GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL mum Standaert's tabletten GRIJS HAAR Mos ADLIB 0ESEZING VAN GENEZING zonder OPERATIE Huis Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brnssel, ZENUWZWAKTE Drukkerij VanCuyck. Groote Stoorn-Verwerij Gesticht in 1876 OPÖELETI Mistrouw! u van Hamaakselsomringd van een rooskleurig druksel Purgeerende Bloedzuiverende FR. ROMAN Stooiïcrwerij en Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge HalpliuisLoncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, Aug. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, ■M (D co 1® ll.,.,. huip-wd.! astHMA ui* GEE1q Huis Wyllie-Feys, Dixmude. De Bank te Veurne, Brandgevaar --rs: tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel Sa «fa p v. TWEE MAAL per jaar zullen wij verdoelen Zakuurwerken voor Dames en Heeren. Kettingen voor Dames en Heeren. Verschillende andere premies. Onder hen, die ons zullen hebben teruggezonden voor 30 Juni of 31 December, franco aan onderstaand adres, het grootste aantal ledige zakjes maar minstens 25 De zakjes der dubbele pakken van 20 centiemen tellen voor twee. Weigert de namaaksels, die slechts op Sodex gelijken door hun buitenste verpakking. Nr 2, BOLWERKLAAN, BRUSSEL. Men gelast zich me alle slach van drukweil ken zooals Plakbrieven gekleurdeleestprogran; nias, enveloppen n e firma, rekeningen, wis seis, facturen, mandate] spijskaarten, adres- ei trouwbrieven, en visiet kaarten, rouwbrieven loodbeeldekens, prijs couranten enz. Al onze werken wordei net spoed, welverzorgi en aan zeer matige prii ^en afgeleverd en w hopen metde orders va: 't publiek vereerd te zij: Consult alle dagen van n tot 1 uur, uitgezonderd Vrijdag en Zaterdag Sljii» ülto E&ocutgcs, Nt. J raat. I Ilru^ge Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au Tendeur) O 4 WEL GEKOZEN ZIJN. RSAAGVERSTPRKEWOf en ZUIVEIlEKDE PILLEK a ~o n> p a -a o a> a> O 3 c Werken ZACIIT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG JNTS1 ïTPot, FRANS ROMAN D« Doos I fr. 25 VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. magazijn tan Wijneti. Likfiurno, Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. o %«8 r» m li Het beste en zekerste ge- Borst- laDletten. neesmiddel tegen al de «3 O X *-i JCl ft) IMIIEjEIIELI De Nieuwe London Ed£*Up: Eenige depot te Dixmude bij de weduv> vermeersch-Nottbé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardheic van onverslijtbaarheid en sierliik heid der is gegrond op eene ondervinding van mee dan 15 jaren in België Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen Volledige m zekere penezini tegen den Botanieken hof, op eenlge steppen afstand van de Noordstatie. en xleklcn (tic er uil vo«rtl(»men. Vele rawKüfii hoMkon mttkte iiet te weten zaadver- htfiVete vmewtin ?£tgn ©wh onderhevig :>an tritoloed. f>W vd-wct-cyt*«ba*w dnron, verwekken Zftffe bij (ie kk-.kfite KtrfuuAen «we vroegtijdige ver- n jptdng. ew*e der natuurlijke genees- Hat etea smaakt den niet, en vütioert niet be staop k« eorjtftlg e«i vot droo»ie«. Men voelt iuth ncoeda, vuorttl ln do bemen, en 's morgens opsvarfl ks ia«i soe moede als s' avonds als stepeu g» hatopï&Hwa .wé tm fjfö gB&eug?en en vtta te* baar, Verslapping vsa de oogat» eau. Als ée rerttnm nag langer blijven duren <«t vooral_tht wiMBafe vm veel verdriet, tmitensps- (v^iedau, ovanpmatÊg te bbt wert, menigvuldige stepeu gunt. f&s personen hebben draaiingen, eemdiMMhmgou, aongestie en pijnen MMdte&Aen of nierpijnoii, verlies van kraambedden of besmettetifke ziekten zooals droi- pmgen, nifiuenea, typhns, enz., dan neemt de ver zwakking nog toe en ontstaan ergere ziekten, zooals maagkwalen, blaaseiokte, bloedarmoede, bloedader breuk, waterbreuk, breuken, ontsteking en zakking der baarmoeder, gezwellen der