ZONDAGSBLAD Het Volkj8GÊ2S met de Burgerij Feeslplechligliedeii Ier eere van Mevr. HEMMAN DECLOEDT Zondag 12 April 1908 10 cent, per nummer 64* jaar N' 15 voor de Stad en het Arrondissement. Treinen ran 1 Jan. lot 1 Jnni 1908 Hunne liefde voor vorst en vaderland. Coöperatieven. Eerbied voor den kwispel Valschheid. y Onwetende lotelingen. Rijkdommen der Kloosters. De Belgische Rent. Een en ander Abonnementen voorop betaalbaar. De aboanenlen genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annor.cen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel ea vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan de Uitgever Euo. VanCuyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel 4.59 7.18 8 34 10.22 12.26 2.13 4.20 6 31 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkeike 7.15 9.21 1 1.40 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uit Dixmude naar Nieupon-1 a< i 7.27 9.29 12.27 2.17 5.46 7.45 8 li Werkmanspensioen 1 FR. daags aar 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en vcor alles. Heden Zondag 12 April 1908, zal de Diksmuidsche bevolking in de gelegenheid gesteld zijn, nare hulde en dank te betuigen aan eene harer verdienstelijkste damen wij bedoelen Mevrouw HEIRMAN-DECLOEDT, gewezen Hoofd-Onderwijzeres der Gemeentescholen onzer stad. De tallooze diensten opsommen welke deze talentvolle dame gedu rende een termijn van bijna 30 jaren aan het volksonderwijs bewezen heeft, zou ons te ver leiden. Bestatigen wij echter, dat allen die het hart op de rechte plaats dragen, met koortsachtigen ijver den dag te gemoet zien om deze waardige vrouw te vieren met al den luister waarop zij meer dan volle recht heeft. Het is dus met vreugde dat wij dien ongedwongen ijver bestatigen, waaraan iedereen zoo ievervol medewerkt om de feestplechtigheden in pracht en luister alles te zien overtreffen wat wij tot heden hebben kunnen bewonderen. Het feestprogramma is smakelijk uitgekozen. Zijn de katholieken aan 't bewind, dan stroomen hunne dagbladen en den mond der geestelijken over van hunne vurige liefde voor vorst en vaderland. Zijn de liberalen aan 't bewind, dan moet men de koningen en de ministers met I, bl. 243.) Dan roepen de pastoors in hunne kerken Wapent u, broeders ge zult met den Koning beginnen en met de Ministers eindigen. (School-enkwest deel I, blad. 244.) Dan leeren de pastoors in hunne patro nages aan de meisjes dat de Koning eene vod is, een geus Dan vond men in de provintie Luxemburg eenen pastoor die op den stoel der waar- beid tot zijne parochianen zeiNu blijft er ons niets anders meer over dan de burgeroorlog, en gij zijt verplicht uw leven te geven om de uitvoering van deze ongelukswet (de schoolwet) te verhinderen. (School-enkwest, deel IV. bl. 600). Ziedaar die zoogezegde vrienden van vorst en vaderland Huichelaars, vervolgers en broodroovers Vijanden van een degelijk volksonderwijs, dat waren de katholieken vroeger, dat zijn ze nu en dat zullen zij altijd zijn Van jaar tot jaar neemt het aantal sa menwerkende maatschappijen in ons land toe. Op een jaar tijds, van 1 November 1906 tot 31 October 1907, zijn er in Belgie 239 nieuwe Coöperatieven tot stand gekomen. Hoofdzakelijk werden die in landbouwcen trums gesticht. De meeste hadden voor doel het onderling aankoopen van landbouw werktuigen, voeder en meststoffen, winkel waren, kleederen, enz. Vau de 2860 coöpera tieven, die sinds de wet van 1873 tot 1906 totstandkwamen, werden er slechts 278 ontbonden. Bij het begin van verleden jaar, waren zoo maar 2683 coöperatieven in Belgie werkzaam. 