ZONDAGSBLAD Het voi k iLp:.ji met de Burgerij De Fecslplechtigheden ter eere van Hevr. HE1RMAN DËCLOËDT Zondag 19 April 1908 10 cent, per nummer 64' jaar N' 16 voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van 1 Jan. tot 1 Jnni 1908 van Zondag jongstleden 12 April 1908 V Zonderlinge apostels. Slecht Weêr Een brokje geschiedenis. Boerenbedrog. aruKKer-uitgever en in ae rosiDureeien oidij de facteurs. I Annoncen en artikels franco tt "TT 11 -rais 1 T> Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenteu genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan de Uitgever Eüg. VanCuyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en BruBStl 4.59 7.18 8.34 10.22 12.26 2.13 4.20 6.81 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkerke 7.15 9.21 11.40 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uit Dixmude naar Nieuport-baden 7.27 9.29 12.27 2.17 5.46 7.45 8.12 Werkmanspensioen 1FR. daags aan 65 jaar. Een man, éne.stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. Reeds na ure trok het volk bij stroomen naar de tooneelzaal van den Schildhet gold immers iets grootsch Het huldefeest Mevrouw Heirman Decloedt aangeboden, de verdiensllijke gewezen Hoofd-onderwij- zeres van Stadsmeisjesschool gedurende meer dan 30 jaren. Weldra was de schouw burg proppensvol, men verdrong zich let terlijk om een plaatsken te veroveren Om 3 1/2 ure doel Mevr. Heirman-Decloedt, ge volgd van hare familie, hare intrede, „.gene levendige BrnbanQonn^ wordt aangeheven, alien slaan recht, mTzaaT is in geestdrift ver voerd, men juicht, men wuift de zakdoeken, zooals wij hel ooit zagen. Die huldebetoo- vvas indrukwekkend. Hel feestprogramma werd geopend door de fanfaren van den Mutikalen Kr in? mei de Hondsntnrsch, het geestdriftig lied van den Schoolbond, dal op gulhartig handge klap onthaald werd Daarop volgden nog twee andere muziekstukken de uitvoerin gen doen eere aan den laleutvollen chef M. Somers. Roerken Na at, kluchtlied door M. Emile uvenaeghel begeleid door Mej. Yvonne Dealer bracht de zaal in geestige stem ming. 't Is de geliefkoosde jonge zanger der concerten van den Botid. A travers Beit, quaire mains, door Mej. Germaine Vandecasteele en Gabriëlle Geldof werd op maal en onberispelijk gespeeld. De halve frank van Mietje, alleenspraak van Germaine Desladlabader werd heel mooi voorgedragen. Duo Martialvoor violen, door de jonge heeren Frantz Dedecker en Pieter Vander Heydevvas heel lief en aangenaam, ook het opgetoogen publiek riep ze terug. Aan Z«tf,kindertooneel. 50 lieve kinderen der Bewaarschool, met zang en gebaren, vermaakten zioh aan 't strand, ook deden zij tranen lachen. Eere aan de onderwijzeressen die zich met die moeilijke taak gelast hebben Huidetang aan Mevrouw Heirman door 30 uitvoerders was een juweeltje getoonzet voorde omstandigheid. Mejuffer Hedwigo Comein, met hare kloeke stem, richtte het woord aan de heldin van het feest en over handigde haar, als eene blijvende herinne ring het muziekstuk, kunstig en prachtig ingebonden, dat aller bewondering weg droeg. Het eerste nummer van het tweede deel was voorbehouden aan de drie gezusters Gabriëlle, Germaine en Hélène Willemyns. Les trois Sceurssix mains, de bevallige handjes vlogen over het klavier en deden luidruchtige toejuichingen ontstaan. Eere aan de muziekleermeesteres aan wier zorg zij zijn toevertrouwd. Het Naamfeest van Madame, blijspel met zang, 20 leerlingen vervulden de rollen. Allen waren rolvast, en genoten veel bijval. Screnata en Luisinatwee stukjes voor viool mandoline en piano werden met samenhang uitgevoerd. Mejufvrouwen Lea Thielen, Blanka Morel en M. Hugo Morel vertolkten met brio hunne moeilijke taak. Les Industries de la Belgiqne, groot kin- dertooneel, uitgevoerd door 70 leerlingen der lagere Meisjesschool was eene echte triomf. Hel Slotwoord, gelegenheidsdichtstuk van M. Al. Morel, en uitgesproken door Mejuffer Irma Weyue, met eeue zoo gemoedelijke