MAAIGRAZEN HOOIG MAA1GR&ZE Burgerstand van Dixmude Wie weet? Nieuwstijdingen. Notaris Tiburce Proot HERBERG-SMIS Notaris Tiburce Proot Notaris WAUTERS HOFSTEDEKE Notaris Tiburce Proot Overslag yan een WOONHUIS Notaris Tiburce Proot OVEttSLJLG Openbare Aanbesteding H. 7-00-00 C. fijne Maaigrazen. INSTEL Woonhois, Schuur en Tuin Aankomt van een schip 11 hectaren vruchten te velde, nagras Notaris BAERT Jaarlijksche Koopdagen zeer goede Maaigrazen Emile VAN Notaris BAERT Notaris BAERT VETTE WEIDE Emile VA1S Schoone Notaris BAERT Onroerende Goederen, Julius DeGraer, Notaris 20 hectaren Maaigras Op Dinsdag Dinsdag U A. M< Wij knippen uit het rekwisitorium van den Procureur de volgende zinsneden Met de aanhouding van Abel Pollet in I90ö, het hoofd, de ziel der vereenigde mis dadigers, hielden de misdrijven als bij too verslag op langs beide zijden der grens. Zijn aanhouding stelde een einde aan een echt schrikbewind, zooniet waren meer diefstal len, meer moorden nog de lange reeks komen vergroolen. Van Abel Pollet zegt de beer prokureur, dat hij maar een enkel spijl in zijn leven gekend heeft en dat is de 1UU,000 fr. niet ge vonden te hebben in de woning van juffrouw Verlende, te Polinchove, het fortuintje dat men hem verzekerd had daar te zullen ont dekken. Tijdens het onderzoek heeft Abel Pollet verklaard dat, had hij de .hand op dat potje kunnen leggen, Lij rijk zou geweest zijn en opgehouden hebben met stelen Het einde. De voorzitter vraagt aan de beschuldigden of ze niets in te brengen hebben tot hunne verdediging. Abel Pollet verklaart niets te zeggen te hebben. Canul Vromaut smeekt om vergif fenis, terwijl August Pollet in verwenschin- gen uitvaart legen de beschuldigden. Al de anderen vragen om vergiffenis en doer, beroep op de toegevendheid der ge zworenen. Gisteren Vrijdag begon liet verhoor voor de beraadslaging der jury. Deze zal op 998 vragen moeten antwoorden. De Uitspraak. Abel Pollet, August Pollet, Vromant en Theoiiel Deroo worden ter dood veroordeeld. i8 betichten krijgen van 2 tot 20 jaar ge vang, en 5 worden vrijgesproken. Hel hof beveelt dat de terechstelling dei- ter dood veroordeelden zal plaats hebben te Bethune- BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. Bergen vierde zondag de nagedachte nis van een harer kinderen zij huldigde het monument in opgericht voor Antoine Glesse de waatsche dichter. Leve de Belgische Berenger SAlTTCCgr - van den Misschien zijt gij er ook door aangetast, maar dat gij het niet weet, 't is daarom dat de nierziekten zoo geducht worden, want gewu.iulijk t.piiierkt men ze slechts als zij reods gevaarlijk zijn. tiet zou misschien goed zijn u eens te overtuigen van hetgeen gij lijdt. Wie weet? 't Was den 16 Maart 1904,dat M. Fl. Ros- aeeuw, Oostvesten, 33, te Dixinude, ons zegde Sedert twee jaren, voelde ik altijd eene stijfheid in den rug, die mij belette nnju werk te doen en mij nooit met rust Jietmijn water was troebel en zeer rood, ik was zonder eetlust had duizelingen, bedwelmingen en was altijd afgemat en ver moeid men raadde mij aau gebruik te ma ken van de Foster Pillen voorde Nieren verkocht in de Apotheek Verwaerdo, van zoohaast ik eene doos genomen had waren mijne nierpijnen en al mijne ongemakken verdwenen. Den 22 Mei 1907, bevestigde ons M. Fl. Rosseeuw Dank aan de Foster Pillen voor de Nieren, die m(j drie jaar goledeD zoo wonderbaar genazen, werk ik thans regelmatig zonder het kleinste letsel te ge voelen ik ben zeer gelukkig het middel, dat mij zoo wel herstelde, te doen kennen. Ik verklaar bet bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. De Foster Pillen voor de Nieren her brengen stillekens aan en zonder schokken de genezing aan het teere gestel der nieren, helpen ze om het bloed te zuiveren en otn uit het lichaam de overblijfsels te gelijk met het water, te verwijderen, die hoofdpijn, rhuma- tiek, waterstoringen, graveel en steentjes in de blaas teweegbrengen. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers fis 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per pust Engelsche Apotheek van Oh. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. In 't belang uwer gezondheid eisch de echte doos met de handteekening James Foster eu weiger alle namaaksels en oi.dersch ui vingen. D. 7. Geheel bevlagd is het nieuw Schoolschip de Toekomst de haven van Antwerpen binnengevaren komende uit Bremen. De inrichtingen beantwoorden aan de behoeften van den lijd. Geen pracht, maar veel lucht eu licht en gemak. Het Vertrek is nog niet bepaald. In den Hemel at men vroeger, Met zilveren lepels rijstepap, maar Sinte-Pieter weet nu beter. Nu geeft hij Exquis van Beukelaar. Baron de Maere d'Aertrycke, katholiek volksvertegenwoordiger voor Brugge, geeft zijn ontslag om gezondheidsredenen en wordt vervangen door M. Sti'ubbe, plaats- vanverger. De Gouverneur van West-Vlaartderen brengt ter kennis dat bet onderzoek der kandidaten die verlangen hel diploma van landmeter te bekomen, zal plaats hebben in de eerste helft van Augusti. AFSLAG OP DE CHOCOLADEN. Het huis Delhaize frèrea O1', De Dion verkoopt tegenwoordig zijne uitstekende beste chocolade aan fr. 1.55 per kilo. De koningin van Spanje heeft T loven geschonken aan een frisschen zoon. De koningin-moeder is welvarend. TE WOUMEN. Openbare Verkooping Eesseu, Wouiuen, Merckem en Rcniughe, 1. In Woumen. 2. Eessen. Betaalbaar ten kantore van den Notaris Proot voornoemd, eiken Donderdag voor middag alsdan bijzonderen zitdag houdende. De vergadering in gemelde herbergen ten 2 1/2 Ure namiddag. Openbare Verkooping van eene Zaailand en een Tweewoonsthuis TE CLERCKEN Door 't ambt, van den Notaris Tiburce Proot te Woumen Waarvan den INSTEL zal plaats hebben op Woensdag 15 Juli 1908 en de TOE WIJZING Woensdag 29 Juli daarna, telkens om 3 ure namiddag te CLERCKEN, in de te verknopen herberg 'f Vliegende Peerd, bewoond door Henri Waereuburgh- Dubreu. Beschrijving der te verkoopeti goederen Gemeente Clercken. ijl °/o Instelpenningen te minnen in de eerste zitting. De titels en veilvoorwaarden berusten ten kantore van den Notaris Proot voor noemd. KANTOOR van den TE WOUMEN. Woensdag S Juli I90S om 3 ure namiddag te CLERCKEN, ter herberg Het Gemeentehuis. ZA.ÏTTOCB. van den TE DIXMUDE. van een en H. 1-57-70 C. erf te Clercken. Bewoond door Désiré Jaecques- Dc,wilde. KANTOOR van den TE WOUMEN Vrijdag flO Juli om 2 ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. en H. 0-14-40 C. erl te HOUTHULST. Bewoond door Alois Meerssem.ua. van den TE WOUMEN. Vrijdag 14» Juli om 2 ure namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. van een staande op H. 0-04-37 C. Grond te Woumen-Jonckershove. Gebruikt door Désiré Wylou-Verstraete. Gemeente Couckelaere. Op Rlinsdag I I Juli 1908, om 10 ure voormiddag, in het Gemeen tehuis alhier, voor het bouwen van een nieuw Schoolgebouw, herstellingswerken aan het bestaande schoolgebouw en levering van Schoolmeubelen. Beloop