10 c.het lol op zondag 9 Feb in den Kleinen Engel bij Alfons Esther. Combat Jaskaart en Vloerbol op zondag 9 Feb in de Stad Aniwerpenibij Edm. Dendoyvcr Combat Jaskaart en Vloerbol op zondag 9 Feb. ui de Papcgeai bij Jujm Hoorelbeke Combat jaskaart en sjaerbol op zondag 9 Feb in de Café Méiropole hij Marcel Vanimy* n Combat jaskaart en vloerbol op zondag 9 Feb lu sac hen liefhebbers vi u Vladsloo eu Beeisi in Si Cecilia bij Cusiaaf Careiie Combat Jaskaarl en Vloerbol op zondag 16 Felt, in de Graaf van Vlaarfderen bij Ein Bolle. Combat Jaskaarl ru Vloerbol op zondag 16 Fefi in dei>"Üiifaol hij Hip -ili llrsM'heolier ombat Jaskaart en IMuimbard /.on .g 16 Feb. in 'i Corieinaieks Bierhuis bij E. Ghysdael Jaarlijksche sauclssekcrmfs op zondag 16 Feb. bij Frederic Debriiynk, Eessenkalsijde. Den maandag kandeel en esiaminel Combat Jaskaart en Vloerbal op zondag 16 Feb. ia de Witte Leeuw bij Fl Uoogh Desmyter. Stulifs<n« v n Meul.iloan 2 Groöte keus van 15 c. dc rol, seduri de j-ainprci i 50 c dc rol, vetrauphanu 4., mere ru gekleurde gordijnen.la» srh keus vau latei-vlooi- en liap .ipij.i u leuoleuru eu toilet cirées. Eerste sooil vau enn, wulle eu al wai den lapijuiershandel betreft Plaeemeol van rouw kappellen. OO Mazlclil der (rekkingen Ken monster van hél merkwaardige Coza poeder wordl gratis toegezonden. Kan ingegeven worden in KoffieThee MelkLikeurAbsintBierWater of in lief voedsel, zonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van af met. liet Coza Poeder bezi1 dc wondfirbare eigenschap om tegenzin lol het drinken van slerken drank (bier, wijn,absint enz.) bij den dronkaard gauw op ie wekken, liet Coza Poeder werkt zoo onopge merkt en zeker, dal ile echtge noote, de zusier of de dochler van den y rslaafde hei hem loe kan dienai, zonder zijn mede weten.en zonder dal hel noodig is. dal dolbaliéoi ooit behóett le welen waaraan bij zijne redding ie danken In-efl heeft "i lief 'o».a Poeder heeft te» tiuisBon it iljk dok van luizendegezinnen hersteld, dinzeiidecf g> diiuendertpersourn van schaam le en oneer gered, en deze per sonen lol levenslusiige en nuliige leden der maat schappij herschapen hel heill menig jong persoon op den rechten weg terug cebraclil en gelukkig gemaakt en hel leven van talliezen mei menig jaar veilengd Hel liisiiluut. waardoor dil ongeévenaard poedar verspreid wordl zendt gratis lan hen, dte daartoe aanvraag dsen, een boek mei dankbetuigingen »n een monster Hat poeder wordi gewaarborgil vol komen onschadelijk is zijn. Correspondentie in all* lalen der wereld. Wacht U voor ««maaksels, H«i Coza Poeder is hal einigs afdstsd middel llgeu dronkenschap.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 2