HOOIGRAZEN VETWEIDE VETWEIDE VETWEIDE SUNLIGHT ooo MAAIGRAZEN OP STAN 0. UTERS i Maaigrazen. EL ir en Tuin 11 hectaren vrachten te velde, nagras Notaris BAERT Jaarlijksche Koopdagen zeer goede Maaigrazen Emile VAN DROMME te EESsmisr Emile VAN DROMME Notaris Vanden Berg he TOE WIJZING Notaris BAERT Schoone Venditie Notaris BAERT VETTE WEIDE Notaris BAERT Onroerende Goederen, Julius DeGraer, Notaris 20 hectaren Maaigras Op Dinsdag 30 Juni 1908 Dinsdag 14 Juli 1908 Notaris Vauden Berghe Veiling Deurwaarder BOUTEN 20 hectaren goede Maaigrazen 1 hectare 22 aren sterk Maaigras. Notaris GLORIE A. MOREL Zaailanden (Patrons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele Notaris VERTE Maaigrasvenditiën Achiel D'hoore te Beernem en Clém. VanCaillie te Brugge Ambulaneie te Dixmude. Peerdenloopstrijden Herberg Kermissen. LIJNVISSCHEN Huis Eugène Dewaele, Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor MINNE en Zoon id ld N F DE. Vunl I90§, iet Vredegerecht B, van C. zaailand te Gebruikt door mpynck te 75 frs 1 Obtober 1908 3 te VLADSLOO 16-20 G. Gebruikt bij jare. is te VLADSLOO 15 40 C. Gebruikt 5 65 frs bij jare, Mei 1900. te winnen. schiedt zonder i kosten zullen s te Dixraude. Iuli «999, herberg Lughem n. Jotaris Wauters inkomst van den i te Pervyse, Juli oij 1'. Willaerl te b, land eu maai- 1-61-10 C. Ge- m te Zarren, te asten tot 1 Octo- deken en bouw- 1-28-45 G. Ge- AugLepoutre en 1,50 bij jare, vrij 908. e ZARREN, groot door J. Amps te lasteu tot Octo- te ZARREN. Ge- lille te frs 137 bij Mei 1909. te HANDZAEME, ikt door KL. Ampe lasten tot 1 Oc- n te winnen. s voornoemd. In- bij de Notarissen Vercruysse te rLooping Molenstraat Juli «999 het Vredegerecht ichuur, Stallen Gebruikt door -Eecke te Dixmude ais te Dixmude. nTroyen te 10 fr. tot 15 Maart 1909. ifeld fr» 5,000 schiedt zonder i kosten zullen Notaris Wauters a te bekomen ter aert te Dixmude. Juli I90H dag ter hofstede tts Duytschaever te ort), Uip-, Kern- en 2 wagens, eslag) enz. LEA t waarvan 1 den behaald heeft te nghe en Veurne, kalvers,|1 zwijno- i, strooi en brand- Ox» Woensdag 15 Juli 1999 om 1 ï/s ure juist namiddag, terzelfder hofstede, VENDITIE van omtrent Betaalbaar ten kantore van den Notaris Wauters te Dixmude. Door het ambt van den Notaris Stroom te Nieuport. TI Op Donderdag 16 Juli t90§ om 2 ure stipt namiddag ter hofstede van Auguste Vercruysse te VLADSLOO, van Kuip-, Kern- en Landbouwhalaam, Strooi en Persen. -BEESTIAAL 2 Koeien en 2 Veerzekalvers en 2 1/2 hectaren Vruchten te Velde Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters te Dixmude. HAITOO» van deü TE DIXMUDE. van Op Dinsdag 30 Juni 1991. om 3 1/2 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van Mr Ryckaert) ter herberg Het Oud Roggeveld, te EESSEN. II Op Woensdftg I Juli 19914, Jaarlijksche V end it ie n van allerbeste betaalbaar ten kantore van 3. Zaterdag 4 Juli 1969 te WOUMEN, bij D. Soete. Aanvang om 2 ure namiddag, KANTOOR van TE EESSEN". I. Donderdag 