GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL GRIJS HAAR Huis t'Standaert s tabletten Vélos A DL ER BEHEZIIie YAH ZENUWZWAKTE GENEZING zonder OPERATIE Parwmae Blo Biiul verende FR. ROMAN Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brnssel. Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 Drakkerij Van Cnyck. Staomyerverij en Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge KniphuisLoneke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmnde, Aug. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, ASTHMA Huis Wyllie-Feys, Dixmude. De Bank te Veurne, Brandgevaar - m a tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonneslraat, Brussel OPGELET I Mistrouwt u van Hamaakselsomringd van een rooskleurig druksel a MEBB1 Ut™ Borst-Tabletten. neesmiddel tegen al de Sïjf Het pakje van 10 centiemen vervangt twee kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene nuttige premie. Het dubbele pakje van 20 centiemen vervangt vier kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene schoone premie. Vraagt steeds het woord SODEX en het Rood Kruis op de pakjes Weigert de namaaksels, die op Sodex slechts gelijken door hunne buitenste verpakking. H' 2, BOLWERKLAAN, BRUSSEL Consult alle dagen van n tot i uur, uitgezonderd Vrijdag en Zaterdag Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au Tendeur) l)ItOOGERIJ EN VËRWERIJ ▼aa alle stoffenals vrouwen-, mans- en ki uderkleederen gordijnen tafelkleeden en kamerbehangselsclialsh uidschoenenpane enz. MEN WASCHT EN /.WAVELT OOK WOLLEN SA11GIEN. Verwen en wasschen van hanischoonen. WEL GEKOZEN ZIJN. cr a Z cr a ft O 3 c Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG Men gelast zich met alle slach van drukwerk ken zooals Plakbrieven, gekleurdeleestprogran.- uias, enveloppen n.et firma, rekeningen, wis sels, facturen, it,andaten spijskaarten, adres- en trouwbrieveni en visiet- kaarten, rouwbrieven, doodbeeldeLens, prijs couranten enz. Al onze werken worden met spoed, welverzorgd en aan zeer matige prij zen afgeleverd en wij hopen metde orders van 't publiek vereerd te zijn Q-IEIEnSJ De Nieuwe London iaJFRAN5 ROMAN' Weigert «jfe namukmfen VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. SP EO IA LITE ITEN Degraisseeren en Reinigen van BALKOSTUI- MKN. Bijzonder® manier voor hei VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. natzijl lan Wijnfin, Likfiurcn, Yfirfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. - Matige prijzen. Spoedige bediening. G -M CD m cö <D CÖ Ui Eenige depot te Dixmude hij de weduwe Vermeersch-Notthé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardheid van onverslijtbaarheid en sierlijk heid der is gegrond op eene ondervinding van meer dan 15 jaren in België «f OQ e+B Volledige en zekere genezing rv-V si tegen den Botanleken hof, op eenlge steppen afstand van de Noordstatie. (Ha er essen V<4r bmmkw hefcÉwn wetter het te weten zoadver- tie*Vete ra»wen dfre eu* oederbertg aan witvloed. ttm veriteaan, huhmbw tej bmg deren, verwekken aotfc öa ttwketo Hfccewteeo eene vreeftijdige ver- der Éahrorlyka geneee- au» sRMsdit ése niet, «a verteert niet jsmwI ite tfaq) te oerne*g en rrt droom es. Men veelt ach «RW woede, roevsl te de bomen, ea 's worgen» «ét ié isea nee meede ais avoids ski gaart. Vat» ptrsenee hebben draaiingen, oerrsieételingen, ooageetie en pijnen tma hal U>eta. meagtandea of teerpijnoa, verlies van fifit peteeogaa en vsn tel teer, verslapping vsn de a&gea, enz. Als de vtettenon aeg tenger blijven duren «tr'vxwi-al uit firs*** vsn vee! verdriet, bmUeepe- ctgtedm, eyw^ypeeutBn in kek wart, mealgvukUfe kmambeótten of bearoetteliflte mekten