1 Tentoonstelling en bijzondere verkoop van O SUNLIGHT C5|CO lis-1 ^1 'i insiiluul van .liiinH lIripr, VICHY-CÈLESTiNS VICHY-HOPITAL VICHY-GRAN DE-GRILLE nm Herberg Kermissen. F. Dorny Bankhuis BAERT en HOSTEN Dronkenschap beslaat mei meer. Coza Institute, m Nieuwscraat Gordijnen, Trousseaux, Mutsenwaren, Hemden Specialiteit van meubleering, volledige inrichtingen van Hotels, Villas enz. enz. Opzending franco van den Kataloog van Stalen en van eiken aankoop van af de 20 fr. J -'angrijk bericht aan rl% assen Beproef eene flesch Cibils. I; hef- beste LEGGEN WINKELIERS Groote Antwerpsche StoomkoiTiebranderij Bureelen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN Provinciale Wegwijzer Huis met Hof te Huren of te verkoopen nr 55 De PASTILLEN VALDA <h:i Ol co u m S 1 TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accr^ditils. Beursbewerkingen aan i per °/00 De aankoop van obligiitiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n° 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 8 ils ure 's mor gens tot '8 middags. Kan ingegeven ivordea in Koffie, Thee, if elk. LikeurAbsintBier, Water of in he' voedselzonder dat hei noodig is, dat de dronhaard er iets van af met. V AX ui L.Ü1 ti Üf - <J L, AJÜ S bruödci behelzen geen enkel oud geneesmiddel, maar gansch onschadelijke plantenex- trakten die eene Wonderbare bederfwerende kracht bezitten ooertreïïen op wonderbare wijze al wat tot heden toe ontdekt werd om Keelpijn, Heeschheid, Hersenoalllng, Griep, Influenza, Vallingen, Bronchieten, Asthma, Longontsteking. Tb VOORKOMEN en ia OENEZEN MAAR VOORAL vraagt, eischt L beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veel minder en is gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land Vloeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Een Kilo vleesch aan 2 franken geef' eenen weinig sterken bo.ulloi enkel voor 6 a 8 personen. Eene fïeseh Cibils aan fr. 1.60 eefl eenen smakelijken krachtigen luillön voor lo personen. fr O 70 O 95 1-65 aste CIBILS in pott.-n verbétert den s.ha.rk der .toverijen, groenten en. Vraagt een pot bij uwen leverancier, fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach- jtan ióo, Brussel. I 70fü !!l]l I 'L: (f c.»r e A.p oan hef Land. O Met regenwater, met pompwater of met stadswater wascht Sunlight Zeep alleen en wel, zonder hulp van Imalsche zeep of soda die scha delijk aan het goed en aar de gezondheid zijn. -I lil O w 5 2 S KIPPEN TE DOEI •o c. o c a> lil CC O li. lil I- Ts H ëC a E0 M M 3 c Lü UJ I- lü lil Verlangt ge altijd te verkoopen, vrij van alle nadaelige stoffen, samengesteld uit de fijnste soprten, en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de de model inrichting van het land Huis gesticht iu 1854 Belangrijke voor raad van ruwe Koffies. Ontzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Reolii matige bediening. Levert uitsluitend aan wiakels. Concurrentie door hoeda nigheid en prijs. 2.500 BYERBN van Wesl-Vlaanderen merkelijk verbeterd in linnen bar.d prijs 75 ct. i-n den Botkbwndd VanCuyak. bij' Charleroi ill (Gesticht van den Dr L. DOGNIAUX, (Specialist) Bedient! dooi' de Klisters \1111 Ucfdc. Breuken, Aderbreuk, Waterbreuk radibate genezing zondi v breuk i-m 1 voor het leven, iu 10 tot 15 dageu, door bijzondere volstrekt persoonlijke n baioi lingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd L; ja 1 >;5d 900 genezingen. Vraag referenties. Talrijke kandidaton voor openbare hedo huiven (Ü- Igtx Im Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek h ha.odo.id ie zijn geweest. Misvormdheid der ledematen Genu al un g. 1 iu: i-mp p, platvoeten, euz. Albums van hon l i-do i genezingen, bovcst-ido r photog!afo: kunnen in 't instituut geraadpleegd woiven. Vrouwenziekten Afzakkingen, afwijkingëu, enz. Volstrek .e g heimhi g Kliniek van eersten rang in opzicht van gezondheid en gemakken, groote lokalen, volmaakte bewerktuigen, bijzondere gezonde ligging, park van twee hectan-n. Doctor DOGNIAÜX woont nabij zijn gesticht, waar hij ontvangt op Maandag 0» Woensdag van 1 tot 3 uren. Telefoon 473. tl AR.KTI' III J7.J.N. Woumenstraat. Sleutel bij RICHARD LEENKNECHT, Wqctstraat. mm mm Drinkt op uw« eetmalen. Maag, ingewanden Lever Jicht, Rhuma'iek-, Flerecijn-, en Suikerziektelijders De puchtlioiKleiKle Kompngnle <Ici* I?r mten vau «leii Staat wiarhorgt enkel de celillieid der flcswlien dragende «p den hab het 11LA1JWE ROM) liiernua»»! afgcheeld. Na het eetmaal, 2 of 3 PASTILLES VICHT-ÉTAT vergemakkelijken de spijsvertering r«mltnl jaskaart en locrbal op zondaf 9 Feb. iu den Bijlander bij Ai Boury. Jaarlijksche couibal Jnnlaarl en Vogelpik op zondag 9 Feb. in de Goud n Leeuw bij Ernest Yperman, Westslraat. Canibat Jaskaarl en v»g«|pik Op zondag 9 Feb in de Nieuwe Smis bi Florimond Desclioi Cainbat Jaskaarl en Vtgelpik op zondag 9 Feb. in d'Eendrachi bij Gut aaf Vauloo ('ombat jaskaart en loerbol op zondag 9 Feb.