ZONDAGSBLAD Het Volk met de Burgerij Zondag 26 April 1908 10 cent, per nummer 64* jaan N' 17. voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van i Jan. tot t Jnni 1908 De financiën des land. Zware verliezen. Gelijkheid. M. Buyl op de kiesmeeting te Hasselt Een en ander -* Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenten genieten het recht van kosteloos drit annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-a>ond aan de Uitgever Etjg. VanCtjyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brusssl 4.59 7.18 8 34 40.22 12.26 2.13 4.20 6 31 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkerke 7.15 9.21 11.40 2.14 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uit Dixmude naar Nieuport-baden 7.27 9.29 12.27 2.17 5.46 7.45 8.12 Werkmanspensioen 1 TUR. daags aar 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor allc6. Onder al de belangen, die een staatsbe stuur dient te behartigen, staat wel de wel stand zijner schatkist op deu eersten rang. Biimen en buiten het land moet die welvaart in eere gehouden worden en men moet alles vermijden wat haar, al was het maar in schijn, zou kunnen in opspraak brengen. Een der bijzonderste kenteekeus van die welvaart is wel het vertrouwen, dat er ge steld wordt in de fondsen, die de staat op de geldmarkt brengt en dat vertrouwen wordt gekenmerkt door den min of meer hoogen koers in die fondsen. Welnu, dat vertrouwen schijnt mij deer lijk aan 't wankelen. De staat geeft vier reeksen reuten uit van eene nomiuale waarde van 100 fr. Drie van die reeksen geven 3%, de andere 2 1/2 Over een drietal jaren stonden die drij eerste reeksen aan pari, dat wil zeggen dat men op de beurs 100 fr. moest geven voor zulk een lot. De reeks van 2 ijt t. h. stond er wat beneden. Wat zien wij nu De 3 eerste reeksen kan men nu koopen aan 93 fr. de 4da aan 77 fr. 50. Dat is e»«ne verlaging van 7 fr. per lot voor de reeksen aan 3 t. h. en meer dan 15 fr. voor de reeks aan 2 i t. h. Zulke groote daling in dnj jaar lijds geeft stof tot nadenken en men is geueigJ te zeg gen dat het vertrouwen in 's lands welstand ook tel aan 't dalen is. Ons staatsbestuur begint dus op de opeubare geldmarkt zijn krediet te verliezen. Maar er is iets meer. Duizenden kleine spaarders verliezen door die daling op ieder plaatst, ruim 7 fr. Voor een duizendtal franken is dat eeu zuiver verlies van 70 fr., en wie zoo een tienduizendtal franks aan den staat toevertrouwd beeft, schiet er dus 700 fr. bij in, zoo hy zijne waarden seffens wil te gelde maken, hetgeen voor velen het geval kan zijn. Wie een huisje wil koopen of eeneu klei nen handel beginnen, steunt op de tiendui zend frank, die hy aan den staat heeft toe vertrouwd, dikwijls, na lang en zorgvuldig sparen, denkende dat zijn geld in goede handen is, en als hij bij slot van rekening van dat geld gebruik wil maken, telt mijn heer de staat hem 700 fr, miuder af Voor zoo'n mensch is dat een groot verlies. Er is evenwel nog meer. De staat werkt met hand en tand om zijne spaarkas, die hij waarborgt, in de gunst van het publiek te brengen en de geringe burgers aan te zetten hunne zuurgewonnen spaarcentjes aan die kas toe te vertrouwen. Met dat doel werden reeds redevoeringen bij de macht gegeven, geheele hoopen omzendbrieven tot aanbe veling gestuurd. In den beginne zouden de spaarders 3 t. h. van hun geld krijgen maar er kwamen vele spaarders en die spaarden zoo zorgvuldig en aanhoudend dat zij na ettelijke jaren 2000 fr.. 3000 fr. en meer op hun boekje staan hadden. Toen kwam er een omzendbrief rond van wege het beheer der spaarkas dat er nog wel 3 t. h. zou gegeven worden, maar alleen voor sommen beneden de 2000 fr., wie meer had kreeg maar 2 t. h. Daar werd geklaagd eerst stil, dan luid en algemeeo, en dan zegde de Staat Gij kunt uwe spaargelden omzetten in Belgische rent. Die geeft 3 t. h. De spaarders deden zulks en misschien wel eenige milliosntjes van dat spaargeld werden in staatsrenten omgezet omdat die 1 t. h. meer gaven en toch ook stevig stonden. Eu nu al op twee, drij jaar tijds krijgt die stevigheid eenen krook van 7 t. h., meer dan 2 maal zooveel als de staat aan