rome Ma GENEESHUiS WINDELINCX, BRUSSEL jiftGRIJSHMB Huis ÈS Standaert s tabletten Velos ADLEIt ZENUWZWAKTE 1! mm M wmmm-mmm Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. 10 BEHEZillS zgkoeb OPERATIE Drukkerij VanCoyck. Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 OPG-ELETMistrouwt u van Namaaksels! omringd van een ri.oskiEiirig druksel Purgeerende Bloedzulïerende FR. ROMAN 11 m Aug. Soqte-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, Stoomverwerij ea Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge HiilpiinisLoneke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, f a m cd n Mg Borst-Tabletten. »ek.r.,. hu.p-.dd.! ASTHMA r,?5Q. Huis Wyllie-Feys, Dixmude. De Bank te Veurne, tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel z i<y m TWEE MAAL per jaar zullen wij verdoelen Zakuurwerken voor Dames en Heeren. Kettingen voor Dames en Heeren. Verschillende andere premies. Onder hen, die ons zullen hebben teruggezonden voor 30 Juni of 31 December, franco aan onderstaand adres, het grootste aantal ledige zakjes maar minstens 2ö De zakies der dubbele pakken van 20 centiemen tellen voor twee. Weigert de namaaksels, die slechts op Sodex gelijken door hun buitenste verpakking. N' 2, BOLWERKLAAN, BRUSSEL. Men gelast zich mei alle slach van drukwerk ken zooals Plakbrieven, gekleurde f eestprogram- mas, enveloppen net firma, rekeningen, wis sels, facturen, mandaten spijskaarten, adres- en trouwbrieven, en visiet- kaarten, rouwbrieven doodbeeldekens, prijs couranten enz. Al onze werken worder met spoed, welverzorgc en aan zeer matige prij zen afgeleverd en wii hopen metde orders var ag zonder fnma.» y t publiek vereerd te zijr Consult alle dagen van n tot i uur, uitgezonderd Vrijdag en Zaterdag Xttii» (Mto §tt Jiicolistraat^ 13^ Hriigge Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au Tendeur) i> itO O GERIJ EN VERWER1J van alle stoffenals vrouwen-, mans- en kinderkleederen gordijnen tafelkleeden en!camerbehangsels;chals; handschoenen, pane; enz. MEN WASCHT EN f. WA VELT OOK WOLLEN SAltGIEN. Verwen enwasschen van handschoenen. ^»^VWEL GEKOZEN ZIJN. MAASVEBSTFRKESHi en ZUiVEREM'z miiü O 3 c Werken ZACfIT, zonder KRAMPEN, Zuiveren liet BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG <r^BÖÊD5WÈK/ ic FR AN 3 ROMAN' Do Doos I fp. 25 BS Q-IETKnS) j De Nieuwe London VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. magazijn tan Wijnen, Likeuren, Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. M <D TXi 0 xfi w w CÖ WG0 W*2 Lenige depot te Dixmude bii de wed'uvi Vermeersch-Notthé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardheid van onverslijtbaarheid en sierlijk heid der Brandgevaar waren, meubelen, vee e* Tolledige cn zekere jteneiinji tegen den Botanieken hof, op eenige stappen afstand van de Noordstatie. j kr;>; inbedden of besmettelijke ziekten zooals drui pingen. infbietvzu, typhus, enz., dan neemt de ver z\v: kkir>g nog toe en ontstaan ergere ziekten, I niaa^kw-len. blaaszii kte, bloedarmoede, <»t» Kifliicn ot' 11U vwrllHwen. v. 1 i-"4*lï.n iMMvk-r het te Wt-U.-rt Hiadver- \eU> vr ^J'.vei, «üjiterhüvig aan wittdoed. •S lï'r vi.r»vü*-u. *.J J:mg mwen, verwekken J hij tU* k!-..k«k- ■«E.-ï-sv'fc.-o evfie vroegtijdige ver- - a'pjdwjr. oös*» iJig der fUitilU! lijkc g'Miws- -!-sv!Bet eten pf.rwiki, daa niet, verleert niet i «mH. lm Slaap b- cn vol droomen. Men voelt 4 Aeji i.rWni motde. vuoval ii: de be-men, en 's morgens j «S lÉft*» upeMfl iti me#i sou moede als s" avonds als ra Sfftpen gw*t. Veb) personen lu-bben draaiingen. zooals bloedader- hr> uk. waterbreuk. b reu ken, ontsteking en znkkmg der iiaarmoed. r. g'*z\velleii d»;r eierstokken, óntn;n nt, klierziekte en zelfs kanker. Indien gij een of meer van die ziekteverschijnselen j gt'Voeiten vruchteloos ailorlei remtuiion bcpi -cM iiebt of nnlb loOh pleetricks'-lie band; n hebt gedragen, l'-e.