X CO CO SUNLIBHY (UIUÜI I Het feest van zondag. Vera-Pa, Mexico, Congo De Gaz. Plaatselijk bewijs. Burgerstand van Dixmude Notaris BAERT Openbare Ver hooping Herberg Kermissen. Gaaibolling Men vraagt voor D;xrnude Nieuwstijdingen. Huis te Pachten Men vraagt voor Oostende MARK.TI'It I JZJ.N. Huis Eugène Dewaele, Men zoekt voor Zomerseizoen RENÉ CL0ET, lisselagent Aankoop en Verkoop Kostelooze ""ciupöf,.™" Kosteloos Kostelooze °P ««inlichtingen Geldplaatsingen "Y'J'.,* H. VanAckere-Senesael, A. MOREL Dronkenschap bestait niet meer. O i u-IB 11 w i o S I co J •S.s fc I meentebesturen ongunstige inlichtingen ge- Ten over de aanvragers der pensioenen, uiterst toegevend ztfu voor de kiezers waar van zy zeker zijn, maar daareutegen uiterst streng voor de andersdenkenden. Sommige beambten van klerikale buiten gemeenten en dit zal wel eens in de Kamers te berde komen drijven een echten handel in pensioenen. Voor een öfrankstuk doen zij alles wat de aanvragers begeeren. Aldus is de menschlievende wet. die de klerikalen tegen wil en dank gestemd heb ben. eene fopperij en een gevaarlijke kies- machioe geworden in handen van hen, die ondanks het verbod armen weduwen en weezen te verdrukken, niet aarzelen, uit politiek belang, de voorschriften van hunnen godsdienst te vertrappen. De gan8che pensioenwet, die den ouden dag onzer werklieden moest helpen verlich ten, wordt door de klerikalen misbruikt en ingekrompen, 65 frank of 18 centiemen daags, een pint bier en wat tabak, zoo het volk'haar schilderachtig noemt, is eene nog te groote som voor de regeering, die echter miljoenen door deuren en vensters gooit, om vriendjes te bevoordeeligen, of wanneer haar eigen kiesbelang op het spel staat. Zulke handelwijze vergeten de kiezers, en ▼ooral de werklieden-stemmers, maar al te gauw, «n dit tot hun eigen nadeel. Het feest ter eere van Mev. Heirman was prachtig. Maar ook hartelijk, tn aangrijpend van aandoening. Het was hartelijk door de medewerking van allen, kleinen en grooten, jongen en ouden, van burger en werkman, van arm en rijk, die allen wedijverden tot het welgelukken, en medevrochten tot den goeden uitslag, gedreven door hunne gevoe lens van eerbied, liefde en erkentelijkheid voor de heldin van het feest. Het was aan doende, van af het oogenblik der intrede in de zaal, van Mev. Heirman en hare familie, onder de toejuichingen en het spelen der Brabangonne, het aanbieden van bouquets en die aandoening rees bij de uit voering der verscheidene nummers van het feestprogramma, door de kleintjes van hun tooneeltje, bij het verschijnen der jon gere muzikantjes, bij het voordragen op het tooneel door al de kinderen der meisjes school. En die aandoening steeg ten top bij het opzeggen, op meesterlijke wijze, door Mej Irma VVeyne, van het nooit genoeg ge prezen dichtstuk van Mijnheer Al. Morel, en die aandoening kende geen palen meer hij het hooren der woorden van bedanking van Mev. Heirman, en aller tranen barsten los. Het was een schoon feest, een schoone zegepraal voor de officiëele school, eene les voor de ouders die eens te meer konden zien. wat die goede onderwijzeressen doen voor het onderwijs en de opvoeding der kinderen hun toevertrouwd. En die ouders, die zelf de lessen van Mev. Heirman hebben gevaln. eu difi tegffjiip. TareTee^mgerTTbn geweest, hebben met vreugde de hulde gezien, toegebracht aan die voorbeeldige bestuurster. Wij wenachen geluk aan alle medewer kers, wij wenschen geluk aan deze die het eerste gedacht heeft opgevat het feest te vieren, M. W. Van Sieleghem, wij wenschen geluk aan Mev. Heirman, er bijvoegende, dat wij, helaas, in lange jaren de voldoening niet meer zullen hebben dergelijk zoo treffend leest bij te wonen. Heil en dank aan Mev. Heirmau. N. Na de scheiding van België en Holland in 1831, was koning Leopold I er op bedacht voor den Belgischen