cc CS el SUNLIGHT j-.zbbp_4 m REUKEN IIOXORÉ VERDONGK-MINXË Dronkenschap beslat! niet meer. 1 CO r O H. VanAckere-Senesael. A. MOREL Nieuwstraat VAXELAIRE-CLAES et C" VERKOOP der .brussei Gansch nieuwe modellen voor Meisjes en Jongens. Opzending franco op aanvraag, van den Kataloog, Stalen en van eiken aankoop van minstens 20 fr. Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene flesch Cibils. Coza Institute, LÏÏ»ï"7.£".iI 1» het Koffl-thois Vraagt eene warme Cibils! 't b het beste z WINKELIERS dezelfde M i* cc Groote Atitwerpsche Stoomkoffiebranderij Bureelen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN BAERT en HOSTEN 3ECof3Es.es Big s-s «1 u o: De PASTILLEN VALDA KOOP EPS VAN VICHY-ZOUT In den lekkeren koek. 11, Weststraat, 11, Dixmude. Chocolade, Nagerecht, Suikergoed, Lekkerkoek van de Maatschappij Patron* Réunis. Specialiteiten van het huis Makarontaartjas Amandelbrood Beroardientjes Gmksch brood Sandwichs. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. Ken monster van hel merkwaardige Coza poeder wordt grali* toegezonden. Kan ingegeven worden in Koffie, Thee Melk, LikeurAbsintBier, Water of in het voedselzonder dat het tioodig is, dat de dronkaard er iets van af we\t. liet C<tta Poeder bezi1 de wonder&re eigenschap om tegenzin len het drinken van slerkeu drajk (bier, wijn. ahsinl enz.) bij dïn dronkaaru gauw op ic weikon. liet Koza Poeder trerkt zoo onopge merkt en z^er, dal de cchtge- nooie. de ?.|sier of de dochter van den veifclaafde het hein toe kan dienen,zonder zijn mede welen,en zinder dal het noodig is, dat de patiënt ooit behoed te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft de beste der versterkte ossenvleeschextracte-n, kost veeI minder en \s gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. Vloeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Eene flescli Cibils aan fr. 1.63 geelt eenen smakelijken krachtigen bouillon voor 13 personen. Een kilo vleesch aan 2 franken geeft, eenen weinig sterken boullon enkel voor 6 5 8 personen. fr 0-70 0-95 1-65 Vaste CIBILS in potten verbetert den smaak der saucen, stoverijen, groenten enz. Vraagt een pot bij uwen leverancier, fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach- ïaan i6o, Brussel. 5 C -J bJ O 0 O LU m a a tc verkoopen. Verlangt ge altijd c. o Xs ge S3 C9 -Tf c o 5§ o5 CS U Zj 2 -C Z u ld S? i U O Q LL CO 1 LU CQ tn fc 8 H H gs I A W M X a 6 o (I SUNLIGHT ZEEF is niet duurder dan gewone zeepen ren spaart meer tijd, mee arbeid en meer goed op eenen enkelen waschdagdandezeep in maanden kost. Weigert de na maaksels vrij van «Henndoclige stoflTmi. saiTu'ngesleld uil tic fijnste' soorten eti gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de iei^°deI !nrichi,r!S va" hel land. - Huis gesticht in 1854 - Belangrijke voor- taad van iluwe Koflies. Outzagelijkeen steeds aangroeiende verkoop. Recht matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door boeda nigheid en prijs. 0 0 3J m r r O m U O r\ CO is; II =f p» 5' m CD TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditils. Beursbewerkingen aan i per °/00 De aankoop van obligatiën 4 der Eigenaars is kosteloos. Kas A 2 -2 S 2-5 .2* 1 I e S Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n° 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 8 ili ure 's mor gens tot s middags. C 2 O f '5 J d S. a S 45 2-S'ï 1 sf E vfrm behelzen geen enkel oud geneesmiddel, maar gansch onschadelijke plantenex- trakten die eene Wonderbare bederfwerende kracht bezitten overtreffen op wonderbare wijze al wat tot heden toe ontdekt werd om Keelpijn, Heeschheld, Hersenoalllng, Griep, Influenza, Vallingen, Bronchleten, Asthma, Longontsteking. Ti