IMLI6HT Feest ter eere van Mevr. Heirman-Decloedt Sterrekijkerij in België. Wat man in Dixmude bemerkt. Nieuwstijdingen. Spaarzaamheid en Vooruitzicht De Busschere Termote INSTEL, Schoonen EIGENDOM Herberg Kermissen. Men zoekt voor Zomerseizoen Schoone hardhouten vaten van 1000 liters en meer Huis Eugène Dewaele, Burgerstand van Dixmude Huis te Pachten °tluTTLi: Groote keus Paascheieren Pamphiie Tratsaert-Abeele Men vraagt voor Dixmude NARKTIHIIJZKN. Wisselkantoor Hip. Van Haute Men vraagt voor Oostende Meer dan 30,000 Muziekspeeltuigen Bankhuis BAER1 en HOSTEN Dronkenschap besaat niet meer. Coza Institute,, een aap aanschafte. Er wordt in Londen op dit heele bedrijf met kinderen en op het loopen met orgels, waarbij gewoonlijk de kleine kinderen worden meegenomen,streng toegezien, maar het misbruik is zeer ver breid en niet gemakkelijk geheel le kennen. Een Zwitser, de heer Ernst Schraid, te Suhr bij Aarau, heeft een nieuw vliegtoestel uitgevonden, waarvan door kenners, die het'model hebben zien werken, groote ver pachtingen worden gekoesterd Er wordt ut» een som van 40,000 fr. bij eengebracht, om bet toestel op de volle grootte te doen vervaardigen. '/iitplitatsen zijn no* te be komen Heden Zonda* van f» 19 tot I I 1/2 ure voormiddag in de Bourgondische Schild,» alsook kAAKVfiH GRATIS voor de Ouders der Leerlin gen van de Gemeentescholen, en voor al de Leden van den Schoolbond. Taalminnende Maatschappij Ware Van Duyse's en Maria Doolaeghe's grienden. Heden Zondag de Boeken in leening gegeven in te brengen. De klerikalen beginnen met zooveel harl- luclitigheid de duurgewonnen centen der lastenbetalers le grabbel te gooien aan vrien den en kozijntjes dat zelfs de katholieke gazellen een bedenkelijk gezicht zetten. 't Katholiek Nieuws van den dag klaagt zoo de peperdure sterrekijkerij aan, in deze termen De sterrewacht van Ukkel verslindt jaarlijks 259,31)3 frank Daar woekert een leger van 38 sierrekijkers met 142,493 frs jaarwedden Hun ambacht is zoo afmat tend dat dees jaar een opslag van 17,293~frs volstrekt noodzakelijk was Een beheerder-toeziener trekt 7,500 frs, twee wetenschappelijke bestuurders 7,000 en 7,500 frs, een dienstoverste en een weer kundige, elk 6,600 frs. twee sterrekundigen, ieder 5,000 en 6,000 frs, viif bijgevoegde sterrekundigen met 3,200 tot 4,800 frs, twee bijgevoegde weerkundigen met 3,600 en 4,000 frs, een rekenklerk met 3,300 frs. Vijf bijstaanders verdeden nog onder elkander 13,800 frs, een bibliothecaris trekt 2.200 frs, elf helpers met 1,200 tol 1,800 frs! vergoeding, 11,268 frs onkosten van plaats vervangers, en 6.025 frs vertroostingen Eindelijk nog 94,900 frs voor materiaal, aan koop van toestellen en drukwerk, benevens 22,000 frs buitengewone uilgaven voor mohilier, wetenschappelijk gerief en toe stellen Hoeveel zou ieder ster op den Belgi schen gezichteinder verschijnend, aan de lastenbetalers kosten Deze geweldige sierrekijkers zouden weldra gaten kijken in de staatskas De menschen van Dixmude beginnen ein delijk de regelmatigheid te bemerken met dewelke van week tot week de gelukkige uitslagen van dichtbij voorgekomene geval len, zooals het volgende, in de dagbladen verhaald worden men kan niet nalaten aangenaam getroffen te zijn door de waar heid van die eerlijke en altijd plaatselijke bewijzen. Mm* DeJaegher,26 Oostvesten te Dixmude zegt