MAAIGRASVENDITIEN 1908 MAAIGRAZEN GP STAM Aan den nieuwen socialist!... Het Kartel. Is het ook uwe ziekte Sterfgevallen. Nieuwstijdingen. A. MOREL Burgerstand van Dixmude Herberg Kermissen. LIJNVISSCHEN Notaris WAUTERS ZAAILANDEN en MAAIGRAS Woonhuis en Erf Notaris Tiburce Proot Tweewoonst en H. 0-04-49 C. Erf Notaris Tiburce Proot HOFSTEDEKE Notaris Tiburce Proot Overslag yan een WOONHUIS Notaris Tiburce Proot Woonhuis. Schuur en Tuin "V enditie Notaris BAERT TOE WIJZING Renteniershuis met Hof Notaris BAERT Jaarlijksche -Koopdagen zeer goede Maaigrazen Notaris BAERT VETTE WEIDE Emile VANDROMME Emile VANDROMME i 0 -> >1 IVK.TIMUJZKN. Openbare Ver hooping Openbare Ver hooping Openbare Verhooping INSTEL. Jaarlijksche ï7 end it ten Schoone Venditie t* 5l>o /f Dr) o-wje^^v* ia^V i^^1* 't Er was ne keer nen dag waarop er kiezinge was. En dienen dag, zaten al de verstandige ministers, en andere voorname kopstukken t'hoopc in liet bareel van Schollaert. 't Was om 6 ure 's avonds als wanneer de uitslagen van Je kiezingen moesten gekend zijn, en naar 't cabinet ge- telegratieerd worden. Eu er was daar mouvement Van tijd tot kwamen ze 11e keer builen, fier. en trots, om te toonen dat ze daar waren, en dal ze alles om verre gingen smijten dat geen tjeef en was 'k En mag nog niet vergelen te zeggen, als dat er eene groole plaats was, voor aide gazelleschrijvers, zoowel kalotjes als socios en liberalen of demokraten. Op die manier zouden de blauwen en de rooden hunne buizen kunnen tellen, 't was daar geen twijfel aan. Iedereen wuchte naar 't nieuws 'k Gelove dat het 8 ure was, en dat ons de telegram aankwam. Men deed hem open, en kijkt Schollaert werd zoo bleek als een pannekoek, Renkin zijn snood was zoo onkennelijk als ne plat gestampte cliapeau buse, en al de andere toten geleken op patalten in kazakken. lie telegram werd natuurlijk aan de pers verzwegen, want bet was ne tjeefkens bus. Maar ze hadden haast gedaan met van hun neus te draaien. Een tweede en derde telegram, en het hoofd van 'l cabinet wordt ongemakkelijk, men moest hem in een zetel dragen en hem een lleschje ether onder den neus steken, omdat weer tol zich/elven zou komen Beide telegrammen werden de pers ver zwegen,'! waren nogmaals tjeetkensbuizen Als de vierde en vijfde telegram toekwam riep de minister lafaards en de portier draai de bekken der gaz uit. De minister ging slapen, en dat de gazet- tiers naar de duivel loopen. 't Was een liberaal feest, en er werd ge dronken op de gezondheid der liberale partij. De noodzakelijkheid, die thans bestaat, voorde oppositiepartijen, vau het Kartel te sluiten, is, in de laatste kiezingen, nergens klaarder gebleken dan te Charleroi. De liberalen hebben er 29,871 stemmen bekomen, en verkrijgen éénen gekozene. De socialen hadden 84,283 stemmen, en verkrygen 5 zetels. De klerikalen, met 47,163 stammen heb- bea 3 volksvertegenwoordigers. 