slem, die aller harten trof, en menig traan van aandoening losrukte. In breede trekken werd de ijverige loopbaan van de gevierde hoofdonderwijzeres geschetst. Dan over handigde zij in warme bewoordingen, in naam van den Schoolbondhet geschenk, (een tableau verbeeldende een hoek van de Stedevaart met de Alleiebrug), een doek afgewerkt door den kunstschilder M. Leduu. leekons van onderwijzers,onderwijzeressen, voorstanders van den Schoolbond en oud- leerlingen der meisjesschool. Donderende bravos deden de zaal op hare grondvesten daveren. Mevr. Heirman, diep bewogen over al die blijken van genegenheid bedankte met tranen in de stem in welgepaste woorden alwie aan dit huldefeest had medegewerkt. Wij mogen echter niet nalaten M. Lippens te bedanken, want 't is aan hem dat wij die prachtige versiering der zaai te danken hebben. Eere dus aan wie eere toekomt. Eene bijzondere melding aan Mej" Edwige Comein en Yvonne Dedecker, dia zoo be reidwillig de zangstukken begeleidden op den piano. Het is stellig een der beste en luisterrijkste feesten die den Schoolbond sedert zijn bestaan heeft op touw gesteld, op allen den besten indruk nagelaten heeft en nog lang zal men er van spreken. Eere en dank en hulde aau dea Schoolbond. Hip hip hourah Tenslotte bedanken wij de feestcommissie over het prachtig feest welk zij~5TTs heeft aangeboden Onzen innigen dank aan de inrichters. - Y. j De apostels en discipels van den armen schrijnwerkerszoon uitBethléem waren tim mermans, boerenarbeiders en visschers. Men trof er geene kiesdravers, politiekers en gazetschrijvers tusschen aan De tegenwoordige roomscha priesters wil len zich wel voor apostels en discipels van denzelfden schrijnwerkerszoon doen door gaan, maar het is hen 't allerminst te doen om de religie. Zij zijn vooral en bovenal kiesdravers, politiekers en gazetschrjjvers. De pastoors zeiven, vooral op den buiten, loochenen niet meer, zooals vroeger, hunne politieke- en kiesdraversbemoeiingen. Zij zijn het die zich bezig honden met de her ziening der kiezerslijsten. Zij staan aan 't hoofd van de clerico-politieke kiesvereni gingen. Zij kondigen de kiesmeetings aan van op den preekstoel. Ten behoeve dezer meetings verschuiven zij desnoods het uur der goddelijke diensten. Ja, op deze mee tings, waar soms de grofste en. lasterendste uitvallen tegen de politieke tegenstrevers uitgekraamd worden, zetelen zij aan 't bu reel, soms als voorzitter, en voeren zij 't woord Wij hebben met eigen oogen priesters ge zien die 's avonds laat, onder 't drinken van pinten en 't smooren van eene pijp, in boe renherbergen het kieswerk regelden voor de jonge wachten. Wij hebben hier op onze schrijftafel een exemplaar liggen van een omzendbriefje eener katholieke kiesvereeniging uit West- Vlaanderen. Het is onderteekend door den parochiepastoor in zijne hoedanigheid van voorzitter 1 De sermoenen in de kerken op den buiten loopen zelden over godsdienstige of mo- reele vraagstukken 't is al politiek wat er vernomen wordt. Langs dien kant kan de strijdlustige kies- draversrol der zoogenaamde bedienaars eener religie van vrede en liefde niet meer geloochend worden, aangezien zij zich de moeite niet meer geven ze te verduiken. Op een punt nochtans bleven onze tegen strevers de medewerking van de Roomsche priesters loochenen, namelijk hunne mede werking aan de klerikale kiesgazetjes die zich ouderscheiden door hunne grove, laste rende en venijnige taal. En nochtans kan deze medewerking ook niet geloochend worden. Al de klerikale gazetten zijn in handen van de politieke geestelijkheid of staan onder haar toezicht eu gezag. En al meer en meer worde 1 pogingen aangewend om de katholieke drukpers te centraliseeren en ze geheel en al van het geestelijk te doen afhangen. Wij kunnen er talrijke bewijzen van le deren. gebak- Ziehier er een dat versch en pas ken uit den klerikalen oven komt Pas drie weken geleden werd te Doornijk een congres van katholieke