ons Sedert lang leed ik altijd aan de nieren, maar bijzonder deze vier laatste maanden waren de pijnen aanhoudend en onuitstaanbaar, het scheen mij aanhoudend door eene menigte naalden gestoken te worden, ik had al de leden gebroken en was altijd vermoeid en neerslachtig zonder schijnbare reden, ik had schele hoofdpijnen en maagzuren, ik was zonder eetlust, sliep moeilijk en onrustig, ook toen ik 't gebruik deed der Foster Pillen voor de Nieren verkocht bij M. Verwaarde, apotheker, was ik zeer gelukkig over den uitslag, want tot mijne groote tevredenheid was ik reeds sinds den vijfden dag veel beter en ik kon eindelijk zonder vermoeinis werken, mijne maag was beter, ik had geene ougemakken meer, eu veertien dagen later was ik teene- maal hersteld. Ik vei klaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. Hebt ge ooit vermoed dat uwe nieren de oorzaak uwer ongesteldheid wrren Hebt ge pijn in den rug, aan het hoofd of in uwe leden Lijdt ge aan rhumatiek, zwakte van het hart of zijt ge waterzuchtig Komt er te veel of te weinig urine met graveel of bezinksel? Zijt ge altijd moe, afgemat, zenuwachtig? Overweeg. Eisoli wel de ec .te u Foster Pillen voor de Nieren waarvan de krachtdadigheid ilgem- eu bekend is ze zijn éénig in hunne soort laat U vooral geen namaaksel met met eenen min of meer gelijken naam iu de plaats stellen. Men kau xe in alle apotheken bekomen tegen frs 3 50 de doos of frs 19 de 6 doozen of vrachtvrij per post m»t het bedrag der som t« zenden aan het Algemeen Depot voor België Engelsche Apotheek Ch. Delacre, 50 Coudenbergstraat, Brussel. Wacht U voor namaakselseisch het handteskan Jamas Foster op elke doos. D. D. 1. Beheer van posterijen. Uitsluiting van het vervoer van prentkaarten waarvan de teekening opgehaald is met een mengsel van mica en glaspoeder. De behandeling van prentkaarten waarvan de teekening opgehaald is met een mengsel van mica en glaspoeder is nadeelig voor den dienst en gevaarlijk voor de bedienden Om die redenen worden, van en met 1 Juni 1908, dergelijke prentkaarten niet meer bloot tol hel postverkeer toegelaten. Verzonden onderopen omslag (enveloppe) zelfs doorschijnend zijn de prentkaarten aan eene bijzondere frankeering onderwor pen. Met briefwisseling moeten zij als brief betalen. Zonder briefwisseling 5 centiemen. Alle postkaart, naar den vreemde verzon den onder open of gesloten omslag betaalt het recht van een brief. De burgermedalie van 1' klas is toe gekend aan M. DeClerck, gemeenteonder wijzer te Nieucappelle en aau M. Dondeyue, gemeenteonderwijzer te Loo. Sedert Donderdag zijn de nieuwe muntstukken van 23 centiemen in omloop. De nieuwe munt heeft een degelijkeu aan blik en de behandeling er van is zeer gemak kelijk. De drukkers en zetters te Oostende hebben eene vergadering gehouden en be sloten verbetering van hun toestand te vragen. Als voorbeeld werd gesteld het wel slagen der staking te Brugge, waar de typo grafen grootendeels de verlangde verbete ring hebben bekomen. Besloten werd de werkstaking uit te roe pen en die te doen samenvalleo met de ope ning van het seizoen, iadieo de patroons weigeren hunne eischen in te willigen Deze eischen zullen in eene eerlang te houden vergadering worden vastgesteld. wol Weel dal alwi# zor* VTCCl Wol. Wf| hel lichaam te zu ■Uierstai Mét BMaic in villa's te Oostende, met een medeplichtige, elk