mim m GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL. ta* GRIJS HAAR ADLER Huis s Standaert's tabletten g.8 ZENUWZWAKTE Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brnssel. Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 FR. ROMAN Stoomverwerij en Nieuwwasscüerij 87, Noordzandstraat, Brugge HalphuisLoncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, Aug. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, Borst-Tabletten. neesmiddel tegen al de Huis Wyllie-Feys, Dixmude, De Bank te Veurne, lA"-,M,.ui."""ld<ul ASTHMA fP.,.50. sief Brandgevaar tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonneslraat, Brnssel OPGELET! isM t vaaNamaaksels Q-EE3S3 MEER! Het pakje van 10 centiemen vervangt twee kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene nuttige premie. Het dubbele pakje van 20 centiemen vervangt vier kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene schoone premie. Vraagt steeds het woord SODEX en het Rood Kruis op de pakjes Weigert de namaaksels, die op Sodex slechts gelijken door hunne buitenste verpakking. ft!* 11 - - b gekleurdeleestprogram- mas, enveloppen met firma, rekeningen, wis sels, facturen, mandaten spijskaarten, adres- en trouwbrieven, en visiet- kaarten, rouwbrieven, doodbeeldekens, prijs couranten enz. Al onze werken worden met spoed, welverzorgd en aan zeer matige prij zen afgeleverd en wij nopen metde orders van t publiek vereerd te zijn Consult alle dagen van n tot i uur, uitgezonderd Vrijdag en Zaterdag Hui* «Itto aio«nij5cs,St. Ja«obstr»at, 13, Brugge Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au Tendeur) i) liO GERIJ EN VERWERIJ van alle stoffen, als vrouwen-, mans- en kinderkleederen gordijnen tafeik leed en en ka tner behang seis jchalshandschoenen, pane: enz MEN WASCHT EN VV A VELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen enwasschen van handschoenen, zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken mijn bijhuis t-oevertrouwdworden binnen 15 dagen geleverd Verzorgd werk. <ie«na(|gc prijzen. wsP WEL GEKOZEN ZIJN a 3 e ROMAN ?fD0 Edpijn De Doos I fr. 25 Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG De Nieuwe London y Kd^Up: De onaantastbare vermaardheid van onverslijtbaarheid en sierlijk heid der VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen 13ekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. magazijn tan Wijaen. Likeuren. Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. D I4J ÖC G wCW w o Volledige en xekerr (Eenezlng rtrUti'ii er utt voorHiotr cn V i rjjh'.'. i! fwmkw hol lw w.inn kraambedden of besmettelijke ziekten zooals drui-1 OflrD ATIF pingen, influenea, tyjihns, enz., dan neemt de ver ISlTI i'£sËSÜ ZOuDEh Ui LbIAEIL IU Veto ve.-flwiw tAjpi onderhevig aan wihloed. vr zij tang 'laren, verwekken bh Am r-fue vrwgtijdigc ver- - ppirrg. uoiv a flor uatuui iijke goneee- iUA c.o *«».*tj»t «km niot, «1 ¥«'itert i»i«t l*e flfHift i- otHiifc'óg en vol droomen. Men vo-lt 'oïiijii it-u+si#.. vvorui lu iV? bo..nen,en 's morgens uAia i« 1*0*1 fcoo nioeiic als s' avonds ais s^4>pC4i gmit. Toto |*rsonon hebben draaiingen. rsh'ojijibjK^i, owrVi«*\h!iigt'tt, congestie m pijnen *fb lu.*t boottl nw-r.gV'fi^on of nier pijnen, verlies van r-etMMitfixi «n vun bed haar, versla frpiu-g van de •4,v+i. en?.. Als dn milozen nog langer blijven duren - vu/utjI uil ortiz.