MAAIGRAZEN 1 E£ t MAAIGMSVENDIT1EN 1908 Een bewijs ter plaats Notaris WAUTERS A. MOREL Woonhnis. Schuur en Tuin INSTEL U hectaren vrachten te velde, nagras Burgerstand van Dixmude Notaris Tiburce Proot Notaris BAERT Jaarlijksche Koopdagen zeer goede Maaigrazen Nieuwstijdingen. Tweewoonst en H. 0-04-40 C. Erf Notaris Tiburce Proot HOFSTEDEKE Notaris Tiburce Proot Overslag van een WOONHUIS H. 7-00-00 C. fijne Maaigrazen. INSTEL Notaris BAERT VETTE WEIDE Hotaris TOl Deurw 20 h 1 hecti Notaris Tiburce Proot Julius DeGraer, Notaris 20 hectaren Maaigras Dinsdag 30 Juni 1908 Nc Dinsdag 14 Juli 1908 Emile VAN DROMME Schoone Venditie IS Mï Een naderhand op 12 St., was het reeds zoo goed als verlamd. Zijne meerderheid van 12 op 8 zieo al len, vermeerderd natuurlijk nog de ver- lamming van de regeering. I Is gelijk.een vogel die niet meer kan vliegen, omdat hij lood in de vleugels heeft. 't Is 't begin van 't einde. De klerikale partij gevoelt dat zij het niet laug meer kan volhouden. Het ministerie heelt den dood V°ln dj8 politieke kringen is men overtuigd dat de regeering het zelfs tot de aanstaande kiezingen niet zal volhouden Men mag zich alle dagen aaneenknsis verwachten. En een krisis, dal is t begin dan doodstrijd in de huidige om5lail,dlShed®"vn Hel ministerie Helleputte staat vooi put der belle. Wanneer de eene of de andere genezing in dit blad bekend gemaakt wordt, denkt het vu'k met eene min of meer juiste reden, dat hoe merkwaardiger de genezing 18, des te belangrijker zoude bet zijn, indien dit feit in hunne eigene stad voorgekomen ware, ten einde het te kunnen nagaan. Maar als er sprake is van de genezingen door de Foster Pillen voor de Nieren verkregen, is hetzelfde volk eensgezind om te bekennen dat al de aanbevolen bewijzen gemakkelijk zijn om na te gaan, want het is nooit noodig zeer ver te gaan, daar zij altijd op de plaats zelve genomen worden, hetgeen do volgende verklaring bevestigt. Oen 21 Juni 1907, zegde M. P. Brusseel, 15 Oostvesten, te Dixmude Nooit had ik slechts dnrven hopen zulk eene blijvende genezing te bekomen, en nochtans sinds meer dan drie jaar dat ik de Foster Pillen voorde Nieren niet meer nam, lijd ik niet meer aan mijne uierziekte; sinds werkt alles regelmatig en ben ik ora zoo te zeggen ver jongd. 't Is dus een plicht van erkentenis deze pillen aan de nierlijders aan te bevelen, daar ik vast overtuigd ben hen eenen kost- haren dienst te bewijzen. Nochtans ziehier hetgeen dienzelfden beer Brusseel ons den 14 April 1904, verklaarde Reeds vier jaren leed ik aanhoudend, dan was het aan de nieren, dan in den rag, dan neg wel eens in de zijden, in een woord ik was altijd ziek en op mijn ongemak, daaren boven had ik duizelingen, bedwelmingen, maagzuren, voeg daarbij rustelooza nachten «•n eene moedeloosheid aan de wanhoop grenzende. Mijn water was ook rood en bij de uitvloeiïug had ik zulke hevige pijnen dat ik me de zyden met de handen moest houden, ik kon bijna niet meer werken, toen ik op aanraden eens vrieods da Pos ter Pillen voor de Nieren nam, verkocht bij M. Verwaerde, apotheker. Gij kent den uitslag, hij was onverhoopt en boven alle verwachting daar waar alle middelen en verptegingeo mislukt waren, genazen de Foster Pillen mg na eene week regelmatige behandeling. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers frs 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Engelsche Apotheek van Ch. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. In 't belang uwer gezondheid eiscli de echte doos met de handteekening James Foster en weiger alle namaaksels eu onderschuivingen. D. 6. De schilderij ian Van Dyck. De smid Constant Quequin van Ardoye, zijne vrouw en hunne drie zonen, zijn door de heer Gombaull, prokureur des konings te kort rijk, gedagvaard om op 24 Juni voor rechtbank dier stad te komen getuigen in de zaak ten laste van Verfaille. De naam va Verfaille is op de dagvaarding ingevuld met de pen. De naam van Carlier is er niet op vermeld. De inlernatinale zeilwedstrijden voor jachten te Oostende zullen plaats hebben op 13, 14, 15 16, 17, 18. 19 eu 20 juli. Een eenvoudige vliegenverdelger is u 100 grammen formol bij den apotheker verschaffen en die mengen in 900 grammen water. Dit mengsel is maar voor 48 uren goed. En in 24 uren liggen 1000 vliegen kapot. Te beproeven. r^rrTOOPs van den TE DIXMUDE. Uwe receptie zal mislukken Mevrouw als er geen De Beukelaer'a Exquis zijn. Het is ten allen tijde toegelaten drager te zijn van vinken die bestemd zijn om deel te nemen aan prijskampen doch men moet voorzien zijn vaneen getuigschrift atgeleverd door de plaatselijke overheid. Er is nog te bemerken dat deze verklaring maar geldig is voor 44 dagen en alleen dienen kan vooj een bepaalden prijskamp. In Frankrijk gebruikt men papier voor vestonsin Duitschland worden gelieele zomerkostumen van papier gedragen. Nu gebruikt men heideplanten om papier van le maken. Tandmeester Dixmude. Openbare Verkooping van TE DIXMUDE, In de Molenstraat 0|» Vl ijdas Ju»i ora 3 4/1 ure namiddag in liet Vredegerecht te DIXMUDE, van Konpen 1,2 en 4. Schuur, Stallen en Tuin, te Dixmude. Gebruikt door MM. Charles en Alfons VerEecke te Dixmude tot 1 Oogst 1908. Koop 3. Woonhuis te Dixmude. Gebruikt door Pitter VanTroyen te 10 fr. te maande vrij van lasten tot 15 Maart 1909. 4/1 Jnstelpenningen le winnen. Deze verkooping geschiedt zonder dat de koopers eenige kosten zullen moeten betalen. Door het ambt van den Notaris Wauters te Dixmude. Inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris Baert te Dixmude. Op Woensdag *5 Juli I909 om 1 1/» ure juist namiddag, terzelfder hofstede, VENDITIE van omtrent Betaalbaar ten kantore van den Notaris Wauters te Dixmude. Door het ambt van den Notaris Stroom te Nieuport. TI Op Donderdag IB Juli ISO® om 2 ure stipt namiddag ter hofstede van Auguste Vercruyssc te VLADSLOO, van Kuip-, Kern- en Landbouwhalaam, Strooi en Persen. BEEST IA AL 2 Koeien en 2 Veerzekalvers en 21/2 hectaren Vruchten te Velde Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters te Dixmude. II gediplomeerde Weststraat, 13, Op Maandag 99 Juni IÖOI, om 2 4/s ure namiddag in het Vredegerecht ten Stadhuize te DIXMUDE, van Koop 1H. 0 75 20 C. zaailand te VLADSLOO (Langenhoek). Gebruikt door den medeverkooper P. Kempyaek te 75 frs bij jars boven de lasten tot 1 Obtober 1908 Koop 11. Woonhuis te VLADSLOO (Langenhoek), groot H. 0-16-20 C. Gebruikt door Adolf Cuylle te 65 frs bij jare. Koop III. Woonhuis te VLADSLOO (Langenhoek), groot H. 0-15 40 C. Gebruikt door Guslaaf Kempynck te 65 frs bij jare, beide vrij van lasten tot 1 Mei 1909. 