-t dan h< I nieuw en belnngiijk b kjc :i)e Zenuwzwakte. j ••ij zult daarin di gi reoeiievrde iiith ggii.g uvvi'f kwaal j tHib.'tk <sn tHveiw .de eci.iige en wait; ua hielen die u I kunnen genezen bij zult dan ook begrijpen waarom j Uozenuvzwa kif.Cii it-are menigvuldige verschijnselen niet kun'ner. gen zon woidon n-cb door niederijiien. j lioeh door tjlektriesi'he b; leion. en vv ar in die ziek-j ten genezen door de behandeling van het Genoeidiuis. 5 oomistW'hingou, congestie en pijnen boze kungeschieden door slechts enkele l'h-z.« ken van 1 nttïi hel huoftt. uwwtg^iMten ot' nierpijnon. verlies van tijd t.;t tijd en vormeht noch verblijl in h a g< nees- lnH geheugen en Tan hol hswr, verslapping van de hei», noch v. riet in het gewoon werk. noch groote oogei», enz. Als de verttezen nog langer blijven duren kosten. Het \laainsche boekjt «i vooral uU oorzreik van veel" verdriet, buitenspo- i wordt op auitvraug tegen ilgtveden. overspan nin# in het weidt, menigvuldige zonden. over de zenuwzvv: kte frank in postzegels ver- van Kanker, Klieren en Gezwellen in de borst. Kan-1 kerpuis'jes der iip. Gezwollen en gebarsten klieren i in -len hals, Verzweringen in het aangezicht, U- en* ziekte. Fistels, G(zwellen of verstijving der kni.-en en andere gewrichten. Wonden d -c boenen Speen- g- zvvelieii, Aderspat. Ad« rbreuk. Waterbreuk. knijpen in ilen neus. Zvvv-'ing of voir,wering ter aman el- klieren, C.m*w«-H' n der baanuocder, Breuken, Uniti ze kten en Zit kte» der \v:»!- roig nen. liet gene-v-kllftdigluiis \Vni;i«.-.uicx is in tfcüü in re- gti'ld door i)r a. Windelinex voor (Ie (icnp int} i"iiilrr operatie van versehiilige 20 kien. vooral kanker lit; zieke, wet beis worden stilietjus aan. zonder i-ijn. «ioo.* zalven en pleisn rs verdroog 1. bus geone uil.<11 j !iug, geen blomtveili>-s. geen chiorxfmm voor in tc sfapen. gei rie pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet te ver is alleen noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan met zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Vöor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgend.- bel ng'iike Vlaanisehe boekjes: 1° Ovh'Kanker en Klieren. 2° Over Zenuwzwakte.. 3° Oi'<-r hel Zaad ver lies. 4° O' er Speen ei" O<rer ret-m Ilelijk'' ziekten der walerornonen. (5° Uitlegging der werkHiwriliyste genezingen van t Kurken, enz hei erli id ilrar IrDhih rden ufd> l'-elr van eineTi'tan liié brieven nrijn iliij tjesvhreeVn uil dankbaar kcid. d.fr pene zen zieken. bic l'Oi-kj-s U-eren kennen hoe nvn die ziekten F gcn. prt, hoe ui a Z-- kan herkennen cri voorkomen. Do lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken r snocn. enz niet genezen en terugkomen na d> bloedige operatie, wa roiri bcsmett. lijke vloeiing niet p volko.iü 11 geneest door inspuiting of b iisemoapsiih-n. en waarom i>ov< ngec.oemde ziekb-n genezen door de zwakken maar deze integendeel te versterk- (1 en haar beroemde hehan ielingcn van het Geneeskundighuis door alle natuurlijke middelen te ver kloeken, ff. ze Windrlin vx. Elk boekje wordt verzonden tci.en 1 frank p behandeling kan geschieden door slchts enkele liczoe-iii postzegel» e.ti dezes tezamen tegen 3 frank in f ken van tijd tot lijd aan 'net Gene. shins Een verblijf! postzegels onder vergezegeld omsla 2EESSSffi&ZEZm&J I J J .L1 De zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgd werk. Gemnfige prijzen. Depot bij Pieter DeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. .cL^lP* 't ÏS Om altijd cent goede gezondheid Ie genieteneene methods is waar en zal a'ijd waar blijven Êl1'v, A0.i'*y 's van ziüh cp en beta~ rip* me tijk te purgecrer.. Maar \Y{V t daarom moet het purgeermiddel ■vi en het mag Kit vich zeiven geene oovaate ztfn van verslapping ofzi-hte. 2 "nn Fr. I.50 di- .loos van 35 >/,7eo. Deze goede purgeermiddel bestaat, hij is den dag van vandaag de wereld rond gekend. Overal wordt hij aanzien als de ware huisvriend; 't zijn de STA MDC- v. FiT'f p LL K zu - b.