MAAIGRAZEN VET WEIDE VETWEIDE VETWEIDE BUNUBHT Emile VAN DROMME Schoone Venditie Notaris Vanden Berg he Deurwaarder BOUTEN 20 hectaren goede Maaigrazen 1 hectare 22 aren sterk Maaigras. Notaris GLORIE Zaailanden Notaris VERTÉ Maaigrasvenditiën Achiel D'hoore te Beernem en Clém. VanCaillie te Brngge Herberg Kermissen. Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor MINNE en Zoon (Patrons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele Huis Eugène Dewaele, RENÉ CLOET, wisselagent Aankoop en Verkoop Kostelooze ""'cX'lV"" Kosteloos Kostelooze "Inlichtingen Geldplaatsingen "VV.'C H. 'Van Ackere-Senesael, Alphonse Bolle Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene flesch Cibils. n het Koffiehuis Vraagt eene warme Cibils! 't Is het beste WINKELIERS Groote Antwerpsche Stoomkoifiebranderij Bureelen en WerkhuizenVerwersrui 21, ANTWERPEN Schoone Venditie TOEWIJZING LIJNVISSCHEN Sunlight Zeep BAERT en HOSTEN >1 4 ïtKTPIl 1,17,1'N. V EWDITIJEW Cesseo. Wcrcken, Vladsloo, Zarren en Woomen Door het ministerie van bevoegden ambte naar, zal er, op de volgende dagen en plaatsen, telkens om 2 ure namiddag, open baarlijk verkocht worden den ontbloot van deD jare 1908, der nabegchreven allerbeste en fijne Maaigrazen De betalingen moeten geschieden ten kantore van Emile Van Dromme, te Eessen. KANTOOR van TIE EESSEN. I. Donderdag 9 Juli lOOi om 4 ure namiddag te EESSEN, ter hofstede Louis Martens meubels, menagiegoederen, landbouwgetuig, strooi, 8 jonge melkkoeien, 5 veerzen, 8 kalvers, 5 zwijns, keernhond en het pluimgedierte. II. Vrijdag IO Juli flOOS om 1 ure namiddag ter zelve hofstede Marlens, KOOPDAG 10 hectaren rogge, tarwe, haver, klaver op stam, benevens de grasloop van boomgaard en weiden. III. Maandag A3 Juli 190S, om 2 ure stipt namiddag te EESSEN, ter hofstede Richard Vandenberghe, van IO hectaren Rogge, Tarwe en Haver op stam. HAMTOOB van den TE PERVYSE. Maandag 39 Juni 1999 m 3 ure nanoen, in de te verkoopen her- erg, te SCHOORE-SCHOORBAKKE, van Woonhuis-herberg St Eloymet af hankelijkheden, werkmanswoonst, koer en hof, te Schoore, tegen de Schoorbakkebrug en de IJzervaart, bij kadaster sectie B, nummers 610a, 612a, 613a, 614a en 614b groot H. 0-18-21 C. Slechts ingesteld frs -1,000 Bewoond en gebruikt door de weduwe II. IJperman-Devos en K. Cuvelier tot 1 October 1908. KANTOOR van den TE VEURNE. llaaig ras ven dilien Donderdag; 3 Juli I90S om 5 uren namiddag, te WOUMEN bij Emile Verlinde in het Oud Gemeentehuisvan in Woumen-broukagien. Maandag 6 Juli I99M om 4 uren namiddag te EESSEN, bij Jules Leroy, iu De Drie Koningen, van de partie De Ridders van .Vlalta iu Eessen KANTOOR van den te VEURNE, 5l Denisplaats. Maandag; 39 Juni 199* om 2 uren namiddag, in het Hotel du Boulevard,.Statieplaats te DIXMUDE, van Gemeente Keyem. Koop 1. Wijk A. nummer 14, groot 2 Hectaren 89 Aren 90 Ca., palende west koop 2 en nabij den steenweg van Schoore naar l,eke. Koop 2. wijk A, nr 12, groot 4 Hectaren 45 aren 40 centiaren palende oost koop 1en nabij voormelden steenweg. Ingesteld frs 92,050 Koopen 1 en 2 gebruikt door MCyriel Deneckerte Couckelaere, tot 11 November 1908, mits 1000 fr. 