1/8 Instelpenning te winnen. Deze verkooping geschiedt zonder dat de koopers eenige kosten zullen moeten betalen. Ambt Notaris Wauters te Dixmude. KANTOOR van den TE WOUMEN HAMTOOK van den TE DIXMUDE. van I Op Dinsdag SO J1111I I909, om 3 4/2 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van Mr Ryckaert) ter herberg Het Oud Roggeveld, te EESSEN. II Op Woensdag fl Juli A908, om 3 4/8 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van M' Verte) bij Hippolyte Verhaeghe te WOUMEN, voor MM. Camille Quatannens en Honobé Vehhelst, grond eigenaars te Dixmude. Dinsdag *3 Juni «OO» om 3 ure namiddag te CLERCKEN, herberg 't Vliegende Peer A Op de lijst der kiesbaren van den Senaat bemerken de volgende personen MM. De Breyne-Du Bois, te Dixmude; Andries-Van Severen te Veurne baron F. de Crombrugghe le Vladsloo R. de Spot te Veurne E. Feys, onderzoeksrechter te Veurne ridder E. Hynderiek de Ruysscher le Eessen; A. Merghelynck te Wulveringem; Ch. Pielers te Reninghe. De uitslag der provinciale kiezingen in Westvlaanderen is gebleven zooals zij vroe ger was De raad blijft samengesteld uit 4 liberalen en 74 klerikalen. De 4 liberalen zijn de raadsleden uit Oostende herkozen zonder eenige propagande. Binnen twee jaren heeft de liberale partij kans een tweeden volksvertegenwoordiger te doen kiezen in ons arrondissement, eene verplaatsing van 600 stemmen is voldoende. Gij kent nu da reden waarom de pastoors sedert 3 maanden begonnen zijn met schot schriften uitte deelen. De drie miljoen van den pastoor van Coxyde worden goed ge plaatst. In de andere provinciën is de uitslag gelijk gebleven. West- en Ooslvlaanderen, Antwerpen, Limburg. Luxemburg, Namen, klerikaal. Luik, Henegouwen en Brabant liberaal. De prokureur des konings te Veurne bad een naamloozen brief ontvangen, waarin eene vrouw van Woumen, 36 jaar oud, be ticht werd gedurende de maand Mei haar pasgeboren kind gedood en in den aalput geworpen te hebben. Zaterdag namiddag kwam bet parket ter plaats; de vrouw werd ondervraagd, doch loochende. Ten slotte echter bekende zij de feiten en beschuldigde zij bare moeder van medeplichtigheid. Beide vrouwen werden door de gendar men van Glercken aangehouden en naar liet gevang van Veurne overgebracht. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. ter van eene TE CLERCKEN. Laatst bewoond door de weduwe Van Raes Du Br en. Ülcchli liigriilvld frs 1IOO KANTOOR van den TE WOUMEN. Wocnstlng 31 Juni 1998 om 3 ure namiddag te CLERCKEN, ter herberg Het Gemeentehuis van een en H. 1-57-70 C. erf te Clercken. Bewoond door Désiré Jaecques-Dewilde. HAMTOOB van den TE WOUMEN. Vrijdag 16 Juni 19©* om 2 ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. staande op H. 0-04-37 C. Grond