't Ie te zeggen de klerikalen doen 3 man nen doorgaan, de oppositiepartijen 6. Veronderstel nu hot kartel gesloten dan heeft de oppositie 7 zetels, en de klerikalen slechts 2. De laatste zetel komt immers eenen kartellist toe, met 16,306 steramen, tegen 15,337 aan den klerikaal. Zouden de kiezers van Charleroi nu, in geval van kartel, gestemd hebben gelijk zij 't op 24 Mei deden That is the question, zegt de Engelschmao. Zoo ja, zal het onderstaande geval u voor zeker belang inboezemen. In April 1904, verklaarde ons Mme wed. Dejaegher, 53 Oostveslen te Dixinude Se dert lang leed ik altijd aan de nieren, maar bijzonder deze vier laatste maanden waren de pijnen aanhoudend en onuitstaanbaar, het scheen mij altijd door spelden gestoken te worden, ik was zeer vermoeid en altijd afgemat, ik had schele hoofdpijn, maagzuren en geenen eetlust meer voor wal het ook zij, daarenboven sliep ik onrustig en moeilijk, zoo dal ik 's morgens gebroken van ver moeienis opstond, alsdan nam ik op goed- komenuitde Foster Pillen voorde Nieren- verkocht in de Apotheek Verwaerde, men zegde er toch zooveel goed van en ik nam ze volgens de aauwijziugen van liet bericht. Na vijt dagen was ik veel beier, ik kon eindelijk zonder vermoeinis werken, mijne maag ver teerde gemakkelijker mijn voedsel, ik zette de verpleging nog een veertiental dagen voort en sinds gevoel ik niet meer de kleinste pijn. Drie jaar later, zijnde in Juni 1907, zegde Mma wed. Dejaegher: Ondanks mijne 65ja ren en mijnen stiel van kantwerkster, dien mij verplicht om zoo te zeggen altijd gebukt te zitten, toch teed ik aan geene nierpijnen meer sinds ik uwe weldoende Foster Pillen voor de Nieren - gebruikte thans is alle pijn voor goed geweken, ik eet goed, slaap rustig en werk mei moed. Nogmaals dank voor al bet goede dat zij mij brachten. Ik verklaar het bovenstaande waar en veroor loof U hel kenbaar te maken. De Foster Pillen voor de Nieren in hun groot werk van bloedhersteller, stillen de vermoeide leden en genezen ze,, stillekens aan, maken het gekristalliseerde urinezuur week en ontlasten het lichaam van de ver giften, die de ziekte veroorzaken. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zyn verkrijgbaar bij alle apo thekers fi'B 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post P)ngelsche Apotheek van Ch. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. In 't belang uwer gezondheid eisch de echte doos met de liandteekening a James Foster en weiger alle namaakseU, eu onderschuivingen. D. 5. Dinsdag, om 9 ure, had de lijkdienst ge volgd van de begraving plaats van vrouw Mathilde Debacker, echtgenoote van M. Frans Bryseboo, in den ouderdom vaü 68 jaren alhier overleden. Veel volk nam deel aan den rouwstoet van die voorbeeldige huisvrouw. Dat de lieer Bryseboo en de familie Debacker ons rouwbeklag aanvaarden. Dezen Zaterdng, om 9 i/a ure, hebben alhier de begrafenisplechtigheden plaats ge had van Mevr. Flavie Marie Nouwynck, echtgenoote van M Cyrille Nevejan, rijks- veearts, in den zoo jeugdigen ouderdom van 42 jaren, na eene langdurige ziekte over leden. De geheele stad was in den lijkdienst, wil lende alzoo een blijk van genegenheid geven aan de familien Nouwynck en Nevejan. Wij deelen in den rouw. De gemeenteraad, in zijne laatste zitting, is overgegaan lot het stemmen van voorloo- pige kandidaten voor de openstaande plaats van policiecommissaris. Twee kandidaten stelden zich voor. M. Sclieefer, ondercom- missaris in stad, en M. Focke, brigadier bij de gendarmerie. Bij de stemming bekwamen MM. Focke en Scbeefer elk 4 stemmen, er waren 2 witte briefjes. Bij de herstemming M. Scbeefer, 6 st. en M. Focke, 4 st. Wij wachten met belangstelling het ko ninklijk besluit af om te welen of de ge- meenteraad ofwel den groot-major de zege zal behalen Moed en