ZONDAGSBLAD TreineD !U 1 ,ui tot 1 jDli 1908 Zondag 28 Juni 1908 10 cent. per nummer 64* jaar Np 28. Klerikaal Kiesbedrog. De zwarte heerschappij. Ziehior hoe de oproerlessea nagevolgd worden. Voor de herbergiers. De verkiezingen van 14 Juni. In Limburg. Erfgenamen, laat u niet plunderen Aan den boord van haar graf. De zaak Pollet voor het Assisenhof. Abonnementen voorop betaalbaar. De y-v. -ï% -f v -w—- m gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel r A -A. A Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel A '4-59 6.44 7.18 10.17 10.22 12.26 4.21 6.31 8 55 en vonnissen 30 c.| Men schrijft in bij den VOOr de Stad en het ArrOndlSSement. Vertrek uit Dixmude naar Venrne n„- l drukker-uitgever en in de Postbureelen olbij 7 15 9 21 10 26 2 06 5 30 l nn% i 'jrk* de facteurs. Annoncen en artikels franco y-r tt li i, 1 toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan HPT V OIK Hk. IT16l flfi KllT*0*ftPll Vertrek uit Dixmude naar Nieuport-badcn de Uitgever Euo. VanCüyck, Dixmude. AAOt T AlA^/L U.Ü Ulll g Cl IJ 7.27 9.29 10.20 11.49 12.27 2.17 5.46 7.45 8.12 Werkmanspensioen 1 _k 'Jfd. daags aan 65 jaar. Een man, éénc stem. Evenredige Verte gen woordiging in alles en voor alles De kiezing van M. Peten, te Hasselt, geeft ons alweer een stichtend voorbeeld van de politieke zedelijkheid der klerikalen binnen en buiten de Kamers. De nederlaag van M. Peten was alreeds voorzeid sedert vier jaren zij was zeker, en geen twijfel bestond of Limburg zou, wederom, geheel en al door klerikalen ver tegenwoordigd worden. Zoodanig waren wij gewoon het te hooren zeggen en het te lezen, dal op 24 Mei, geen liberaal buiten de welingelichte M. Peten niet als ver loren aanzag. Maar anders wilden bet de Limburgsche kiezers, en benevens Peten te Hasselt, ko zen ze bovendien Neven te Tongeren. De klerikalen hadden niets verzuimd, zelf niet de voorzorgen voor het geval van mis rekening. De bespreking over de goedkeuring der kiezing van M. Peten, gaf ons daarvan een doorslaande bewijs. Zij wilden, en moesten Limburg onbevlekt hebben, daarom ook werd niets verwaarloosd. Hetgeen wij schrijven is beknopt overge nomen uit de handelingen der Kamers, 'n Mensch beeft soms ongelijk deze niet te lezen. Na den uitslag der kiezing zonden de kle rikalen van Hasselt eene vraag van verbre king naar de Kamers, steunende op de twee volgende onregelmatigheden Ten Ist*. Eene socialisle lijst, voorgesteld aan het hoofdbareel, was van de band ge wezen geworden. Ten 2"". Kiesbrietkens, waarin het wit rondeken boven den naam van M. Peten reeds was zwartgemaakt, waren aan zekere kiezers voor te stemmen overhandigd ge weest. Ter Kamér klom M. Woeste, de verdedi ger van alle onzuivere politieke en klerikale zaken, op zijn paard, en zonder de besluit- reden der kommissie, die do kiezing had goedgekeurd, te willen bestrijden, naar voorbehoudingen over bet niet aanvaarden van de socialiste lijst. En weet. gij wat door liberale redenaars werd bewezen Dat die socialist geen vlaamscli kentdal het buiten zijn weet was dat hij als kandidaat was voorgedragen dat zijne voorstellers of peters hem zelfs niet kenden alswanneer bij in hunne tegenwoordigheid was gesteld dat misbruik van zijn handteeken werd ge maakt dal twee der onderteekenaars ver klaarden dat hun handteeken valsch was, en dat liet grootste getal ervan gekende kleri kalen waren, waaronder een oud sekretaris der Katholieke Associatie van St Truiden, die gedurende de kiesperiode meetingen gaf ten voordeele der klerikalen. Dat waren de socialisten van Hasselt welke een kandidaat voorstellen en het hoofdbureel wees het van de hand. Het eerste middel viel dus zonder verdere bespreking. Over het tweede feit, zegde üoofdminister Schollaert, dat slechts dezen de kiesbrief- kens hadden zwart gemaakt, die er konden voordeel uittrekken. Zeker, wedervoer de linkerzijde, maar wie anders dan de klerikalen was in de mo gelijkheid dit uit te voeren Klerikalen alleen hadden de behandeling der