't Zijn de kleinste handelaars en nering doeners, die met alle dergelijke samenwer kende maatschappijen het slechtste varen. Dinsdag wandelde een aalmoezenier, met den gulden kwispel aan den hoed, fier als een baan. langs de straten te Gent, toen een soldaat, een buitenjongen, in tegenoverge stelde richting aankwam. Ons pastoorke hield den soldaat in de oogen. Ah een kolo nel moet de aalmoezenier door de militairen gegroet worden. En er was veel volk in de straat en de raenschen gingen nu eens zien hoe eerbiedwaardig een aalmoezenier, welke hoogverheven personage een pastoor is. En reeds hield hij de hand gereed om terug te groeten, toen de soldaat gerust voorbij trok zonder den kleinen vinger zyner linker hand aan den naad zijuer broek te houden en de rechterhand aan zijn kepi te slaan. De soldaat had ongetwijfeld den gulden kwispel niet bemerkt, maar het pastoorke deed hem eenige stappen terugkeeren en eischte den militairen groet. De voorbijgangers spraken daar schande over en hadden medelijden met den armen soldaat, die toen bleek zag als een lijk, waarschijnlijk uit vrees voor de straf welke bem voor manque de respect envers un Zedeles een pastoor, die uit onzen zak vet betaald wordt en vrijgesteld is van dienst, speelt baas over den armen werk man of boerenjongen, die uit zijne familie en van zijne broodwinning getrokken wordt om in de plaats van dienzelfden priester naar de kazerne op te rukken en desnoods de eigendommen te beschermen van de rijke fiskens die zich van den Soldatendienst vrij- koopen voor een handvol geld. Ziedaar het onderwerp voor eene gods dienstige schilderij welke men in alle kerken zou moeten hangen. Dat zou ten volle overeenstemmen met de zuivere leer van den armen schrijnwerkers- zoon van Nazareth en het volk zou er aan leeren hoe de geestelijken samenspannen met de fortuinbezitters en machtigen der aarde om schreeuwende voorrechten te handhaven en de armen onder hun bedwang te houden. Onze klerikale tegenstrevers hebben geen enkele hunner beloften gehouden voor de verkiezingen van 1884 waren zij ten velde getrokken met de militaire kwestie, onder den kreet:«Geen man,geen kanon meer! en, sedert 1884 hebben zij een totaal van 168 millioen 575,521 frank doen stemmen voor de versterkingen van Antwerpen, en der Maas, voor de schutterij ter plaatse en van het versterkte kamp. Onafhankelijk van deze aanzienlijke som, klom de oorlogsbegrooting van 46,983,860 fr in 1884, tot 57,116,974 frank voor 1908. Deze cijfers zijn welsprekend de kiezers zullen ze waardeeren. Het onderzoek gedaan in 1909, ten einde den graad van geleerdheid der milicianen vast te atellou, heeft de volgende uitslagen gegeven Niet kunnende lezen noch schrijven 7.94 per honderd Slechts kunnende lezen 1.86 p. h Kunnende lezen en schrijven 42.51 p. h. Hebbende een volledig onderwijs genoten 47.69 p. h. Uit die cijfers blijkt dus, dat op 100 mili cianen er sleohts ongeveer 48een fatsoenlijk onderwijs genoten hebben. Wij zeggen dege lijk onderwijs, en wij drukken or «p. Want wie gaat beweren, dat de sukkelaar, die be zwaarlijk zijn naam kan schrijven of kakke- lend een regel schrift of druk kan spellen, tusschen de onderwezen menscben kan ge steld worden Zulke graad van geleerdheid was mis schien voldoende in den tijd van Maria- Theresia, toen de oordjesschool nog de hoogste uitdrukking was van geesteslicht verspreiding. Thans, echter, komt hij niet meer in aanmerking en de lieden die er geen voornamer wetenschappelijk bagage op na houden, zijn veroordeeld het in de wereld mSv ver te brengen. Dat weten trouwens de katholieke regeer ders ook, maar sektarische neigingen en partijberekeuingen weerhouden li9n, aan hot land te schenken wat het noodig heeft