handel uitwegen te zoeken, en zijn wensch was dat ons klein landeken even als Holland ook koloniën zou bezitten. In 1840 werd een syndikaat gevormd om die kwestie tot goed einde te brengen en weldra werd er niet meer gesproken dan van Vera-Paz, eene provincie van ongeveer 5000 vierkante kilomet" groot, met Samala als hoofdstad, deel uitmakende van Guate mala (Midden-Amerika). Van dat syndikaat maakten deel graaf Hompesch, graaf van der Burcht, graaf Jan Arivabene, prins de Looz enz. onder patroonschap van den koning. Hemel en aarde werden verroerd om uitwijkelingen voor die streek aan te werven eo de onder neming te doen lukken. Geheel Belgie door weerklonk het lied Wij gaan naar Verapa met pak en zak Daar en moei men niet meer merken Men kan er leven op zijn gemak En slapen lijk een verken t De onderneming leed volledig schipbreuk, 't was voor allon, die het goed hadden gemeend eene bittere ontgoocheling. De overweldiging van Mexico door Maxi- miliaan van Oostenrijk, was ook al eene pogiug om voor België eene kolonie te 8lichten,ten einde onze handelsbetrekkingen uit te breiden.Onnoodig de treurige geschie denis van dien veldtocht te herhalen, de Mexikaneo verdedigden hun land en hunne onafhankelijkheid tegen de vreemde solde niers. Maximiliaan's leger werd verslagen, hij zelve werd gevangen genomen en te Quaretaro door den kop geschoten. Zijne echtgenoote Charlotte van België, zuster van Leopold II werd zinneloos van droefheid en is zinneloos gebleven. En na Verapa en Meuico zouden we in Congo beginnen waar het in opzicht van gezondheid, van handel en beschaving veel slechter is dan in de twee eerste landen. Men moet zinneloozer zyn dan princes Charlotte, om eene streek aan te hechten waarvan het overgroot gedeelte voor de Blanken onbewoonbaar is en nooit eene werkelijke kolonie zal kunnen worden voor de Belgen. Onze voorouders wilden niets weten van Verapade onderneming van Mexico liep uit op eene rainp, de Congo zou heel ons land in het ongeluk storten, ten bate van eenige hebzuclitigen en financiers, die in den laatsten tijd ons zooveel leugens en valschheid hebben opgesolferd. Elke kolouiale proef heeft ons ongemak ken over den rug gehaald, maar ditmaal gaat het te ver. De Belgen willen de dupen niet zijn vao de loeu»clie_pikketters_deirj Dê~Belgen willen den Congo niet, ze zullen voor de dompers niet stemmen. Het Bestuur van den Schoolbondkomt van wege Mevrouw Heirman-Decloedt den vol genden gemoedelijken brief te ontvangen. Oostende, den 17 April 1908. Mijnheer de Voorzitter, Het is mij eene aangename plicht het Bestuur van den Dixmudschen Schoolbond hartelijk te bedanken voor het huldebetoon van Zondag laatst. Het feest was waarlijk aandoenlijk en heeft mij diep getroffen. Het heeft mij de schoonste jaren van mijne loopbaan als hooldonderwijzeres te Dixmude herinnerd. Ik zal het geschenk en hel album, mij dien dag aangeboden, bewaren als een kostelijk en blijvend aandenken der genegenheid van mijne oud-leerlingen, hunne ouders en de voorstanders van het officiéél onderwijs. Ik zal steeds erkentelijk blijven voor dit hartelijk en geestdriftig huldebetoon. Aanvaard, bid ik U, Mijnheer, de uitdruk king mijner beste gevoelens. E. Heirman. Er wordt in 't algemeen veel geklaagd door de inschrijvers der Gaz om de uitvoe ring der werken en bijzonderlijk over de onkosten van aansluiting die bij sommigen schijnen overdreven te zijn. De Handel- en Nijverheidsbond heeft in zijne laatste vergadering besloten die klach ten ernstig te onderzoeken en ze desnoods bij hoogerhand voor oogen te leggen. De belanghebbenden zullen dus gelieven de zelve schriftelijk en onderteekeud te willen sturen aan de Commissie van bovengemel- den Kring, bij gesloten brieven in liet lokaal De Concorde, Groote Markt. Men mag gerust wezen dat geen het minste misbruik der haudteekeus