te Woumen-Jonckershove. Gebruikt door Désiré Wyhou-Verstraete. III Op Vrijdag; 3 Juli I909, om 5 ure namiddag ter herberg Lughtm te MERCKEM van Op gewone voorwaarden. Door 't ambt van den Notaris Wauters te Dixmude, met tusscheokomst van den Notaris Van den Berghe te Pervyso. IT Op Donderdag; q Juli I90§, om 2 4/2 ure namiddag bij P. Willaerl te ZARREN, van Koopen I 3. Weide, land en maai- gras te ZARREN, groot H. 1-61-10 C. Ge bruikt door Louis Picquen te Zarren, te frs 140 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1909. Koopen 4 d, 7. Hofstedeken en bouw land te ZARREN, groot H. 1-28-45 C. Ge bruikt door Victor LefeverAug. Lepoutre en Leonard Desimpel te frs 261,50 bij jare, vrij van lasten tot 1 October 1908. Boomprijs frs 25. Koop 8. Zaailand te ZARREN, groot H. 1-51-30 C. Gebruikt door J. Ampe te frs 100 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1908. Boomprijs frs 330. Koop 9. Woonhuis te ZARREN. Ge bruikt door Rosalie Sonneville te frs 137 bij jare, vrij van lasten tot 1 Mei 1909. Boomprijs frs 65. Koop 10. Maaigraste HANDZAEME, groot II. 0-44-20C. Gebruikt door K L. Ampe te frs 115 bij jare vrij van lasten tot 1 Oc tober 1908. 1 li Instelpenning en te winnen. Ambt Notaris Wauters voornoemd. In lichtingen te bekomen bij de Notarissen Masureel te Staden en Vercruysse te Ruddervoorde. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Openbare Verkooping gelegen op Loo en Nieuoappelle, langs de raacadamstraat naar den Hazewind, groot 4 hectaren 50 centiaren. Gebruikt door den medeverkooper Francis VerEecke te Nieucappelle, niet recht van pacht tot 1 December 1910. INSTEL Maandag 13 Juli 1908 OVERSLAG Maandag 27 Juli 1908 telkons om 2 4/2 ure namiddag, ter herberg In de Nieuwe KoeimarJct. bij Jerome Cattaert te DIXMUDE. 4/'a Instelpremie te winnen. Met tusschenkomst van den Notaris Vanden Berghe te Pervyse. i:\im TIK* vac extra schoooeetr fTJoe Eessee, Werckeo. Vladsloo, Zarren en Wonmen Door het ministerie van bevoegden ambte naar, zal er, op de volgende dagen en plaatsen, telkens om 2 ure namiddag, open baarlijk verkocht worden den ontbloot van den jare 1908, der nabeichreven allerbeste en fijne Maaigrazen Maan om 3 ure ni perg, te SCI Woonhi hankelijkht hof, te Scht en de IJz« nummers 6 groot H. 0- Bewoonc II. IJ pern 1 October jfla Dom om 5 un Emile Ver Ma om 4 urer Leroy, iu de partie STUDIE Z-LUTOCB. van den TE WOUMEN. yitaanilaK O Juli te EESSEN, bij Jules Le Roy. Donderdag 9 Juli te WOUMEN, in Oud Gemeentehuisbij Emile Verlinde. Telkens om 3 ure namiddag. Op^niusdag «4 Juli l»OS om 14/2 ure juist namiddag ter hofstede van de weduwe Engelbertus Duytschaever te RAMSCAPPELLE (Nieuport), te Beerst. Dinsdag 30 Juni I90D om 3 ure namiddag, ter herberg De Concorde te WOUMEN. VENDITIE van wassende te WOUMEN. om 3 uren namiddag in hot Roggeveld te EESSEN. ALOUDE Iflaaig ras verpachting DeGrendele te Handzaeme. Allerbeste Maaigrazen. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar Ryckaert te Clercken. De betalingen moeten geschieden ten kantore van Emile Van Dromme, te Eessen. te tfliU om 2 u Boulevarc Wijk A. 09 Are: nabij dei wijk A, 40 een nabij voc Koope henecker 1908, mi van Menagiegoederen, Kuip-, Kern- en Landbouwhalaam, 2 wagens, 2 karren (breed beslag) enz. DEESTIALEN 2 paarden, waarvan 1 den eersten prijs behaald heeft te Nieuport, Leffinghe en Veurne, 1 kachtel, 7 melkkoeien, 9 kalvers, 1 zwijne- moere, pluimgedierte, h'ooi, strooi en brand hout. ora 4 4/2 ure namiddag van Menagiegoederen, Landshalaam, Wagenharnas, Beestialen en Vruchten te Velde te CLERCKEN, ter hofstede Leonard Joncltheere en ten zijnen verzoeke. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar Ryckaert te Clercken. KANTOOR van TE EESSEN. I. Donderdag 9 Juli 8 908 om 1 ure namiddag te EESSEN, ter hofstede Louis Martens Schoone VendUie meubels, menagiegoederen, landbouwgetuig, strooi, 8 jonge melkkoeien, 5 veerzen, 8 kalvers, 5 zwijns, keernhond en het pluimgedierte. II, Vrijdag; flO Juli flOO» om 1 ure namiddag ter zelve hofstede Martens, KOOPDAG 10 hectaren rogge, tarwe, haver, klaver op stam, benevens de grasloop van boomgaard en weiden. III. Maandag A3 Juli I90S, om 2 ure stipt namiddag te EESSEN, ter hofstede Richard Vandenherghe, IO hectaren Rogge, Tarwe en Haver op stam. en Bet Wijk B, samen g de Vla< steenwe In de en onv< bureel v Verdt Gebrt te Scho 1jaars, hooren Nade Notaris mi 11 Amb Talrijk* ondervindingen hebben bewezen dal deze die zorgen io de leule hel lichaam le zui veren mei de alijmverdrijvende Pil Walihery bevrijd wordt van ziekwn en onpasselijkheden gedurende den geheeleu zomer. •pgepaal! Versterkt u leges allt slecht* en doodelijkt winterxiekten; rnaaki regelmatig ge bruik van SlaniaertspilUnflie'l b'oed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven 'lijmen, gal cn alle slechte vochten Üedooafr. 4 50 apoiheek llonoré Mlandnerl, Steeuitraat 53, Brugge, la Dixmude, bij Verweerd* en tthy»««ort, apotheker*. HUWELIJKSBELOFTEN 44 Juni. Roberi Debaeoe, koopman, mei Zoë Minne, kleermaakster, beide le Dixmude Wordt aanbevolen aan zwakke en neerslach tige pereonen de Pil van Dr Raphaël die hel best gekende geneeemiddel ie legen de uitputting, de zwakte, de krachteloosheid en de bleeke kleuren. fr. 1-75 in al de goede apothekerijen. van eene goede vaar daa aalblaol 1V09 gelegen in de geseenten 1. WERCKEN, EESSEN,VLADSLOO, ZARREN. Ter herberg Den Hertog, bewoond door sieur Désiré Degreck. Waeacdag M Juni ISO® 70 hectaren allerbeste Maaigras, gelegea In WERCKEN en EESSEN, bij Tergote en don Hand zaemevaart, zijnde de partien genaamd de 18 go mete, de korte 2 geuiete, de 13 gemete, de 11 ge niete, de beontjes, de vallijze, de 12 gemete, de 7 lijnen, de 3 gemetd bij den kalkoven, de Piete- stulcken en de 10 fcemete bij Eindsdijks, uit de partie de 15 gemete s de 2 gemete en de 2 gemeto- Mahieu van de erverj M. Désiré Vandenbussche,de 6 gemete van Désiré Meersseman. In ZARREN gankch de 32 gemete, de maat, de leege en hooge poldet, de 2 gsmete van Couchez. In VLADSLOO, bij Eindsdijks 2 hectaren 20 aren 50 centiaren, genaamd VanOuyck's maai- gras eu Quatannens maaigras, de weide vun Swaels N. B. Deze verpachting zal volstrekt ten 2 ure aanvang nemen. 