geduld. Een five o'clock tea waar De Beukelaer's Exquis ontbreekt is onvolmaakt. Onze inwoners werden Dinsdag rond Sure 's morgens gewekt door de noodklok voor een brand op bet Drooghof. In een werkmanshuis bewoond door Charles Mae ckelberghe en deelmakende van een blok huizen door de Godshuizen aangekocht om te herbouwen De schade is gering. De pompiers zijn onverrichter zake met hun materieel teruggekeerd. Hel parket is ter plaats ge weest. Groote opschudding te Vladsloo. Gis teren Vrijdag, rond 9 ure, heeft een bestuur bare luchtballon, komende uit Parijs, zijne neerdaling gedaan in eene weide. Honderder. personen kwamen toegeloopen om oogge tuige te zijn van een zoo zeldzaam feil. De ballon werd naar Fessen gevoerd om met den spoortrein verzonden le worden. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. M de Lanier, senator voor Brugge, beeft den minister van openbare werken, in den Senaat ondervraagd wanneer hij denkt de vaart Dixmude Rouselare Brugge le doen in studie leggen. Wij verwachten met ongeduld het ant woord van hel gou vernemein. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. naaihnllino' Wou«en ter herberg Statie-Kermis te Ëessen. Groote Prijskamp in het gegeven door de maatschappij De Vrije Lijnvisschersop Zondag 28 Juni 1908, 110 frs prijzen in gelde in twee serien. Maandag 29 Juni, Luisterlijke Gaai- bolling, voor mans- en vrouwpersonen, voor 60 frs schoone prijzen. van den TE DIXMUDE. van te OOSTKERKE, EESSEN en VLADSLOO vau een te Clercken-Houthulst Door 't ambt van den Notaris Tiburce Proot te Woumen In eene enkele zitting Vrijdag Juli flOO* om 2 1/2 ure namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. Beschrijving van het te verkoopen goed Gemeente Clercken-Houthulst Benige koop. Een woonhuis en 14 aren 40 centiaren erf te Clercken Houthulst, laags den steenweg naar Jonckershuve, palende noord denzelveu steenweg, oost Am.-Louis De Bruytie-Vanduele te Clercken, zujd op paalstaken de erven Uené Cotteau dei Patin te Clercken, west Engelbert De- gr^eve-Dewulf te Clercken, bekend bij ka daster sectie D, nummers 116e 2 en 116f/2. Bewoond en gebruikt door Alois Meersse- man- Waeyaert tot 1 October 1908. Deze verkooping geschiedt ten overstaan van den heer Vrederechter te Dixmude De titels en veilvoorwaarden berusten ten kantore van den Notaris Proot voor noemd. Op Maandag 15 Juni fOOft lom 3 ure namiddag, ter herberg De Gouden LeeuwWeststraat te DIXMUDE, van Koopen 1 en 2. H. 2-45-00 C. zaailand te OOSTKERKE. Gebruikt door B.Syssau te 400 fr. bij jare boven de lasten tot 1 October 1909. Samen afzonderlijk ingesteld fr. I*£,000 Koop 3. H. 0-73 60 C. zaailand te EESSEN. Gebruikt door Langenpé te Woumen te fr 100 bij jare vrij van lasten tot 1 October 1908. Ingesteld fr. 9,850. De boomen staande op dezen koop zijn voorbehouden. Koop 4. H. 1-01-90 C. maaigras te VLADSLOO. Gebruikt door Aug. Vermeesch te Vladsloo te fr. 100 bij jare hovende lasten tot 1 October 1910. Ingesteld frs 3,195 KANTOOR van den TE WOUMEN IHn§das 93 Juni I90S om 3 ure namiddag te CLERCKEN, ter herberg Vliegende Peerd, van eene TE CLERCKEN. Laatst bewoond door de weduwe Van Raet-Du Brtu. KANTOOR van den TE WOUMEN. WoenNdttg 3-1 Juni I909 om 3 ure namiddag te CLERCKEN, ter herberg Het Gemeentehuis. van een en H. 1-57-70 C. erf te Clercken. Bewoond door Détiré