ZONDAGSBLAD Het Volk met de Burgerij Zondag 14 Juni 1908 10 cent. per nummer 64' jaar N' 24. voor de Stad en het Arrondissement. Treinen ran 1 Jnni tot 1 Jnli 1908 De provinciale kiezing zonder strijd. De buitengewone wetgevende zittijd De geestelijkheid in de politiek. Neemt, leest en oordeelt De herbergier zal 't al betalen. Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenien genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen i fr. per regel en vonnissen 30 c. J Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdags ord aan de Uitgever Eug. VanCuyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naarGentenBrusstl 4.59 6.44 7.18 10.17 10.22 12.26 4.21 6.31 8 55 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinketke 7.15 9.21 10.26 2.06 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uit Dixmude naar Nieuport-) ad« n 7.27 9.29 10.20 11.49 12.27 2.17 5.46 7.45 8.12 Werkmanspensioen IFIR. daags aar 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. Eene zeldzaamheid, vindt het de Profes- sorsgazet, omdat de liberalen den strijd niet aangingen voor de provinciekiezing van 14 Juni. En daarover schrijft zij eene heele kolom van alle slach van aardigheden. Maar die zeldzaamheid is toch zoo zeldzaam niet, en er dient daarover zoo luid niet geroepen te worden. Dit feit ziet men dagelijks. In menige omstandigheden hebbeu wij het vastgesteld in onze stad en het is genoeg de dagbladen vau 7 Juni lest open te trek ken om te zien dat in menigvuldige kantons, de kandidaten, katholieken, liberalen of socialisten zonder strijd zijn gekozen uit geroepen. De gevolgtrekking a!s zou het verkankerd liberaal bolwerk van Dixmudezoo gemakke lijk de kans geven aan de katholieke "tegen strevers is dus van geen tel en die ont houding strekt ook niet tot eere van de katholieke kandidaten, en bewijst uiet dat zij de rechte mannen op de rechte plaats zijn, A vaincre saus peril c'est triompher sans gloire zegt het spreekwoord. De liberalen hebben dees jaar den strijd opge geven hetgeen niet wil zeggen dat zij het steeds zullen doen. Later zal men het kun nen zien. 't Is eene schoone uitslag voor onze vrienden, schrijft het bisschoppelijk dagblad van Brugge, hetzelfde geval besprekend, want sedert eene halve eeuw is het de eerste maal, dat de liberalen in dit kanton den strijd niet aangaan. Mis jongen Het is gemakkelijk te zien dat die nieuwsgever vreemd is aan onze stad, en niets van hare politieke geschiedenis kent Hij schrijft bij lictoren zeggen Inderdaad sedert 1872, vat der liberale provincieraadsleden, werd slechts gestreden in de kiezingen van 1894, 1900 en 1902. Want wij rekenen uiet voor strijd de kandidatuur Vandeweghe in 1890, door een overtuigde katholiek uitgevonden bij de ganzeknappers. en daarna als lach partij door eenige zwauzers overgenomen en doorgedreven. En diesaangaande hebben wij destijds booren vertellen dat die klucht eene mooie som aan de politieko vrienden van den uitvinder heeft gekost. Er dient een nieuwe berichtgever bezorgd te worden aan het Brugsch blad, die na de triomftrompet te hebben aangehevon, ook eene volle kolom aanbevelingen drukt voor hare partijgan gers, met het oog op de wetgevende kiezin gen van 1910. Wees maar gerust, kamaraad daar zullen wij bij zijn Om te besluiten vinden wij dat de Gazette van Dixmude en Patrie hunnen tijd hebbeu verspild en hunne iukt verkwist om die lofar tikelen te schrijven. In geheel de kiezing der provincieraadsleden te Dixmude in 1908, zien wij slechts eene zeldzaamheidhet uit roepen als gekozenen op dezelfde lijst van de heeren Basiel Baert en Eugeen Devos en een goede uitslag de politieke onderwer ping van M. Devos, aan de geestelijkheid en aan M. Baert. Daar ligt de zedeles. Politicus. ter oplossing van de Kongokwestie. De kongozaak is zoo'n ingewikkeld vraag stuk dat het voor gewone mensohen onmo gelijk is, er wijsuit te worden. Onze groote staatsmannen, die er nu al maanden lang mede bezig zijn, zien er zeiven niet klaar in en nu gaat in onze statenkamers eene eind beslissing moeten genomen worden of we, ja of neen, den onafhankelijkeo Afrikaan- schen staat zullen overnemen. De meenin- gen aangaande de overname staan in drij