aooate drui- pfcngen, tefiuenaa, typhos, enz., dan neemt de ver zwakking nog toe en ontstaan ergere ziekten, zooals mwgkwslen, blaasaiekte, bloedarmoede, bloedader- briuk, waterbreuk, breuken, entetekmg en zakking der baarmoeder, gezwellen der eierstokken, onmacht, klierziekte en zelfs kanker. Indien gij een of meer van die ziekteverschijnaekn gevoelt en vruchteloos allerlei remedién beproefd hebt of nutteloos electrieksche banden hebt gedragen, leest don het nieuw en belangrijk boekje \Dc Zenuwzwakte, gij zuK daarin de geredeueorde uitlegging uwer kwaal vinden en tevens de eenige en ware middelen die u kunnen genezen. Gij zult dan ook begrijpen waarom de zenuwzwakte, en hare menigvuldige verschijnselen niet kunnen genezen worden noch door medeeijnen, noch doer elektriesche banden, en waarom die ziek ten genezen door de behandeling van het Genooshuis. boze kan geschieden door slechts enkele bezoeken van tijd tot tijd en vereisoht noch verblijf in het genees- huis, noeh verlet in het gewoon werk, «och groote kosten. Het Vlaamsche boekje over de zenuwzwakte wordt op aanvraag togen i freak m poetzegols ver zonden. van Kanker, Klieren en Gezwellen in de borst, Kan- kerpuisijes der lip, Gezwollen en gebarsten klieren in den hals, Verzweringen in het aangezicht, Been ziekte, Fistels, Gezwellen of verstijving der knieen en andere gewrichten. Wonden der beenen, Speen- gezwellen, Aderspat, Aderbreuk, Waterbreuk, Polypen in den neus, Zwelling of verzworing der amandel- klieren, Gezwellen der baarmoeder, Breuken, Huid ziekten en Ziekten der waterorganen. liet geneeskundighuis Windeliucx is in 1800 inge steld door 1)* A. Windelincx voor de Genezing zander operatie van verschillige ziekten, vooral Kanker. De zieke weefsels worden stilletjes aan, zonder pijn, door zalven en pleisters verdroogd. Dus geene uitsnijding, geen bloedverlies, geen chloroform voor in te slapen, geene pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet te ver zwakken maar deze integendeel te versterken en haar door alle natuurlijke middelen te verkloeken. Deze behandeling kan geschieden door slechts enkele bezoe ken van tijd tot tijd aan het Geneeshuis. Een verblijf is alleen neodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan roet zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Voor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgende belangrijke Vlaamsche boekjes Over Kanker en Klieren. 5* Over Zenuwzwakte. 3* Over het Zaadver lies. 4* Over Speen 5* Over besmettelijke ziekten der waterorganen. 8* Uitlegging der merkwaardigste genezingen van Kankerenz., bevestigd door honderden afdruksels non eigenhandige brieven vrijwillig geschreven uil dankbaar heid doer genezen zieken. Die boekjes leeren kennen hoe men die ziekten geneest, hoe men ze kan herkennen en voorkomen. De lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken, speen, enz., niet genezen en terugkomen na de bloedige operatie, waarom besmettelijke vloeiing niet volkomen geneest door inspuiting of balsemcapsulen, en waarom bovengenoemde ziekten genezen door de beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis Windelinst. Elk boekje wordt verzonden tegen 1 frank in postzegels en de zes te zamen tegen I frank in postzegels onder veryezegeld omslag zonder firma.r Stuift OM* ttoeiitge*, $t. «f ficobslmnt, f 3, Brugge De zwarte rouvrstoffen zijn geleverd in 8 da*en. Alle stukken aan mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgd work. G«niatiZe prijzen. Depot bij Pietee DjbCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. Om altijd eene goede gezondheid te genieten, aene methode Is waar en zal altijd waar