der merken en leveringen Jrs 9,277-08 De borgtocht is bepaald op 800 fr. Plans en bestrekken zichtbaar op het Gemeentesecretariaat en bij den Bouw meester M. Arthur Bauwens te Coucke laere, Op Maandag 99 Juni 190§. om 2 fI's ure namiddag in het Vredegerecht ten Stadhuize te DIXMUDE, van Koop I. H. 0 75-20 C. zaailand te VLADSLOO (Langenhoek), Gebruikt door den medeverkooper P. Kempgnck te 75 frs bij jare boven de lasten tot 1 Obtober 1908 Koop 11. Woonhuis te VLADSLOO (Langenhoek), groot H. 0-16-20 C. Gebruikt door Adolf Cuylle te 65 frs bij jare. Koop IIIWoonhuis te VLADSLOO (Langenhoek), groot H. 0-15 40 C. Gebruikt door Gustaaf Kempynch te 65 frs bij jare, beide vrij van lasten tot 1 Mei 1909. 1/2 7» Instelpenning te minnen. Deze verkooping geschiedt zonder dat de koopers eenige kosten zullen moeten betalen. Ambt Notaris Wauters te Dixmude. II 4»p Vrijdag 3 Juli I90§4 om 5 ure namiddag ter herberg Lughem te MERCKEM van Op gewone voorwaarden. Door 't ambt van den Notaris Wauters te Dixmude, met tussciienkomst van den Notaris Vanden Berghe te Pervyse. IÏI Op Oonderdag 9 Juli om 2 1 '2 ure namiddag bij P. Willaert te ZaRRËN, van Koopen 1 d 3. Weide, land en maai- gras te ZARREN, groot H. 1-61-10 0. Ge bruikt door Louis Picquen te Zarren, te frs 140 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1909. Koopen 4 d 7. Hofstedeken en bouw land te ZARREN, groot H. 1-28-45 G. Ge bruikt door Victor Lefever, Aug. Lepoutre en Leonard Desimpel te frs 261,50 bij jare, vrij van lasten tot 1 October 1908, Boomprijs frs 25. Koop 8. Zaailand te ZARREN, groot H. 1-51-30 C. Gebruikt door J. Ampe te frs 100 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1908. Boomprijs frs 330. Koop 9. Woonhuis te ZARREN. Ge bruikt door llusalie Sonneville te frs 137 bij jare, vrij van lasten tot 1 Mei 1909. Boomprijs frs 65. Koop 10. Maaigras te HANDZAEME, groot H 0-44 20C. Gebruikt door K L.Ampe te frs 115 bij jare vrij vaD lasten tot 1 Oc tober 1908. 1/2 °ja Instelpenningen te winnen. Ambt Notaris Wauters voornoemd. In lichtingen te bekomen bij de Notarissen Masureel te Staden en Vercruysse te Iiuddei voorde. IT Op etibare Verkooping van TE DIXMUDE, in de Molenstraat Op Vrijdag IO Juli fl om 3 1/2 ure namiddag in het Vredegerecht te DIXMUDE, van Koopen 2 en 4. Schuur, Stallen en Tuin, te Dixmude. Gebruikt door MM. Charles en Alfons VerEecke te Dixmude tot 1 Oogst 1908. Koop 3. Woonhuis te Dixmude. Gebruikt door Pieter VanTroyen te 10 fr. te maande vrij van lasten tot 15 Maart 1909. Hij samenvoaging ingesteld frs 5,WOO Deze verkooping geschiedt zonder dat de koopers eenige kosten zullen moeten betalen. Door het ambt van den Notaris Wauters te Dixmude. Inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris Baert te Dixmude. Op Oinsdag fll Juli I90§ om 1 t/s ure juist namiddag ter hofstede van de weduwe Engelbertus Duytschaever te RAMSCAPPELLE (Nieuport), van Menagiegoederen, Kuip-, Kern- en Landbouwhalaam, 2 wagens, 2 karren (breed beslag) enz. KEESTULEN 2 paarden, waarvan 1 den eersten prijs behaald heeft te Nieuport, Leffinghe en Veurne, 1 kachtel, 7 melkkoeien 9 kalvers,|1 zwijne- moere, pluimgedierte, hooi, strooi en brand hout. Op Woensdag 15 Juli lOOi om 11/1 ure juist namiddag, terzelfder hofstede, VENDITIE van omtrent Betaalbaar ten kantore van den Notaris Wauters te Dixmude. Door het ambt van den Notaris Stroom te Nieuport. TI Op donderdag fl6 Juli 1909 om 2 ure stipt namiddag ter hofstede