ïT' veren ei» vei kloeken he: bl«n d, vi-nli-iivcu 1»^ Slij2aen. G-al en a l<- Blecbto V< ch cn. W S T ANOACRT'£*PlL L L M z ju hel Bcftiesle Behoi'dra1d4cl lc};. n a I.- ch.'e .j.'y en bijZ'inder.ijk de Zu^uocxa «f zoo pezeide slunseziukie. ST ANDAER T'S -PILLEN porezen one dd< I! ;k eratoptlicld.jLeversieliti-n.IVIaRfrpljn ei. iiiiur .GoelaueUt Stechle Spijsverteoring", Hoofdpijn, Se. ren ri« r Jnren, <7^ Ehumatism, G-erankilitidPulsten n al c Vclziekten. rc»5 TANDAERT'S-Pll-LEN worden bij vooi keur genome» met een goede tfr; llijd en kunnen nool' de minste stomnis in hm lichaam t< weeg brengen, f. cj' dat het fabriekmerk draagt en de firmaApolbteV II. STANDAERT.Shesstraat. BRL'GHE Vcrkriigfcaar in alle er-de ir-rlhekeB. EN o> "O O er O) -l ro "i O. n> ~o O r-f rr CD ?r m ►-» Q- o> VAN Apothekev-Scheifeundi ge te DENDERMONDE Zij g entten VERSTOPTHEID, MAAGPIJN BBftCIO O OOR Weigert alle namakingen IS ALLS APOTHRKEN Het beet gekende purgeer- m en zuiveringemiddel GAL SLIJMEN HOOFDPIJN MIGRAINE BRAND J\\ do(', de gr'i« t.areo binnun eo- ktle dagen verdwijnen, maakt - h<H hssr F'anrtnd en zacht, b* V' lftl het i: it vallen en neemt {L. s. kelletjeê van het hoofd »v«g. 7 i Kiteht op 'A'" ftfjj haitf JKHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis verzonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker DENDERMONDE. B2S Mtfgazijn Van ciment tegels, ceramieke tegels, ceramieke imitatif tegels, gloisch- tegels en lijsten, fantaisie tegels, parqueterie tegels en facadesteen in alle kleuren, dessins.enz. - Ook Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. SPECIALITEITEN Degraisseeren en Reinigen van BALKOSTLI- MKN. Bijzondere manier voor hei VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. borstziektenverkoudheden^ longziekten, Het beste en zekerste ge- cn^ neesmiddel tegen al de f koest en kitteling in de keelQJ a inüueiza. Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert's tabletten in den mond te laten smeltenzij herstellen aanstonds den adem. Algemeen depotbij Honoré Standaert. apotheker, Steenstraat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Ghyssaert en Verwaerde, apothekers. Vfipki-l!n PlMon* van fr. i.so eu fr. e.so 8i)««>tseh* ilAard'.inetuur urn fp. a.oo p«r Flaota is gegrond op eene ondervinding van meei dan 15 jaren in België Overal Agenten gevraagd. Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, n* 7. Aankoop en verkoop van belgisclie eu vreemde weerden Uitwisseling van koepons, cheques en vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle Ite gen Eskorapteering van wissels en mandaten (yöldleeuingen op waarborg. Spaarkasonder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J. Staf.seks. aai den i ntrest van 3°/0 's jaars, uitbetaalbaar met een waarschuwing van acht dagen. 3 t/ï s jaars, uitbetaalbaar met ero waarschuwing van drie maanden. H I Alwie zijne gebouwen, too enz., wil doen verzeVfrr tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerhei bij de Antwerpsclie maatschappij Steunlat, d beste en oudste gekende van het land. Hoofdagent te Woumen, Alfons De Graer T«woicleli Men begeve zich ook bij hem voor 3 Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. van alle rhumatierri' flerecijn sciatiek, zoo ■welpasbeginnende, al veiouderde, door lie gebruik van peil <t Bretagne. Depot b; SIMONS-HOORE- NAERT, Dixmude, goedkoop schoenmagazij Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4