«ik van voel verdriet, buitenspo- dt>«. ovetrparniftg in het werk, menigvuldige zwakking nog toe en ontslaan ergere, ziekten, zooals maagkwalen, bloasziokte, bloedarmoede, bloedader- iii-i uk. watorbn-uk. breuken, ontsteking en zakking der baarmoeder gezwellen der eierstokken, onmacht, Meiziekte en zelfs kanker, indien gij oen of meer van die ziekteverschijnselen zundver- gevoelt en vruchteloos allerlei len.ediön beproefd hebt -mapsaggreare? stappen afstand van da Noordstatie. J^gQ - gclclSt Zich met is alleen noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan RÜC slach Van drukwerk met zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. ken ZOOals Plakbrieven Voor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgende E of nutteloos declrit kschc banden hebt gdragen, leest duu hel nieuw en belang; ijk b »'kje :ÜeZenuwzwakte, jl-ij zult daarin de gei-tiUonesrilfe' uitlening uwer kwaal vinden en tevens de cenige en ware middelen die a kunnen genezen. Gij zuil dan ook begrijpen waarom de zenuwzwakte, en Iwru menigvuldige verschijnselen niet kunnen gem zen worden fioch door medecijncn. noch door eieklneseh banden, en waarom die ziek ten genezen door de behandeling van het Geneeshuis. I»cze kan geschieden door slechts enkele bezoeken van lijd tot lijd en voreischt noch verblijf in het gences- huis. noch verlet in het gewoon werk, noch groote kosten. Het Vlnainsehe boekje 0*01- de zenuwzwakte wordt op aanvraag tegen l frank in postzegels ver zonden. van Kanker, Klieren e.n Gezwellen in de borst. Kan- kerpuisijes der lip, Gezwollen en gebarsten klieren in den bals, Verzweringen in het aangezicht, Been ziekte. Fistels, Gezwollen of verstijving der knieën en andere gewrichten. Wonden dor boenen. Speen- gezwellen, Aderspat. Aderbreuk, Waterbreuk. Poly pon in den neus. Zwelling of verzwering der amandel- klieren, Gezwellen der baarmoeder, Breuken. Huid ziekten cn Ziekten der watering men. Hot geiiecslfun'ligbuis Windeltncx is in 1860 inge steld door L)r A. NVindelincx voor de Genezing zonder operatie van verschillige zé kten. vooral Kanker. He zieke weefsels worden stilletjes aan. zonder pijn. door belangrijke Vlaamsche boekjes 1° OverKanker en Klieren. 2° Over Zenuwzwakte. 3° Over het Zaadver lies. 4° Over Speen 5* Over besmettelijke ziekten der waterorganen. 6® Uitlegging der merkwaardigste genezingen van Kanker, enz., bevestigd door honderden afdruksels van eigenhandige hrwven vrijwillig geschreven uit dankbaar heid door genezen zieken. Die bo-'kjes loeren kennen hoe men die ziekten geneest, hoe men ze kan herkennen en voorkomen. Be lozers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken. zalven en pleisters verdroogd. Üus geene uitsnijding, j speen. enz., niet genezen en terugkomen na de geen bloedverlies, geen chloroform voor in te slapen,bloedige operatie, waarom besmettelijke vloeiing niet geene pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. volkom» n geneest door inspuiting of balserncapsulen. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet te ver- en waarom bovengenoemde ziekten genezen door de zwakken inaar deze integendeel te versterken eri haar beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis door alle natuurlijke middelen te verkloeken. Deze i Windelincx. Elk boekje wordt verzonden tegen 1 frank behandeling kan geschieden door slechts enkele bezoe-1 in postzegels en dezes tezamen tegen 3 frank in ken van tijd tot tijd aan net Genecshuis. Een verblijf! postzegels onder vergezegeid omslag zonder firma. 4 De Depot bij Pieteb DeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. aan A 0 om altijd eene goede gezondheid te genieten, eene methode Is i waar en zal altijd waar blijven Is van zloh op tijd en beta melijk te purgeeren. Maar daarom moet het purgeermiddel I en het mag uit zech zeven geene ooraa?, e »&>i van ver.Haptdiig of viel te.i yfV Fr. 35 Deze goede purgeermiddel bestaat, hij is den dag van vandaag de wereld rond gekend. Overal v/ordt hij aanzien als de ware huisvriend MAAGVtRST-P.KENCf Pil 2 VERF.?:Sc Pil IfB 't zijn de 1:'^ bet l.te Z'.'J S Tr- C> e F.