intrest geeft. Mag men nu niet vragen wien het staats bestuur voor den aap houdt Dat zoo iets gebeart met eene afzonder lijke bankinstelling of met eene naamlooze maatschappij, tot daar toe. Wij waren niet verplicht daar vertrouwen in te stellen. Wy hadden eene kans gewaagd en wy verliezen. Maar zoo te leurgesteld zijn door ons eigen staatsbestuur, dat alle waarborgen van zekerheid zou moeten opleveren dat de spaarders om zoo te zeggen verplicht zijne renten te koopen op gevaar af 1 t. h. te verliezen. Dat is wat te kras en het publiek is ge rechtigd te vragen wie de oorzaak is van die plotselinge daling. Staan wij hier voor een van die toeren van het ministerie de Smet de Naeyer Heeft dat ministerie zoo op korten tijd eenige duizenden renten op de markt gesmeten om het aanbod te verhoogen in vergelijking met de aanvraag en zoo die waarden te doen dalen om dan, als zij laag genoeg waren, die waarden aan verminderden prijs op te koopen en zoo eenige duizenden franken meer te hebben om aan nuttelooze dingen te besteden? Of is de Kongo-ondernemiug, die aan gang is, daar oorzaak van Aan senateur Magnette, die minister Liebaert daarover heeft ondervraagd, heeft deze geen voldoende antwoord gegeven. Hij heeft daarenboven nog al wat gespot met de spaarders door te zeggen dat zij hoege naamd niet verplicht waren hun spaargeld in renten om te zetten en dat degenen die meer dan 2000 fr. in de spaarkas hadden, geen kleine spaarders waren. Wij hebben recht, meer daarover te weten en het is tijd dat die toestand verandere. De staat mag zoo onbehendig met het geld zijner burgers niet omspringen. Of is die handelwijze een nieuw raiddel om wat geld te krijgen in de arme schatkist, die zooda nig leeg gemolken is door allerlei ver kwistingen. dat er de bodem van bloot ligt Is het dan nog niet genoeg geweest, aller lei belastingen te haffen op den alkooi, op de eetwaren en andere artikelen van ver bruik Moet men dan nog ongevraagd dui zenden en duizenden franken van de open bare spaarcenten afnemen? Of is het huidige staatsbestuur niet meer io staat, de spaar gelden van de burgers naar behooreu te beheer6n Dan is het tijd dat wij er een ander heb ben en ik raad de aniiklerikalen aan, alle geschillen by te leggen en met vereende kracuten op te koineu om de oubehendigen af te danken, die zooverre gekomen zijn, dat zij eenen aanslag op de openbare spaar zaamheid moeten doen en 'a lands krediet in den vreemde aan 't wankelen brengen om hun budget in evenwicht te houden. Wat er ook van zij de burgers moeten 't dalen zijn. Wat minister Liebaert aan senateur Magnette gezegd beeft is niet vol doende. Hij heeft maar uitvluchten gezocht om de ware oorzaak van deu toestand te verbergen. Waarom zouden onze afgevaardigden hem daarover in de kamer van volksver tegenwoordigers niet eens ondervragen.-Dat zou eeu belangrijk punt zijn in de bespreking van don toestand vóór de kiezingen. X. Een aartbisschop antwoordde aan Riche lieu, die de pastoors aanzette hun deel bij te dragen in de staatslasten Het oude gebruik der kerk wil, dat het volk betalt met zijne goederen,de adel met zijue wapens en de geestelijken met hunne gebeden. Welke geest van gelijkheid, welke ge hechtheid aan 's landsvoorspoed van den kant der priesters, die, als het volk gebukt gaat onder lasten, edelmoedig hunne... gebeden aan de openbare schatkist schen ken. Welke goedhartigheid! Zoo een wagen vol en vijf eens, dan krijgt ge een pinte bier. Gelijk de kerk vroeger was, zoo is zij heden nog geen enkel harer oude eischeu met haren oudeu geest van dominatie heeft zij afgestaan. Wij lezen in Vrije Volle van Tongeren Na de prachtige redevoering van den heer Hyraans spreekt nog de heer Buyl. Zijn optreden wordt met een daverend handge klap begroet. De gevierde volksredenaar, na eene korte inleiding, doet met veel wel sprekendheid uitschijnen den veldtocht van leugen en laster door de klerikalen over twee jaren, tijdens den kiesstryd, op touw gezet. De Vlaamsche buiten werd over stroomd met schandalige prenten waarop Fransche soldaten waren afgebeeld die kerken afbraken, priesters mishandelden, kruisbeelden verbrijzelden. En