tot 20 maand gevang veroordeeld geworden te Brugge. In wanhoop heeft D... zich nu verworgd met zijn zakdoek dien hij vastmaakte aau de ijzeren staven zijner cel. Toen men hem vond was hij overleden. heefi zuiveren mal de Wallherypil, in bel begin der lente, is bijna zeker eene goede gezondheid le genieten gedu rende geheel hei jaar. Eene doos is voldoende voor een heel huisgezin. Het van stapel loopen van 't nieuw schoolschip VAvenir zal bepaald plaats heb ben op Zaterdag 2 Mei, op de werven der firma Rickmersie Bremerhaven. In 't afgeloopen jaar heeft Belgie voor 30,276,000 fr. kaas ingevoerd, terwijl de uitvoer slechts 5,018,000 fr. bedroeg. Het is meest Holland die onze markt van kaas voorziet. Prins Albrecht. te Brussel geboren den 8 April 1875, is Woensdag dus zijn 34* jaar ingetreden. Te dier gelegenheid waren de troepen in groote kleedij eu hadden zij Zondagdienst. Woensdag namiddag om 2 uren heeft de Koning zich naar het paleis der Weten schapstraat begeven om persoonlijk prins Albrecht geluk te wenschen ter gelegenheid zijner verjaring. De vorst heeft een lang gesprek met zijn neef gehad. In antwoord op eene vraag in den Senaat gesteld, heefl de minister van open bare werken verklaard, dat de uitgaven, tot nu toe voor de herbouwing van het paleis des konings gedaan, reeds 7.247,307 fr 12 bedragen. Om de herstelling van het paleis te voltooien, zullen er nog voor 1,800,000 fr. werken moeten uitgevoerd worden. De bestuurraad van de Nationale Bank is dinsdag morgen te Brussel bijeen geko men. om deo toestand, veroorzaakt door de uitgifte van valsche bankbriefjes van 1000 fr. te onderzoeken. Een lOOtal valsche briefjes werden aangeboden aan de winketten te Brussel en in de sukkursalen van de Bank in de provintie. De raad denkt dal al de briefjes in omloop gebracht zijn te Antwerpen en te Brussel, en dat er thans geen enkel meer in omloop is. Al degenen die een valsch briefje bezaten, hebben het geld terug gekregen. Van heden af zal de Bank het geld niet meer uitbelalen, tenzij na onderzoek van elk geval in hel bijzonder. Dit wil zeggen dat, vooraleer nog een valsch briefje uit te wisselen tegen een echt, er zal onderzocht worden of de bezitter wel le goeder trouw is. In afwachting der uitgifte van een nieuw bankbriefje, dat zoo ingewikkeld mogelijk zal zijn om het namaken te beletten, heeft de raad beslist al de bankbriefjes, die in de Bank zullen komen, te wijzigen. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. Groote opschudding heerscht in den Borinage ten gevolge der toepassing eener loonsvermindering van 10 p. h. in de kolen- putten. Talrijke syndikaten besloten alles aan te wenden om de staking te voorkomen, en tot dit doel stelden zij het werkverlet in massa voor, een dag per week, om het vor men van stocks te vermijden. Zoo was verleden Maandag, en ook den vorigen Maandag, de staking bijna alge meen in meest al de putten maar daar de arbeiders geen acht dagen voorop bericht daarvan hadden gegeven, zoo werden velen voor de Goedemanuenraden gedaagd. Om daartegen te protesteeren, weigerden 600 arbeiders te Flenu te arbeiden. Iu het centrum en te Charleroi gaat men ook naar middelen uitzien om het vormen van stocks kolen te voorkomen. f Ja' de leme eindeliik f«- JuiliUUilJIV komen doch om er ruim schools van la kunnen profiteereu en da seizoens- viekteo le