fiartijen liberalen, socialisten en klerika- en, nog al scherp tegenover elkander. In alle drij zijn er overtuigde voorstanders van die overname, vooral onder de liberalen en onder de klerikalen, maar ook de tegen- staanders zijn evengoed overtuigd en nog al talrijk, zoodat het moeilijk is, van nu af te zeggen of de voorstanders de overhand zullen krijgen en er eene meerderheid voor die overname zal gevonden worden. Is het nu voordeelig voor ons land, den Kongo over te nemen 't Is nog al geen kleine brok. Dat verre land, in de heetste en wel de ongezondste streek van Afrika gelegen, is zoo maar in de tachtig maal zoo groot als ons landeken. Het is waar, ons België is overbevolkt en moet uitwegen zoeken voor zijnen handel en zijne nijverheid. De Kongo zou een van die groote uitwegen kunnen zijn. De grond is er van eene buitengewone vruchtbaarheid. Alle specerijen en vruchten der heete lucht streken, die wij nu aan andere binden nog al duur mieten betalen, zenden wij regel recht uit onze kolonie kunnen krijgen. Er zijn onmetelijke wouden, waar de kost baarste hoornen groeien en haast maar voor 't pakken zijn. Kostbare houtsoorten zouden wij dus ook niet meer uit derder hand moe ten krijgen en die grondstof voor onze tim merlieden, schrijnwerkers en meubelmakers zou ook veel heter koop zijn. Dat ware ook het geval voor de mijnstoffen ijzer, koper, goud, zilver, allerlei gesteente, enz. Ivoor en kaoutschouk zouden ons evenzeer uit eerster hand toekomen. Kortom: wij zou den, voor wat een groot gedeelte onzer nijverheid aangaat, van geene andere landen meer afhangen Wij zouden in voordeeliger voorwaarden kunnen werken en onze nijver heidsvoortbrengselen op de groote buiten- landsche markten kunnen brengen. Van voor meer dan 30 jaren heeft onze koning daaraan gedacht en aan het groot- sche werk van den Kongo het schoonste deel van zijn leven en van zijn fortuin gewijd Honderden landgonoolen hebben er aan de ontslaving en de beschaving der bewoners gewerkt en zijn er als slachtoffers van hun nen moed en hunne zelfopoffering gevallen. Zij hebben in dat groote gobied eene onuit putbare bron van allerlei schatten bereid. Zouden wij al die schatten nu aan vreem den overlaten en al de gedane opofferingen voor ons zonder verdienste laten zijn Zoo spreken de voorstaanders der over name. Zij hangen ons eene schoone medalie voor. Maar die medalio heeft eene keerzijde en deze laten ons de tegenstaanders zien. Zij redeneeren omtrent op de volgende wijze Het Kongogebied is zeker heel schoon en heel rijk maar wie zal de schatten daar gaan halen De grond is zeer vruchtbaar de wouden zijn rijk aan, hout kaoutschoukboomen z ju er over vloedig en olifantstanden met hoela scheeps ladingen maar het volk is er lui eu men moet er allerlei mi Idolen gebruiken, de strengste 't eerst, om aan al die kostbaar heden te geraken De mijnen bevatten in overvloed allerlei ertsen en steenon maar de Kongolandors zijn geene mijnwerkers en zullen het wel nooit zijn. Zal ons volk daar gaan werken op het land en in de mijnen De Belgen zijn eerst en vooral geene kolo- uiseerders on zouden er ten an lere niet aan houden, hunne gezondheid en hun leven te wagen iu ongezoude streken en te middeu van wilde volkstammer.. K doniseerea kost veel geld en minschappen. Dair weten Engeland en Frankrijk vooral van te spre ken. Wie koloniën b zit, moet ook enne krijgsvloot hebben. Die hebben wij niet en die zou ons veie, vele millioenen k >steu. Zie, dat is de keerzijde. Zij is verre van schoon te zijn. En nu komt de koning nog af met zijn kroondomein, waarvoor hij ook vele, vele millioenen vraagt, die hij zou besteden aan prachtwerken, die geen op in baar nut hebben. Ziedaar geheel de medalie. Of onze wetgevers ze zullen willen is op verre na niet zeker. De rechterzijde is op dat punt verdeeld, de linkerzijde ook en van al da socialisten is er maar een, Van der Velde, die er niet of wat voor is. Onze klerikale regeerders hebben er schrik van. Ze vreezen dat zij de overname niet zullen gestemd krijgen Er hangt een uiiuisteriëele krisis in de lucht. Er zou zelfs spraak zijn over de mogelijkheid van een zakenministe- rie, waarvan een paar gematigde liberalen zouden deel