Jaecques-üewilde. KAlVTOOll van den TE WOUMEN. Vrijdag Juni lOOft om 2 ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vrederecht. staande op H. 0-04-37 C. Grond te Woumen-Jonckershove. Gebruikt door Désiré Wybou-Verstraete. ZA*T«CC?. van den TE WOUMEN. Hamulus 9 Juli te EESSEN, bij Jules LeRoy. Donderdag 3 Juli te WOUMEN, in Oud Gemeentehuisbij Emile Verlinde. Telkens om 3 ure namiddag. van TE DIXMUDE, In de Molenstraat Op Trijdag «6 Juni IOO* om 3 1/2 ure namiddag in het Vredegerecht te DIXMUDE, van Koopen I, 2 en 4. Schuur, Stallen en Tuin, te Dixmude. Gebruikt door MM. Charles en Alfons VerEcckc te Dixmude tot 1 Oogst 1908. Koop 3. Woonhuis te Dixmude. Gebruikt door Püter VanTroyen te 10 fr. le maande vrij van lasten tot 15 Maart 1909. 1/2 °/0 Jnstelpenningen le winnen. Deze verkooping geschiedt zonder dat de koopars eenige kosten zullen moeten betalen. Door liet ambt van den Notaris Wauters te Dixmude. Inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris Baert te Dixmude. III van Menagiegoederen, Kuip-, Kern- en Landbouwhalaam, Beestialen en Vruchten te velde te RAMSCAPPELLE (Nieuport) De Notaris Wauters te Dixmude zal door het ambt van den Notaris Stroom te Nieuport, openbaarlijk venditie houden ter hofstede en landen bewoond en gebruikt door de weduwe Engelberlus Duytschaever te Rarascappelle, van de volgende goederen te weten Op Dinsdii^ 14 Juli I9UI om 1 1/2 ure stipt namiddag, llenagiegoederen Koper-, tia-. ijzer-, glas- en gleischwerk, allerhande keukengerief, bedden, lateis, stoelen, kassen en zoo voorts. Op Woensdag 15 Juli I90& om 14/» ure namiddag. De Vruchten te Velde le weten Op gewone voorwaarden en tijd van be taling mits borgstelling voor de koopen boven de 20 franks. Betaalbaar ten kantore van den Notaris Wauters te Dixmude. IT Op Dontlcrtlttg 16 Juli I9D8 om 2 ure stipt namiddag ter hofstede van Augusts Vercruysse te VLADSLOO, van Kuip-, Kern- en Landbouwhalaam, Strooi en Persen. BEESTIAAL 2 Koeien en 2 Veerzekalvers en 2 1/2 hectaren Vruchten te Velde Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters le Dixmude. KANTOOR van den TE DIXMUDE. COp Dinsdag 16 Juni IOO& om 2 ure namiddag ter herberg St. Andriet bij Petrus Stubbe, te EESSEN van een schoon en gerieflijk te EESSEN, groot 5 aren 90 centiaren. Bewoond door de medekoopster Virgini VerEeckeonvergeld tot eene maaud na dei overslag. li l Vl ooit van den TE DIXMUDE. vau Op IMnsdag 30 Juni I903, om 3 1/2 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van M'Ryckaert) ter herberg Het Qud-Ruyyeveld, te EESSEN. II Op W oensdag I Juli flOO*, om 3 1/2 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van Mr Verte) bij Hippolyte Verhaeghe te WOUMEN, voor MM. Camillk Quatannens en Honoré Verhelst, grond eigenaars te Dixtnude. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Openbare Verhooping van eene goede gelegen op Ijoo en Nieucappelle, langs de macadamstraat naar den Hazewiud, groot 4 hectaren 50 centiaren. Gebruikt door den medeverkooper Francis VerEecke te Nieucappelle, met recht van pacht tot 1 December 1910. INSTEL Baandag 13 Jali 1908 OVERSLAG Maaodag 27 Juli 1998 telkens om 2 1/2 ure namiddag, ter herberg In de Nieuwe Koeimarkt, bij Jerome Gattaert te DIXMUDE. 1 °/o nstelpremie te winnen. Met tusschenkomst van deu Notaris Vanden Bergho te Pervyse. van allerbeste betaalbaar ten kantore van TE EESSEX I. Woensdag; 94 Juni 190S te WERCKEN, bij Désiré Degrieck. 