GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL. Huis GRIJS HAAR ;*6*e*l3**é«*l1**l3K3CI3K3*3e83eB9Haiet3ei Standaert's tabletten VéT ABLER SESEZIH6 VAM Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brnssel. ZENUWZWAKTE GENEZING zoideb OPERATIE Drukkerij YanCoyck. Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 M Stoomverwerij en Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge HulphuisLoncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, Purgeerende Bloedzuiverende FR. ROMAN ïËm PStliRT Auff. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, ASTHMA "N"o tom s» 2 Huis Wyllie-Feys, Dixmude. De Bank te Veurne, tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonneslraat, Brnssel OPG-ELETI Mistrouwt u Yaa Namaaksels omringd van een rooskleurig druksel a f fl S Onder hen. die ons zullen hebben teruggezonden voor 30 Juni of 31 December, franco aan onderstaand adres, het grootste aantal ledige zakjes maar minstens 25 De zakjes der dubbele pakken van 20 centiemen tellen voor twee. Weigert de namaaksels, die slechts op Sodex gelijken door hun buitenste verpakking. Nr 2, BOLWERKLAAN, BRUSSEL. Men gelast zich met alle slach van drukweik ken zooals Plakbrieven, gekleurdefeestprogram- mas, enveloppen net firma, rekeningen, wis sels, facturen, mandaten spijskaarten, adres- en trouwbrieven, en visiet- kaarten, rouwbrieven, doodbeeldekens, prijs couranten enz. Al onze werken worden met spoed, welverzorgd en aan zeer matige prij zen afgeleverd en wij hopen met de orders van 't publiek vereerd te zijn Consult alle dagen van ii tot i uur, uitgezonderd Vrijdag en Zaterdag ft tei» Otto 24oeiitgcs, 811. .1 ,n* i aat, I 3. lirii£gc Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au Tendeur) n,elVk te p"r, WEL GEKOZEN ZIJM WAAGVERSTERKENDL en ZUIVERENDE PILLEN VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleding stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. magazijn fan Wijnen, Likeuren, Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. - Matige prijzen. Spoedige bediening. 3 3 c Q. rt Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren liet BELADEN BLOED en neniem de SLIJMEN WEG 0-EEHS3 Do Niouwe London ÏJote ^BVÖËÓÖNrê^^j. FRAN 5 ROMANS ^•DENPSRj^gr^- £DpjaN-MAA£>- Dd Doos I fr. 25 $k<D j cö Borst-lableiten. neesmiddel tegen al de borstziektenverkoudheden, longziekten, hoest en kitteling in de keel, influenza, M De onaantastbare verm^a^'^J van onverslijtbaarheid heid der Volledige en zekerf genezing Kt TWEE MAAL per jaar zullen wij verdoelen Zakuurwerken voor Dames en Heeren. Kettingen voor Dames en Heeren. Verschillende andere premies. a,-nftwiwiTw',T~rar" «n El«fct«n iU« er u* veertkww®». YVte maeaw hebban mmA* bol te weten zoodver- LmVete vmrwow ook ottdorbevtg san witvloed. uBtedMu. vnawinor rij tang doren, verwekken atffe Ml 4e ttc*twte stevuwftum eeae vrecgtijdigo ver- apptna, ewc trdipsrtting der natuurlijk* geneee- own *rnaam dan niet, en verteert niet oMd tic staap tas «mte14« oo vet droomen. Men veelt ioomTOs vvvorel te Ao bomen, en 's morgen» n» u*w opntoiét is ehbho moede als avonds al» gaut. fete etrsooen hebben draaiingen, i#w»Wwp<»tenHU. aemtewvfefögea, eon ges tie en pijnen :fi Hui boute riM.8gt.fn dee of nier pij nan. verlies van .