voorkomen, dienen we allereerst ons organisme te bevrijden van alle slijmachtige vochten, die er zich gedurende den winter in hebben opgehooptlaten we daarvoor onze toe vlucht nemen lol de slijmafdrijvende Wallherypil. I frank. Woensdag avond vond een huurkoet sier van Parijs, M. Leboeuf, een pakje waarden en bankbiljetten, vertegenwoordi gend eene som van 400,000 fr. Deze fortuin was in zijne koets vergeten Het kostelijk pakje werd aan zijnen eigenaar, M Weil, tijdelijk te Parijs verblijvend, terugbesteld. Deze laatste heeft den eerlijken koetsier eene som van 2,000 fr. ter hand gesteld. In een restaurant. Een Engelsch- man vroeg een biefstuk. De gargon riep hem toe Met plezier Mijnheer. No... no... niet met plezier, met patatten was het antwoord van den eilander. Luccheni, de moordenaar van wijlen keizerin Elisabeth van Oostenrijk, eu die in Zwitserland in het gevang zit, is zinneloos geworden. De geneesheereu hebben besta- tigd dat hij volslagen lam is. Over twee jaar bemerkte men bij den moordenaar de eerste kenteekens van de kwaal, welke nu haar toppunt bereikt heeft. De geneesheeren zijn van oordeel dat het einde van Luccheni nakend is. De politierechter te Dover h:td Woens dag geen gewoon sterveling voor zich, maar graaf von Farbrace, stalmeester van den koning van Saksen. Met hem stond de gravin terecht. Hun misdrijf was, dat mevrouw, te Dover landende, een schoothondje had trachten binnen te smokkelen. Men weet, dat er geen houd in Engeland mag komen. Zij had hel lieve dier in een tasch, die zij zich om het lijf had, gebonden daarover heen had zij haar mantel aangetrokken. Haar omvang verried haar. De verdediging wg onbekendheid met de wethet -Trijnra-fr pond sterling boete en tie ttociuu De aanwezigheid te Boedapesth van graafSzechenyien van de gravin, geboren Van der Bilt, verwekt zulkdanige opschud ding dat zij verplicht zijn geweest de be scherming der politie in te roepen tegen de nieuwsgierigen. In hun hotel troffen zij meer dan 500 brieven aau van lieden, 't zij aalmoezen, 't zij hulp vragend, zonder de smeekschriften ten voordeele van mensch- lievende werken. Veel sneeuw is gevallen op verschil lende punten in het Zuiden van Frankrijk, vooral te St. Etienne, IJssingeaux en in de Cevennen. DE NOTARISSEN TE BRUGGE zullen overgaan Xaterdn* 18 April ABOS ten 2 uren 's namiddags in den Gouden ArendMunteplaats te BRUGGE, tot den van eenen gelegen te Couckelaere (wijk Belhutte) langs beide kanten van den Steenweg van Thourout naar Dixmude en dicht den Steen weg van Couckelaere naar Cortemarck, uit makende twee goede hofsteden, waarvan de eene groot H. 3084—52 C. gebruikt door sieur De Bou tot 1 October 1908 mits 2600 fr. '8 jaars boven de lasten, de andere groot H. 13—34—24 C. gebruikt door sieur Verduyn tot 1 October 1909 raits 1333 fr. '8 jaars boven de lasten en een bosch groot H. 0—8500 C. in regie, gezamentlijke oppervlakte H. 45—0376 C. Verdeeld in twaalf koopen. 