van Augusle Vercruysse te VLADSLOO, van Kuip-, Kern- en Landbouwhalaam, Strooi en Persen. BEESTIAAL 2 Koeien en 2 Veerzekalvers en 2 1/2 hectaren Vruchten te Velde Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters le Dixmude. HAITOOK van deö TE DIXMUDE. van Jaarlijksch van al betaalbaar t< TE El 3. Zaterdag te WOUMED Aanvang om 2 ure KAN Op dinsdag' 3» Juni «90S, om 3 1/2 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van Mr Ryckaert) ter herberg Het Oud Roggeveld, te EE8SEN. II Op Woensdag fl Juli flOO§, om 3 1/2 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van Mr Verté) bij Hippolyte Verhaeghe te WOUMEN, voor MM. Camille Quatannens en Honoeé Vekhelst, grond eigenaars te Dixmude. K A N T O O B van den TE DIXMUDE. op dinsdag 1 Juli 1909 om 2 ure namiddag, ten huize van den heer Victor Ceenaeme-Rommelaere, Eessenstraat te DIXMUDE, KOOPDAG van Meubels, Menagiegoederen en Huisgerief. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Openbare Verkooping van eene goede gelegen op Loo en Nieucappelle, langs de macadamstraat naar den Hazewind, groot 4 hectaren 50 centiaren. Gebruikt door den medeverkooper Francis VerEecke te Nieucappelle, met recht van pacht tot 1 December 1910. TE E3 I. donderda om 1 ure namiddag t Louis Martens Schoone meubels, mei landbouwgetui melkkoeien, 5 v 5 zwijns, ket pluim^ II. Vrijdag om 1 ure namidds Martens, koo: 10 hectaren rog klaver benevens de graslcx weiden. III. Maandag om 2 ure stipt nam hofstede Richard Vat 10 hectaren 1 Haver INSTEL Maandag 13 Juli 1908 OVERSLAG Maandag 27 Juli 1908 telkens om 2 1/2 ure namiddag, ter herberg In de Nieuwe Koeimarkt, bij Jerome Cattaert te DIXMUDE. l/t Instelpremie te winnen. Met tusschenkomst van den Notaris Vanden Berghe te Pervyse. HANTOOIl van den TE DIXMUDE. Woensdag fl5 Juli fl9ftü om 2 ure namiddag, in het Gemeentehuis te CAESKERKE, Openbare Verpachting der bij plakbrieven beschreven, toebehooreude aan het Bureel van Weldaad en de Kerk fabriek van Caeskerke. STUDIE van te Beerst. Iflinsdag 34» Juni fl9l»8 om 3 ure namiddag, ter herberg Üe Concorde te WOUMEN. VEB1DITIE van wassende te WOUMEN. Alotida Vwpaohkittf te Hai Iflerkweerd Eessen, Zarre om 3 uren juist nami Roggeveld, tusschen Z den steenweg van Di: verkoopiDg van'tHoo allerbeste Maaigrazet Betaalbaar den Vri iedere week bij Aloi handelaar te Clercken om 1 1/2 ur Menagiegoedere Wagenharnas Vruchten te Veld< ter hofstedeLeonard J verzoeke. Betaalbaar bij (Ryckaert te Clercl iceiliphtiiiceriie Weststraat, 13 Opgepast! Versterkt u legen alle slechte en doodttijke winterziekten; maakt regelmatig ge bruik van SlandaertspiUen, die 't bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en alle slechte vochten De doos fr, 1 50 apotheek Honoré Ktandaert, Sleenstraal 53, Srugge, le Dixmude, bij Verweerde en Gltyssaert, apothekers. GEBOORTEN. 20 Juni. Levina Marlba Delporte, dochter van Medard en Van Camilla Maertens (Oostveslen). 20 id. Aline Marie Sylvie Wylli», dochter van Hector en van Ernestine Boussaerl. (Kleinendijk) 27 id. Jules Arthur Paul Vanryckeghem, zoon van Emile en van Edmonda Callaert. (liekenstraal). HUWELIJKSBELOFTEN 21 Juni. Julien Tileea, handelaar, gehuisveal te Dixmude met Valentine Grootaeri,zooder beroep, gehuisvest le Gent. Wordt aanbevolen can zwakke en neerslach tige personen de Pil van D' Raphael die het best gekende geneesmiddel is legen de uitputting, de zwakte, de krachteloosheid en de bleeke kleuren. Kr f.75 in al