«bwjfen m van bet tawr, verslapping Ta* de WH, ctiz. Ais de wvMutu oef tenger blijven duren tegen den Botanieken hof, op eenige steppen afstand van de Noordetatle. na veel verdriet, beitenm»#- te bet wart, meeifv»W»fe kraambedden of besmettelijke ziekten zooala drtu- phigen, mfloeraa, typhus, enz., dan neemt de ver zwikking nog toe en ontstaan ergere ziekten, zooals maufikwalen, blaasciekte, bloedarmoede, bloedader- breuk, waterbreuk, breuken, ontsteking en zakking der baarmoeder, gezwellen 4er eierstokken, onmacht, klierziekte en zelfs kanker. Indien gij een of meer van die riek te verschijn Mton gevoelt en vruchtetooB allerlei remediön beproefd hebt of nutteloos ele*trieksche banden hebt gedragen, leest dan het nieuw en belangrijk boekje :De Zenuwzwakte, gij zuk daarin de geredeneerde uitlegging uwer kwaal vindon en tevens de eenige en ware middelen die u kunnen genezen. Gij zult dan ook begrijpen waarom de zenuwzwakte, en hare menigvuldige verschijnselen niet kunnen genezen worden noch door medecijns*, noeh door elektriesche banden, en waarom die ziek ten genezen door de behandeling van het Geneeshuis. Dsae kan geeohieden doer slecht» enkele bezoeken van tijd tot tijd en vcreieoht noeh verblijf in het genee»- huis, noch verlet in het gewoo* werk, noch grooto kosten. Het Vlaamaohe boekje over de zenuwzwakte wordt op aanvraag tegen 4 frank te pootzegels ver zonden. van Kanker, Klieren en Gezwellen te de borst, Kan- kerpuisijee der lip. Gezwollen en gebarsten klieren in den hals, Verzweringen in het aangezicht, Been ziekte. Fistels, Gezwellen of verstijving der knieen en andere gewrichten. Wonden der beencn. Speen- gezwellen, Aderspat. Aderbreuk, Waterbreuk, Poiypen in den neus. Zwelling of verzwering der amandel- klieren, Gezwellen der baarmoeder, Breuken, Huid ziekten en Ziekten der waterorganen. Het geneeskundighuis Windelincx is in i860 inge steld door Dr A. Windelincx voor de Genezing tonder operatie van verschillige ziekten, vooral Kanker. De zieke weefsel» worden stilletjes aan, zonder pijn, door zalven en pleister» verdroogd. Du» geene uitsnijding, geen bloedverlies, geen chloroform voor in te slapen, geene pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet te ver zwakken maar deze integendeel te versterken en haar door alle natuurlijke middelen te verkloeken. Deze behandeling kan geschieden door sleehts enkele bexoe- is alleen noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan met zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Voor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgende belangrijke Vlaamsche boekjes 4* Over Kanker en Klieren V Ot*r Zenuwzwakte. 3e Over het Zaadverlies. 4* Over Speen 5* Over besmettelijke ziekten der waterorganen. 6* Uitlegging der merkwaardigste genezingen van Kankerenz., bevestigd door honderden afdruksels van eigenhandige brieven vrijwillig geschreven uit dankbaar heid door genezen zieken. Die boekjes leeren kennen hoe men die ziekten geneest, hoe men ze kan herkennen en voorkomen. De lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken, speen, enz., niet genezen en terugkomen na de bloedige operatie, waarom besmettelijke vloeiing niet balsemcap en waarom bovengenoemde ziekten genezen door de volkomen geneest door inspuiting of balsemcapsulen, en waarom bovengenoemde ziekten i beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis Windelinsx. Elk boekje wordt verzonden tegen 1 frank „„„uwHut m*» |VWBuiy«u .w. w«~v.w in postzegels en de zes ta zamen tegen 3 frank in ken van tijd tot tijd aan het Geneeshuis. Eca verblijf postzegels onder vergezegeld omslag zonder firma.r 1)ttOOGERIJ EN VERWERIJ vaa alle stoffenals vrouwen-, mans- en tin-ierkleederen gordijnen tafelkleed en *n ka me r behangsels; oh i Is; h\ndschoenen, pane enz. MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en wasschen van ran lscho»nen. De zwarte rouwstoffen zijn geleverd in S ia;enAlle stukken aaD mijn bijhais toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgd werk. G«inR(|ge prijzen. Depot bij Pieteb DeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. aan Fr. I.50 do doos van 35 Pitten. v sA, te o waar en -<y r/h°\ van zu 00'-»tf, 2*iii ven vei'flapiitig of si' I D«ze goede purgeermiddel bestaat, hij ie den dag van j vandaag de wereld rond gekend. Overal wordt hij aanzien als de wara huisvriend 't zijn de Om altijd eene goede gezondheid te genieten, acne methode is ra/ zitljd waar blijven.