kiesbulle- tijns en het toezicht erover, en geteld en in pakjes komen zij in de handen van den Voorzitter gevouwen toe. En het voordeel er uit te trekken springt in de oogen. Bekwam M. Peten eene ge ringe meerderheid, dan dienden die brief- kens tol vernietiging zijner kiezing. Daar de klerikalen alleen er voordeel bij hebben, wedervoer de linkerzijde, zijn dus nog maals de klerikalen de daders van dit schoon werk. M. Peten had geiukkiglijk voor hem meer dan 1000 stemmen te veel. Het tweede werd ook van de hand gewe zen. Mei algemeenheid keurde de Kamer de kiezing goed. Wat daaruit besluiten Dat men steeds opzijn weerhouden moet zijn met die kris- telijke roomsche katholieke partij, die zulke afdoende bewijzen geeft van politieke eer lijkheid. Politicus Wij zijn ver van den tijd afgedwaald toen de burgemeester meester was op het stadhuis, de onderwijzer in de school en de pastoor alleen in de kerk. Het burgerlijk gezag door den burgemees ter vertegenwoordigd, heeft bijna niets meer te zeggen en wordt door het geestelijk gezag op den achtergrond geschoven. Het oppergezag des lands is tevens in handen der gemijterde lazen, die van hunne slaafsche ministers en kamerleden alles verkrijgen wat zij willen, ja, hen alles te gebieden en verbieden hebben wat zij be- geeren De Staatskas staat dan ook wagenwijd open voor de nooit verzadigde zwarte kies- dravers, die er per jaar talrijke miljoenen weten uit te schamoteeren. Alle besturen zijn door merg en been ge- kierikaliseerd en zitten opgepropt met onbekwame inaar fanatieke fits a papas. Beschouw maar eens onze Justicie door en door verkwezeld Schandelijke misdrijven door klerikale creaturen gepleegd blijven ongestraft omdat de geestelijkheid het ordewoord heeft gegeven, deze schurftige schapen aan den wrekenden arm des gerechts te onttrekken. De klerikale tap te Hasselt werd vervolgd voor onwettig genever te schenken ea liep eene boete op van?... 2 fr. 50c., terwijl de nederigste herbergier voor dit feit 400 frs boete zou m >eten betalen. Daarenboven gaf de Staat nog 5 fr. aan elk der beide acc jnsbedieuden voor do vastgestelde overtreding eu verloor dus zelf aan het proces 7,-50 fr. Dat is klerikale politiek. In het leger voeren de aalmoezeniers den hoogen toon en doen er iedereen kruipen en buigén voor hunne heerschzucht. 0,3 officie ren zijn omringd van betaalde bespieders en verklikkers, die slechts dienen om den kle rikalen invloed te doen indringen, en deze te treffen en te vervolgen, die hen niet ootmoedig dienen. Stilaan doch zeker drijven de klerikalen ons terug naar de middeleeuwsche inqui sitie, indien niet alle vrije antiklerikalen de handen ineenslaan om het vervloekte klerikale dwangjuk af te werpen. Na zijn heel leven langde Dixmu lelingen tegen malkaar opgehitst, na eene revolu- tionnaire jtaal ja erger dan een ftavachol gebruikt le hebben zijn zijne kalsijden op geen heete steen gevallen. Hier nemen wij eene brok over van den bezemman van zondag laatst. Oordeelt, 't is aan 't adres van de twee katholieke vis - schersmaatschappij van stad. Eendracht maakt macht deze woor- den nemen wij te baat om hier nog een 1 woord bij te voegen, een woord die wij richten tot alle maatschappijen van Dix- - mude tot welke gezindheid zij ook behoo- ren. Van vele maatschappijen, ja van allen is het ongeluk, dat van zoo er iets hapert, men de herbergen afloopt, om die maat- schappijen door den modder te sleuren Wij vragen ons af, welke zaken hebben de vreemden aan de maatschappij met dezes geschillen Waarom moeten de vreemden hun bemoeien met dingen waarin zij niets te zien hebben Welaan, vrienden, zwicht u steeds van die her- bergzagerijen en vreemde bemoeiingen die tot niets anders leiden kunnen dan tot den ondergang der maatschappij. Zeg, nieuwe Ravachol, wat wilt gij be duiden met vreemden En 't zijn uwe vriendjes De klerikalen hebben het zooverre ge bracht, dat de rechten op den alcoul jaar lijks 92 miljoen franks in de staatskas brengen. En dat is juist de