1 jt ®/8 Instel penning en. dagelijks 200 tot 250 liters melk. Schrijven H.G.'B, 1. Blijvende post. OOSTENDE Middenpost. dienstig voor vervoer van drek.Te bevragen bij J. PERSEN AIRE. Handel iu vaten. Antwerpen. H'oonatvorauderlng. Weststraat, 30 Dixmude. Fabriek van Handel in Rookersgerief. - TABAKSNIJDERIJ. Allerhande Vissclicr$*etiiig. Berkeo, Pot- eo Tonne BEZEMS. te beginnen van 5 centiemen tot 15 frank. Vraagt ook de chocolade in pakken van i/2 kilo (marque patrons patissiers) de beste der chocoladen bij Pasteibakker, Kiekenstraat n' 3, Dixmude. een Leerjongen van 18 a 20 jaar, gemak kelijk werk, winter en zomer en goed loon. Adres ten bureele van dit blad. Statiestraat, Dixmude, gelast zich met de vernieuwing der obligatien Stad Antwerpen leening 1887. Eene dienstmeid vut» 16 a 17 jaar kunnende lezen en schrijven om koersen in stad te doen en te helpen in een menagie zonder kinderen. Zich te wenden bij VAN LOO, Avenue Charles Janssens 14. Oostende. worden jaarlijks verzonden door het huis HENRI SUHR,NEUEURADE (Westfalen) nr 2064 (Dnitschland) Bij voorbeeld, als specialiteit, eene mooi en prachtige Trompetten harmonika met31 groote en kleine trompetten in geel koper goud, uiterst fijnt en 10 prachtige klankringen, 10 toetsen, muziek met 2 koren, 2 registers, bromener met groote zware bassen, dubbele blaasbalg met 5 vouwen ieder, door metalen hoekplaatjes beschermd. Dc klank is bijzonder schoon en harmo nievol, dank aan de hooge doos van het klavier. Dit prachtspeeltuig kost slechts 7 fr., ondanks de bijkomende kosten. Kosteloos geef ik met dit speeltuig een mekanieke beiaard in staal, en eene nieuwe methode om aan te leeren. Prijslijst van alle soorten van muziek- speeltuigen franco le huize verzonden tegen rembours en vracht boven 1,25 fr. (De spoorwegstatie opgeven) Brievenport voor Duitschland 25 c. lïïpn vraagt e.e,J°neen voor ITltJII Ylaagl timiermftüsstiel a aau te leeren. Zich te bevragen ten .ureele dezer. TE DIXAUDE. Bewaring van fojdsen. Geldplaatsingen <p spaarboekjes. Leeningen op btursweerden en op vaste goederen. Dienst van acctfditils. Beursbewerkingei aan i per °/#0 De aankoop van oblijatiën 4 Kas der Eigenaars is keteloos. Het bureel is te Dixmtde Eessenstraat, n* 1, (Hoek der Groote Vlarkt) en is open ALLE WERKDAGEN kn 8 1/2 ure 's mor geus tot 's middags. Kan ingegeven mor dn in Koffie, Thee MelkLikeurAbsintBirWater of in het voedselzonder dat het noodig is, dat de dronkaard tr iets van af veet. Het Coza Poeder bezi de wonerbare eigenschap om tegenzin lol het drinken van slerkeu Irank (bier, wijn, absint enz.) b| den dronkaarü gauw op te wekken. Hel t'ozn Poede» werkt zoo onopge merkt ei zeker, dal de ecblge- noote, (fe zuster of de dochter van deuverslaafde hel hem toe kan dieren, zonder zijn mede weten, ei zonder dal hel noodig is, dal d; paliëot ooit behoeli Ie welen waaraan hij zijne reddingie danken heefl Vreugde In Huis Eertijds Was het hulsgezin droevig. De Vrouw moest Van 's morgens Vroeg tot 's avonds laat hard werken. Nu is het Wonder geschiedt. Vreugde en gezondheid heer- schen in huis sinds men et dage- ijks SUNLIGHT ZEEP gebruikt. '-TBH IY.i-11» -j -g i He eerreelloaeele reehlbaalt van Veurn* heeft den 19 en 20 Maart dc volgende verterdedin- geu uitgesproken Deplanter Medard, werkman la Nieuport, 26 fr. of 8 dagecr voor viscbdelikl. Wyllcmao Désiré, werkmau le Crombeke, 2 maan den en 200 fr. of 1 maand voor jacht Larrangé ileori, visscher (e Adinkerke, voor waardelijk 100 fr. of 8 dagen voor jacht. DnHou Camiel, smokkelaar ie Rousbrugge, voor waardelijk 200 fr. of 23 dagen voor jacht Verriesl Florenl. leurder ie Roubaix, 6 maanden voor banbreuk. Carets Prosper, werkman le Beveren (Rouse- lare), fr. 31-50 ol 8 dagen, voor smokkelen eener fleseh brandewijn. Goderis Vicior, werkman le Ooslduinkerke, 16 dagen eo 52 fr. of 16 dagen en 30 fr.of 6 dagen voor smaad en dronkenschap. Rebel Victor, leurder Lichtervelde. 