SUNLIGHT VERHAAL VAN EEN GENEZEN ZIEKE. Burgerstand van Dixmude Notaris Tiburce Proot VEN DIT IE Notaris Tiburce Proot HOFSTEDEKE Notaris Tiburce Proot HERBERG-SMIS Notaris WAUTERS O VEESLA. G Notaris BAERT VETTE WEI DE Notaris BAERT INSTEL, Deurwaarder GLAEYS Julius DeGraer, Notaris Notaris Vanden Berghe Notaris MASUREEL Achiel D'hoore te Beernem en Clém. VanCaillie te Brngge H. Van Ackere-Senesael, Alphonse Bolle Oud bier in flesschen, Grootste onderscheidingen Allerbeste Aardappelen (Patrons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele Huis Ch. Peeren-Ghyssaert Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene flesch Cibils. jn het Koffiehuis Vraagt eene warme Cibils! 't Is het beste Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor MINNE en Zoon Huis Eugène Dewaele, V. Ceenaeme-Rommelaere RENÉ CLOET, wisselagent Aankoop en Verkoop Bankhuis BAERT en HOSTEN Jules Coquel-Denduyver G. Dekeyser-Rau Kostelooze u"YJu'|!"*».l°n "■"uiwi Kosteloos Kostelooze ®p.'mlSw«h.rd""Inlichtingen Geldplaatsingen '\.4 VEN Dl TIE Veiling MARKTPKIJ7J- li. Sunlight Zeep KAÏTTOOR TE WOUMEN. Dinsdag 91 «Tuil 1909 Landshalaam, Vruchten en eene Koei. KANTOOR TE WOUMEN. ZAITTCCP. TE WOUMEN. WoeiasdAK 99 Juli 1901 Zaailand, een Tweewoonsthuis en H. 0-96-60 C. Erl TE CLERCKEN ZjLHT^OCB. TE DIXMUDE. TE DIXMUDE. Maandag 99 Juli 190* TE DIXMUDE. _Op Dinsdag 9i Juli I90S TE DIXMUDE. Op Woensdag 99 Juli I90I Vruchten op stam, bestaande in Chicoreien, Haver, Rogsre Beeten en Aardappels. TE PERVYSE. Donderdag 93 juli STTTIDIIE TE STADEN. Iflerkweerdige Vendiiie Oogstvruchten en Aardappelen op stam, Beestialen, Muilezel en Boeralm. Openbare Verkooping Zitdagen INSTEL Maandag 20 Juli 1908 TOESLAG Maandag 3 Augusti volgende Vraagt de Chocolade in pakken de beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veel minder en \s gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. Vloeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Vaste CIBILS in potten verbetert den smaak der saucen stoverijen, groenten enz. Vraagt een pot bij uwen leverancier fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach laan 160, Brussel. Berken, Pot- en Tonne BEZEMS. Woumenstraat, DIXMUDE. TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditifs. Beursbewerkingen aan i per °/00 LLJjï ÊprM - GEBOORTEN 15 Juli. Jeromé Desodi, zoon van Pampliile en van Emma Claereboul. (Kasteelstraat). 17 id Bené André Monleyne, zoon van Jerome en van Alice Deschot. (Weststraai). HUWELIJKEN. 16 Juli. Alfons Bolle, weduwaar van Emma Esther, klakkenmaker, met Margareta VanHille, {dienstmeid, beide gehuisvest te Dixmude. O VERI.IJDENS 11 Juli. Petrus Vantroyea, zonder beroep, ge boren te Dixmude den 21 Maart 1822, zoon van Carolus cn Catharine Leeomte, echtgenoot van Ludovica Deburchgrave. (Woumenstraal). 12 id. Adolf Vieubied, metser, geboren te Dixmude den 28 September 1839, zoon van Carolus en Eugenie Desoutler, weduwaar vao Amelie Devrière, echtgenoot van Marie Thérèse Hendrycks. (Gasthuisstraat). 16 id. Albertina Bigghe, kostgaBgsler, geboren te Dixmude den 3 Maart 1829, dochter vsn Jacobus en van Maria Vanhoorne, weduwe vau Ludovicus Vandevelde. (Woumaustraat). van den te WOUMEN, Serpenthoek, ten sterfhnize van Alois Durie-Florin, van van den Woensdag 99 Juli flOOS om 3 ure namiddag te CLERCKEN, ter herberg Het Gemeentehuis van een en H. 1-57-70 C. erf te Clercken. Bewoond door Désiré Jaecques-Gewilde. Ingesteld frs 5,COO van den om 3 ure namiddag te CLERCKEN, ter herberg Vliegende Peerd, van Gebruikt door Henri Waerenburgh, Hedard Vandamme en het 2woonsthuis ledig. Sleelila ingesteld t lioop een frs O.flOO Hoop twee frs 1,900 En koop drie frs l,IOO van den Op Donderdag 30 Juli I909, om 2 ure namiddag bij Louis Picqueu te ZARREN, van t- Koopen 1 5. Weide, land en maai- gras te ZARREN, groot H. 1-61-10 C. Ge bruikt door Louis Picqueu te Zarren, te frs 140 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1909. Kamen afzonderlijk