ZONDAGSBLAD Het Yolk met de Burgerij Zondag 21 Juni 1908 10 cent. per nummer 64' jaar Nr 25. voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van 1 Juni tot 1 Juli 1908 Het hartelijk broederfeestje van zondag 14 Jnni bij de IJzerzonen De Evenredige Vertegenwoordiging Eene voorspelling. Ministerieel© kiesdraver. Eere aan den Vlaamschgezin den propagandist M. BüTL Neemt, leest en oordeelt. De groote Schuldige. Stervende aan teering Langzame dood. Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenten genieten het recht van kosteloos drie annoncen. l>e affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uilgever en in de Postbureelen ofbij de factetrrs. Annoncen cu artikels franco toe te zenden tegen den Vrljdag-avord aan de Uitgever Euo. VanCüyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussvl 4.59 6.44 7.18 10.17 10.22 12.26 4.21 6.31 8 55 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Du inker ke 7.15 9.21 10.26 2.C6 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uit Dixmude naar Nieuport-badf l 7.27 9.29 10.20 11.49 12.27 2.17 5.46 7.45 8 12 Werkmanspensioen daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in aJles en voor alles. Rataplan 1 rataplanrataplan en de faufare der Yzerzonen stelt zich in bewe ging, het machtige Visscherslied weergalmt in de straten van stad. Oud en jong ver toont zich aan deuren en vensters en juichte de dappere Lijnvisschers toe. 75 Yserzonen in uniform met de vischpers en net op den schouder, marcheeren op stap als militai ren. Gij vraagt mij wat er gaande is, ehwel, 't is de Jaarlijksche Algemeene Vergadering der Yzerzonen met de traditioneele Kouing- visscliing. Eere aan me tere toekomtDe Jubilarissen werdeu eerst uit hunne woning gehaald en met eene levendige Brabanfonne begroet daarna den Koning, De feestzitting volgde en werd geopend door den Hoofdman die in eene kranige taal de openingsrede hield, menigmaal met toe juichingen onderbroken. Zooveel mogelijk geven wij de aauspraak weer vau M. Rabau Geachte Medeleden Het moet ons werkelijk verheugen zoo telken jare in ons raidden, le ien aan te tref fen die twintig jaren lang vau onze Maat schappij deelmaken en haar tot eer en roem strekken. Onder deze tellen wij dit jaar vooreerst ons getrouw roedelid de heer CU. Vanhoucke die zeker wel een der verkleefdste Tzerzonen mag genoemd worden. liet was in Algemeene Vergadering van 17 Juui 1888, dat onze gevierde Jubilaris Jid der maatschappij gekozen werd. On middellijk werd den vlijt en den iever vau het nieuwe lui opgemerkt, en op 7 Januari 1889, dus 6 maandeD nadien reeds ua het helaas te vroegtijdig afsterven van zijo zoo diep betreurden broeder (die tot dan toe hot hart en de ziel der toen nog jonge maatschappij was werd onze huidige jubilaris, Secretaris-Schatbewaarder der Yzerzonen benoemd. Deze moeilijke taak bekleedde hij met de grootste opoffering gedurende 8 jaren tot op 12 Juni 1897. De maatschappij steeds in getal aangroeiende werd de plaats van Secretaris-Schatbewaarder in twee ver deeld. Onze goede confrater bleef Schatbe waarder, dit tot in Juli 1900. Sinds is de hoer Vanhoucke voorts tot op den dag van beden nog een der verdienstelijkste bestuur leden gebleven. Het is dus om zoo te zeggen een dubbel jubelfeest dat wij hedeu mogen vieren, niet alleenlijk dat van lid, maar ook dat van trouwe en wijze leidsman. Ook zijn wy gelukkig, beste Jubilaris, de gelegenheid te vinden om u te zeggen hoe dankbaar wij jegens u zijo voor al hetgene gij voor den bloei en den voorspoed der Yzerzonen gedaan hebt. Wij overhandigen u het eereteeken van Jubilaris en drukken den innigsten wensch uit u nog lange jaren als een verdienstvolle medebroeder in ons midden te mogen be houden f 11 Het spijt ons dat onze Jubilaris den heer René Fache op het laatste oogenblik belet is dit feest bij te wonen. Ik zou van die om standigheid gebruik gemaakt hebben om te zeggen hoe gelukkig wij