reden, waarom de kleri kalen nooit het drinken van jenever zullen durven beperken door eene wet. Zij hebben die miljoenen te vele noodig om een schijn van evenwicht in 's lands zaken te brengen. Minister Liebaert heeft nu een nieuw wetsontwerp op het vergunningsrecht neêr- gelegd, en zoo dit ontwerp doorgaat, zal het, ten minste gerekend, eene verhooging van 35 miljoen lasten, dus 35 miljoen frank 's jaars inkomen méér, ten voordeele der staatskas, ten gevolge hebben zooveel miljoenen, die de herbergiers en de drank- sljjters alleen zullen te betalen hebben Waarom belasten de klerikale ministers en hurrae meerderheid niet liever de brou werijen en jeneverstokerijen Dan zou ieder drankverkooper evenveel betalen, naarmate zijn verkoop groot is. Herbergiers 't Is op u dat de klerikalen het meest gemunt hebben de kleine her bergiers vooral willen zij doen verdwijnen, om op die wij ze al het werkvolk naar hunne lokalen te lokken, waar zij drank verkoo penzonder patent en zonder vergunnings recht. Hoelang zullen het grootste deel onder u, in gemeente- en andere kiezingen, nog voor de klerikalen steramen blijven? De provinciale verkiezingen zijn voor de klerikale regeeriug eene nieuwe teleurstel ling geweest. Alleen de kiezers van meer dan dertig jaren ond waren ter'stembus geroepen. De jonge en geestdriftige elementen, zij die beter weerstand bieden aan drukking en omkooperij, waren dus uitgesloten. Ook het zoo rechtvaardig stelsel der Evenredige Vertegenwoordiging bestaat voor de provin ciale verkiezingen niet, zoodat de meest reactionnaire kieswet welke de klerikalen hebben uitgebroeid in werking was. Geen streven naar rechtvaardigheid, geen zucht naar meer politieke gelijkheid is het, die onze tegenstrevers doet handelen, want anders zouden zij het zuiver algemeen stem recht op vijf eq twiutigjarigeu ouderdom, met volledige evenredige vertegenwoordi ging. eischen. Zij hebben echter schrik van de jeugd, van de gelijkheid en de rechtvaardige ver deeling der zetels. Het is ook niet aan te nomen dat men dertig jaar oud moet zijn om voor deu pro vincialen raad te kiezen, die gewoonlijk slechts drie, vier weken per jaar bijeen komt en door velen beschouwd wordt, als het vijfde wie! aan den Staats wagen Meer dan ooit dringt zich da herziening van de provinciale kieswet op De huidige provinciale verkiezingen zijn ook te veel ouderworpen aan den invloed van personen, familiën en plaatselijke be langen. D.) politiek komt s nntijds op twee den rang. Met de toepassing van het Even redig Stelsel zou die toestand ongetwijfeld veranderen. De bestaande staat van zaken verklaart waarom de uitslagen van de provinciale verkiezingen dikwijls merkelijk, van de wetgevende verschillen. Het ware te wen- schen geweest dat men overal, zelfs in de katholiekste kantons, kandidaturen van protest tegen het bestaande kiesstelsel aan geboden hadde dan zou de uitslag nog ineer aanmoedigend geweest zijn en de kle rikale bladen zouden hunne lezers geetje appelen voor citroenen opgedischt hebben door de verzekering dat zooveel katholieken in Vlaanderen zonder strijd herkozen zijn geweest. Oppervlakkig beschouwd is de toestand gebleven wat hij was vóór de verkiezingen, dat is te zeggen dat de anti klerikalen meester blijven in de drie rijkste provincies des lands, namelijk Brabant, Henegouwen en Luik, terwijl de klerikalen in de andere provincies de meerderheid behouden, doch do kandidaten der oppositie hebben in tal rijke kantons ruimschoots veld gewonnen op den vijand, terwijl deze laatste in eenige zeldzame andere kantons zijne kiesmacht in vee! eeriugere mate heeft zien toenemen. Zoolang de Chineesche kieswet voor de provincie bestaat, kunnen de klerikalen, dank aan bun bedrog en hun goud, meester blijven van de Vlaamsehe gouwraden, maar eens die wet gewijzigd in den zin van het A. S eu do E. V., dan zullen machtige en indrukwekkende minderheden opstaan om licht en klaarte te verspreiden en discussie uit te lokken. Allen dus gestreefd naar de