Ingesteld frs 1750 Koopen 4 a 7. Hofstedeken en bouw land te ZARREN, groot H. 1*28-45 C. Ge bruikt door Victor Lef ever, Aug. Lepoutre en Leonard Dtsimpel te frs 261,50 bij jare, vrij van lasten tot 1 October 1908. Boomprys frs 25. Sanaen afzonderlijk Ingesteld frs 6475 Koop S. Zaailand te ZARREN, groot H. 1-51-30 C. Gebruikt door J. Amps te frs 100 bg jare boven de lasteu tot 1 Octo ber 1908. Boomprys frs 330. Ingesteld frs 6750 Koop 9. Woonhuis te ZARREN. Ge bruikt door Rosalie Sonneville te frs 137 bij jare, vrij van lasten tot 1 Mei 1909. Boomprijs frs 65. Ingesteld frs 3595 Koop 10. MaaigrasteHANDZAEME, groot H. 0-44-20C. Gebruikt door K.L. Ampe te frs 75 bg jare vrij Yan lasten tot 1 Oc tober 1908. Ingesteld frs 9395 Ambt Notaris Wauters voornoemd. In lichtingen te bekomen bij de Notarissen Maaureel te Staden en Vercruysse te ltuddervoorde. KANTOOR van den van eene goede gelegen op Loo en Nieucappelle, langs de macadamstraat naar den Hazewind, groot 4 hectaren 50 centiaren. Gebruikt door den medeverkooper Francis VerEecke te Nieucappelle, met recht van pacht tot 1 December 1910. om 2 i/2 ure namiddag, ter herberg In de Nieuwe Koeimarkt, bij Jerome Cattaert te DIXMUDE. Ingesteld frs 95,156 Met tusschenkomst van den Notaris Vanden Berghe te Pervyse. KANTOOR van den om 3 ure namiddag ter herberg De Kroon bij Honoré D'hulst, te BEERSL van Een schoon WOONHUIS met 20 aren erf en land te Beerst bij de kerk. Ver deeld in 3 koopen. Koop zijnde het woonhuis, bewoond door de we Clemens Vanoverbeke Lammens tot 1 October 1908, mits 100 fr. 's jaars boven de lasten. Koopen 2 en 3gebruikt door Ileclor Deschodt-Lammens. 1/2 °/o Instelpremie te winnen. KANTOOR van den om 3 ure namiddag te WERCKEN, (Schud- debeuvs) op de landen gebruikt door Henri Cooman, kleine gebruiker te Wercken, van Gewone voorwaarden en tijd van betaling STUDIE van te Beerst. Maandag 9« Juli I90* om 3 1/2 ure namiddag, in de Drie Zwaluwen bij Camiel Seys te WERCKEN,1 van 3 Woonhuizen te Wercken, gebruikt door de we Vannieuwkerke, Auguste Vuylsteke en Segarius Vanthourneut 1/2 Instelpremie. KANTOOR van den 1908, om 1 uur nanoen, ten hove van M. B. Beaumont,teSCHOORE-SPERMALIE, van Huisraad, Landbouwgetuig, Beestialen als Merriepeerd, 6 Melkkoeien, 6 Jaarlingen, 7 Kalvers, 3 Zeugen met viggens, 6 Schapen en Geiten Vruchten te velde en Nagras. van den Op Donderdag 93 Juli 19011 om 1 ure namiddag, te ZARREN, wijk Linde, ten hove en ten verzoeke van Philippus en Maria-Theresia Seys, van Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits berg. KANTOREN van de Notarissen van Gemeente NIEUCAPPELLE (bij DIXMUDE) Eene weide en zaailand groot H. 4—70—20 C. Verpacht aan Mad. we Bulcke-De Poorter, tot 1 October 1914, mits 660 fr. te jare, voorop betaalbaar. Verdeeld bij plakbrief in 2 koopen. 1/t Instelpenning en behoud van samenvoeging telkens om 2 ure namiddag te BRUGGE, in het Gasthof Gouden IloornSimon Stevins- plaats. DIXMUDE13 Juli Eieren per 25 2-25 tot 0 00 Boter per kilt 2-90 tot 3-10 VBURNS. Boter per kilo. 2 70 «3 10 Sieren per 25, 2 30 a 2,40 In den lekkeren koek. 11, Weststraat, 11, Dixmude. Chocolade, Nagerecht, Suikergoed, Lekkerkoek van de Maatschappij Patrons Réunis. Specialiteiten van het huis Makarontaartjes Amandelbrood Bernardientjes Grieksch brood Saudwichs. HlMkLcmiialTer, S-.alieslraal, Dixmude. Aangekomen een grooi en schoon assorlimen Hoeden en Klakken naar de laaisie mode en aao buitengewone voordeelige pr»*<tn. Stoombrouwerij St Joris, - JULIUS DEGRAER-CLAIS, Beerst-Dixmude. Vraagt overal het vermaard Dit bier is ten miusten 2 jaren oud, gis zond, kloek en aanbevolen door de genees- heereu. Het kan jaren lang bewaren. in de Tentoonstellingen van Parijs, Londen, Brussel, Luik, Florence (Italië). Marseille. Bordeaux, St Louis (Amerika), Antwerpen, Doornijk. enz Prijs 20 c. de flesch voor iedereen, zonder uitzondering ie bekomen bij Guslaaf Vanloo, in d'Eoudrachl Paaphoek. de beste der chocoladen alsook le bekomen op commande