4 maanden en 52 fr. of 16 dagen voor afiroggelarijen. Slosse Alfons. bakker te Rousbrugge, voorwaar delijk 200 fr. of 23 dagen voor jacht. Alderweireldt Floreni, dienstknecht le Slavele, voorwaardelijk 200 fr. of 23 dagen voor jacht. Zaterdag wan ankat-on xif.»™- r>.,- -r..oi- (tpgapasl! Vorslorkt u logen s\\t slechte en dotdelijke winterxiekten; maakt regelmatig ge bruik van Slandaertspillendie 'l bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmengal en alle slechte vochten. De doos fr. 1 50 apotheek Hoaord Mlaedaerl, Steenilraat 53, Brugge, la Dixmude, bij Verweerde en Cthyasaarf, apothekers. 27'storting Aangekocht 3 obl. Brussel-Zeehaven. Serie 5872 nummers 19 20 21. 3 oblig. Luik 1905 Serie 2593 nummer 8. 1736 19. 6109 4. Combat Jaakaarl en Vloerbol op zondag 12 April Au Paradis bij Gaston Silo». ('ombat Jaxkaart en Vogelpik op zondag 12 April in den Passer bij Th. Hosleii-Himpe. Inslellatie der herberg Den Groenen Boom gaard bij Richard Leenkneclu Traisaerl op zondag 19 April. Te bekomen lekkere hesp mei broodjes aan 20 c. Groote eombal mei de Jagkaart op zondag 19 April zijnde Paschon in den Helm bij H Ramoui. Combat Jaskaarl en Vogelpik op zoBdag 19 April in den Sultan bij Jozef Camerlynek. GEBOORTES. 3 April. Malvina Madeleine Biesbrouck, doehler van Arthur en van Nathalie Decoo. (Monianuaslraal). 4 id. Maria Rota Emma Anna Neut, dochter van Benoil en van Augusta Deschepper. (Kiekenslraal). 6 id. Edmond Eugène Adolphe Decorle, zoon vaa Edmond en van Elvine Godeau (Wilgeodijk) herberg Truweel mei 23 roeden land. Zich le wenden bij de w" DUYVER, Weitatraat. DIXMUDB 6 April Eieren per 25 1-85 tot 0 00 Boter per kil* 2 60 tot 2-90 VBURNE.— Boter per kilo. 2-50 2 90 Eieren per "25, 1 80 a 1,90 Een mounter van Ie! merkwaardige Coza poeder wordt grain toegezonden. Het Coza Poeder heefl bei huishoudelijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen vanschaam. ie en oneer gered, en deze per. soncn lol levenslustige en nunige leden der maat schappij herschapen hel heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en hm leven van iu: oozen mm menig jaa- verlengd Hel Instituut, waardoor du ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendi gratis aau hen, die daartoe aanvraag d»en. een boek mei dankbetuigingen en een monster Hei poeder wordt gewaarborgd vol komen onschadelijk le zijn. Correspondentie in alle alen der wereld. VVxHil IJ vnor namaats^" Mei Coza i^(Htëïr-rr^\\e^!eiiige afdoend middel legen dronkenschap. Vooraleer uwe aankoopen te doen wend u in 't magazijn den Anker. Hoek dor Noordstraat cn Verkensmarkt nr 29, Dixmude. Groote keua gemaakte Dames en Hinderhoeden, laatste modellen uit de bijzonderste huizen van Brussel en Parijs. Rouwhoeden Schoon assortiment Manshoeden. Fabriek van Klakken,allerhande modellen,laatste nieuwigheden, specialiteit va» Képis, Klakken voor statie - en trambedienden, enz. Schoone keus van Kammen en Spelden. Crëpons voor het haar. Het huis gelast zich met alle herstellingen. Trouwe en spoedige bedienning aan ongelooflijke lage priizen.— Komt zien en oordeelt. Elke kooper ontvangt een geschenk.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 2