herziening der bestaande wet. De liberalen feesten hunnen kieszege- praal in Limburg van 24 Mei op grootsche manier. De eene betooging volgt de andere op. In tien plaatsen haalt! mèn MM. Neven en Peten in. En '1 is nog niet genoeg er moet te Hasselt een Volksbanket plaats hebben dal door zijne talrijke deelnemers prachtig zal mogen heeten. Waarlijk er is iets veranderd in Limburg Vrouw Henriette Vervoort had de kerk te Herenthals, voor 't lezen van missen, al hare goederen bezet, geschat op 6000 frs. De zuster en Jde nicht van de erflaatster, ai me menschen, met veel behoeften, zijn tegen dit testament opgekomen en hebben kunnen verkrijgen dat de helft haar, als wettige erfgenamen, teruggeven worde. De kerk bekomt de andere helft. Klokken luid De kerk van Belzeele Evergem heeft ee n geschenk van bouwgronden ontvangen die geschat zijn op 35,660 frs. Och arme Wie preekte daar ook weer van Mijn rijk is van deze wereld niet De klerikalen maken zich gereed om in 1909 de 25* verjaring hunner opkomst aan het bewind-te vieren. Niets is meer uitzinnig. Indien het waar is dat de partij van wille keur, dwang en onrecht gedurende bijna een vierde eeuw haar hatelijk juk op ons land heeft doen drukken, zoo is het niet minder onloochenbaar dat diezelfde partij reeds lang hare heerschappij een einde hadde zien nemen, ware het dat de wil van de meerderheid der natie geëerbiedigd werde. Zij heeft zich tot hiertoe aan het be wind gehouden ofschoon het zonneklaar bewezen is dat zij slechts eene minderheid vertegenwoordigt. En gedurende al dien tjjd heeft zij zooveel eerloosheden opeengesta peld, zooveel kwaad gesticht, zooveel ge wetens vergruisd, zooveel karakters ont mand, dat alle eerlijke lieden zich mot walg van haar verwijderen. Hare macht heeft zij trapsgewijze zien verminderen en thans, verbrokkeld en versleten, ligt zij te zielto gen om weldra den genadeslag te ontvangen e 1 plaats te maken voor eene vrijheidslie ven ie en volksgezinde regeering. Dat is zoo waar dat niemand er nog aan twijfelt, [ndien de klerikale regeering als bij mirakel ontsnapte aan den geweldigen aanval die zij in 1910 zal moeten onder gaan, zoo kan het niet anders of in 1912 zal onwaderroepelijk de doodsklok over haar luiden. Sedert Maandag 15 dezer maand houdt het Assisenhof van St Omaars zich bezig met de zaak der bende Pollet. Al de be schuldigden zitten in het gevang dier stad en hebben 118 misdaden op het geweten De bende bestond uit 68 mans- en vrouwsper sonen. De kapitein der bende is Abel Polet, ge boren te Vieux-Berquin bij Hazebrouck, in 1873. Zijn vader was een brave smid, die eerlijk zijne vier kinderen grootbracht.Toen de jonge Abel 11 jaar oud was werd hij op zekeren dag op heeter daad betrapt, terwijl hij de tooglade van een kruidenierswinkel openbrak en wer'd veroordeeld tot drij maanden tuchthuis. Toen hij vrij was werd hij met zijn broe der August veesmokkelaar. Op een dag werd hij, nabij de Belgische grens, betrapt en de menotten aangedaan door de gendar men, maat wist zich los le rukken en op Belgische grond te vluchten, en de mannen der wet uitlachte, en wierp hun de hand boeien terug, ze onbeschaamd uitlachende. Als hij nu 20 jaar oud was werd hij soldaat. Na zijn diensttijd trouwde hij met eene dochter Piatteel en gedroeg zich goed ge durende vele jaren, doch dit was enkel in den schijn, bij werd in eene dievenbende aangespannen en ging des nachts op roof uit Abel kwam in kennis met eene Belgische dievenbende die baar hoofdkwartier had te Poperinge. De twee benden werden in een gesmolten Abel werd hun oppergeleider. Van dan af was het alle dage moorden, branden en diefstallen. Een naamloozen brief aan het gerecht bracht er een einde aan De voornaamste plichtigen werden aangehouden zoo in Belgie als in Frankrijk. En nu staat die nieuwe BaeckelandtS- bende voor het Fransch Assisenhof van St Omaars. DE DIÏHDDE14A1 "VA—TTU—1S-" - "lïïSiTlt' Iffjg TrVji'iiir II "u-ai

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 1