Sorbets en Glacés Pasteibakker, Kiekenslraal, 3. Diamantzetter, Goud- en Zilversmid, 29, Weststraat, 29, Dixmude. Vooraleer uwe aankoopen te doen wend u in 't magazijn /A den Anker. Hoek dor Noordstraat en Verkensmarkt nr 29. Dixmude Oroote keus gemaakte Dames en Kinöerhoeden, laatste modellen uit de bijzonderste buizen van Brussel en Parijs. Rouwhoeden Schoon assortiment Manshoeden. Fabriek van Klakken,allerhande modellen.laatste nieuwigheden, specialiteit van Képis, Klakken ▼oor statie - en trambedienden, enz. Schoone keus van Kammen en Spelden. Crêpons voor het haar. Het huis gelast zich met alle herstellingen. Trouwe en spoedige bedienning aan ongelooflijke age priizen.Komt zien en oordeelt. Elke kooper ontvangt een geschenk. Ik leed aan alle soorten van ellenden hevige hoofdpijnen, gevoeligheid, pijnen in bet vleesch, in de spieren en in de gewrichten, die mij het leven ondragelijk maakten soins had ik opdrangen van warmte naar het hoofd, hartkloppingen, hoofddraaiïngen, oorsui zingen mijne oogen verduisterden, ik verloor het geheugen. Ik vermagerde, ik leed aan slechte spijsvertering, ik verloor mijn haar. Ik was altijd vermoeid, zelfs 's morgends als ik opstond mijne zenuwen waren opgehitstik was zonder kracht, zonder moed,zonder wilskracht, uitgeput, verouderd voor den tijd. Mij docht dat gansch mijn gestel ontred derd was ik had moeite om een gesprek te volgen en het minste werk was mij onmoge lijk. Ik heb uwe zoo belangwekkende brochuur over de zenuwziekte gelezen en ik heb er den sleutel van al mgne kwalen in gevonden, de wijze uitlegging mijner smerten. Het is uwe zoo red d el ijk e verzorging die mij genezen heelt en uwe zieken kannen zich tot mij wenden voor alle inlichtingen. Eug. DEBATTY, 94, Keyenveldstraat, Brussel. GESTICHT WINDELINCKX (gesticht in 1860), Bdwerklaan, 2, Brussel Om d6 verzorging per briefwisseling te volgen, vraagt het raadplegingsbriefje. Zondagen en Maandagen van 10 tot 1 uur. Opzending der brochuur La Neurasthenie tegen 1 fr m postzegels. 5 CIBILS Eene flesch Cibils aan fr. 1,65 geeft eenen smakelijken krachtigen bouillon voor 15 personen. Een kilo vleesch aan 2 franken geeft eenen weinig sterken boullon enkel voor 6h 8 personen. fr. 0-70 0-95 1-65 Oudste en goedkoopste huis van in Zijdehalve Zijde, Satin, Satinlaine enz. Fantaisie-Parasols voor groot en klein eu alle slach van Wandelstokken, alles naar de laatste mode. Overtreksels en vermakingen aan zeer voordeelige prijzen. Molenstraat n'7,(dicht bij deBotei markt. DIXMUDE. Standplaats op den Marktdag rechtover de Concorde. Woon ««(verandering. Weststraat, 30 Dixmude. Fabriek van suivere MOSTAARD. Handel in Rookersgerief. - TABAKSNIJDERIJ. AllcrhaoMlc l[i§8clier§^eliiig. Woonst verandering. laan bei getierd publiek en zijne kalanten welen dal hij thans gehuisvest is in de Eessensiraal n° 24, alwaar hij den handel in Kruidenierswaren, Wijnen en Ukeuren voortzet alsook zijn ambacht van tiinmerinan en aannemer van bouw werken en herstellingen. Trouwe en spoedige bediening. van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n" 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 81/2 ure 'g mor gens tot 's middags. herberg hel Gouden Bezemt je, maakt hel geëerd publiek bekend dal bij van heden af den handel in alle soorten van Kloefen drijft. Trouwe bediening, matige prijzen. Wilgendijkslraat maakt 'l geëerd publick bekend dal zijn Magazijn thans voorzien is van alle slach van Arduin, Cimenl, Cimentlegels, Botertafels, Pilasters voor hofbaliën. Terre, Schip- werk, Pek, Plaaster, geleiscbe Tegels enz. Hij beveelt zich in de gunst van eeuiedcr. De aankoop van obligaliën 4 °l0 Kas der Eigenaars is kosteloos. -'a u De Stadsloten van Antwerpen van 1887, worden van heden afin mijn kantoor aangenomen voor de vetnicu- wing der couponbladeu. De groote faa der Is alleen te danken aan hare buitenge wone hoe danigheden die ervan eene zeep zonder Weerga maken

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 3