m GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL. Huis ff PwgsBmde P Standaert's tabletten g-» g.« RIJS HAAR Vélos ABLER ZENUWZWAKTE GEHEZING Bin OPERATIE I Bloedzalrerende FR. ROMAN ■^^Sog'SSESVs^, g# IEBX"tX»£L Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. Drukkerij YanCuyck. Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 Stoomyerwerij ea Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge Hiilplum Loneke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, Au9\ Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, Borst-Tabletten. Huis Wyllie-Feys, Dixmude, De Bank te Veurne, Brandgevaar tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Yereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel jfcfi w OPGELET I Mistrouwt o vau Namaaksels PIlUaBMi, \Wi M A3 cö P-+J W ia Onder hen, die ons zullen hebben teruggezonden voor 30 Juni of 31 December, franco aan onderstaand adres, het grootste aantal ledige zakjes maar minstens 25 De zakies der dubbele pakken van 20 centiemen tellen voor twee. Weigert de namaaksels, die slechts op Sodex gelijken door hun buitenste verpakking. Nr 2, BOLWERKLAAN, BRUSSEL. Men gelast zich met alle slach van drukwerk ken zooals Plakbrieven, gekleurde leestprogram- raas, enveloppen net firma, rekeningen, wis sels, facturen, mandaten spijskaarten, adres- en trouwbrieven, en visiet- kaarten, rouwbrieven, doodbeeldekens, prijs couranten enz. Al onze werken worden met spoed, welverzorgd en aan zeer matige prij zen afgeleverd en wij hopen met de orders van 't publiek vereerd te zijn Consult alle dagen van ii tot i uur, uitgezonderd Vrijdag en Zaterdag IA.ais» 24s»eaitjses, Mt. J aeofosiraftt, I 3. MriijtRr Specialiteit in het verwen /an zijden stoffen (Au Tendeur) ii OE RIJ EN V R WER1J vau alle stoffen, ils vrouwen-, mans- en kinderkleederen gordijnen tafelkleed en en c umerbehangsel8;clials; handschoenen, pane enz. MEN WASCIIT EN '..VAVELT 00li WOLLEN SA11GIEN. Verwen en wasschen van handschoenen. WEL GEKOZEM ZIJN, 4». w IMP... mh VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CREMEEREN van Gordij nen en Stoórs, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. j magazijn van Wijnen. Likeuren, Verfwaren en Vernissen. Verzorg werk. - Matige prijzen. Spoedige bediening. Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG 'FR AN 5 ROMAN' De Doos I fr. 25 M CD CD W cö c+m w CD A ZMCZEÏEIH/1 De Nieuwe London Eenige depot te Dixmude bij de weduwe Venneersch-Notthé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardheid van onverslijtbaarheid en sierlijk heid der krolleiüge cii ïckere genfïing »r zz-jz TWEE MAAL per jaar zullen wij verdeelen Zakuurwerken voor Dames en Heeren. Kettingen voor Dames en Heeren. Verschillende andere premies. ,.n (.jftticn iM.' w «M. vooi'Miollien. ie w*wtar het te weten aatutoer- v,-j: J*b» odS onderhevig aan mtcloed. w'wte*.*!wwijsvw ®3 lang <jwet», verwekken h';j 4« k:>«. iwK' ufeWMteiwn ivr.e vroegtijdige ver- «nee ptypMtaf der ftatuurüjka gonoes- Let tó-si vtnmOA éw niet, ea verteert niet .Vi SB- si»j.» is «anurtlg e« voi droomen. Men veelt vipd vwrel In «Je ixwnen, en 's morgens «St i« vuiitt wxi moede ais s avonds als <kipt« 8*>t- *éle inwonen hoblien draaiingen. dkiMrtjiyam. «emkawfeingwi, «vngeetio en pijnen tirt ho«tó, of merpijiien. verlies van gebeuren e» wei twt 4»r, Torslajrping van de -ea, enz. Als de vwfiwrea nog longer blijven (luren vo'ria! uk öOrwwh van veel verdriet, buitenepo- h- dun. cwersfiannhH: m bet werk, meuigvaMige kraambedden of bewnetteJfjflte ziekten zooals drui- pingen, roflueooa, typhus, enz., dan