zal ge maakt worden. N. B. De ongeteekende brieven zullen niet in aanmerking genomen worden. £2. Devoa-Quatannena. Indien er eene zaak is, die ons hier te Dixmude meer dan eene. andere belang inboezemt, is het wel een goed nieuws betreffende een onzer gebaren Er kan geen beter en nuttiger bewijs gegeven wordeu, dan hetgeen waarvan de rechtzinnige ver klaring spreekt. M. L. DeKeyrel, 15 Grootendijk te Dix mude, zegt ons Ziedaar wel tien jaren dat ik altijd aan de nieren leed, 's morgens was ik altijd vermoeid en dikwijls stond ik nog meer afgemat op dan den avond te voren bij 't slapen gaan. als ik gezeten was, was het met moeite dat ik weder recht kwam, de gansche rug deed mij zeer en de pijnen waren zoo scherp dat ik ze dikwyls niet kon uitstaan, ik had duizelingen, mijn water was troebel, belast, lk wist niet meer wat doen, want 't was zonder uitslag dat ik menige middelen beproefd had, toen ik veel goeds van de Foster Pillen voor de Nieren hoorde zeggeD, verkocht bij M. Verwaerde, apotheker, wilde ik ze op mijne beurt beproeven. Zeer goed bevielen ze mij, want ik was zeer gelukkig reeds van den vierden dag veel beter te gevoelen, en in minder dan veertien dagen was ik zoowel hersteld, dat ik eindelijk mijn werk, niettegenstaande mijne vier en zestig jaren, zonder de minste moeite kon hernemen.Ik verklaar het boven staande waar en veroorloof U het kenbaar te maken Verzekert U dat men U de c Foster Pillen voor de Nieren geve van dezelfde soort als die welke M. DeKeyrel gehad heeft Mm kan ze in alle apotheken bekomen tegen frs 3-50 de doos of frs 19 de 6 doozen of vraohtvrij per post met het bedrag der som te zenden aan het Algemeen Depot voor België Engelsche Apotheek Ch. Delacre, 50 Coudenbergstraat, Brussel. Wacht U voor namaakselseiseh het handteeken James Foster op elke doos. D. D. 2. zij 't lief en 't leed des levens gedeeld, elkander bijgestaan. Voor hun eenig kind hebben zij gewerkt en gezorgd. Eene depu tatie der wijk met de jonge Mej". Gabriëlle Geldof 6D Suzanne Van Duyfhuis boden de Jubilarissen een bouquet aan mei een prach tig geschenk en eeu gelegenheidsgedicht. Verder ontvingen zij nog cadeaux waaronder een der kostelijkste regulateurs van de familie DeBreyne; al wie Jacob van nabij gekend heeft zond dien dag een geschenk om dien heugelijken dag te her denken. Heden zondag wordt feest gevierd in familie. Men zal eten en drinken op de kost bare gezondheid der 50 jaren echtelingen. Jacob en Henriette ontvangen onze vurig ste heilwenschen en wij roepen hun toe Nog vele jaren N. B. Jacobus Meys is meer dan 40 jaren policieagent geweest in Dixmude. Maandag nacht hebben dieven gepoogd in te breken in de kerken van Clercken en Woumen, doch werden door de geburen op de vlucht gedreven. Dinsdag, is te Zarren overleden de eeuwelinge weduwe Ampe geboren Hoet. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. Het contigent van 't leger, voor 1908 is vastgesteld op 13,300 man. Provincie Antwerpen, 1692 Brabant 2469 West-Vlaanderen 1646 Oost-Vlaan- deaen 2071 Henegouw 2173 Luik 1614 Limburg 509 Namen 661 en Luxemburg 455. Minister Helleputte heeft besloten den reisgids tweetalig uit te geven. De gids zal dus wat meer omvangrijk zijn dan de een talige uitgave, doch verdeeld in afzonder lijke boekjes voor de verschillende landstre ken, zal men op reis daarvan veel gemak hebben. Jaarlijks zullen vier uitgaven ver- schynen, telkens op 150,000 exemplaren gedrukt. De schildersgaaf Karei Rau. 58 jaar oud, is Maandag aan eeu hotel ce Oostende van etme ladder gevallen en dood opgeno men. Hij was gehuwd eu vader van vijf kinderen. De stoomsloep O. 86 Isa, van Jozef Declerpq. is de haven van Oostende binnen gevaren, na eene wonderbare vischvangst. In de omstreken van Murray Firth, vischte het schip op twee dagen tneer dan 5,000 KANTOOR van den TE DIXMUDE. Op Mnantlag 4 Mei 1908 om 3 uren namiddag te VLADSLOO, dorp- plaats, ter herberg bewoond door René Homtnez, bij dadelijke uitwinningvan Eene schoone WERKMANSWOONST met 1 a. 47 c. erf te VLADSLOO. Laatst bewoond door Oscar Broek en thans ledig. Aanslag met de geldtelliog. eeu Leerjongen vau i8a2i'<j gemak kelijk werk, winter en Zomer en goed ioon. Adres ten bureele van dit blad. Taalminnende Maatschappij Ware Van Duyse's en Maria Doolaeghe^s Vrienden. Heden Zondag de Boeken in leening gegeven in te brengen. 