maken. Maar dat kan, dat mag niet zijn. Wij hebben het vroeger gezegd en de Nieuwe Gazet van Antwerpen zegt het nu met ons Do liberalen mogen er uiet aan meehelpen. De klerikalen hebben hunne tegenstrevers altijd aanzien voor nullen in 't cijferen, uooit de minste hunner voor stellen aangenomen. En nu zouden zij komen pootjes geven, aan de liberalen zich vast klampen gelijk de koster aan het gras om niet in den dieperik te vallen Neen, de antiklerikalen mogen aan dat uiterste mid del onzer tegenstrevers zich niet leenen. Zij moeten hen laten betijen. De klerikalen hebben het altijd zonder ons gedaan dat zij nu nog doen. Aan ieder de verantwoor delijkheid zijner daden. Dat ze hun plan trekken zou men in Brussel zeggen. X. Wanneer men vroeger de geestelijkheid beschuldigde van zich te veel met politiek te bemoeien, werd zulks geloochend door de klerikale gazetten. Het priesterkleed zou in de politiek niet kunnen gedragen worden, zonder er beklad uit te komen zegde Malou destijds in de Kameren onze geestelijken zijn te veel ..bekommerd met hunne werken van liefda digheid en met hunne godsdienstige zen ding, om zich met politiek te kunnen bezig houden. Helaas, die tijd is lang voorbij. De rechtzinnige en geloovige katholieken zien nu met spijt dat het geheel anders gaat. De liefdadige werken zijn maar bijzaak meer. De priesters brengen de politiek tot in de kerk. De godsdienstige ceremoniën ziet men zelfs van langs om meer verschui ven, of inkorteu, of uitstellen om der wille van de politiek. 't Is droevig De meeste priesters zijn kiesdravers ge worden van de klerikale partij. En dit is nog droeviger. Zoo zien de tegenpartijen en, onder an deren, de liberalen, zich gedwongen de priesters op politiek gebied te bestrijden. Wel is waar profiteeren deze laatsten daarvan om te trachten de liberalen in de oogen van 't volk verd«cht en hatelyk te maken. Zij trekken er het valsch besluit uit dat de liberalen tegen den godsdienst zijn en er tegen strijden. Dat is niet waar. Nooit heeft een liberaal den priester be knibbeld of tegengewerkt in het vervullen van eene liefdadige of godsdienstige zen ding. Maar wanneer wij de gee-telijken van uit den preekstoel liooren uitvallen teger- andersdenkenden Wanneer wij hem geld zien uitdeelen om stemmen te knopen. Wanneer wij hem in tijden van kiezingen Wanneer wij hem hooren uitvallen op de onschuldige vermaken, waarmede de zwaar belaste neringdoenden eenen stuiver kunneu verdienen en waarbij boer en werkman een beetje verzet er. uitspanning zoeken, na zoolang hard gjwerkt en gezwoegd te hebbeu. Wanneer men h m zelfs hoort prediken tegen hellingen en deftige Venitiaaasche feesten, gelijk liet te Zele gebeurde. Wanneer wij hem zien samenspannen met de klerilcalregeering om drij eu vier stem men aan de rijken te behouden en er maar ééne aan den deftigeu arbeider of'landbou- wer toe te staan. Wanneer wij h'm aan de zijde van de rijken zien die, Yoor eon handsvol geld, hunne zonen van den soldatendienst vrij knopen, terwijl het kind der armen vader en moeder moeten verlaten om ransel en ge weer te gaan opschouderen iu do kazernen. Wanneer wij hem dwang zien uitoefenen op de ouders die van geene klerikale ezels- scholen willen, waar hunne kinderen dom gehouden en fanatiek onverdraagzaam ge maakt worden, terwijl d6zo ouders begrij pen dat een goed onderwijs voor hunne kinderen zoo noodzakelijk is. Wanneer wij zien hoevele fortuinen weg gescheerd wordeu ten nadeele van arme mensohen die 't zoo broodnoodig hebbeu, terwijl de miljoenen opgestapeld liggen in de diocesane kassen. Ja, wauneer wij dit alles zien en over wegen, zijn wij als burgers en als kiezers wel gedwongen, tot ons spijt, tegen deze politieke geestelijkheid op te komen. Maar 't is valsch, 't is een leugen, daaruit te besluiten dat wij tegen den godsdienst zijn. Aan elk zijne rol en zijne zending. Er zal maar rust en vrede komen wanneer de priesters zelveu binnen hunne rol blijven en niet meer aanspannen tegen het volk, met de klerikale miljoen verbrassers en volksverdrukkers. Onze leus is De pastoor in zijne kerk De burgemeester op 't stadhuis. Meer gelijkheid, minder slavernij, minder lasten voor landbouwer, neringdoeners en