neemt de ver zwakking nog toe en ontstaan ergere ziekten, zooals maagkwalen, blaasziek te, bloedarmoede, bloedader- breuk, waterbreuk, breuken, ontsteking en zakking der baarmoeder, gezwellen der eierstokken, onmacht, klierziekte en zelfs kanker. Indien gij een of meer van die ziekteverschijnselen gevoelt en vruchteloos allerlei remedién beproefd hebt of nutteloos electrieksche banden hebt gedragen, leest don het nieuw en belangrijk boekje :DeZenuwzwakte, gij zult daarin de geredeneerde uitlegging uwer kwaal vinden en tevens de eenige en ware middelen die u kunnen genezen. Gij zult dan ook begrijpen waarom de zenuwzwakte, en hare menigvuldige verschijnselen niet kunnen genezen worden noch door medeeijnen, noch door elektriesche banden, en waarom die ziek ten genezen door de behandeling van het Geneeshuis. Deze kan geschieden door slechts enkele bezoeken van lijd tot tijd en vereischt noch verblijf in het genees huis, noch verlet in het gewoon werk, noch groote kosten. Het Vlaamsohe boekje over de zenuwzwakte wordt op aanvraag tegen 1 frank in postzegels ver zonden. van Ranker, Klieren en Gezwellen in de borst, Kan kerpuistjes der lip, Gezwollen en gebarsten klieren in den hals. Verzweringen in het aangezicht, Been ziekte, Fistels, Gezwellen of verstijving der knieen en andere gewrichten. Wonden der beenen, Speen- gezwellen, Aderspat, Aderbreuk, Waterbreuk, Polypen in den neus. Zwelling of verzwering der amandel- klieren, Gezwellen der baarmoeder, Breuken, Huid ziekten en Ziekten der waterorganen. liet geneeskundighuis Windelincx is in I860 inge steld door l)r A. Windelincx voor de Genezing zonder operatie van verschillige ziekten, vooral Kanker. De zieke weefsels worden stilletjes aan, zonder pijn, door zalven en pleisters verdroogd. Dus geene uitsnijding, geen bloedverlies, geen chloroform voor in te slapen, geene pijnlijke noch gevaarlijke behandeling. Men tracht de natuurlijke geneeskracht niet te ver- zwakken maar deze integendeel te versterken en haar door alle natuurlijke middelen te verkloeken. Deze behandeling kan geschieden door sleehts enkele bezoe ken van tijd tot tijd aan het Geneeshuis. Een verblijf tegen den Botanieken hof, op eenige stappen afstand van de Noordstatie. is alleen noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan met zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Voor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgende belangrijke Vlaamsche boekjes Is Over Kanker en Klieren. 2° Over Zenuwzwakte. 3° Over het Zaadver lies. li" Over Speen Over besmettelijke ziekten der waterorganen. 6° Uitlegging der merkwaardigste genezingen van Kanker, enz., bevestigd door honderden afdruksels van eigenhandige brieven vrijwillig geschreven uit dankbaar heid door genezen zieken. Die boekjes leeren kennen hoe men die ziekten geneest, hoe men ze kan herkennen en voorkomen. De lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken, speen, enz., niet genezen en terugkomen na de bloedige operatie, waarom besmettelijke vloeiing niet volkomen geneest door inspuiting of balsemcapsulen, en waarom bovengenoemde ziekten genezen door de beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis Windelinux. Elk boekje wordt verzonden tegen 1 frank in postzegels en de zes te zamen tegen 3 frank in postzegels onder vergezegeld omslag zonder firma. KS3E De zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgt! werk. <iein«|i^e prijzen. Depot bij Pieteb DeCock, Wilgendijk, 19, Dixmude. Om ai lijd eene goede gezondheid^ tegenieten, &cnê methode Is waar cn zal altijd waar blijven 't is van zloh op tijd en beta melijk te purgeerer. Maar daarom moet het purgeermiddel^ en het mag uit ztch zeiven get waahn zipivan verslapt Aug oft.il. t" I,"?