de goede apothekerijen. Raadgeving van een oud geneesheer t eerbiedigt de gezondheidsleer, vermijdt alle over daad en zuivert u van lijd lot lijd hel lichaam mei de slijmverdrijvende Pil Waltliery en zoo zult gij oud worden en gezond blijven der navermelde allerbeste voor den ontbloot 190$ gelegen in do gemeenien Roaderdug <9 Juli (90S, om ft ure juist naipiddag te WOUMEN ter herberg Oud Gemeente- huij. bewoond door Emile Vertinde, den ontbloot ii ip null i ui IR 11 a. I a M111 Mnnrin veel ftjn-peerJFioul, bestaande in de volgende partion A. IN DEN OOSTDIJK. De jesuitelanden in 5 koopen de 17 gemete in 18 koopen de Vlads- loo 2 lijnen de eerste partie van Mortier-Stappens nabij de Oostdijkbalie de tweede partie van Mortier-Stappens palende aan de weide Vansteen- kiste de derde partie van Mortier Stappens pa lende aan 't SchipjadeSgemete van Vanderheyde palende aan de Hutteweide in 2 koopen. B. KORTE KWAANHOEK. Deel der 8 ge- mete van Degraeve bij d'herberg De Rape, langs de Raapstraat, in 4 koopen. C. LANGE KWAANHOEK. De partie van Thomas Vanrjes in 7 koopen, palen le de 2 eerste koopen aan 't poaaigras van de erven Quatannens en de laatste koop. west aan de kooivaart. 0. De partte De Wulf tegen de Rhillebronck in 3 koopen. E. RHILLEBROUCK. Bontens 2 lijnen de S gemete van Claaysin 3 koopen de putte g.-- mete in 3 koopen de kromme en rechte Mael- deghemlanden in 4 koopen 't Zavelstuk in 2 koo pen de 7 lijnen van Joinnes Depnydt in 2 koopen de kemmel 4 gemete in 4 koopen de partien van Francis Degrieek in 2 koepen. F. VIJFHUISBROUÜK. - De 7 lijnen van Joannes-Baptisje Deoeeker hij de Leeibrugge in 2 koopen Beauprez 4 gemote in 4 koopen den dokker in 3 koopen de 3 geniete van Vanover- berghe in 3 koopen. G. NECKERS- °f LENOIRSBROUCK. 't Ge- met van Lenoir 't gemat en half van Lenoir in 2 koopen; de 3 gemete van Fnneis Deleu in 3 koopetide 3 lijnen van de kinders Bonte in 2 koopen. H. SOETENSRROUCK. Van Wonmeos 6 ge- mete in 7 koopen, beginnende aan Rondensput en waarvan de zevende koop genaamd is 't eilandcke tegen de Bianckaart, 1. In Mercltem. —t De partie genaamd de 7 gemete in de groote weegen in 7 koopen nabij de Oust- brouckstraat. I. In Reninghe. -r H. 3-87-50 C. Maaigras langs den IJzervaart tussqhf» tusschen de Driegrachten en de Knockebrug, nabij Cam. Van Sevenanl, in 9 koopen IN DEN OOSTDIJK. De Vladsloo 2 lijnen H. 0-33 32 C. 1' partie van Mortier-Stappens II. 0-47-50 C. 2' idem H. 0-40-50 C. 3' idem H. 0-23-80 C. de twee gemete van Vanderheyde H.0-91-57C.IN DEN LANGEN KWAANHOEK De partie-van Thomas Vanraes H. 2 85-60 C.IN DE RHILLEBROUCK Deel van het bedel fin de Rhillebronck H 6-48 80 0. het bedelf van Joannes Depuydt II. 0-99-17 C. IN DE VIJFHUIS- BROiJCK De 3 gemete van Vanoverberghe H. 1-37-00 C.IN NECKERS- of LENOIRS BROUCK Het eerste nieuw bedelf H. 3-«7-66 C.; deel van het tweede nieuw bedelf H. 4 70-23 C. IN RENINGHEH. 8-97 50 C. W' Ch. Termeesch-Decap en Henri Vergolhe-Decap zullen de partien aanwijzen in Woumen. Leonard Vanhoutvs-Weyne in Merckem. Maandag 6 Juli 1908, om 9 ure juist namiddag, in EESSEN-dorp, ter herberg de Drie Koningenbewoond door Jules LeRoy-Vanden- bussche, den ontbloot van omtrent 16 hectaren allerbeste Maaigras, bestaande in de volgende partien De Valkenbek in 5 koopen Wanters roaaistuk in 5 koopen Thooris en Depotter in 2 koopen de partij eertijds Theresta Rommelaere; de vijf lijnen van Merlebecq in 2 koopende stringen nummers 1, 2. 