als brood. Gaven wij morgen aan de klerikalen het recht, met de gelden van den Staat heel het land met konfessionneele scholen te begif tigen, overmorgen hadden wij het lang be trachtte verplicht onderwijs. Maar juist dat wii de vrijzinnige partij niet dulden. De school moet een zuiver onzijdig terrein blij ven, toegankelijk voor de kinderen van alle burgers, waar geen godsdiensthaat wordt aangekweekt, geen verschil van Staatkun dige of wijsgeerige meening in aanmerking komt. De school dient om nuttige burgers, niet om dompers te vormen. 't Is betreurenswaardig te bestatigen dat Belgie wellicht liet eenige land is, waar het gouvernement tegen het officieel onderwijs samenspant Ook moet men zich niet verwonderen, als liet in ons land is dat men de meeste onge- letterden aantreft; op 10,000 jongelingen van 25 jaar, telt men er in Denemarken 20, in Duitschland 70, in Zwitserland 80, in Holland 230, in Engeland 370, in Frankrijk 460, in Belgie 1,010. Op meer dan een miljoen kinderen die den ouderdom bereikt hebben om ter school te gaan, zijn er ongeveer 200,000 die geen onderwijs ontvangen, 't Is een der oorzaken van de voortbrengende minderheid onzer ^arklieden zij is toe te schrijven aan de ïïfig. Men kan zich geen gedacht vormen der belangrijkheid van de kapitalen, die den weg naar de kloosters inslaan ook moet meu zich over hunne ontzaglyke rijkdommen niet verwonderen. Eene statistiek, onlangs openbaar ge maakt, schatte op 612,517,000 fr. de waarde der bebouwde en niet bebouwde eigendom men op 117,411,000 fr. de waarde der gronden en onroerende goederen die zij aan byzonderen verhuren zonder de kunstwer ken te rekenen, wier schatting is ontsnapt, zooals zij aan de belasting ontsnapt. In 1857 was het land in opschudding ter gelegenheid van het neerleggen van het berucht ontwerp, door de openbare meening als a kloosterwet bestempeld heden on der vorm van toelagen en onderhoudskosten leven honderden kloosters, duizenden man nelijke en vrouwelijke geestelijken tellend, op de kosten van den Staat en der openbare machten. Deze aldus in 't licht gestelde toestand, toont aan wat M. Woeste verstond toen hij zei dat het programma zijner partij zich in drie woorden liet samenvatten behouden verbeteren, beletten 't Ziet er maar rot uit met de Belgische rent. Dan wanneer in al de landen van Europa de Staatsfondsen altijd maap toe naar omhoog gaan, krijgen de onze al meer en meer lood in hare vleugels. In 1903 stond zij nog boven pari. In Januari 1906 was zij reeds tot 99 frs 75 ge zakt. Heel het jaar 1906 bleef zij op die hoogte vlotten, maar immer met neiging tot dalen. In Januari 1907 was zij reeds tot 99 frs 66 gezakt, doch van dan af is zij gaan stijgen als een steen in het water. In April stond zij op 99,77 in Juni op 97,34 in October op 96,76 in December op 95,70 Op de beurs te Brussel ging zij Vrijdag alleen, nog 35 centiemen achteruit. Thans staat de Belgische rent op 94,40. En er be staat nog zelfs niet de schiju vau eeuige reden, waarom het met dat dalen ophouden zou Wel integendeel. Volksvertegenwoordiger DeSaedeleer, ne franskiljon van Haeltert, zegt ons dat het wetsontwerp op 't Vergunningsrecht maar in den toekomenden zittijd zal besproken worden. De reden? Het nieuw projekt doet ten allen kanten klachten ontstaan en moet zekere wijzigingen ondergaan. Herbergiers opgepastDe katholieke re geering, bevreesd voor d'uitslag der aan staande kiezing, durft nu aan 't volk hare echte zienswijze niet doen kennen. Maar, behoudt de domperskliek eene meerderheid, hoe klein zij ook weze, dan zal men op uwen zak kloppen en praten raoogt je, maar betalen moet ge 1 Zoo