blijven van zloh op lijd en beta- metyk te purgeeren. Maar daarom moet het purgeermiddel mi het mag uit mch zeiven geene Deee gaode purgeermiddel bestaat, hij ie den dag van vandaag de wereld rond gekend. Overal wordt hij aanzien als de ware huisvriend 't zijn de dp doos va 35 Pillen. MAASVERSTERKEWDF en ZUIVERENDE PILLEN STAhDAflRT'a.p.LLtN zui veren en veikloekon In" bloed, verdrijven Slijmen, öal en alle SlecUte Vcch en. T AKDflERT'S-PILLEN zjn liet Deftigste Behoedmiddel legen a le gleclile en bijzonderlijk de Influenza of 200 gezcide slunsezielcte. ST ANDflER T'S -PILLEN genezen one ddell jk Verstoptheid, X.everstrkten.lYZaagrpljn en Zuur,Geelzucht, slechte Spij.sverteering', Hoofdpijn, ZLeeren der Jaren, Jicht, hnmatlsm, Geraaktheid, Huisten en al e Velz'.ekten. STANDAER1 'i-PILLEN wordenbij voorkeur genomen meteen goede ltijd en kunnen 1100I1 de minste stoornis in liet lichaam teweeg brengen. dal hel fabriekmerk draagt en de firma r iprtol H. STANPAERT.StMistriut. BRUGGE TrrkrijfkurliallegordeihothekeB. O» "O O r-t- -1 p n> -t CL a> -o O i-r Q- n> EN VAN Apolhekerfichelkuhdige te DBNDERMONDE Zij gmtmm VERSTOPTHEID. doet de grijte hsr< o bianco •»- ktle (ixgea verdwijnen, maakt het haar plann-nd en aaebt, bo- 1,1 het uitvaJIen en neemt d "1 pdlftjea van het hoofd weg. Vork JgboAP In ft.-vcoiu van fr. 1.50 en fr. zjso Engilscha Ba^rdtinatuur aan fr. a.oo por iW Al eaueio ooon MAAfiPUH. GAL. SLIJMEN. HOOFDPIJN MIGRAINE. Om Doos i I f p. 25 ni Aixe AroTinmiN Het feest f chcede pw|eer- 9 en zaivarmfsmiddel ZILT BRAND. JKHT, LEVERZIEKTBN OEELIUCMT, DRAAIINGEN, mp. Vraagt het boekje roet getuig schriftea, gratfs vewoedeQ op aaa- vreag door Fr. Reman, apotheker DENBERIIONDK. Magazijn van ciment tegels, ceramieke tegels, ceramieke imitatif tegels, gleisch-tegels en lijsten, fantaisie tegels, parqueterie tegels en facadesteen in alle kleuren, dessins,enz. Ook Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. lAi dVb borstziektenverkoudhedenlongziekten, hoest en kitteling in de keel, influenza. 4-3 De does fr. 1-5©. Overal Agenten gevraagd. Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, n* 7. Aankoop eu verkoop van beJgische en vreemde weerden Uitwisseling van koopons, cheques cd vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle lee- gen Eskompteering van wissels en mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkasonder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J. Staeseus. aan den i ntrest van 3 'lo jaars, uithetaalbaar met eene waarschuwing van achtdagen. 3 t/i jaars, uithetaalbaar met eene waarschuwing van driemaanden. o 61 Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 StandaerCs tabletten in den mond te laten smeltenzij herstellen aanstonds den adem. Algemeen depot bij Honoré Standaert, apotheker, Steenst raat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Ghyssaert en Verwaerde, apothekers. vTb /Tb /Tb aTb .'vb/Tb -/vb erfö 7Tb Jvb aVb erfb c/vb trrherrb aY\ <7v< crT" Alwie zijne gebouYiep, Doop waren, meubelen, vee er» v. enz., wil doen Yerzel<rf" tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerheid bij de Antwerpsche maatschappij SeeurHos, de beste en ondstegekende van het laad. Hoofdagent te Woumen, Alfens De Graer TemndelD Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering ep het Leven. Verzekering derWerk-engevallen. Verzekering der «ngevallen met paarden. van alle rhumati»z»t flerecijn^iciatiek, zoo- welpasbeginnende, als vetouderdc, doorhft gebruik rnn poll de Bretagne. Depot by SIMON S-HOORE- NAERT, Dixmude, goedkoop schoenmagazijn Westetraat 'if-riD

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4