zijn te bestatigen dat wij tot zelfs onder onze beschermleden, telken jare persooen aantreffen die twintig jaren lang hunne genegenheid en sympathie betoonen roet ons hunnen naam te schenken als beschermer en ons hunne kostbare gel delijke ondersteuning te verleenen Het is ons alleraangenaamst hun van tijd tot tijd onze erkentelijkheid te kunnen be tuigen, en hun te zeggen hoe dankbaar wij hun zijn voor die groote belangstelling aan dewelke onze wakkere volksmaatschappij grootendeels haren bloeienden toestand te danken heeft 11 Nog een onzer oudste medeleden die het getal der Jubilarissen komt te vermeerderen is de heer Huyghebaert Frans. Het was in zitting van 25 Augusti 1888 dat onze goede confrater lid der Yzerzonen werd gekozen. Sinds het vijfde eener eeuw dus is onze Jubelaris aan de Yzerzonen gehecht geble ven en nam in den loop van die jaren aan een groot getal prijskampen deel. Ik ben gelukkig, beste Confrater, aan zoo een verkleefd medelid, het eereteeken van Jubilaris te mogen overhandigen en weDscb u in naam der Maatschappij van harte geluk op dezen aangenauen feestdag 1 gen en verdienstvollen Secretaris, die in het verloopen jaar de plaats van Koning be kleedde. In die hoedanigheid heeft hij gedurende het verloopen jaar in de verschillende prijs kampen waaraan de Yzerzonen deel namen, vier prijzen behaald. Het is dus niet te verwonderen dat onze goede Confrater, juist een jaar geleden den palm van Koning bijhaalde en het zou ons ook niet verwonderen indien wij eerst daags dien knappen visscher, dat kostbaar medelid als Keizer onzer maatschappij mochten uitroepen. Ik denk het met u eens te zijn, vrienden, om onzen gevierden Koning op heden opeutlijk hulde te brengen en hora uit ter harte te danken voor de opofferingen welke hij zich getroost om de Yzerzonen ten allen tijde zoo ierervol ten dienste te staan. Leve onze Koning En nu, Vrienden, een driedubbel Hoezee Voor onze Jubilarissen, voor onzenKoning Laat ons heden jubelen en onzen Jaar- lijkschen Vergaardag met welbehagen en luister vieren !II Laat ons zoo voorts den weg van eer en bloei bewandelen lü Wees als YierzoonVrijzinnig, Rechtvaar dig en Broederlijk Do twist en tweedracht die wij bij onze geburen ontwaren, moeten ous meer en meer inoed geven om van onzen kant de ge lederen enger toe te sluiten eu hand in hand te werken om de Yzerzonenonze geliefde Visscherskring als de talrijkste en bloeienste maatschappij van stad te behouden. Leve de Yzerzonen Laat mij nu bij die woorden ook een woord van dank voegen voor onzen ieveri- Vooruit in goede orde en onder het spelen van eene krijgsmarsch trokken de liefhebbers van de Heugelroede naar de Hoogebrug voor de Koniugvissching. Honderden Dixmudelingen volgden met belangstelling de uitslag der twee serieu men betwistte de kansen. Het klonk er gedurig Visch I Visch 1* Serie Zwaarste visch en Koning. Da heer Pol Wyllie vau Ardooie, een onzer inboorlingen die trouw aan de-Yzertonen ge zworen had, werd Koning verklaard en uitgeroepen, onder de geestdnftigste toe- j uichingen. Daarop volgde de 2' serie Meest getal visscheü. De eerste prijs werd behaald met acht vissollen door den heer Arthur Poeren, den jjverigen Secretaris. Na eenige herbergiersleden bezochten het vlaamsch schuimend hier genut te heb ben, kwam men aan het lokaal het krach tige Visscherslied spelende ©n in koor mede gezongen. Van 4 tot 6 uren waren de Vrouwen aan het bollen om schoone prijzeu. Wat gulhar tige vreugde bij de Confrateressen. De vrouwtjes kunoen zich vermakeu, geloof mij vrij. Om 6 i/a ure Uitreiking der prijzen. Jaarrekening. Aanvaarding van 7 nieuwe leden die het ledengetal brengt op 145. Om 8 A/a ure was het ruime lokaal stamp vol. Dansera en danseressen waren onver moeibaar en draaiden en zwaaiden op de toouen van een medeslepend muziek. Om 2 ure scheidde meu uiteen met eon Tot Weerziens X. leenen aan de eenen, en niets te laten aan de anderen