SUNLIGHT REUKEN IIONORÉ VEIIDOXGK-MINXE - IHïft GENEZING PASTILLEN VALDA VICHY-CÉLESTIIMS VICHY-HOPITAL VICHY-GRANDE-GRILLE Men vraagt te; Bankbais BAERT en HOSTEN Dronkenschap bes aat niel meer. Nieuwstraat VAXELAIRE-CLAES et C VJSKKOOIE3 der Brussel Gansch nieuwe modellen voor Meisjes en Jongens. Opzending iranco op aanvraag, van den Kataloog, Stalen en van eiken aankoop van minstens 20 fr, Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene flesch Cibils. In het Koffiehuis Vraagt eene warme Cibils! 't Is het heste WINKELIERS Groote Antwerpsche Stoomkoffiebranderij Bureelen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN RENÉ CLOET, wisselagent Aankoop en Verkoop F. Dorny Kostelooze ""ÏX»»»- Kosteloos Kostelooze '..'„"Inlichtingen Geldplaatsingen "ff* ~r±i en leeren. Zich te bevragen ten eet ma TE DIXfi jongen voor den ermansstiel aan te ureele dezer. UDE. Bewaring van lojjdsen. Geldplaatsingen p spaarboekjes. Leeningen op b:ursweerden en op vaste goederen.1 Dienst van accifcditils. Beursbewerkingei aan i per obli atiën 4 •/•- Kas De aankoop van der Eigenaars is k steloos. Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n' 1, (Hoek der Groote «Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 8 t/2 ure 's mor geus tot 's middags. in Koffie, Thee r, Water of in het noodtg is, dat de veel. Coza InqfihiÏA 62, Chancery >-»ne, Vreugde in Huis Eertijds Was het huisgezin droevig. De Vrouw moest Van 's morgens Vroeg tot 's avonds laat hard werken. Nu is het Wonder geschiedt. Vreugde en gezondheid heer- schen in huis sinds men ei dage- ijks SUNLIGHT ZEEP gebruikt. "k JÊ if s de beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veel minder en \s gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. V loeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Lene flesclt Cibils aan fr. 1,65 h Een kilo vleesch aan 2 franken geeft oenen smakelijken krachiigen g gpef' eenen weinig sterken boullon bouillon voor 15 personen. I enkel voor 6^8 personen. fr 0-70 0-95 1-65 Vaste CIBILS in potten verbetert den smaak der saucen, stoveiijen, groenten enz. Vraagt een pot bij uwen leverancier, fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach- jaan i6o, Brussel. - - Tri_rt— Verlangt ge altijd te verkoop en, vrij van alle nadeeüge stoffen, samengesteld uit de fijnste, soorten, en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de de model inrichting van het land Huis gesticht in 1854. Belangrijke voor- rand van ruwe Koffles. Ontzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Recht matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda nigheid en prijs. SNELLE GENEZING ONMIDDELLIJKE VERLICHTING en hare gevolgen, door vóór het avondmaal te nemen EEN TWEE HET BESTE AFDRIJVEND MIDDEL DE SPOEDIGE EN ZEKERE ONMISBARE VOORWAARDE: Vraagt In alle apotheken Dringt aan voor de Breukbanden zonder staal en zonder elastique, 3 maal gebreveteerd. «E\EZI\G ZONDEK OPFJUTIE B AN D A GISTE-RT HO BÉ DISTE 19, HENDRIK MltlMISI&W OOSTENDE, (hij de Nieuwe Post) Leverander van den Staat en ZeewezenBurger- en Krijgshospitaal. Deze zal u vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Misgroeilngen Woumenstraat, DIXMUDE. van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. De aankoop van ohligatiën 4 Kas dar Eigenaars is kosteloos. De Stadsloten van Antwerpen van 1887, worden vau hedeu af in mijn kantoor aangenomen voor de vernieu wing der «ouponbladen. Statiestraat n# 2. Groote kous van Meubelpapieren te beginnen van 15 c. de rol. gedoreerde papieren van af 50 c' de rol, vitrauphaoie aan 50 c de meter, crème en gekleurde gordijnen,fantaisie stoffen,sloors.schoone kous van tafel-, vloer- en trapiapijien, linoleums en loile-i cirées. Eerste soort van erin, wolle en al wal den lapijtsiershandel betreft Placement van rouwkappellon. s 35 js -X O m S - <3 c c2 - - 1-e fl -C --v® +3 f r» ei 3 a "2 Drinkt op uwe eetmalen. Maag, ingewanden Lever Jicht, Rhumaliek-, Flerecijn-, en Suikerziektelijders De pnchtlioudende Kompn^iiie der Rrnnnen van den 8tnat waarborgt enkel de echtheid der flesHchen dragende op den hal» het BLAUWE ROXD hierna a »t afgebeeld. Na het eetmaal, 2 of 3 PASTILLES VICHY-ÉTAT vergemakkelijken de spijsvertering HH i Een monster van iel merkwaardige Coz* poeder word! gruii* toegezonden. Kan ingegeven word XIelkLikeurAbsintBi voedselzonder dat het dronkaard er iets van af Het t'oza Poeder bezi