's jaars, boven de lasten. Gemeente Schoore. en Bebouwde Grond, in eenen blok, Wijk B, nummers 277, 278, 279 en 280a, samen groot 5 Hectaren 52 Aren, aan de Vladsloovaart, en nabij voormelden steenweg. In de Vetweide zijn 8 A. 10 Ca. gemeene en onverdeeld behoorende het Weldaad bureel van Schoore. Verdeeld in 4 koopen. Gebruikt door vrouw wed" Jer. Dcman, te Schoore, tot i October 1915, mits 600 fr. '■jaars, boven delasten. De gebouwen be- hooren de pachtster.* Slechts ingesteld frs IC,700 Samenvoeging sr echt. Nadere inlichtingen bij genoemden Notaris Glorie. KANTOOR van den TE BRUGGE, Dij ver 6. Maandag 39 Juni A90S ten 2 ure te WERCKEN. Woensdag fl Juli A90& ten 1 ure stipt te WOUMEN. Ambt M'1" Baert, Notaris te Dixmude. KANTOREN van de Notarissen Openbare Verkooping van Gemeente NIEUCAPPELLE (bij DIXMUDE) Eene weide en zaailand groot H. 4—70-20 C. Verpacht aan Mad. we Bulcke-De Poorter, tot 1 October 1914, mits 660 fr. te jare, voorop betaalbaar. Verdeeld bij plakbrief in 2 koopen. 4/a °,o Inslelpenning en behoud van samenvoeging. Zitdagen INSTEL Maandag 20 Juli 1908 TOESLAG Maandag 3 Augusti volgende telkens om 2 ure namiddag te BRUGGE, in het Gasthof Gouden HoornSimon Stevins- plaats. cfc Oudste en goedkoopste huis van in Zijde, halve ZijdeSatin, Satinlaine enz. Fantaisie-Parasols voor groot en klein en alle slach van Wandelstokken, alles naar de laatste mode. Overtreksels en vermakingen aan zeer voordeelige prijzen. Molenstraat nr7, (dicht bij de Botermarkt. DIXMUDE. Standplaats op den Marktdag rechtover de Concorde. Vraagt de Chocolade in pakken Weststraat, 30 Dixmude. Fabriek v&JU zuivere MOSTAARD. Handel in Rookers^erief. TABAKSNIJDERIJ. Allcrhaiule Vfsschersgctuig. Berken, Pot- en Tonne BEZEMS. Stai3«;-M.ea*,ijsis te SEessen* Groote Prijskamp in het gegeven door do maatschappij De Vrije Lijnvisschersop Zondag 28 Juni 1908, 110 frs prijzen in gelde in twee serien. Maandag 29 Juni, Luisterlijke Gaai- bolling, voor mans- en vrouwpersonen, voor.50 frs schoone prijzen. De groote faam der is alleen ie darken ann In re buitenge wone hoe danigheden die erVan eene zeep zonder Weerga maken Woumenstraat, DIXMUDE. van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. De aankoop van obligaliën 4 Kaa dar Eigenaars is kosteloos. F Dornv s,a,ie,,raal n#5- Groote keui SJ\Ji lijf van Meubelpapieren te bcginnsn van 15 c. de rol. gedoreerde papieren van af 50 c. de rol, vilrauplianie aan 50 c de meter, crème en gekleurde gordijnen,faii.aisifi sioff.-n.sloors.schoone keus van latei-, vloer- en Iraplapijien, linoleums en loiles cirdesEersie soort van erin, wolle en al wal den lapijisicrshandel betreft Placemenl van rouivkappellen. In den lekkeren koek. 11, Weststraat, 11, Dixmude. Chocolade, Nagerecht, Suikergoed, Lekkerkoek van de Maatschappij Patrons Réunis. Specialiteiten van het huis Makarontaartjes Amandelbrood Bernardientjes Grieksch brood Sandwichs. TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditifs. Beursbewerkingen aan i per e/oo De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, Groote Markt) en is open ALLE W.ERKDAGEN van 8 1 li ure 's mor gens tot 's middags. De Stadsloten van Antwerpen van 1887, worden van'hedeti af in mijn kantoor aangenomen voor de vernieu- wing der couponbladen. de beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veel minder en is gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. Vloeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Eene fleseh Cibils aan fr. 1,65 I Een kilo vleesch aan 2 franken geeft eenen smakelijken krachligen I geeft eenen weinig sterken boullon bouillon voor 15 personen. I enkel voor 6h8personen. fr. 0-70 0-95 1-65 Vaste CIBILS in potten verbetert den smaak der saucen stoverijen, groenten en#. Vraagt een pot bij uwen leverancier fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach |aan ióo, Brussel. Verlangt ge altijd te verkoopen, vrij van alle nadeelige stoffen, samengesteld uit de fijnste soorten, en gebrand volgens de laatsie verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de de model inrichting van het land. Huis gesticht in 1854. Belangrijke voor raad van ruwe Kofiies. Outzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Recht matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda nigheid en prijs. ▼ar extra schooae err ffjne voor doa oalblool 1908 gelegen in de gemeenten 1. WERCKEN, EESSEN.VIADSLOO, ZARREN. Ter herberg Den Hertoqbewoond door Bieur Désiré Degrieck. Woensdag 91 Juni I9Ü8 70 hectaren allerbeste Waaigras, gelegen in WERCKKN en EESSEN, bij Tergote en don Hand- zaemevaart, zijnde de partien genaamd de 18 ge niete, de korte 2 gemete, de 13 gemete, de 11 ge niete, de beontjeu, de vallijze, de 12 gemete, de 7 lijnen, de 3 gemeté bij don kalkoven, de Piete stukken en de 10 gemete bij Eind9dijks, uit de partie de 15 gemete de 2 gemete en de 2 gemete Mahieu van de ervert M. Désiré Vandenbussche, de 6 gemete van Désiré Meersseman. In ZARREN ganlch de 32 gemete, de maat, de leege en hooge poldet, de 2 gemete van Couchez. In VLADSLOO, bij Eindsdijks 2 hectaren 20 aren 50 centiaren, genaamd VanCuyck's maai- gras e'nQuatannens rhaaigras.de weide vun Swaels N. B. Deze verpachting zal volstrekt ten 2 ure sanvaug nemen. 2. EESSEN. Ter herberg Sl Andries, bewoond door sleur Petrus Stubbe-Ampe. Donderdag 95 Juni 1908 80 hectaren Maaigras van de beete hoedanigheid Efelegen te EESSEN, bestaande in de partien ge- laarad de 2 gemete in da kleine broukagie, de dissche 3 gemete,'t gemot en 40 roeden,'t half gemet gemeene mét de kruiskappelle, 't gemet van den schild, 't maaigras van M. Denaux, Willacrt's bedelf, Baes Jans gemet, Verhaegens gemet, Vandewoudens bedelf, de 5 lijnen in de 15 lijnen van Charles Decoêne, de 5 lijnen in de 15lijnen van Dhulster, de partie van Jan Lachat, de 2 lijnen achter d'ijzeren brug, geheel de groote weeze, Lalemans weide, 't zandeke, de lange 4 gemete van Vercruysse,'tg«met van Stroom, de 5 lijnen van Eduwaere, d'eegde, 't heveltje, Hostens 4 gemete, Cartiaaels 2 gemete, de 2 gemete van Vanraes, de 10 lijnen in 't groot bedelf, 't deerinkstuk, 't groote deerinkstuk, de 7 lijnen van Ceunyuck, Cardinaels bedelf, 't gemét en de 2 gemete van Burghgrave, de lijne van Dumeex, de waterzak, de 2 lijnen en 22 roeden in Ruitersbedelf. 't predikheersgemet, do 2 lijnen van Karei Dekoker, de partie van Wael- sche, 't bakkers gemet, Ooddijns gemet, 't half gemet van Verlynde. de beggijne 2 gemete, 't beg- gijne gemet, de 2 lijnen van Duraeez, de 2 lijnen van Ceunynck, de 2 lijnen van Segaert, Potters 2 gemete, de 4 lijnen van Overschelde, de S lijnen van mevrouw Pedrasse, de 5 lijnen aan de vaart, de 2 lijnen van Weyne, de 2 partiekens in den kalkhoêk. 