3 7, 8 en 9 ieder een koopde twee eerste koopen van Potters drie gemete 'tgemet en half van Grieck de 4 lijnen van de kruiscap- pelle 't gimet van Cop pens eertijds gebruik Renet Leplatde middenste 5 lijnen van de 15 lijnen in 2 koopen de putte 3 gemete in 3 koopen. Jacobus Dewacle-IIoornaert te Eessen zal de partien aa> wijzen. De verkoopingen geschieden onder gewone voor waarden en tijd van betaling, onder last aan de koopers welbekende medekoopers of borgen te stellen en hetgene hierna gemeld na te komen. De bespreken van grond- en wateringlasten bedragen voor Eessen 12 frankB en voor Woumen, Merckem en Reninghe 10 frs per H. 0—44—24 G die aanstonds met den overslag moeten betaald worden, zonder inzicht van personen. Er zal een teerbiljet van 40 e. per koop, aan de koopers ter hand gesteld worden met de onderteekeningvanhet proces-verbal der venditie en de betaling van het gereed. KOOP EEN. Eene Herberg-Smlt genaamd 7 Vliegende Peerd. bevattende twee vauten en twee kelders, met stallingen en H. 064—20 C. daar medegaande erf onder bebouwde grond en zaailand te CLERCKEN, langs den steenweg Eessen- Poelcappellepalende noord Carolus-Ludovicus Morreel te Clercken oost voormelden steenweg zuid de kerkfabriek van Clercken; west Leo Muylle te Clercken bekend bij kadaster sectie B, nnrnrners 292b/2, 292c;2 en 292lij2. Bewoond en gebruikt door Henri Waerenburgh- Dubreu tot I October 1909 mits 175 franks 's jaars boven de lasten en brandverzekeringspremie. Prijzie booinen en hagen 60 franks, KOOP TWEE. II. 0—28—00 O. Zaailand te CLERCKEN, nabij voormelden steenweg; palende noord Medard Vandainme voornoemd oost Louis Rlviere-Depoorter te Loo zuid den heer Georges Mostaert-Cappelle te Bruggewest de erven Cappalle te Stadenbekend bij kadaster sectie B, nummer 251f. Gebruikt door Medard Vandamms mits 60 franks 's jaars vrij van lasten tot 1 October 1908. KOOP DRIJ. Een Tweewoonsthuis met af- en aanhoorige gebouwen an H. 0—01—40 O. daar- medegaande erf, onder bebouwde grond en hof te CLERCKEN, langs voormelden steenweg; palende noord Henri Dupon, Cyriile Mahieu beide te Clercken en voormelden steenweg oost Amand Courtens te Woumen zuid den heer Medard VanderHeyde en eon-oorter. te Dixmudewest Henri Maes te Clercken bekend bij kadaster sectie B, nummers 183g, 183h en 184l. Bewoond en gebruikt geweest door weduwe Joannes Vanraes-Dnbreu. Ingesteld frs 5,600 Mi 11-iiiii. «Mini,rri'.r-n«i..iiiiii 11 - gr»eve Sundcrlandgclie Helen laagste prijs bij CAMIEL SPANJAERTS, Hoogebrug, Dixmude. Blijft in lossing tot Dinsdag, 1 van exlra sc voor den oi 1 in Je bro 1° In Eessen. D> de2 vier gemeten, wanof I en 't andere H I -1 2 96 rij,daarbij de partij gena dende 47 aren 18 ceutiai oude brijkeputlen, groot aren, geleid in Kringen, inhoudende 93 aren 7? groote Ware, met eene p aren, noord daarbij, a Ware; al eigendom te Handzaeme En I me'.e van Clercken. 2° In Zarren. II 2 hectaren 50 aren 75 te springersbedelf, groot 2 aren ook in 4 koopen ia 3 koopen. 3° In Wercken. 45 centiaren bij den boo 4 koopen aan den ouden vaart, genaamd Drubbi 5 koopen genaamd Üru gemelde erven DeGrende Man zie de bardel Voor den aanwijs der I te begeven bij sieur D groote Ware en Henr Eessen nog voor de Mi de oude stokerij, bij Aiti de herberg erbij gelegen. ingSDgpoorlje berustend grazen in Zarren en Wen van die gemeenten. Het gereed ten dage betalen. Op gewone belaling mits borgstelling

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 2