met die schaamteloos-leugenachtige preaten,tracht ten zij indruk te maken op de gemoederen van zoovele lichtgeleovige kiezers. Zoo zal 't in Belgie ook gaan, beweerden zij, wan neer ooit de liberalen aan 't roer komen, 't Is met behulp van zulke eerlooze doenwijzen dat die bedriegers hunne tegenstrevers bevechten. Zij deinzen waarlijk voor de laagste, de verachtelijkste middelen niet terug als zij maar denken zoo doende hun nen politieken winkel te kunnen bevoor- deeligen. Schande over hen Verder toont M. Buyl het bespottelijke en tevens het droevige aan der zoogezegde maatschappelijke wetten, door de klerikalen met tegenzin gestemd, enkel omdat zy door den drang der omstandigheden er toe ge dwongen waren. Het arbeidspensioen van ntgea centen daags wordt door hunne kies- dravers op vele plaatsen geweigerd of toe gestaan naar gelang de belanghebbende, hij weze in nood of in een betrekkelijken wel stand, al of niet gewillig hun dwangregiem ondergaat Zoo gebruiken zij het geld der lasteribetalers om gewetens te verdrukken of om omkooperij te plegen. De wet op de werkongevallen is ook al een toonbeeld van ongerijmdheid zij is zoodanig opgemaakt dat de werkgever er belang bij heeft zooveel mogelijk ongehuwde arbeiders te bezigen, daar deze laatsten, wanneer hun een onge val overkomt, eene veel geringere schade vergoeding ontvangen dan zij die gehuwd en vader des huisgezins zijn. Dat is in zeke ren zin onzedig en die wet moet veranderd worden. Ook betoogt M Buyl hoe noodzakelijk het is het volksonderwijs uit te breiden. De kinderen van don werkman moeten zoo overvloedig mogelijk het voedsel des geestes kunnen ontvangen opdat zij later in het maatschappelijk leven nuttige leden der samenleving worden, bewust van hunne waardiging als mensch, zich met gemak kunnen wapenen in den strijd voor het be staan en alzoo aanspraak mogen maken op hooger loon, op meer welstand. De werkman die zwoegt voor een hongerloon is bedeesd en vreesachtig hij gevoelt den band die hem knelt, terwijl hij die eene goede dag huur wint vrijer ademt, onafhankelijker is en fier het hoofd opheft, 't Is juist dat wat de klerikalen niet willen en daarom zijn zij togen de hooge loonen, want ziet. is het niet in de klerikaalste streken des lands dat de werkman het slechtst betaald wordt en dat de grootste armoede heerscht ^De wakkere en onvermoeibare volks- verlegenwoörrtiger van Dixmude Veurne- Oostende spreekt verder nog van de maat regelen vroeger genomendoordenlandbouw- minister DeBruyn, zoogezegd io 't voordeel van deu landbouw, doch die voor dezeu laatste niet het minste nut hebbeu opgele verd en in wezenlijkheid echte boerenplage- rijen waren. Met eenige voorbeelden aan te haleu van de verregaande ongerijmdheid dezer maatregelen wekt hij niet weinig de lachlust zijner toehoorders op. M. Buyl maakte ook nog den lof vau M. Peten en zet zijne redevoering voort na genoeg in denzelfden zin als hij eenige uren vroeger teSt-Truiden gedaan had. Hij doet ook een oproep tot de begoede burgerij opdat deze zich wel zou doordrin gen van bareo plicht eene behulpzame haud te reiken tot de lagere standen en deze te helpen tot het bekomen van meer welstand, meer geluk en tevens tot eene hoogere op vatting van het levensdoel. Om te eindigen noodigt M. Buyl de heeren Wielemans en Arckens uit een voldoend getal hectoliters van hun beste gerstennat te brouwen om deu liberalen triomf van 24 Mei te vieren. Waaneer M. Buyl zich neerzet stijgt nog maals een tempeest van toejuichingen op, zoo gevoelvol, zoo welgemeend, dat het waarlijk goed aan 't harte doet. De bijval welke dien koenen liberalen strijder te beurt valt is alleszins wel verdiend, want stellig is het dat hij nooit beter de aandacht zijner toehoorders heeft weten te boeien. Ook ontvangt hij de hartelijkste gelukwenechen zijner politieke vrienden. De stortingen der Spaarmaatschappij zullen plaats hebben op alle Zondagen van Mei tot en met October, te beginnen met Zondag aanstaande 3 Mei, in het gewoon lokaal, Armbestuur, Oud-Stadhuis. De Secretaris-Tresorier, A. Woets. Wij vernemen dat de wettige erfgena men van den overleden railjoenair pastoor Cesar