de wonderbare eigenschap om lol het drinken van rank (bier, wijn, absint den dronkaarti gauw wekken. Het Coza werkt zoo onopge- zeker, dat de cchige- (lOcbicr tegenzin slcrkeu enz.) b op te Poede merkt e noole, izuster of de van den verslaafde bei hem 10e kan dienen, zonder zijn mede- welen, en zonder dal bel noodig is, dat dfe patiënt ooit behoed te weten waaraan bij zijuc reddingp danken heeft Het Coza Poeder heeft Kei huishoudelijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizendèn personen van schaam, te en oneer gered, en deze per. soncn tot levenslustige en nuiiige leden der maat schappij herschapen hel htefi menig jong persoon op den rechten iveg terug gebracht en' gelukkig gemaakt en hm leven van la'to-zen mei meriig jaa' verlengd Hel li/siituul. waardoor du ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen. die daartoe aanvraag deen. een boek mei dankbetuigingen en een monster. Hal poeder wordt gewaarborgd vol komen onschadelijk te zijn. Correspondentie in alle alen der wereld. KJVLd IIlbllLUltJ, Londen519,Engeland Wechl tl voor nam.>nUB»U He' «oza Poèïïêrul^Fée„ige afdoend middel legen dronkenschap. Vooraleer uwe aankoopen te doen wend u in 't magazijn den Anker. Hoek dor Noordstruat •n Verkensmarkt nr29. Dixmude. Groote keus gemaakte Dames en Kinderhoeden, laatste modellen uit de bijzonderste huizen van Brussel en Parijs. Rouwhoeden Schoon assortiment Manshoeden. Fabriek van Klakken,allerhande modellen,laatste nieuwigheden, specialiteit van Képis, Klakken voor statie- en trambedienden, enz. Schoone keus van Kammen en Spelden. Crêpons voor het haar. Het huis gelast zich met alle herstellingen. Trouwe en spoedige bedienning aan ongelooflijke lage priizen.— Komt zien en oordeelt. Elke kooper ontvangt een geschenk. AU BON MARCHÉ CIBILS DE GULDEN BIE VAN DS Fr. 2.50 da flacon van 50 korrels; fr. *.50 de 1/2 flacon van 25 korrel». Vrachtvrij and huis. Algemeen depot KALCKBR-WIELBMAN3, a, Rouppestraat, Brussel. der Vallingen, Keelpijn, Heeschheld, Hersenvalllngen, hevige en kronische Bronchleten, Catarrha, Griep, Influenza, Asthma, Emphyseem, Longontstekingen is verzekerd aan allen die zich verzorgen met de bederfwerende PASTILLEN VALDA E C H T E te bekomen, allaen verboch» in doozen van 1.25, mot- na,. en het adres van den eenigen fabrikant IjL CANCNNE apotb., 49, rue Reaumur, Parfjs. TE KOOP In alle Apotheken van bet Land. van N»zicli( der (rekkingen Op IKelgiMclie en vreemde wan inschrijving ap alle uitgiften. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van personen met breuken zoo grootrals een kinderhoofd veroorzaakt doorope.atie of door het dragen van slechte bandenb «jzon- dorlijk door deze élastique die door hunne uitrekking zon der waarde zijn voor het. ophou den eener begin of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschen lievendheid ge geven van per sonen 1,2 en 3 maal geopereerd en die nu dui zend maal slech ter zijn dan voor maals.Neemt wel in acht dat wij door onze 40 jaren onder vinding alles kunnen beteugelen door onze veelvoudige stelsels van breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 fr. belooning aan gelijk welk specia liste of breuklijder die bovengemelde kan weerleggen. Sprekelijk alle Zaterdagen in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon Stevensplaats, Brugge, van 9 tot 3 ure, alle andere dagen ten huize des uitvinders inden voormiddag. Op verzoek begeeft M. Verdonck zich ten huize van eenieder. Zelfde huis gelast bijzonder voor rechtinaken vanalle misvorm de lidmaten zoo als misgroei- ïngen der rug graat armen beenen en voeten Bijzondere toe stellen voor de hooge rogge te doen verdwijnen en voor de slech te houding bij de kinderen. On zichtbare corsets voorde misgroei- ing der ruggraat le genezen, noo dig in dit geval. Buikbanden. B jzonder huis voor het maken van buik banden voor de vrouwen «lie lijden aan aller hande zakking van den buik. Personen van beide ges lach tpn die door de Operatie ongeluk kig zijn geworden mogen zich komen aanbie den. oogenblikkelijke hulp is hun ve-zekerd. Kousen voor geborsten aders. BETALING NA TEVREDENHEID. M o u at 34 X (H a T3 w <D -c CS a> O G, C/3 bo 3- <D T3 3 a 03 X 5 ÏL CA3 CS cS co c i 3 <D S- "o 'O »a> C3 03 3 aJ a rr CS 0£ C« c! O c O tr. V) OJ rt iv ei Ca -x c J= O 1 co O O 3 s- c 2 -O fc- A -O c O -ZM Cö O j •r-< U. «5 C 03

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 3