die de medewerking van allen willen benuttigen om tot het beste landsbe stuur te geraken. Dank aan hunne pogingen, en ook een beetje aan wat rumoer in de groote steden, is de E. V. toegepast ge worden sedert 1900 op de WTetgevende Kieziugen. Is die toepassing onberispelijk, en valt er niets op te zeggen Ho neen 1 De wet is gemaakt door klerikalen, die er al het mo gelijke voordeel habben uitgetrokken Sedert acht jaren is de wet in voege, en de partijgangers van E. V. groeien van dag tot dag aan. Na de leste kiezingen blijkt liet, (en het ministerie zal moeten de oogen openen), dat de staatspartijen zich sterk op de hielen volgen. Daarom is het noodzakelijk aan de niet vertegenwoordigden in de provincie- en gemeenteraden de zetels toe te keuneu,waar aan hunne getalsterkte recht geeft. Het ware nuttig, toenaderend en rechtvaardig. Nuttig, want 't hooren van eene klok ware niet altoos meer voldoende, en menig gedacht, nu niet geuit uit lamlendigheid of uit partyschap, zou plaats vindeu in de be spreking, eu bekrachtiging in de beslissing. Toeuaderend, als eeuieder zou weten dat elke partij toch hare zetels zou bekleeden in de gekozene korpsen, ware de strijd min hevig, min persoonlijk, min vyandig en na den uitslag zou geen plaats meer zyn voor haat, nijd en wraakzucht. Rechtvaardigelkeen zou mogen de stem vereffen, elkeen zijn steun geveu tot bekomeu van voordeden en plaatsen elk een openbaarlyk aanklagen bij de kiezers, deze bestuurders die niet recht hebben ge handeld in het toekenuer» vau toelagen, in hot bevelen van werken, in het benoemen bij bedieningen in een woord omdat er recht zou zijn voor allen en in alles. Dat is 't werk van den wetgever. Deze die de E V. zal invoeren samenstellen van al onzo politieke stuurlijke korpsen zal de beste eu lofwaar digste wet doon stemmen sedert ous onaf hankelijk bestaan. Het is de eerbare taak der tegenwoordige wetgeving. Politicus. bij eu het be- De E. V. is geen punt van hot politiek geloof voor katholiok, socialist of liberaal. Maar enkel een mekauiek stelsel in de kies wet geschreven, om tot de meest juiste vertegenwoordiging van al de kandidaten in stryd by de kiezing, te geraken in evenredig heid van hun stemraengetal. Men kan voor staander of verdediger der E. V. zijn, zon der te eiudigen tot eene politieke partij toe te behooren. Ook heeft de E. V. hardnek kige bekampers, en niet min hardnekkige partijgangers. Ónder de eersten telt men al de vasthoudisten, zooals priester Daens weleer zegde al de liefhebbers van alles voor ons en onze vriendjes (In Dixmude zoa men zeggen Recht voor allen en in alles, dat is immers hetzelfde) de klerikalen gekozen door den buiten de overheerscheude socia listen van de kom van Seraing en van den Borinage de gematigde liberalen van de groote steden. Onder de laatsten telt men een groot getal verderzionde mannen, staatsmannen die verstaan dat ineen klein landéken als Belgie, het onmogelijk gewor den is, met het nog niet genoeg opgevoed, algemeen stemrecht, al de macht te ver- Een kristen demokratiscli blad heeft de volgende berekening gemaakt volgens welke de dagen van de priesierregeering in ons land geteld zijn. Alle tien jaren, wordt eene volksop telling gedaan. Volgens de Grondwet moet er een volksvertegenwoordiger zijn per 40,000 in woners. In 1912 zullen er dus 22 nieuwe afge vaardigden moeten bijkomen. Volgens de Annuaire zullen waarschij- nelijk deze zetels derwijze verdeeld wor den Omschrijving van Doornijk 1 Mons 1 Soignies 1 Charleroi 2 Luik 1 of 2 Dendermonde 1 Antwerpen 3 Mecheleti 1 Brussel 5 Leuven 1. Van deze 22 zetels zullen er zeker 15 aan de anti-klerikalen toekomen, 5 aan de klerikosen 2 zijn twijfelachtig. Dus, indien de anti regeeringspartij in 1910 geen enkelen zetel won, valt hel kleri kaal ministerie onvermijdelijk in 1912. Wij nemen die voorspelling aan, De gewezen kristen-demokraat Renkin, livreidrager der klerikale kasteelheereu