2. EESSEN. Ter herberg St Andries, bewoond door sleur Petrus Stubbe-Ampe. Donderdag 95 Juni I9Ö8 80 hectaren Maaigras van de beate hoedanigheid ;elegeft te EESSENbestaande in de partien ge- iaamd de 2 gemete in de kleine broukagie, de dissche 3 gemete,'t gemet en 40 roeden,'t half gemet gemeene mét de kruiBkappelle, 't gemet van den schild, 't maaigras van M. Denaux, Willaert's bedelf, Baes Jans gemet, Verhaegens gemet, Vandewoudens bedelf, de 5 lijnen in de 15 lijnen van Charles Decoêne, de 5 lijnen in de 15 lijnen van Dhulster, de paftie van Jan Lachat, de 2 lrjnen achter d'ijzeren brug, geheel de groote weeze, Lalemans weide, 't zandeke, de lange 4 gemete van Vercruysse,'t gémet van Stroom, de 5 lijnen van Eduwaere, d'eegde, 't heveltje, Hostens 4 gemete, Carliaaels 2 getne»e, de 2 gemete van Vanraes, de 10 lijnen in 't groot bedelf, 't deerinkstuk, 't groota deerinkstuk, dè7 lijnen van Ceunyuck, Cardinaela bedelf, 't gemét en de 2 gemete van Burghgrave, de lijne van Dumeez, de waterzak, de 2 lijnen en 22 roeden in ftuitersbedelf.'t prodikheersgemet, de 2 lijnen van Karei Dekoker, de partie van Wael- sche, 't bakkers gemet, Goddijns gemet, 't half gemet van Verlynde. de beggijne 2 gemete, 't beg- gijne gemet, de 2 lijnen van Dumeez, de 2 lijnen van Cennynck, de 2 lijnen van Segaert, Potters 2 gemete, de 4 lijnen van Overschelde, de 8 lijnen van mevrouw Pedrasse, de 5 lijnen aan de vaart, de 2 lijnen van Weyne, de 2 partiekens in den Ikalkhoek. 't brijke gemet, 't bedelf van Grieck, do lijne van Nevejan, de string n° 4, de string n* 5, 't gernet van Anchin n° 6 in de stringen, de noord- helft van Rommelaer's 5 lijnen, 't partieken aan de tweede brngge naast Eindsdijks, de 2 gemete van f ▼an m vv«av v U5Ö .j- - o Woets, 't schoemategemet en de lijne in 't melkhof van Géuquié. N. B. Deze verpachting zal volstrekt ten 2 ure aanvang nemen. 3. WOUMEN. Ter herberg bewoond door sieur Désiré Soete. Zulcrdag 4 Juil 199® 25 hectaren beste Maaigras gelegen in de WOU- M EN-broukagien en genaamd zoo volgt in den Oliefantbrouk de 7 gemete, do 5 lijnen in den Vijfhuisbrouh de pane 6 gemete, de 4 lijnen of oud deerinkstuk in Lenoirenebrouk de 2 gemete bij de kerkebeke. de 4 lijnen en in den Oostdïjk 't schapanboutje, de luizeweide, de 8 lijnen ge bruikt geweest door Pieter D8poorter, de 4 geinete van Hemelsoen, Nevejans 5 lijnen en Tommeleins 2 lijnen, de 4 gemele van Louis Martens. De ontbloot dezer Maaigrazen zal verkocht wor den op gewone voorwaarden en tijd van betaling, mits stellende begoede en bekende medekoopers. De bespreken voor grond- en wateringlasten, ba- loopende per gemet in Wercken, Vladsloo, Zarren en Eessen 12 frs en in Woumen 10 frs, moeten terstond betaald worden. Geene oude schuldenaars zullen als koopers en medekoopers aanvaard worden. Nota. De gebruikers van Nagrazen, die begee- ren hun gebruik voort te zetten, worden verzocht zich voor de dagen der verkoopingen van de hier- bouen beschreven Maaigrazen aau te bieden. j van van va 11 r- 1 lot omti Hoogeb 0«ze zijn lan en wore prijs.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 2