niet, herberg toe ea boet op den hoop 't ziet er lief uit Toen in 1860 de wet gestemd werd op de afschaffing van het octrooi, dan huilden de klerikalen dat de eenige reden om die wet te maken was den koning Leopold te ont slaan van 6,000 fr. octrooirechten die hij betaalde in de stad Brussel. Die beleedi- gingen tegen den koning maakte indruk op de rechterzijde en zij stemde tegen 1 Toen de inrichting der spaarkas ter sprake kwam, verklaarde de klerikaal Tack... dat dit een wapen was waarvan men een slecht gebruik zou gemaakt hebben, hetgeen hem niet wierhield later zelf beheerder van die spaarkas te worden. Een ander klerikaal, Duraortier, ging verder, en zeidie wet is in stryd met de Grondwet en nu weet men nochtans welke diensten de spaarkas bewijst 1 Het volgende is eeo zeer kenschetsend feit De Hollandsche regeering laat op Java aan de Maleiers niet toe eeo andere dan hunne taal te gebruiken voor het gerecht, terwijl al wie daar een rechlarsarabt be- kleedt, de taal der inboorlingsn moet kennen. In ons land heeft het eenvoudig recht zwichten voor 'de onkunde vaft leeren. Zoo zegde de heer substituut-krijgsauditor DeGroote, Donderdag laatst in de Vlaam- sch*1 Konferentie der balie van Gent. Nu stelt zich de volgende vraag Binnen kort gaat België den Kongo overnemen. Dus zullen er in Kongo rechters enz., moeten zijn. Zal men dezen verplichten één of meer talen van het zwarte land aan te leeren, gelijk de Hollanders hunne rechters opleggen in Java, of zal men de negers ver plichten Fransch te leeren, gelijk men het de Vlamingen zoolang heeft willen doen doen Wo zijn benieuwd te weten hoe men daar zal uitgeraken Het fabrikeeren van harde eieren vormt in Engeland een bloeiende nijverheid. I11 een enkel gesticht worden er duizend per uur gemaakt, op de volgeude wijze De dooier wordt gevormd uit roggebloem ameldonk en andere zelfstandigheden. Het wit wordt gemaakt uit alburaine. De schei kundige samenstelling is geheel en ganse!) gelijk aan die der natuurlijke eieren. Het binnenvlies is va 1 gelatine en de schaal is iets dikker dan de gewone fin van pl t ister uit de Parij8che steengroev0n gemaakt. De dooier wordt eerst irt een bol gerold en goed gestold, daarna met het eiwit omge geven en zeer vlug rondgedraaid ona het den eironden vorm te geven en daarna opnieuw gestold, het schijnt dat de eieren lekker zijn,maar gelooven kunnen wij het raoeilyk. Maandag is Pierpont Morgan met zijo dochter bij den Paus op gehoor geweest. Morgan bood den Paus pen en papier aan met verzoek iets voor hem te schrijven. De Paus schreef Wij wenschen den heer Morgan en zijn gezin het beste, en bidden God dat Hij hun geluk geve en onderteekende. Uit dankbaarheid voor dit handschrift, heeft Pierpont Morgan ook zijn naam met eenige cijfers op een papiertje gezet eu den Paus gegeven. Nu wordt gemeld J. Pierpont Morgan, die zich te Rome bevindt, is daar plotseling ziek geworden. De vriendeu van den geldvorst maken zich ongerust. Het is bekend dat bedelaars kleine kin deren huren om des te beter het medelijden opto wekken. Dat gebeurt hier zoowel als elders. Door een van de politierechtbanken in Londen werden onlangs nog twee Italianen tot een maand gevangenisstraf veroordeeld, wegens bedelarij mei een meegenomen kind van twee jaar. Bij hel onderzoek bleek, dat tot dit doel dikwijls kinderen gehuurd worden gewoonlijk voor zes stuivers per dag, op dezelfde wijze als men zich vroeger, om het orgel, dat men draaide te versieren, DE DIXMUDEHAK go»crcu (JouUcu. (Oullffül VIlUwOOLy liccl - «ooliiv. t—~aan oman mg- uu VOKaCÖDUit# UUAö tadi Uiot wmuu

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 1