ge worden om aan een ministerporlefoelie te geraken, wierp zich met drift in den laat ste» kiesstrijd als kiesdraver. Op het banket der katholieken te Ronse hield minister Renkin de volgende groot spraak In Vlaanderen vooral zullen de liberalen vast en zeker eene ferme neerlaag oploopen, zou men niet zeggen Arle- renkin. Nu,'t waren juist de Vlaanderen die den liberalen triomf verzekerden en de minis- terieele meerderheid van 12 op 8 deed dalen Profeet Arlerenkin wordt in de klerikale gazetten van zijne eigene vrienden over den hekel gehaald. Hij zou beter gedaan hebben zich met de kiezingen niet te bemoeien - Voor hunne welverdiende straf moeten de klerikalen nu malkaar verscheuren. Wien eere toekomt naar aanleiding der schitterende zegepraal door de anti-klerikale partij behaald in het Vlaamsche land, dat is ontegensprekelijk de wakkere, liberale strij der M. Buyl. Maanden lang heeft bij bijna al de kies omschrijvingen doorloopen waar er zou ge streden worden, allerwege het goede woord verspreidende waaruit lauweren zijn gespro ten. In de kiesomschrijvingen Dendermoude Hasselt, St Truien en Tongeren-Maaseik vooral, heeft onze vriend Buyl bestendig op de bres gestaan Te Hamme, Zele, Wetteren, Lebbeke, Buggenhout, Cherscamp en andere voor name gemeenten beeft bij meeting op mee ting gegeven, om zijnen vriend de hr Cesar Van Damme, die bijzonderlijk het mikpunt der klerikalen is geweest, een handje toe te steken. Het leemland heeft hij bewerkt mat de hr Peten, op wiens zetel de pastoors het bij uitstek gemunt hadden, en Maasland en Kempen heeft hij wakker geschud met de heeren Neven en Wielemar.s. In Bree, Peer en Achel, waar liberale kandidaten vroeger zouden gesteenigd zijn geworden, heeft de onverschrokken beer Buyl tot hel volk gesproken dat nog nooit anders had gehoord dan de missiepreek. Overa' werd de hr Buyl door de geest driftige menigte toegejuicht. M. Buyl hééft de eerste bres geschoten in de kerapisclie burcht, waar sedert 'l jaar 30 liet klerikaal vaandel wappert, uitdagend en tartend, alwie maar eenigzins van vrij- gedacht beschuldigd werd. Tot in zijne laatste verschansing heeft de hr Buyl den klerikalen vijand nagezet, aan gevoerd door zijne excellentie minister Helleputle, die in de Limburgsche Kempen, volgens eigene getuigenis, eeneu put ging graven, zoo diep als de hel, om alle libera len en socialisten, met huid en baar in dien put te stoppen Leve, lang leve onzen Buyl De kieswerkzaamheden in Belgie zijn langdurig en ingewikkeld. Al kende men in vorige wetgevende kie zingen van 's anderendaags de offieieele uitslagen, nu is bet alzoo niet meer. Volgens liet orgaan van minister Helle- putte ziju de offieieele uitslagen als volgt SENAAT Anti-klerikale stemmen Klerikale stemmen Anti-klerikale meerderheid KAMER Anti klerikale stemmen Klerikale stemmen 566,717 492,221 74,496 728,102 535,137 Anti-klerikale meerderheid 192,965 De Bezemmarkt kletst in zijne poezelige handjes en roept Leve de kalotjes Na de afgrijselijke slachting te Conti ch die hel gouvernement op minstens vijf mil joen zal te betalen hebben, zoo dadelijk gevolgd door de ontriggeling van Chenée die aan drij menschen bet leven kostte, en het ongeluk op de baan van Rochefort waarbij zes menschen het leven verloren, hebben wij geen enkele reden meer, om nog langer de heeren Vandenpeereboom en Liehaert te betreuren. Deze drie onheilen, zoo slag op slag, bewijzen dat M. Helleputle met eere den post en de... tradition van die twee meesters spoorwegontredderaars heeft overgenomen. Meer dan met eere zelfs, want nooit onder Vandenpeereboom of Liebaert, is de nala tenschap van het algemeen besiuur in veel in de oorzaken dier drie rampen geweest. Ons klerikaal ministerie zit in een slecht vel. 't Is voor niemand een geheim. Voor de kiezingen, alhoewel steunend op eene meerderheid van 20 stemmen en DE DlXMDDENAAB

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 1