1858-1908. Donderdag was de wijk yt Land van alle Gebreken (Eessenstraat) bevlagd, men herdacht de 50jarjge vereeni- ging der echtgenooten Jacobus Mays, ge- pension neerde politieagent, met Henriette Serlez. Gedurende die halve eeuw hebben een enkelen keer 1,317 van die vissctien ge- vaugen werden. Degroote, de vermoedelijke dader van den ouderling Poppe van brugge, heeft nogmjals zijn aanhoudingsmandaat zien bekrachtigen. in Frankrijk heeft de Staat, zooals racn weet, het monopool van den verkoop der alluraetten en van de tabak. Zoo kan men veten hoeveel van beide produkteo wordtin rook en asch opgejaagd. In 1)07 heeft men twee miljards fosfoor- kens neer verkocht dan in 1906 en de regie ontving deswege 1,724,000 frs meer. Deïock fosfoorkens die werd afgezet in 't jaarbedroeg 41 miljard 500 miljoen stuks, zoodajieder Franschman gemiddeld 1,058 allunutten heeft aangestoken. len stad overstroomd in Rusland.Men vaart bet booten in de straten. Eene brand is Donderdag uitgebroken in het voorgebergte van Chelsea Amerika. 13 kerken, 1 hospitaal, de meierij, 12 fabrieken, 5 scholen, 300 woningen werden door de vlammen vernield. Geene ongeluk ken van personen zijn te betreuren. Schade 15 miljoen. nö vïicmH de sroolsle viiaDd van uw# Over den Congo zal er voor de kiezing niet gestemd worden. Een buitengewone zittijd zal in Juni plaats hebben. De Hang Kiang in China is bijna schie lijk uit hare oevers getreden, de verschrik kelijkste verwoestingen aanrichtende; meer dan 2000 personen verdronken 700 groote schepen eu een overgroot getal kleine vaar tuigen werden vernield. Op de Amerikaansche kust heelt een vreeselijke storm gewoed. 50 visschers zijn verdronken. es Eene dienstmeid van 16 a 17 jaar kunnende leien en schrijven om koersen in stad te doen en te helpen in een raenagie zonder kinderen. Zich te wenden bij VAN LOO, Avenue Charles Jauasens 14, Ocwteode. Weststraat, 30 Dixmude,. Fabriek van zuivere MOSTAARD. Handel in Rookerséerief. - TABAKSNIJDERIJ. Allerhande Visgehersgetiiig. Berken, Pot- en Tonne BEZEMS. Ta holrnman bÜ Celestine Debacker, lc UtJlVUIIlCll Weslstraal. nevens de dagelijks 200 tot 250 liters melk. Schrijven H. G. B.1. Blijvende post. OOSTENDE Middenpost. Woumenstraat, DIXMUDE. van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. De aankoop van obligation 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. De Stadsloten van Antwerpen 'x van 1887, worden van heden af in mijn o kantoor aangenomen voor de vernieu- wing der couponbladen. In den lekkeren koek. 11, Weststra&t, 11, Dixmude. Chocolade, Nagerecht, Suikergoed, Lekkerkoek van de Naatschappy Patrons Reuois. Specialiteiten van het huis Makarontaartjes Aaandelbrood Bernardientjes Gritksch brood Saudwicht. gediplomeerde Tnitflnieester Weststraat, 13, Ditmude. Een monster van hel merkwaardige Coza poeder wordt gratii toegezondeu. Kan ingegeven nor den in Koffie, Thee Melk, LikeurAbsint, Bier, Water of in liet voedselzonder dat het nodig is, dat de dronkaard er iets van af wet. liet C«a Poeder bezi1 de wonderhre eigenschap om tegenzin la bet drinken van sterken draik (bier, wijn. absint enz.) bij dm dronkaard gauw op te weken, liet Coza Poeder rerkt zoo onopge merkt en zker, dat de echtge noote. de zisier of de dochter van den veslaafde het hein toe kan dienen,zonder zijn mede welen,en