© Deze goede purgeermiddel bestaat, hij is den dag van vandaag de wereld rond gekend. Overal wordt hij aanzien fS; ra. als de ware huisvriend: si Rhwmatism, öeraalLtlield, Psiifto» \-A STANOAEB'f>i-Pftt.EN worden bij vo W maaltijd en ki nnen nool' de tiHi-ste stoornis in toegezeijsld (lat het fabriekmerk draagt en de firma ipotlieeV !f STANOAfERTSteenat MAAGVERS' nZUIï£Bi:.V 't zijn STAPJE veron on vei k Slijmen. Cja 1 en STA w-o c. p. m B©f«;igsto dxr Zloluten en bijz«mdorii ff e ze i d b sl u n sez i elt ie STA V- AEFiT'S-Pïl L t Verétcpth* id, Sieversi^ktexi lile Splj^verteering, Hooftlr Ailueiüza rk- SP If CI A LIT K IT EN Degraisseeren en Reinigen van BALKOSTUI- M EN. Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Wtenw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. ar EN VAN Afiotheker-Gchetkundige te DENDEKMONDE Ii Zij genossen war VERSTOPTHEID., BBREID OOM ZsgZs, CD Weigert alle namakingen IN ALLE APOTHEKEN Hél b«ct gekende purgeer en zuiveringemiddel SLIJMEN HOOFDPIJN ZILT JfCHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis verzonden op aan vraag door Fr. Raman, apotheker DENDEKMONDE. Magazijn van fcirnent tegels, ceramieke tegels, ceramieke imitatif tegels, alöiscb- tegels en Misten, fantaisie tegels, parqueterie tegels en facadesteen in alle kleuren, dessins,enz -Ook Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. 1-4. jj Het beste en zekerste ge neesmiddel tegen al de hoest en kitteling in de keel borstziektenverkoudhedenlong ziekten, influenza. Ei'Lerale liulpiiiiddel f".e|-50. Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor aamborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert's tabletten in den mond te laten smeltenzy herstellen aanstonds den adem. Algemeendepotbij Honoré Standaert, apotheker. Steenstraat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Qhyssaert en Yerwaerde, apothekers. enfv H- --1. fTV\ L. oTv doet de grijze baren binnen en kele dagf-n verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, bo- i»ft het uitvallen en net-mt da pelkljc* vim het hoofd i aeo'j'»ST Vet*kFl jffvaar In Flacon va.n fr. l_so en fr. js.so Encrols«ba Bn.ardtinctuur fr. 0.OO par Plinta is gegrond op eene ondervinding van meer dan 15 jaren in België O veral Agenten gevraagd. Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, n" 7. Aankoop en verkoop van belgische en vreemde weerden Uitwisseling van koopons, cheques en vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle Ite- ge" -i Eskompteering van wissels en mandaten; Geldleeniugen op waarborg. Spaarkas, onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J Staesens. aan den i ntregt van 3°/o 's jaars, uitbetaalbaar met eer waarschuwing van achtdagen. 3 i/« °U s jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van driemaanden. Alwie zijne gebouwen, koo waren, meubelen, vee en \j enz., wil doen verzet ere tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerhem bij de Antwerpsche maatschappij Securitas, beste en oudste gekende van het land. Hoofdagent te Woumen, Alfons De Graer Temmeleln Men begeve zich ook bij hem voor - Verzekering op hdt Leven, Verzekering derWerk-ongevailen. Verzekering der ongevallen met paarden. van alle rhumatisme flerecijn sciatiek, zoo welpasbeginnende, al verouderde, door het gebruik van poI de ^SIMONS-HOORE- NAERT, Dixmude, goedkoop schoenmagazij WTeststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4