werken gehou den, onder het voorzitterschap van bisschop Wulraveos. Onder anderen werden daar de volgende wenschen gestemd Dat de katholieke vereenigingen 't ah- bord met de geeslelijkhtid, zouden stichten een midden coiniteit van drukperspropa- «ande, en een middencomiteit van redactie. Parochie (1) gewestelijke en kantonale perscomiteiten te stichten. De kwestie te bestudeeren van de alge- heele of gedeeltelijke overneming der ga petten van de streek, door eene naamlooze maatschappij waarin de comiteiten en de Katholieke hoofdmannen belang zouden Hellen. Aan de gewone redactie de na te leven gedragslijn aanwijzen voor al de kwestien bijzonderlijk het arrondissement aanbelau- cend. Dit alles in overleg met de plaatselijke geeslelij thcid Gij, burgers, neringdoeners en werklie den, die niet altijd dansen wilt gelijk de pa pen schuifelen, wanneer gij soms in de kleri kale gazettenom uwe denkwijze, persoon lijk, ja, zelfs in uw intiecu leven, zoo grof aangevallen en gelasterd wordt, begrijpt gij ■ai nog niet van w.iar de inlichtingen aao /Je godsvruchtige venijnige pennen geleverd K'orden En is het te verwinderen dat een bis schoppelijk org iau dezer dagen schaamte- ■^ffaamde' dienarenG ld'''11'.èL 'J-&9A: door te schrijven dat het voornamelijk de pastoors en de nederige onderpastoors der boerenp irochien waren die, den last opladend eener plaatselijke tot't oneindige Termenigvuldigde pers, den zegepraal be zorgden aan het katholicisme (lees... kleri kalisme). Liberalen, houdt dat formidabel oorlogs- machien onzer tegenstrevers in het oog. Gij kunt, op uwe beurt, niet genoeg doen om uit al uwe macht de liberale drukpers te ondersteunoQ. (1) Wordt te Gent reeds uitgevoerd in ver- icheidene parochiën. Indien de Staatsrent beschouwd worden mag als de barometer van een land en dat mag gewis dan ziet het er nog lang niet naar uit, alsof wij in Belgie spoedig Zomer zullen krijgen in onzen zakentoe- stand dan Zomer in onzen hemel. Want, met het weerglas mede, zakt, zakt onze rent nog maar altijd. Reeds maanden hangt zij tusschen regen en wind, met steeds sterker neiging om tot storm af te dalen en uitblijven zal die storm zeker wel niet, nu het publiek zich klaar rekenschap begint te geven van de schade die het door die waardevermindering gaat lijden. Het zijn juist de kleine burgers en spaar zame burgers die het ergit getroffen worden. Vooreerst de leden der pensioenkassen, welke, om van Staatswege ondersteuning te kunnen genieten, genoodzaakt zijn ge- .weest, haar kapitaal in Belgische rent om te zetten, en (lan alwie méér dan 2000 frank staan heeft, op de Spaarkas van den Staat. Men weet toch dat het Gouvernement de spaarders, en zulks nog maar onlangs, ver plicht heeft, alwat zij boven de 2000 frank binnengebracht hebben, te doen omzetten in rent, wilden zij tenminste hun intrest niet van 3 op 2 percent zien brengen Het merkwaardigste in 't geval is dus wel dat zij welke het pijnlijkst getroff-n worden door deze daling in de rent, juist diegenen zijn, welke geheel en al onder den dwang van de Regeering, hun spaarduiten in deze papieren hebben omgezet Wel mag dus de afgevaardigde Magnette, in zijn vraag om uitleg over dezen toestand aan den minister van financiën, zeggen, dat zulks al een rare manier is om de spaar zaamheid bij het volk aan te moedigen De heer Magnette vraagt, of er geen mo gelijkheid bestaat om van de klanten van 's lands spaarkas, de rent torug te nemen aan den prijs dien zij er gedwongen hebben vóór.betaald. Vragen kost niemendal, krijgen is de kunst. Minister Liebaert zal den heer Magnette zien komen Maar met dat al meent het Gouvernement toch eerlijk dat het deze rente krisis best missen kon, zoo juist ©oor de kiezingen. Dat verraden duidelijk zijn organen door zich zoo in het zweet te zetten orn de Regeering vrij te pleiten van alle schuld in dit verval van 's lands krediet. Natuurlijk dat géén klerikale krant zich daarbij nog herinnert, hoe