è la Vapeur bij Henri leutaerl. Jaarlijksche combat Jaslnarl en Vagelpik op zondag 9 Feb. zijnde Blasiui-zondag bij August Wtllemyns, Westslraat. {'ombaI jaakaart en Voerbol op Blasius- zondag 9 Feb. Au Due de Bra ant bij S Depuydl, Westslraat. Combat Jaskaarl en logelplk op Blatius- zondag 9 Feb. Au Due de Lor; ne bij Is. Verschaeve Combat Jaskaart en 1)oerliol op Blasius- zondag 9 Fob. bij Eugène Bl( ume-Cacmerlynck. Jaarlijksche combat op d n Biljard en met Jaskaarl op Blasius-zondag 9 Feb. bij Jerome Monteyne, Hoogebrug. Combat jaskaarl en oerbol op BLsius- zondag9Feb. in 'i Klein Joris! if bijP. Vandenbulcke {'ombat jaskaarl en sloerbol op zondag 9 Feb in den Roodeu Hert bi Jerome Beerlandt. - Combat Jaskaarl en I* niuibard op zondag 9 Feb in de Stad Brugge bijJ lugeen Brusseel. Combat Jaskaarl en 'ogelplk alsook te versmijlen met de teerlingen een vet konijn aan 10 c. het lol op zondag 9 Feb in den Kleinen Engel bij Alfons Esther. {'ombat Jaskaart en Vloerbol op zondag 9 Feb in de Stad Antwerpen bij Edm. DeBtiuyver {'ombat Jaskaart en loerbol op zondag 9 Feb. in de Papegaai bij J14I Hoorelbekc {'ombat jaskaart en «loerbol op zondag 9 Feb. in de Calé Méiropole uj Marcel Vantri-y n Combat jaskaart en vlorrbol up zondag 9 Peb lusscben liefhebbers v u Vladsloo en Beeisi in St Cecilia bij Gusiaaf Care ie 1 i ombat Jaskaart en t'loerbol op zondag 16 Feli. in de Graaf van Vlaaifleren bij Em Bolle> ombat Jaskaarl en 1 loerbol op zondag 16 hel' in den- Gnfan! bij llipj'olie Hesuchenticr ombat Jaskaart en IMulmliard zondag 16 Feb. in 't Corieinaieks Bierhuis bij E. Gbysdael Jaarlijksche sauclssekermfs op zondag 16 Feb. bij Frederic Dcbrnyue, Eessenkslsijde. Den maandag kandeel en estaminet Combat Jaskaart en Vloerbal op zondag 16 Feb. in de Witte Leeuw bij F1 Boogh Desmvter. Statiestraat n* 1 v o Meub»lpapiei )0te keus beginnen al 50 C eu van 15 c do ioi de rol, vetrsuphsiU' a*n 65.iij.fie tufc. crème gekleurde gordijnen.tad If sclm keus van lalel-, vlosr- en li.., apij.en leuoleum en loiles cirées. Eerste sooit vaqcnn, wolle en al wai den tapijisiershandel betreft Placement van rouw kappellen Een monster van hél merkwaardige Cow* poeder wordt gratis toegezonden. liet Coza Poelier hezi' de wondhcbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank (bier, wijn, absint enz.) bij den dronkaard gauw op te wekken, liet Coza Poeder werkt zoo onopge merkt en keker, dal de echlge- noole. defrusier of de dochirr vsn den verslaafde hei hem toe kan ilienap, zonder zijn mede weten .en'zonder dal liet noodig is, dal dofpaiiönt ooit betioi lt ie welenj waaraan bij zijne redding i>' danken lu efi lid ('ozh l*ocder heeft iet ti.uM i. iijk el uk va. duizeiidi'i gezinnen hersteld, duizenden personen van schaam Ie en onedr gered, en deze per sonen lol levenslustige en nu nge leden der maal schappij liei schapen hel lie. 1 menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en hel leven van tall «zen met menig jaar veiiciigd Hel lusiiliiut. waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratia nan hen. dfe daartoe aanvraag dsen. ees boek mei dankbetuigingen »n een monster Hal poeder wordt gewaarborgd vol komen onschadelijk tc zijn Correspondentie in alle talen der wereld. Wacht U voor ««maaksels. Het Coza Poeder is hal etnigc afdsasd midd«l Ifgas dronkenschap. E vie WITGOED, LIJNWAAD mmsammimnMi DE Pastillen Valda in alle Apotheken aan den prijs van 1 fr. 25 «EENE DOOS DER ECHTE PASTILLEN VALDA* met den naam VALDA en het adres van den eenleen fabrikant H. Canonne.Apctb ,49, rue Réaamur, Parijs TB KOOP V GS "O c: o GS ■rt-J <D -C n o, a o o K Jtift ONOPHOUD O CD Z ar: LU O O t3 ■S.S S •5 -2 sa O a n CM GS -C <D DE GULDEN BIE ONOPHOUDEND Zalft gedurende de guurst winterkouden par jaar voor 10 kippen Onbeduidend* uitgave lehf :«aoP.-J. VAN AKEN X korts Noordstrett M ANTWERPEN (België) DIXMÜDB 3 Feb. EUren per 2-50 tof 0 00 Boter per kilo JI-öO tot 3 30 VBURNS. Boter per kilo.t 10 eStQ Bierdn p«r «5, 2 20 a 2,50

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 3