eierstokken, onmacht, klierziekte en zelfs kanker. Indien gij een of meer van die ziekteverschijnselen gevoelt en rruchtoloos allerlei reinediën beproefd hebt of nutteloos electrieksche banden hebt gedragen, leest dan het nieuw en belangrijk boekje :DeZenuwzwakte, gij zult daarin de geredeneerde uitlegging uwer kwaal vinden en tevens de eenige en ware middelen die u kunnen genezen. Gij zult dan ook begrijpen waarom de zenuwzwakte, en hare menigvuldige verschijnselen niet kunnen genezen worden noch door raedeeijnen, noch door elektriesche banden, en waarom die ziek ten genezen door de behandeling van het Geneeshuis. Deze kan geschieden door slechts enkele bezoeken van tijd tot tijd en vereischt noeh verblijf in het genees huis, noch verlet in het gewoon werk, noch groote kosten. Het Vi&amsche boekje over de zenuwzwakte wordt «p aanvraag tegen 4 frank in postzegels ver zonden. van Kanker, Klieren en Gezwellen in de borst, Kan- kerpuisijes der lip, Gezwollen en gebarsten klieren in den hals, Verzweringen in het aangezicht, Been ziekte, Fistels, Gezwellen of verstijving der knieen en andere gewrichten. Wonden der beencn, Speen- gezwellen, Aderspat, Aderbreuk, Waterbreuk. Polypen in den neus, Zwelling of verzwering der amandel- klieren, Gezwellen der baarmoeder, Breuken, Huid ziekten en Ziekten der waterorganen. Het geneeskundighuis Windelincx is in 1860 inge steld door IK A. Windelincx voor de Genezing zonder operatie van verschillige ziekten, vooral Kanker. De zieke weefsels worden stilletjes aan, zonder pijn, door zalven en pleisters verdroogd. Dus geene uitsnijding, geen bloedverlies, geen chloroform voor in te slapen, geene pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet te ver zwakken maar deze integendeel te versterken en haar door alle natuurlijke middelen te verkloeken. Deze behandeling kan geschieden door slechts enkele bezoe ken van Lijd tot tijd aan het Geneeshuis. Een verblijf is alleeR noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan met zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Voor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgende belangrijke Vlaamsche boekjes 1* Over Kanker en Klieren. Over Zenuwzwakte. Over het Zaadver lies. Over Speen Over besmettelijke ziekten der watcrerganen. Uitlegging der merkwaardigste genezingen van nker, enz., bevestigd door honderd* 2° 3« 4. 5* 6 Kanker rden afdruksels van eigenhandige brieven vrijwillig geschreven uit dankbaar heid door genezen zieken. Die boekjes leeren kennen hoe men die ziekten geneest, hoe men ze kan herkennen en voorkomen. De lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken, speen, enz., niet genezen en terugkomen na de bloedige operatie, waarom besmettelijke vloeiing niet volkomen geneest door inspuiting of balsemcapsulen, en waarom bovengenoemde ziekten genezen door de beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis Windelincx. Elk boekje wordt verzonden tegen 4 frank in postzegels en de zes te zamen tegen 3 frank in postzegels onder vergezegeld omslag zonder firma. ÜROOGERIJ EN" VERVVERIJ vaa alle stoffenals vrouwen-, mans- en Kinderideederen gordijnen tafel kleeden en kamer behangsel scli alshandschoenen, pane enz. MEN WASCHT EN /.WAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en wasschen van handschoenen. D« zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 3 dagen. Alle stukken aan mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgd werk. Gemailde prijzen. Depot bij Pietkk üeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. A 6 't ai ja tie de doos van 35 Pillen. om altijd eene goede gezondheid te genieten, eene methode Is waar en zal a.iijd waar bl(jvei 't is van zioh cp tijd en beta- meitfk te purgeeren. staar daarom moet het purgeermiddel n het mag ait txh fuiven geene onrMf-t a»fn vir-n verslapping ofti'bt'.K STA F-D A C: KT - 5».L L c. W zu verenen veiklockou hu' bl<.:-d, verdrijven Slijmen. Q&i en ffïeoiïte Veelt <n. D«ze goede purgeermiddel bestaat, hij ie den dag van vandaag de wereld reud gekend. Overal wordt hij aanzien w> -- als de wara rX STARD&F ftT'ï -PfUtN zjn hel kufewiAMd »«ftieste Bcho. dmtddel log.