VOORKOMEN en te GENEZEN MAAR VOORAL vraabt, eischt In atle Ajtylhekt van het Land. aa I -i Breukbanden zonder staal en zonder elastique, 3 maal gebreveteerd. GEIEZI\G ZONDEIK OPKIKATIE BANDAGISTE-RTHOPÉDISTE 19, IIK\HIK 114 .SKIKIKKI.SK.4AIV, OOSTK4DK, (hij de Nieuwe Post). Leverancier van den Staal en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal Deze zal u vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen Misgroeiïngen H eisoht het echte 0 fr. 10 het pak voor I liter water SEL NATUR Mistrouwt de nabootsingen en de namaaksels en eispht het pak hiernaast afgebeeld met het mark VICHY-ÉTAT dat de echtheid waarborgt. ■lei Coza Poeder heeft hel huishoudelijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen vanschaam- te en oneer gered, en deze per- soncn lol levenslustige en nuttige leden der maal schappij herschapen hel heefimenig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt eu hei leven van tallouien met menig jaar verlengd. Hel Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aio hen, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster list poeder wordt gewaarborgd vol- komen onschadelijk te zijn. Correspondentie in alle alen der wereltJ. AU BON MARCHË Wacht U voor namaaksels. If i.iiz.i Poeder ia hel eeiig legen dronkenschap. CIBILS Ueud middel C <t> CTS CS c O CS 3 0 O O CD oa 05 <D •Q« •e m iJ r w O V •O 0 V a> tc DE GULDEN BIE 03 73 C X 13 CD' O CD tn CD C H Cf) CL CD. CD R® =r CD. CD tn CO 73 c 0 (0 O CO a. c CD 00 w 3 0 co CD cr CD 31 53" cn 3 S Tl CD CD CD O O C CL "t O 1 .Em .i. V o -a O 4, C o c 2 - e - C CL Cl n S8 "5 a- E u «GJ 'Ji 0 2 ir «J St! ■c o V SC e 2 w c Sm 5 C 4_ a o O -3 i. 3 0 T3 i 2- V a v '5 v -e OÜJ* "O DE Pastillen lala In allo Apotheken aan den prijs van 1 fr. 25 «EENE DOOS DER ECHTE PASTILLEN VALDA" met den naam V LDA en het adres van den eenigen fa or i kant H. Canonne, Apctb49, rue Réauinur, Parijs TB KOOP van personen met breuken zoo grootrals een kinderhoofd veroorzaakt doorope,atie of door het dragen van sle'-hte bandenbi jzon- derlijk door deze élastique die door hunne uitrekking zon der waarde zijn voor het ophou den eener begin of volledige zak- breuk. Vraagt horderde adressen ons uit menschen lievendheid ge geven van per- Bonen 1,2 en 3 maal geopereerd en die nu dui zend maal slech ter zijn dan voor maals.Neemt wel in acht dat wij door onze 40 jaren onder vinding alles kunnen beteugelen door onze veelvoudige stelsels van breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 Ir. belooning aan gelijk welk specia liste of breuklijder die bovengemelde kan weerleggen. Sprekelijk alle Zaterdagen in het Hotel Den Gtuden HoornSimon Stevensplaats, Brugge, van 9 tot 3 ure, alle andere dagen ten huize des uitvinders inden voormiddag. Op verzoek begeeft M. Verdonck zich ten huize van eenieder. Zelfde huis gelast bijzonder voor rechtmaken vanalle misvorm de lidmaten zoo- als misgroei- ïngen der rug graat armen beenen en voeten Bijzondere toe stellen voor de hooge rugge te doen verdwijnen en voor de slech- te houding bij de kinderen. On zichtbare corsets voorde misgroei- ing der ruggraat le genezen, noo dig in dilgeval. Buikbanden. Bijzonder huis voor het rnaken van buik banden voor de vrouwen die lijden aan aller hande zakking van den buik. Personen van beide geslachten die door de operatie ong> luk- kigz'jn geworden mogen zich komen aanbie den, oogenblikkelijke hulp is hun verzekerd. Kousen voor geborsten aders. BETALING NA TEVREDENHEID. roe» BOISSON X* S«! e«t extra!! det Eai«C5'! minerale» det Sourcea de VieHJ PROPRIÉTÉDE L'ÉT/égjp ^ADMtKISTRATIpN

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 3