9 Juli «999 om 1 ure namiddag te EESSEN, ter hofstede Louis Martens, Schoone Venditie meubels, menagiegoederen, landbouwgetuig, strooi, 8 jonge melkkoeien, 5 veerzen, 8 kalvers, 5 zwijns, keernhond en het pluimgedierte. IV< Vrijdag fO Juli 1999 om i ure namiddag ter zelve hofstede Marlens KOOPDAG 10 hectaren rogge, tarwe, haver, klaver op stam, benevens de grasloop van boomgaard en weiden. HANTOOK van den TE PERVYSE. Haandag 99 Juni 1999 om 3 ure nanoen, in de te verkoopen her berg, te SCHOORE-SCHOORBAKKE, van Woonhuis-herberg St Eloy, met af hankelijkheden, werkmanswoonst, koer en hof, te Schoore, tegen de Schoorbakkebrug en de IJzervaart, bij kadaster sectie B, nummers 610a, 612a, 613a, 614a en 614b groot H. 0-18-21 C. Slechts ingesteld frs <1,000 Bewoond en gebruikt door de weduwe II. IJperman-Devos en K. Cuvelier tot 1 October 1908. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Op Dinsdag 1 Juli 1999 om 2 ure namiddag, ten huize van den heer Victor Ceenaeme-Rommelaere, Eessenstraat te DIXMUDE, KOOPDAG van Meubels, Menagiegoederen en Huisgerief. IVI. maandag S3 Juli «999, om 2 ure stipt namiddag te EESSEN, ter hofstede Richard Vandenherghe, van ÏO hectaren Rogge, Tarwe en Haver op stam. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Openbare Verhooping van eene goede gelegen op Loo en Nieucappelle, langs de macadamstraat naar den Hazewind, groot 4 hectaren 50 centiaren. Gebruikt door den medeverkooper Francis VerEecke te Nieucappelle, met recht van pacht tot 1 December 1910. INSTEL Maandag 13 Juli 1908 OVERSLAG Maandag 27 Juli 1908 telkens om 2-1/2 ure namiddag, ter herberg In de Nieuwe Koeimarkl, bij Jerome Cattaert te DIXMUDE. 4/'» °/o Instelpremie te winnen. Met tusschen komst van den Notaris Vanden Berghe te Pervyse. ftAMTOOR van den TE DIXMUDE. Woensdag 15 Juli 1999 om 2 ure namiddag, in het Gemeentehuis te CAESKERKE, Openbare Verpachting der bij plakbrieven beschreven, toebehooreude aan het Bureel van Weldaad en de Kerk fabriek van Caeskerke. STUDIE van te Beerst. Dinsdag 39 Juni 1999 om 3 ure namiddag, ter herberg De Concorde te WOUMEN. VENDITIE van wassende te WOUMEN. - Aloude-Verpachting - M-.- Bi JdbUafiUABfaB" te Handzaeme. HEerhweerdige Venditu Eessen, Zarren en Wercken. om 3 uren juist namiddag, ter herberg Ijet Roggeveld, tusschen Zarren en Eessen, langs den steenweg van Dixmude op Roeselaqjre, verkooping van'tHooigraa van 32 hectaren allerbeste Maaigrazen, gelegen zoo volgt Betaalbaar den Vrijdag voormiddag van iedere week bij Aloise Ryckaert, Zaak handelaar te Clercken. om 14/2 ure namiddag HAITOOR van den TE PERVYSE. Donderdag 93 juli 1908, om 1 uur nanoeu, ten ltove van M. B. BeaumontteSCHOORE-SPERMALIE, Huisraad, Landbouwgetuig, Beestialen als Merriepeerd, 6 Melkkoeien, 6 Jaarlingen, 7 Kalvers, 3 Zeugen met viggens, 6 Schapen en Geiten Vruchten te velde en Nagras. KANTOOR van den TE VEURNE. Jflaaigrasvenditien Donderdag; 3 Juli «999 om 5 uren namiddag, te WOUMEN bij Emile Verlinde in het Oud Gemeentehuis, van in Woumen-broukagien. Maandag 6 Juli «99* om 4 uren namiddag te EESSEN, bij Jules Leroy, in De Drie Koningen, van de partie Pr Ridders van Vftrltfi in Eessen KANTOOR van den te VEURNE, S( Denisplaats. van Menagiegoederen, Landshalaam, Wagenharnas, Beestialen en Vruchten te Velde te CLERCKEN, ter hofstedeZeonard Jonckheere en ten zijnen verzoeke. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar Ryckaert te Clercken. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. Maandag €9 Juni «999 Gemeente Keyem. Koop i. wijk A, nr 12, groot 4 Hectaren 45 aren 40 centiaren palende oost koop 1en nabij voormelden steenweg. Ingesteld frs Koopen 1 en 2 gebruikt door M. Cyriel henecker. te Couckelaere, tot 11 November 1908, mits 1000 fr. 's jaars, boven de lasten. Gemeente Schoore. en Bebouwde Grond, in eenen blok, Wijk 13, nummers 277, 278, 279 en 280a, samen groot 5 Hectaren 52 Aren, aan de Vladsloovaart, en nabij voormelden steenweg. In de Vetweide zijn 8 A. 10 Ca. gemeene en onverdeeld behoorende het Weldaad bureel van Schoore. Verdeeld io 4 koopen. Gebruikt door vrouw wed' Jer. Beman, te Schoore, tot 1 October 1915, mits 600 fr. 's jaars, boven delasten. De gebouwen be- hooren de paclitster. Sleelils ingesteld frs II»,JIMI Sam e.nvoegingsrech t Nadere inlichtingen bij Notaris Glorie. Vraagt de Chocolade in pakken KANTOOR van den TE BRUGGE, Dijver 6. Maandag 39 Juni «999 ten 2 ure te WERCKEN. 11 oensdag f Juli «999 ton 1 ure stipt te WOUMEN. Ambt M'1" Baert, Notaris te Dixmude. KANTOREN van de Notarissen Openbare Verhooping van Gemeente NIEUCAPPELLE (bij DIXMUDE) Eene weide en zaailand groot v.« - H.'5—70-20 C. Verpaeht aan Mad. we Bulcke- De Poorter, tot 1 October 1914, mits 660 fr. te jare, voorop betaalbaar. Verdeeld bij plakbrief in 2 koopen. 4/ï Inslelpenning en behoud van samenvoeging. Zitdagen INSTEL Maandag 20 Juli 1908 TOESLAG Maandag 3 Augusti volgende telkens otn 2 ure namiddag te BRUGGE, in het Gasthof Gouden HoornSimon Stevins- plaats. Bericht. Heeren Staats- en Gemeentebedieners van Dixmude en omstreken die geene be wijsstukken zou ontvangen hebben van onze diensten in Dixmude kunnen die gratis ontvangen van het Bestuur der Ambulancie- Afdeeling van Gent. 10, Heyststraat. Gemeente Handzaeme. Op Kermiszondag 5 Juli 1908, om 3 ure namiddag, Jaarlijksche Groote 0f» het plein van den heer Hector Roelens. 600 FR. PRIJZEN. Statie-S&ermis te Eessen. Groote Prijskamp in het gegeven door do maatschappij De Vrije Lijnvisschers, op Zondag 28 Juni 1908, 110 frs prijzen in gelde in twee serien. Maandag 29 Juni, Luisterlijke Gaai- bolling, voor mans- en vrouwpersonen, voor 50 frs schoone prijzen. Weststraat, 30 Dixmude. Fabriek van zuivere MOSTAARD. Handel in Rookersgerief. - TABAKSNIJDERIJ. Allerhande Visschcrssctiiig. Berken, Pot- en Tonne BEZEMS. Oudste en goedkoopst# huis van in Zijde, halve Zijde, Satin, Satinlaine enz. Fantaisie-Parasols voor groot en klein eu alle slaclt van Wandelstokken, alles