VETWEIDEN VETWEIDE SUHLIGHT lllUM MAAIGRAZEN GP STAM Notaris BAERT TOR7 WIJZING Renteniershuis met Hof Notaris BAERT Jaarlijksche-JCoopdagen zeer goede Maaigrazen Julius DeGraer, Notaris 20 hectaren Maaigras Notaris BAERT VETTE WEIDE Emile VANDROMME Emile VANDROMME Dinsdag 30 Juni 1908 Notaris Vanden Berghe INSTEL, Notaris GLORIE Zaailanden Deurwaarder BOUTEN 20 hectaren goede Maaigrazen 1 hectare 22 aren sterk Maaigras, F. Dorny Notaris VERTÉ Maaigrasvenditiën Een schip Achiel D'hoore te Beernem en Clém. VanCaillie te Brugge Huis Eugène Dewaele, Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor MINNE en Zoon Alphonse Bolle Bankhuis BAERT en HOSTEN Verboden Gras te snijden H. Van Ackere-Senesael. Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene flesch Cibils. In het Koffiehuis Vraagt eene warme Cibils! 't Is het beste WINKELIERS RENÉ CL0ET, wisselagent Aankoop en Verkoop Kostelooze ""'rX»»..1"" Kosteloos Groote Antwerpsche Stoomkoiliebranderij Bureelen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN Kostelooze ,Xh«i&op "Inlichtingen Geldplaatsingen 'LÜ 3 C/5 5vo Ö\Kvt/^ ia 4* eyr&H/fc VtiM* KANTOOR van den TE DIXMUDE. [Op Dinsdag 16 Juni I9Ö§ om 2 ure namiddag ter herberg £7. Andries bij Petrus Stubbe, te EESSEN van een schoon en gerieflijk te B1ESSEN, groot 5 aren 90 centiaren. Bewoond door de medekoopster Virginie VerEeckeon vergeld tot eene maand na den overslag. Sleehls ingesteld frs 3,000 KAITOOli van den TE DIXMUDE. van STUDIE van te Beerst. Dinsdag 30 Juni lOOS om 3 ure namiddag, ter herberg De Concorde te VVOUMEN. VENDITIE van wassende te WOUMEN. Op Dinsdag 30 Juni IOO§, om 3 1/2 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van M' Ryckaert) ter herberg Het Uud-Roggeveld, te EESSEN. Op Woensdag 9 Juli flOOft, om 3 i '2 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van Mr Verte) bij Uippolyle Verhaeg/ie te VVOUMEN, voor MM. Camillk Quatanis'Kns en Honoré Verhelst, grond eigenaars te Dixinude. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Openbare Verkooping van eeue goede gelegen op Loo en Nieucappelle, langs de macadamstraat naar den Huzewiud, groot 4 hectaren 50 centiaren. Gebruikt door den medeverkooper Francis VerEecke te NieucappftJJe, met recht van pacht tot 1 Decern berlylO. INSTEL Maandag 13 Jalj 1938 OVERSLAG Maandag 27 Juli 1998 te!koi)s om 2 1/2 ure namiddag, ter herberg In de Nieuwe Koeimarkt, bij Jerome Catlaert te DIXMUDE. ij* °/0 Instelpremie te winnen. Met tuasclienkomst van den Notaris Vanden Berghe te Porvyse. Jaarlijksche Venditien van allerbeste betaalbaar ten kantore van TE EESSEÏT I. Woensdag «I Juni I90§ te WERCKEN, bij Désiré Degrieck. 9. Donderdag 95 Juni 1999 te EESSEN, bij PStubbe. 3. Zaterdag 4 Juli 1909 te WOUMEN, bij D. Soete. Telkens aanvang om 2 ure namiddag, KANTOOR van TE EESSEU. I. Donderdag 9 Juli 1909 om 1 ure namiddag te EESSEN, ter hofstede Louis Martens, Schoone Vendilie meubels, menagiegoederen, landbouwgetuig, strooi, 8 jonge melkkoeien, 5 veerzen, 8 kalvers, 5 zwijns, keernhond en het pluimgedierte. II. Vrijdag flO Juli 1909 om 1 ure namiddag ter zelve hofstede Martens, KOOPDAG 10 hectaren rogge, tarwe, haver, klaver op stam, benevens de grasloop van boomgaard en weiden. om 3 uren namiddag in hot Roggeveld te EESSEN. VII ALOUDE Iflaaig ras verpachting DeGrendele te Haudzaeme. Allerbeste Maaigrazen. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar Ryckaert te Clercken. KAMTOOK van den TE PERVYSE. Maandag 15 Juni 1999 om 3 ure nanoen, in de te verkoopen her berg, te SCHOORE-SCHOORBAKKE, van Woonhuis-herberg St Floy, met af hankelijkheden, werkmanswoonst, koer en hof, te Schoore, tegen de Schoorbakkebrug en de IJzervaart, bij kadaster sectie B, nummers 610a, G12a, 613a, 614a en 614b groot H. 0-18-21 C. Bewoond en gebruikt door de weduwe H. IJperman-Dcvos en fi. Cuvelier tot 1 October 1908. KANTOOR van den te VEURNE, St Denisplaats. INSTEL Maindag 15 Juni 1908 OVERSLAG Maandag 29 Juni 1908 telkens om 2 uren namiddag, in het Hote^ du BoulevardStatieplaats te DIXMUDE, van Gemeente Keyem. Wijle A, nummers 12 on 14, samen groot 7 Hectaren 15 Aren 30 Ca., nabij den steenweg van Schoore naar Leke. Verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door M. Cyriel ItenecTcerte Couckelaere, tot 1 October 1908, mits 1000 fr. 's jaars, boven de lasten. Gemeente Schoore. en Bebouwde Grond, in eenen blok, Wijk B, nummers 277, 278, 279 en 280a, samen groot 5 Hectaren 52 Aren, aan de Vladsloovaart, en nabij voormelden steenweg. In de Vetweide zijn 8 A. 10 Ca. gemeene en onverdeeld behoorende het Weldaad- bureel van Schoore. Verdeeld in 4 koopen. Gebruikt door vrouw wed" Jer. Dcman te Schoore, tot 1 October 1915, mits 600 fr. 'sjaars, boven delasten. De gebouwen be- hooren de pachtster. Samenvoeging sr echt. i/t I ns lel penning Nadere inlichtingen bij genoemden Notaris Glorie. KANTOOR van den TE VEURNE. jflaaigrasvenditien Domlenlas 9 Juli 1999 om 5 uren namiddag, te WOUMEN bij Emile Verlinde in het Oud Gemeentehuisvan in Woumen-broukagien. raaandag 6 Juli I909 om 4 uren namiddag te EESSEN, bij Jules Leroy, in De Drie Koningen, van de partie De Ridders van Malta in Eessen KANTOOR van den TE BRUGGE, Dij ver 6. Maandag; 99 Juni 1909 ten 2 ure te WERCKEN. Woensdag I Juli fl909 ten 1 ure stipt te WOUMEN. Ambt M,wr Baert, Notaris te Dixmude. KANTOREN van de Notarissen Openbare Verkooping van Gemeente NIEUCAPPELLË (bij DIXMUDE) Eene weide en zaailand groot H. 4—70—20 C. Verpacht aan Mad. w* Bulcke DePoorter tot 1 October 1914, mits 660 fr. te jare, voorop betaalbaar. Verdeeld bij plakbrief in 2 koopen. ij* °,o Inslelpenning en behoud van samenvoeging Zitdagen INSTEL Maandag 20 Juli 1908 TOESLAG Maandag 3 Augusti volgende telkens om 2 ure namiddag te BRUGGE, in het Gasthof Gouden HoornSimon Stevins- plaats. Weststraat, 30 Dixmude. Fabriek van zuivere MOSTAARD. Handel in Rookersgerief. - TABAKSNIJDERIJ. Allerhande Visscliersgetuig. Berken, Pot- en Tonne BEZEMS. Oudste en goedkoopste huis van in Zijde, halve Zijde, Salin, Satinlaine enz. Fantaisie-Parasols voor groot en klein en alle slach van Wandelstokken, alles naar de laatste mode. Overtreksels en vermakingen aan zeer vourdeelige prijzen. Molenstraat n'7,(dicht bij de Botermarkt. DIXMUDE. Standplaats op den Marktdag rechtover de Concrrde. SUNLIGHT ZEEP is nie. duurder dan gewone zeepen ren spaart meer tijd, mee arbeid en meer goed op eenen enkelen Waschdag dan de zeep in maanden kost. Weigert de na maaksels TE DIXMUDE. Bewaring van londsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditifs. Beursbewerkingen aan i per ®/oo De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n° 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN vau 8 1/2 ure's mor gens tot 