werkers. De mislukte liberale uilgever van de Stad Nieuport gaf volle toom aan zijne revo- lutior.naire pen. Een communeman zou met zooveel haat niet schrijven, een socialist zou zoo geene oproerige taal voeren.Ziehier wat die bezemman schrijft, eerste blad, vierde kolom, onder datum 31 Mei laatst leden Wij moeten het zeggen de katholie- ken volgen veel te veel de grillen van Koning Leopold en van het Hof in. grillen die maar al te veel geld kosten. Zie naar Oostende en Brussel wat al miljoenen werden daar niet verkwist aan prachtge- bouwen en dal alleen om den Koning te believen, zonder dat zij het minste nut bijbrengen aan het volk, dat er de lasten moet van afdragen. Ah, willen de katho- lieken de volksgunst behouden, dat zij al die koninklijke willekens zoo niet invol- gen, wij zijn toch in Rusland niet en gaan onder de roede van eenen alleenheerscher n niet gebuktwij leven in een vrij land waar de macht van het volk komt, en hoe zeer ook de Belg zijn Vorstenhuis eerbie- digt, toch moet hij weten paal en perk te stellen aan alle geldverkwistingen al waren zij zelfs gedaan om den koning te behagen. Daarop trekt men de ladder op, dat gaat toch boven zijn hout De Vuile Burger werd om die oproerige taal op de duimen geklopt door zijne gees telijke geldschieters. En dat op den dag dat Ons Gazelje de redevoering van M. De Groote in de Kamer mededeelt, eene aaneenscha keling van loftuitingen aan den wijzen Koning aller Belgen, souverein van den Congo. Zou men geen smoutpeeren uitdeelen aan dien verwaanden nieuwen sociaal. En wal dacht die splinternagelnieuwe Ravachol uit om zich te wreken 'k Zal de Dixmudenaar uitschelden als vorte visch, en op zijn vel slaan als stoffel op zijn kat. Hij dacht zeker, de mislukte liberale drukker, straffeloos te mogen te werk gaan als ten tijde dat hij vijf kalsijdesteenen wierp op de dekenij Die jonge klerikale school die malkaar uitschelt, kletsen geeft met godslasteringen en processen, dat zijn uwe leerlingen, in de school van opstand opgevoed. Als men tot den klerikalen winkel be hoort peis» men dat alles is toegelaten, maar omwentelaar, wij houden een oog in 't zeil. Tot later, mislukte liberale drukker. Voor uwe zalige penitentie overweegt de vraag uit den catechismus Is leugentaal zonde Zoo er eene partij is die zich door hare grove en vuile leugens onteeri is het wel de klerikale. Met den godsdienst dekken zij al hunne deugenieterijen. Murmeren wij Heere, vergeve het bun, want zij weten uiet wal zij doen. De kiezingen zijn voorbij. De klerikalen zijn aan het roer gebleven. Wel is waar hebben vele herbergiers hun plicht gedaan door te stemmen tegen hunne klerikale uithongeraars, doch de meesten steunen ze nog, zooals de oudheid die goed en bloed opofferden aan hunne meesters. Deze verblinde herbergiers zullen de oorzaak zijn dat het vergunningsrecht nu zal gestemd worden. Laat ons herinneren de taksen, waarmede minister Liebaert de nieuwe drankhuizen zal treffen 300 trank in de gemeenten van minder dan 5,000 inwoners. 400 frank in de gemeenten van minder dan 15,000 inwoners. 600 frank in de gemeenten van minder dan 30 000 inwoners. 750 frank in de gemeenten van minder dan 60.000 inwouers. 1000 frank in de gemeenten van meer dan 60,000 inwoners. Daarenboven eene taks op de bestaande drankhuizen. Ziedaar herbergiers, de dooru te betalen rekening. Sedert eenigen tijd is het spreekwoord De boer zal 't al betalen, veranderd in De herbergier zal 't al betalen. Niet tevreden de herbergiers uit te honge ren, wil de klerikale regeering ook nieuwe patenten en taksen leggen op de tabak- winkels. De kleine neriugdoeners, die zwee- ten en zwoegen om met vrouw en kind eer te doen aan hunne zaken, worden getroffen. De kloosters met hunne schatteu, de groote eigenaars, bankiers, kolen- en ka toenbarons met hunne millioenen staan buiten schot. De verkeerde wereld I DE DiXMUDENAA tip - bargen >iür,treff.in, hetzij om de spre kers van andere partijen te beletten het woord te nemen, hetzij om sigaren uit te deelen en met pinten bier en druppels te tracteeren om de stem van boer en werk man te winnen voor den eenen of anderen kasteelheer.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 1