naar de laatste mode. Overtreksels en vermakingen aan zeer voordeelige prijzen. Molenstraatn'7,(dichtbij deBotermarkt. DIXMUDE. Standplaats op den Marktdag rechtover de Concorde. Met regenwater, met pompwater of met stadsWater Wascht Sunlig/ht Zeep I alleen en wel, zonder hulp Van Imalsche zeep of soda die scha delijk aan het goed en aan de gezondheid zijn. S genoemden om 3 i/2 ure namiddag (onmiddellijk na de verpachting van Mr Verte) bij Hippolyte Verhaeghe te WOUMEN, voor MM, Camille Quatannens en Honoré Verhëlst, grond eigenaars te Dixmude. van van van extra schoone en fijne voor den ontbloot 1908 io de broukagien van t° In Eessen. De twee bedelven genjamd de 2 vier ge melen, wan of hel eene groot 11 1 -76t96 C. en andere H 1.42-96 C beide bij de oiHe imke rij,daarbij de parlij genaamd bel lekkerbilje./nhou- dende 47 aren 18 centiaren hel nieuw bajuelf ol oude brijkeputten, groot 2 hectaren 9 aren 8 centi aren, gcioid in «triDgen, en hel bedelf den driehoek inhoudende 93 aren 78 centiaren, beide ,langs de groote Ware, met eene partij van 22 aren ,12 centi aren, noord daarbij, al de andere zijijfe van de Ware; al eigendommen der erven D(GrendcIe le Handzaeme En hel bedelf de Dis|che 3 ge- mele van Clercken. 2" In Zarren. Het sieenslratebedelf, groot 2 hectaren SO aren 73 centiaren, in 4 kojbpen hel springersbedelf, groot 2 hectaren 30 arén 70 centi aren ook in 4 koopen; de8lijnen van.M.Schotley in 3 koopen. 3° In Wercken. Eene parlij van 49 aren 43 centiaren bij den boogen Beun het bedelf in 4 koopen aan den ouden gracht en de Handzaeme- vaarl, genaamd Drubbelsbedelf, en hel bedelf in 3 koopen genaamd Druantsbedelf, compeleerende gemelde erven DeGrendele. Men ile de bardels. Voor den aanwijs der Maaigrazen in Eessen, zich te begeven bij sieur Dewulf, landbouwer bij de groote Ware en Henri Maeckelbergh, beide te 1 Eessen nog voor de Maa'grazen, gelegen achter de oude stokerij, bij August Geysenwonende in de herberg erbij gelegen, alwaar de sleutel van hel ingangpoorije berustende isVoor de Maai grazen in Zarren en Wercken bij de veldwachters van die gemeenten. Het gereed ten dage der venditie complant te betalen. Op gewone voorwaarden en lijd van betaling mils borgstelling daartoe aanzocht zijnde. otn 2 uren namiddag, in het Hotel du Boulevard, Statieplaats te DIXVIUDE, van Wijk A, nummer 14, groot 2 Hectaren 69 Aren 90 Ga., palende west koop 2 en uabij den steenweg "an Schoore tiaar Leke. Ingesteld frs I5,tt35 Koop 2. de bene der chocoladen alsook te bekomen op coinmande Sorbets en Islnces Pasteibakker, Kiekenstraat, 3. Instellnlie der herberg de Stad Nieuport op zondag 28 Juni hij Alois Dendiiyver, Montanussn aal Coinlial «Insknarl en t'locrhol op zondag 28 Jont in de Graaf van Vlaanderen bij Emile bolle Schoolplaats ('oiitliat Jaskaart en, Vogelpik kappelle- zondag 3 Juli io den Lauwertak bij Pul Dctivll, Maria Doolaeghestraut. Woonsl verandering.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 3