ztnder dat hel noodig is, dal de [aliönt ooit behoed te weten waaraan hij zijne redding te tanken heeft P!fï7ïT TnStHfllfp Chancer-V bane« \jULd UioLIlLllc, Londen5I9,Engeland -l Q Z bi CC O li. bi h- ÜJ £0 '5 H M o .J W 3 ■8 h uj u mm l SUNI SUNLIGHT ZEEP Is niet duurder dan gewone zeepen ren spaart meer tijd, mee arbeid en meer goed op eenen enkelen waschdagdan de zeep in maanden kost. Weigert de na maaksels Pïi Kümïnt Ouders, gij bemint uwe kin- VJlJ üclllllll (leren,en wenscht ze vrnolijk en weharend, welnu, zuivert hen van tijd tot lijd met 1 of 2 Waltherypilleu. en dank daaraan, znli ge hen, evenals u zeiven, vele slechte oogenblikkèn hesparen. Aan de bleelfe en hloedlooze jonge dochters zoo als aan de jonge flauwe moeders, raad men de Fil tan Dr Raphaël san, die eeu ware schat van sterkte, kracht en gezondheid is. Prijs fr. 4.75. In al de Apotheken. I 111I nUnn dat I HUWELIJKSBELOFTEN. 12 April. Adolphe Duyver, plafonneerder, met Bertha Coquel, modemaakster,beide te Dixmude. 12 id. Leon Valcke, postbediende, gehuisvest te Dixmude met Marie Billiaerl, zonder beroep, wonende te Viissingen (Holland). OVERLIJDENS. 11 April. Antoinette Thys. geboreD Ie Dixmude Hen 28 Juni 1907, dochter van Joseph en van Matbilde Ledotix. (Kleinendijk) 13 id. Scrvaii Yaolhuyoe, rentenier, geboren te Dixmude den 6 September 1835, ongehuwd zoon van Ludovicus en van Sophia Duvivier. (Kiekenstraal) i Insfellalie der herberg Den Groenen Boom gaard hij Richard Leenkneshl-Tratsaerl op zondag 19 April. Te bekomen lekkere hesp met broodjes aan 20 c. Groote combat met de Jaskaart op zondag 19 April zijnde Paschen in den Helm bij H. Ramout. Combat Jaskaart en Wloerbol op zondag 19 April in den Nieuwen Haan bij de w* Tb. Coquel Combat Jaskaart en Vogelpik op zondag 19 April in den Sultan bij Jozef Camerlynck te Woumen op zondag 26 April in 'l Oud Gemeen tehuis bij Emile Verlinde. 20 fr. Inleg 65 c. terug 50 c. Zie dn kaarten.. Gemeente Vlndsloo, wijk den Troelelaere, gewone jaarlljksche Ivermisop zondag 26 en Maan dag -27 April Grooie prijskamp in 'l enveloppe- trekken 10 fr. prijs. Zie de kaarten A-fC V IJ dllvl gezondheid is de verstopping, in dezso zin. dsl zij de oorzaak is van de meerdere deelen Tan onze ongemakken en van onze kwalen 't ia diarom dal wij de purgative Pil Walthcry moeten gebruiken, zij ia hel idéale middel legen die ziekte. 30,000 genezingen per jaar. Opgepast! Vsrslsrkt u tegen alle sleehit en doedciijkt winter ziekten; maakt regelmatig ge bruik van Slandaertspillen, die'l bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmengal en alle slecht* vochten. De dooi fr. 1 -50 apotheek llaaora Slandaerl, Sleenstraat 53, Srugge, te Dixmude, bij Verwaerde en Ghyssaart, apothekers. om aanstonds in gebruik Ie komen herberg Tril«veelljc met 23 roeden land TTCTT •lUIVW.R. Wmnifmi DIIUUDB 13 April Bieren per 25 Boter per kils 1-85 tot 0 00 2-80 tot 3-00 V RU MN 8.Boter per Kilo. 2 60 a 2 95 Sieren por 25, 1 80 a 1,90 lVaonstvsrandering. Concorde, gekookte en ongekookte lVeslphaal- selie liespe, beste Cervela enz. Nazicht der trekkingen vreemde waard' 1 1IJJ Hei Coza Poeder heeft het huishoudelijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen van schaam te en oneer gered, en deze per- soncn lot levenslustige en nuttige leden der maat schappij herschapen hel heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en liet leven van tallouzen met menig jaar vei lengd. Hel Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag deen. een boek inet daukbetuigingen en een monster Hat poeder wordt gewaarborgd vol komen onschadelijk te zijn. Correspondentie in alle alen der wereld. Wacht U voor namaaksels. tb (.in. i Poeder ia liet -enig ioend middel legen dronkenschap. CC CD 05 s H a o O K •T3 o 2 i M> p$ tu Ie nipt

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 2