ï'f.-P s. t, t t veren cn vei kUx-kmi In" Plu. ilvrriln Slijmen Gul ou p- Blectite V« oh -i STflWG.H n 'i - f» 6 i. t, t. fv z .iu X>ef£t^ste Ileho. CroiU li-l u ir, n a Ie Rl. Ziokton <;ii liija MideiMjk de ïuttaeniu of rdti suuisezickte. ST r- W r- flEr T'S - IP F L LEW pencz^n our drtcll a Ver»tcpOaeld,ï.ti'er*i»kten.Waarpt.io i-iituur.Cfcliucist. sleelitc Spij rerteeriöir, Hoofdpijn, JCe. ren ito Jerea, 3'U-ht, Khuraatisin, Ceruaïüi..ld?ai: ten 1; al Velatiekten, r jj 3T ANDAER'ï'.^ -P1L.LEW worden bij vooilu 111 geooiiu-n mei een góede ltijd en k nrien i.ooi* dc minste stooin'.s ii lmi liclia.-uu t. w.-ep Itini gen dat het fabriekmerk draagt en de firma Apotheek H STAHDAEftT.SPMstr.iit BilUGGE TrrMlrhwriii»llr»plel'.nlii'kfi a -o O •-1 a> •-1 CL n> -c O r-t- cr a> 5*r a> •-t X CL n> B B R CIO OOOR SctaAtofldtgc DENDER Weigert alle namakingen ALI.K ArOTHRKEN Het keet gekende purgeer en zuiveringemiddel VAN ARotheker.6oheikundige te DENDERMONDE Zij gmemn VERSTOPTHEID. MAAGPIJN HOOFDPIJN ZILT doet de gTij*« beren binnen en- kcfe dopen verdwljneu, maakt hit haar plar.<. ud on zacht, b*. let bet uitvallen en neemt da H pt-Ü'-tJea voe bot hoofd weg VorkrtjgiMAP in Flacons van fr. ï.ao en fr. 2.B0 Kneeiseba Baard tinctuur aan fr. a.oo par iöaaaa Lenige depot te Dixmude hij dc weduwe Vermeersch-Nolthé, Wilgendijksir^aL LEVERZIEKTEN OEELZUCHT. DRAAIINGEN, m». Vraagt bet boekje met getuig schriften, gratis verzonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker DENbERMONDE. K SP HCIALITEITEN IDegraisseeren n Reinigen van BALKOSTL'I- MKN. Bijzondere manier voor liet VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. \~E3&££i P.'j,jFji Magazijn van ciment tegels, ceramieke tegils, ceramieke imitatif tegels, gleisch- tegels en lijsten, fantaisie tegels, parqueterie tegels en facadesteen in alle kleuren, dessins,enz 0<>k Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Meehelsch- en zakjes kalk, ciraent, pannen, tegels, koeihaar enz. borstziektenverkoudheden, longziektenhoest en kitteling in de keel influenza. is gegrond op eene ondervinding van meer dan 15 jaren in België Overal Agenten gevraagd. Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, n* 7. Aankoop ec verkoop vau belgische eu vreemde weerden Uitwisseling van koopons, cheques en vreemde munten Koatolooze inschrijvingen aan alle lie gen Eskompteering van wissels en mandaten Geldleeuingen op waarborg. Spaarkasonder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J. Staesens, aai den i ntrest van 3 n/o 's jaars, uitbetaalbaar met een« vaarschuwing van acht dagen. 3 t/« jaars, uitbetaalbaar met eeni waarschuwing van drie maanden. M. rj M CD Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert's tabletten in den mond te laten smeltenzij herstellen aanstonds den adem. Al gemeen depot bij Honoré Standaert. apotheker. Steenstraat 51, Brugge. —Te Dixmude, bij Ghyssaert en Verwaerde, apothekers. c 1 aAf. rt «r CD Alwie zijne gehouwen, koo waren, meubelen, vee en enz., wil doen verzekere tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerhei bij de Antwerpsche maatschappij Securitas, d beste en oudste gekende van het land. Hoofdagent te Woumen, Alfon* Oe Graer Temuielela Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op hel Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen mei paarden. van alle rhumatism' flerecijn sciatiek, zoo welpasbeginnende, al veiouderde, door lie gebruik van poll d Bretagne. Depot bi rv. SIMONS-HOORE- NAERT, Dixmude, goedkoop schoenmagazij Westétraat éODM

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4