3. Donderdag «5 Juni !9»l te EESSEN, bij P. Stubbe. 3. Zaterdag 4 Juli 1908 te WOUMEN, by D. Soete. Telkens aanvang om 2 ure namiddag, KANTOOR van TE EESSEIT. I. Donderdag 6 Juli 190» om I ure namiddag te EESSEN, ter hofstede Louis Martens meubels, menagiegoederen, landbouwgetuig, strooi, 8 jonge melkkoeien, 5 veerzen, 8 kalvers, 5 zwijns, keernhond en het pluimgedierte. II. Vrijdag ÏO Juli 1999 om 1 ure namiddag ter zelve hofstede Martens, KOOPDAG 10 hectaren rogge, tarwe, haver, klaver op stam, benevens de grasloop van boomgaard en weiden. -u Shocking. Indien gij bij gevalle le over vloedig gedronken of geëlen licht, neem omnicide lijk een paar pillen IVallhery, en alzoo zuil gij beklagelijke gevolgen onlgaau zorg alleenlijk uit l meer le herbeginnen, want die goede remedie is niet gemaaki voor de oDgemaligdea. Aal dc jon^e bbeke eu bloollooze meisjes, zooals aan de jonge tw akkc moeders, bcveeli men de Pil van I)r Kapkuël, die e< ue «aie schal is van kloektc, sicrkle en gezondheid Fr. I 75 In alle apotheken. Opgepast! Versterkt u legen alle slechte en doodetijke winterzicklenmaakl regelmatig ge liruik van Standaertspillendie 'i b oed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en all« slechte vochten De doos fr. 1 50 apotheek llonoré KfandaorfSleonsiraat 53, 3rugge, le Üinnude, bij l'erwaerde en Ghyesaerl, apothekers. GEBOORTEN. 12 Juni. Madeleine Marie Vercruyce, dochter van Frans en van Leonie Bedert. (Zwartenooneslraai) 12 id Wilhelmina Alida Maria Tratsaerl, dochter van Famphile en van Maria Abeele. (liekenatraai). HUWELIJKSBELOFTEN 7 Juni. Leopold Tackoen. arduinkapper, met Marie Jaosaena, zonder beroep, beide wonende te Dixmude. HUWELIJKEN. 13 Juni. Oscar Noens, notarisklerk, mei Maria Bolle, winkeldoebier, beide gehuisvest te Dixmude OVERLIJDENS. 9 Juni. Flavie Marie Nouwynck, zonder be roep, geboren ie Noordschote, 22 Seplember 1865, dochler van Pielcr Amand en van Horlense Louwacge, cchigenoole van Cvrille Nevejan. DIIMÜDB 8 Juni Eieren per 85 2-10 Ut 2-15 Boter per kil2-60 tot 2-90 V EU RN 3.— Boterper kilo. 2-50 2 90 Kieren per 25, 2.10 «2,40 OPPQCIO lwce busters, in massif koper, v/v^aoio z00 goed a|s „ieuw Adres len bureele van dit blad. UdrilUUlIlIIg 'i Oud Gemeentehuis bij Emile Verlinde, op Zondag 14 Juni. 20 fr. Begin om 5 ure slipt Gewone voorwaarden. Ter gelegenheid van Caeskerke-kcrnal» combat mei de Jaskaari op zoudag 21 Juni in 'l Gouden Faard bij F. Weyne. Ter gelegenheid vanCaeskerke-kernaia combat Jaskaari en Vloerbol op 21 Juui in 't Klein Jorishof bij P. Vandenbulcke. - - -W ftleehts ingesteld frs IIOO Kuip- en Kernlialaam. Kern, standen, aeulen en zoo voorts. Landbouwgereedschappen. 2 zware wagens, 2 karreu breed beslag, aalkarteeleo. ploega, eegden, toole, oesel, harnassen, ladders en veel ander geluig. Verders hooi, strooi en brandhout. IBeeslialeu. 2 goede werkepeerden. waar van eene don 1° prijs heefl behaald te Nieuport. Leffioghe en Veurne, 1 kachiel, 7 goede melk koeien, 9 kalvers, 1 zwijnemoere en pluimgedierte 2 hectaren Sucrioen, 1 hectare Baardetarwc, 2 t|2 hectaren Tarwe, 3 hectaren tlaver, 75 aren Rogge, 1 hectare booncn, 45 aren Aardappel» Nagras. Slechts Ingesteld frs 8,000 van van

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 2