zg, toen de Staatsrent nog boven pari stond, dit verschijnsel steeds verklaard heeft als een glansrijk bewijs van de zuinig heid en het financieel genie harer vrienden in 't Ministerie Intusschen echter is het, voor alwie eenig begrip over staathuishoudkunde heeft, een zonneklaar bewezen feit, dat het verzal der rent voor het grootste deel hel gevolg 13 van de teleurstelling die aan de Schatkist de opbrengst van verschillende zeer gewich tige belastingen, o. a. die op den alkool, bezorgd heeft. Kolommen zouden er te vullen zijn met beschouwingen over de oorzaken van dezen zoo bedenkelijken toestand doch dit zou ons leiden in een doolhof van cijfers en hypothesen waaria de gewone sterveling al dadelijk den kop verliest. Een vraag echter willen wij hier nog stellen, en wel met het oog op het verband dat er liggen moet tusschen den staat vau de rent en de overname van den Kongo Mag het namelijk niet voor zijn minst vreemd heeten dat onze rent maar altijd zakt, alzoo het krediet van ons land maar steeds vermindert, dan wanneer wij op het punt staan, een kolonie over te nemen die miljardeu en miljarden waard raoet zijn Werd de begeestering der naastingsgezin- den wezenlijk zoozeer gedeeld in en buiten Belgie, als zijzelven beweren, dan zou toch het krediet onzer Natie moeten «tijgen en nog stijgen, naarmate het waarschijnlijker wordt dit de onberekenbare schatten die zij ÜoiuAuió\?^?v>rstftaJitzyen. Belgie'# eigen- Zonderling kontrast in ieder geval tus schen het enthusiasm der koloniale partij ea de daling onzer rente 1 R. De haat der geestelijkheid voor het offi cieel onderwijs dagteekent niet van gisteren, noch van eergisteren, maar van over eeuweu. Toen,onder de Hollandsche regeering van 1814 tot 1830 koning Wilhelm II een school wet afkondigde, die voor het Belgische volk een der grootste weldaden mocht genoemd worden, werd hij door de katholieken aan gevallen op de venijnigste wijze. Die koning had het recht niet zich met liet onderwijs in zijn land te bemoeien. Alleen de Roomsch- katholieken hebben dat recht. De koning mocht de programma's der volksscholen niet uitbreiden hij mocht de leermethodes niet verbeteren, hij mocht geene normaal scholen oprichten om bekwame onderwijzers te vormen. De katholieken alleen mogen dat doen. Maar de koning hield voet bij stele, en toen de omwenteling van 1830 uitbrak, bestonden er in Belgie meer dan vier dui zend Staatscholen. Groot zijn de diensten door die scholen aan de Belgische bevolking bewezen maar nauwelijks was het land van Holland gescheiden of de schoolwet verviel, en het duurde ruim twaalf jaren eer men er aan dacht een nieuwe schoolwet af te vaardigen. De katholieken willen het volk onder den domper der onwetendheid houden. Wij, liberalen, willen licht, immer licht. En daarom Leve het verplichtend onderwya Vele arme ouderlingen weten nog niet dat zij op 65jarigen leeftijd hunne rechten op pensioen verliezen in geval zij de 18 frank niet gestort bebbon. Wel is waar. hebben 19,000 ouderlingen die stortingen gedaan, doch indien de wet met alle stiptheid en strengheid moest toegepast worden, dan zouden 3 tot 4,000 oude werklieden uitge sloten blyven. Die toestand is eene schande voor de klerikale partij, des te meer daar ook ouderlingen die een huisje op cijns be zitten, ofwel een winkelken van suikergoed, enz., zooals men er vele op den buiten aan treft, en dus een patent betalen, ook van de voordeelen der wet niet genieten, tenzij de pastoor of de klerikale volksvertegenwoor digers tusschenkorat, om aldus het stemme- ken van den ouden grijsaard te verzekeren. Men weet al te wel dat Comiteiten der werkmanswoningen in Vlaanderen, die de pensioenen toestaan, in overgroote meer derheid klerikaal zijn, en dus dansen naar het piepen der klerikale herders. Bovendien is het ook geweten dat zekere klerikale ge* DE DIXMÜDEHAA2 Do.-.n..«nn hn« «III...J r w"

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 1