's middags. van aan de Hoogebrug tot aan paalstaak 19 langs den IJaer, zonder schriftelijke bewij zen. Alois Vanbelleghem. In den lekkeren koek. 11, Weststraat, 11, Dixmude. Chocolade, Nagerecht, Suikergoed, Lekkerkoek van de Maatschappij Patrons Réunis. Specialiteiten van het huis Makarontaartjes Amandelbrood Bernardientjes Grieksch brood Sandwichs. de beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veelminder en is gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. Vloelende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Eene flesch Cibils aan fr. 1,65 I Een kilo vleesch aan 2 franken geelt eenen smakelijken krachtigen I geeft eenen weinig sterken boullon bouillon voor 15 personen. enkel voor 6 8 personen. fr. 0-70 0-95 1-65 Vaste CIBILS in potten verbetert den smaak der saucen stoverijen, groenten enz. Vradgt een pot bij uwen leverancier fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach laan 160, Brussel. Verlangt ge altijd Woumenstraat, DIXMUDE. van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. te verkoopen, vrij van alle nadeelige stoffen, samengesteld uit de fijnste soorten, en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de, de model inrichting van het land. Huis gesticht in 1854. Belangrijke voor raad van ruwe Koflies. Onlzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Recht matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda nigheid en prijs. De aankoop van obligatiën 4 Kas dor Eigenaars is kosteloos. De Stadsloten van Antwerpen van 1887, worden vau heden af in tnyn a kantoor aangenomen voor de vernieu- wing der couponbladen. co tr UJ tz u ^1rUL*S- k-iA-vV^ O ObV" M-V\JU"Tv-> van van Twee aaneenpalende Statiestraat n* 1. Groote keus van Meubelpapieren le beginnen van 15 c. de rol, gedoreerde papieren van af 50 c. de rol, vilrauphanie aan 50 c. de meier, crème en gekleurde gordij.ien.faniaisie sloffen,stoors,schoone keus van latei-, vloer- en iraplapijten, linoleums en loile-r cirées. Eerste soort van erin, wolle en al wal den lapijisiershandel betreft Placement van rouwkappell#n. beste soort Lamblon Kolen omtrent Vrijdag der naaste week, aan de iioogebrug le Dixmude, voor rekening van C. ROBBE, waar hetzelve omtrent 8 dagen in lossing zal liggen. Deze soort ook te verkrijgen per wagon. Eenige invoerder voor België. II 0. HELSM00RTEL en vertegenwoordiger te Dixmude en omtrek door C. ROBBE, Dixmude, Woon* (verandering. Vooraleer uwe aankoopen te doen wend u in 't magazijn den Anker. Hoek der Noordstraat en Verkensmarkt nr 29. Dixmude w /-""i Groote keus gemaakte Dames en Kintterhoeden, laatste modellen uit de bijzonderste huizen van Brussel en Parijs. Rouwhoeden Schoon assortiment Manshoeden. Fabriek van Klakken,allerhande modellen,laatste nieuwigheden, specialiteit van Képis, Klakken voor statie - en trambedienden, enz. Schoone keus van Kammen en Spelden. Cröpons voor het haar. Het huis gelast zich met alle herstellingen. Trouwe en spoedige bedienning aan ongelooflijke lage priizen.— Komt zien en oordeelt. Kilte ltooper ontvangt een geschenk. 14 lakken Min k er, Statiestraat, Dixmude. Aangekomen «en groot en schoon assorlimen Hoeden en Klakken naar de laatste mode en aan buitengewone voordoelige prijzrn. CIBILS DE GULDEN B1E Niiziclif der (rekkingen 01 <u Ui 3 OJ <<D O O 0 'VS 01 O

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 3