-n a slecht* - 7:iekt»a CI1 bijzoiidcriJjU do Ztidaonza of zoo gezeid'i slunsezickle. ST ANbAEB T'S-P l. LEK penezm one adrlljk VerstoptUejd.ZiBrerxlrUtcn.ÏWIaac-pijn en Zuur,Cfo«lxr.ebt. slcchlc Spljsverteeriug, Hoofdpijn, Koe ren der Jurec, Op Hhumatism, Ceraaklfccid, ïuitteu en al.o Vclzieklen STANDAERT'a-PILLEPl worden bij voorkeur genouienineleen goede llljd en kunnen nooit de minste stoornis in hei lichaam tr weeg brengen. taegwegeld dat het fabriekmerk draagt en de firma ipotheek H. STANDAERT.Stunstriat BRUGGE Verkrijphaar in allfgotdtimibkn. EN (D O -i P- o »-t- D- pt Q- rö VAN Apotheker-ScheHiundige te DENDERMONDE Zij gmaten WARE" VERSTOPTHEID. i Bencto ooon kr- SchelkwidBje n pj MAAGPIJN. GAL. SLIJMEN. HOOFDPIJN MIGRAINE. IILT BRAND Weifert aMe uamakingtn I IV ALLS AFOTVMUHi JICHT, LEVERZIEKTEN Bel Hst gepende purgeer GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. Vraagt het boekje met gotufg- schriften, gratis versoaden op aan- m vraag door Fr. Roman, apotaeker en zuiveringsmiddel J DENDERMONDE. FSSBBHSgSB? SP MCI A LIT li IT UN Degraisseeren en Reinigen van I3ALKOSTU1- MKN. Bijzondere manier voor hei VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Sfsteem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vallen. Magazijn van ciraent tegels, ceramieke tegels, ceramieke imitatif tegels, gleiscli- tegels en lijsten, fantaisie tegels, parqueterie tegels en faoadesteen in alle kleuren, dessins,enz. Ook Magazijn vau rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, «ooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciraent, pannen, tegels, koeihaar enz. Clio borstziektenverkoudhedenLongziekten, hoest en kitteling in de keel in/luenza. D« do«s fr. 1-50. Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert's tabletten in den mond te laten smeltenzij herstellen aanstonds den adem. Algemeendepotbij Honoré Standaert. apotheker, Steenstraat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Ghyssaert en Verwaerde, apothekers. C+-0 Cl Ctv doet do grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, bn> let het uitvallen en neemt da polletje» van het hoofd weg. VsMevljg'-wuir ln Flacons van fr. 1.60 en 1>. 2.B0 Rngeiaoha Baard tl notuur aan fr. a.oo per Fleren Overal Agenten gavmagd. is gevestigd Appelmarkt, n* 7. Aankoop en Terkoop tan belgisclie ti vreemde weerden Uitwisseling van koopons, chèqus» ei vreemde munten Kosteloozc inschrijvingen aan alle les gen Eskompteering van wissels «n mandatai Geldleeniugeu op waarborg. Spaarkasonder de persoonlijk» vsrant woordelijkheid van M. J.-J. Staesems, aa den intrest van »i0 's jaars, uitbetaalbaar met «»n waarschuwing van achtdagen. 3 i/t s jaars, uitbetaalbaar met s«n waarschuwing van drie maanden. ty 1 Alwie zijne f "a npt> -vx> rvb iTXt -Tb 'Tb drb "Tb dTb <+Vb "Tb <rvb dTb :rTb crvb dTo crvv> c/Tb c7Fb <7Vb c/Tb <Tvb ensb <7vb ovti c gebouweB, tol ibeipn, (J am., WM .oen verzeWP tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerhet bij de Antwerpsclte maatschappij Securttes, beste en oudstegekende van het land. Hoofdagent te Woumtn, Alfons De Greer-Tew*i«leli Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. van alle rhumatirr>| flerecijn eciatiek, to( welpasbeginnende, aj vetouderde, door h< gebruik van peil Bretagne. Depot bj SIMONS-HOORE- NAERT, Dixmude, goedkoop sciioenniagaKijH| Weststraat rrtaikrtlilga«i 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4