Looten in beroep te Gent gaan, tegen het vonnis te Veurne uitgesproken ten voordeele van den bisschop van Brugge. Tot later. MM. Flechet en Dupont hebben in den Senaat de welwillendheid van den minister ingeroepen om krachtdadige en doelmatige maatregelen te nemen tegen het vischstroo- pen. en bijzonderlijk tegen het visschen met kalk. door de wet verboden. Laat nu de Congo overgenomen, en de Kunstberg te Brussel en de versterkingen rond Antwerpen uitgevoerd worden dan rijst de Belgische schuld tot 4 112 miljard. Zeg, Gazetje, is er een land dat zooveel schulden heeft. Gelukzalig Belgie, het Eldorado der geestelijkheid. Eene les uit Afrika, voor ons Belgen. In de Kaap-Kolonie Afrika wordt eerlang het verplichteud onderwijs uitgeroepen. De Koning en prins Albert komen de merkwaardige bloemen en plantententoon- 8telling te Gent openen. 't Is de 100' Verjaring der maatschappij van Landbouw- en Kruidkunde. De Deensche uitvinder Poulsen heeft te .Londen eene voordracht gegeven over zijn stelsel van telefoon zonder draden. Het toestel is doodeenvoudig en liet toe op eenen afstand van 400 kilometers mu ziek over te seinen. Op 270 kilometers af stand werd een gesprek gevoerd en de stem klonk zeer duidelijk en was gemakkelijk te herkennen. Tot slot werd een fonograaf door draad- looze telefoon in werking gesteld en die werkte alsof ee n schijf werd afgerold. De vermoeinis en uitputting van den werkman spelen eene groote rol in de voor waarden waarbij zich arbeidsongevallen voordoen. Zeldzaam gebeuren ongelukken bij den aanvang van het werk 's morgens. Naar mate de dag vordert en de week worden de ongevallen talrijker. De bestuurder van het weerkundig ge sticht te Parijs brengt het aangenaam be richt dat het thans warmer zal worden. Niet voor tijd. Te Londen hield de maatschappij voor den tunnel onder 't kauaal hare algemeene vergadering. De voorzitter deelde mede dat de propagande ten voordeele van den tuu- u#l, gestaakt tengevolge van den tegenstand van het Engelsch gouvernement 12,000 p. sterling kostte. 25,000 pond sterling liggen gereed als het gouvernement mocht ophou den te vreezea voor een vreemden inval door den tunnel. Wanneer de Congoleesche vlag in gevaat zal zijn zal men Belgische troepen aanwak keren naar den Congo te trekken. Indien in Congo een algemeene opstand uitbreekt wat zoudt ^ij doen Er zijn thans gedurige oproeren. Thans zijn er zes. In Katanga leven de negersoldaten sedert dertien jaren in opstand. Heeft het fort voor Boma die hoofdstad niet moeten be schieten wegens opstand? Zeker. Dus wan neer een groote opstand zou uitbreken dan zouden wij doen als de Franschen in Mada gascar, als de Eugelschen in Soudan. De Kamer zou zelfden oproep doen En onze volkskinderen zouden met den ranselen 't geweer moeten optrekken naar Congoland. M. Vander Velde zal den 2 Juli voor het Kongoland inschepen en aldaar twee maan den verblijven. De secialisten liggen volop in ruzie door de kwestie van de overname van den Congo. Hunne drie knapste mannen Vander Velde Picard en Grimard worden alle dage in de Brusselsche sociale dagbladen afgebroken en geroskamd en de ruzie in het huishouden wordt zoo hevig en persoonlijk dat m*n zich onvermijdellijk aan eene geruchtma kende scheuring of liever aan eene echt scheiding mag verwachten. De poppen zijn aan 't dansen. Eene oneerlijke list wordt door zekere wijnhan lelaars een er groote stad gebruikt om hunne koopwaren aan den man te brengen. Zij sturen als staal twee flesschen wijn, waarvan de eene als proef moet die nen, en de andere bestemd is om later met den opgezonden wijn te vergelijken. De eene flesch is uitmuuteuden wijn. maar de andere eene gemeene soort. Proeft de kalant deze laatste, hij doet natuurlijk geene bestelling. Proeft hij van de andere dan bestelt hij een vat. Als hij het vat ontvangt en er van proeft dan klaagt hij van de gemeene soort De verzender komt af, men ontstopt de flesch en hij bestatigtdat hij bedrogen is. Oppassen is de boodschap. DE DIXMUDENAAÏt li r» si r-ri /ran Ir in renten mau 3 t h. weten waarom de staatsrenten zondanig uau

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 1