^ ztoh op tijd en beta- .a» me/fff te purgeerer,. Maar daarom moet het purgeermiddel en het mug ttit vch tetven geene TflPiDi8EFT'f.-P LOK zui veren en vei kloeken liel bloed, verdrijven Slijmen Gal en alle Slecüto Voch en. STANDAERT'S-PILLEN z ju het Deftigste Behoedmiddel logi n a ie slechte Ziekten en bijzonderlijk de Influenza of zoo gezeide slunsezirkte. ST AND A ERT'S-PILLEN ponezm one. .ddellijk eratoptbeld, Leverziekten, IVTaaK-pijn en Zuur .Geelzucht, slechle Spijaverteoring, Hoofdpijn, Ketron dt r laren, Jicht, _humatiBm, Geraaktheid. Puisten en al e Velziekten. STANDflERT'S-PILLEN worden bij voorkeur genoineiuueteen goede aallijd en kunnen neoll de ininslc stoornis in hol lichaam le weeg brengen. toegeiegeld dat hel fabriekmerk draag» en de firmaApotheek H. STANDAERT.Stmutrnt. BRUGGE Terkrijpbaar in alle goede lantliekeB. SPECIALITEITEN Degraisseeren en Reinigen van BALKOSTUI- MKN. Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. n> T3 O O) -1 fü a -i a_ a T3 O r-T er O) TT a -i X EN VAN Apoiheker-Scheikiimtige te DENDERMONDE doet (te grijw hnrro binnen en. k.le degen verdwijnen, maakt het haar glan/.'UO en lar.ht. b*. lel hel uitvaltin en neemt d, pelktj»» van bet hoofd weg. Biecht op den bal» 1^* Verlcpl igi>;utr In Flaeont van fp. 1.50 00 fp. sa.ao Fngeifiobe 51*wdtinttuup aan fp. 2.00 par Flaooa Lenige depol te Dixniude I i tic wfdtvt Verineerscli-Notllié, Wilgeudijksirant. •- 8 K ft CIO OOOft Tpottielcer- ScheikusdiM n psj D5* Zij genézm VERSTOPTHEID. MAAGPIJN. T.AL SLIJMEN HOOFDPIJN MIGRAINE ZILT BRAND Wtigêti aMe namakingtn Dl ALLS AFOmSRM Hel b«l getonde purgesr- JICHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DBAAIIHGEN, erp. Vraagt ket boekje met getuig schriften, gratis versoaden oo aan vraag door Fr. Remnn, apotheker ingemiddel ft DENDERMONDE. Magazijn van ciment tegels, ceramieke tegels, ceramieke ïmitatif tegels, gleiscli- tegels en lijsten,fantaisie tegels, parqueterie en. f;®»Jf®teen 1 n alle kleuren, dessins,enz. - Ook Magazijn yan rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. «-Ö r\ m ui aa Het beste en zekerste ge- Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert's tabletten in den mond te laten smeltenzij herstellen aanstonds den adem. Algemeen depotbij Honoré Standaert, apotheker, Steenstraat 51, Brugge. —Te Dixmude, bij Ghyssaert en Verwaerde, apothekers. a-% CT attf erb# CD B w i3 gegrond op eene ondervinding van meer dan 15 jaren in België Overal Agenten gev>-m«gd. Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, n' 7. Aankoop en verkoop van belgisch* vreemde weerden Uitwisseling van koopons, cheques eo vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan all* 1**- gen Eskompteering van wissels en mandate*; Geldleeningen op waarborg. Spaarkasonder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J. Stazbeks, aan den i ntrest van ■3 's jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van achtdagen. 3 s jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van driemaanden. n I Alwie zijne gebouwen, k»*P nrMl(1ffftV33r waren, meubelen, vee en» U|dUUb enz., wil doen verzeVerrB tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerheid bij de Antwerpsche maatschappij Securtfas, beRte en oudstegekende van het land. Hoofdagent te Woumen Alfens De Orser Te»*tl«l» Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. van alle rliumatifcwo flerecijjy.sciatiek, zoo- welpaebeginnende, als Teiouderde, door het gebruik van pol' do Bretagno. Depot bj SIMONS-HOORE; NAERT, Dixmude, goedkoop echoenmagazijn Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4