't brijke gemet, 't bedelf van Orieck, de lijne van Nevejan, de string n° 4, de string n* 5, 't geroet van Anchin n° 6 in de stringen, de noord helft van Rommelaar'» 5 lijnen, 't partieken aan de tweede brngge naast Eindsdijks, de 2 gemete van Woets, 't schoemategemet en de lijne in 't melkhof van Qkuquié. N. B. Deze verpachting zal volstrekt ten 2 ure aanvang nemen. 3. WOUMEN. Ter herberg bewoond door sieur Désiré Soete. Zatwrdag 4 Juli lOOS 25 hectaren baste Maaigras gelegen in de WOU- MEN-broukagien en genaamd zoo volgt in den Oliefantbrouk de 7 gemete, de 5 lijnen in den Vijfhuisbrouk de pane 6 gemete, de 4 lijnen of oud deerinkstuk in Lenoirenebrouk de 2 gamete bij de kerkebeke. da 4 lijnen en in den Oosldijk 't schapenboutje, de lqizeweide, de 8 lijnen ge bruikt geweest door Pieter Dspoorter, de 4 gemote van Hemelsoen, Nevejans 5 lijnen en Tomineleins 2 lijnen, de 4 gemete van Louis Martens. De ontbloot dezer Maaigrazen zal verkocht wor den op gewone voorwaarden en tijd van betaling, mits stellende begoede en bekende medekoopers. De bespreken voor grond- en wateringlasten, ba- loopende per gemet in Wercken, Vladsloo, Zarren en Eessen 12 frs en in Woumen 10 frs, moeten terstond betaald worden. Geene oude schuldenaars zullen als koopers en medekoopers aanvaard worden. Nota. De gebruikers van Nagrazen, die begee- ren hun gebruik voort te zetten, worden verzocht zich voor de dagen der verkoopingen van de hier- bouen beschreven Maaigrazen aau te bieden. van van Ingesteld frs 15,025 cnliïrt echte loort l,«niblnn Keleu DtJU oLIlip van Sunderland heden en tol omtrent Donderdag dezer week in lossing aan de Hoogebrug'te Dixmude, roor rekening vanC KOBBE D«ze kolen zoo^geroemd voor de goede kwaliteit, zijn langvlammend, weêrstaande en niet steenachtig en worden afgeleverd aan den leegst tnogelijken prijs. Ter gclegeulieid van Caegkerke-k'erual combat met de Jaskaarl op zondag 21 juni in 'l Gouden Paard bij P Woyoe. Ter gelegenheid vau Caeskerke-kerinis combat Jaskaarl en Vloerbol in den Hoorn bij August Opsomer. Ter gelegenheid vau Caeikerke-kermis combai Jas- en Wliiskaart op zondag 21 Juni bij Aug. VVillemvii8 Geeraert. Ter gelegenheid van Caeskerke-kermls combat Jas- en Whiskaart op zondag 21 Juni Au Due de Brabant bij Sernphiu Depuydl. Ter gelegenheid vau Caeskerke-kerinis combai Jaskaarl en Vogelpik op zondag 21 Juui bij Isidore Vcrschaeve. Ter gelegenheid van Caeskerke-kerinis combat Jaskaarl en Vloerbol op 2! Juui iu 'l Klein Jorishof bij P Vuiideiibulcke. de beste der chocoladen alsook te bekomen op coinmande Sorbets en daces Pasteibakker, Kiekenslraat, 3. Woonstverandering. O 4 Instellafie der herberg de Slad Nieuport op zondag 28 Juni bij Alois Denduyver, Monlanusslraal Combat Jaskaarl en Wloerbol op zondag 28 Juni iu de Graaf van VlaauJeren bij Emile Bolle Schoolplaats. IWnziclil der trekkingen DfXMUDB 15 Juni Biertn per 25 2-85 tot 2 40 Boter per kilo 2-80 lot 3-00 VJSÜRN3Boter - per kilo. 2 80 2 90 Sieren per 25, 2 30 <2,50 Klakkenwaker, Statiestraat, Dixmude. Aangekomen een groot an achoon assoriimen Hoeden en Klakken naar de laatste mode en aan buitengewone voordeelige prijzen. CIBILS DE GULDEN BIE

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 3