Huis o GRIJS HAAR Velos ADLER i '«rtS'-T— .J.T b Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. 12 Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 WINKELIERS Verlangt ge altijd Dezelfde Kloffies Groote Antwerpsche Stoomkoffiebranderij Bureelen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN Stoonnerwerij en Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge HulphuisLoneke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, If! |S i s K lï Purgeeresde BlMdzulrerende FR. ROMAN Auo". Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, Hnis Wyllie-Feys, Dixmude. De Bank te Veurne, Brandgevaar tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel Het pakje van 10 centiemen vervangt twee kilos Kristalsoda. leder pakje bevat eene nuttige premie. Het dubbele pakje van 20 centiemen vervangt vier kilos Kristalsoda. leder pakje bevat eene schoone premie. Vraagt steeds het woord SODEX en het Rood Kruis op de pakjes Weigert de namaaksels, die op Sodex slechts gelijken door hunne buitenste verpakking. 11 ti» <>tto iioeiitseii.§t. .litcobstrant^ Bniftie Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au 'I endeur) MM.) GE RIJ EN VER WE RIJ r*a alle stoffen, ils vrouwen-, mans- en kinderkleederen gordijnen tafelkleeden en 'c i in er behang selsjch als; handschoenenpane; enz. MEN WASCHT EN VWELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en w isschen van handschoenen. D, zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn bijhuis toevertrouwdworden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgd werk. Gemmige prijzen. Depot bij Pietee DeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. te verkoopeii, vrij van alle nadeèlige stoffen, samengesteld uit de fijnste soorten, en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de de model inrichting van het land Huis geslicht in 1854 Belangrijke voor raad van ruwe Koffie». Ontzagelijke en steeds aangroeiende verkoop Rricht- matige bediening. -- Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda nigheid en prijs. VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CREMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. SPECIALITEITEN Degraisseeren on Reinigen van BALKOSTUI- VIEN Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. magazijn tan Wijnen. Likeureo, Verfwaren en Vernissen. Verzorg 1 werk. - Matige prijzen. - Spoedige bediening. «r w Ss-- - "2 Apottiekev-ficheHiufidige te DENDERMONDE Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG Zë aan £io ooo* FRANS ROMAN DENDER ££pijn-maa£ ZILTH D« Doos I fr. 25 Weigert alk namakingen LUISTERT £ENS VRIEMDEN I EENEN QUOEN DOKTOOR1 INDIEN UWE MAAG ONTSTELD IS? STAN DAERT'S-BS A AGPOEIER van Fantaisje-artikelen, 'J" Van Cuyck, Vischmarkt Geïllustreerde Postkaarten Woordenboeken Callewaert. Diction- naires Larousse, Benard, Gazier, etc - Memento Larousse Le Tout-Savoir. Albums voor postkaarten, handwerk, portretten, posttimbers, enz., buvard- doozen voor juweelen, handschoenen,werk- doozen, éventails voor portretten, passer- doozen, pendoozen, dominos, lotos, gans spelen, prentenboekjes, penmessen, port- feuilles, porte-monnaies, cabas voor dames porte-musique, enz Q-HUIEIIN IsAZETEZEbl De Nieuwe London Eenige depot te Dixmude bij de weduwe Vermeersch-Notthé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardheid van onverslijtbaarheid en sierlijk heid der Magazijn van ciment tegels, ceramieke tegels, cerainieke ïmitatif tegels, gleisch- tegels en lijsten, fantaisie tegels, parqueterie tegels en facadesteen in alle kleuren, dessins.eriz -Ook Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. is gegrond op eene ondervinding van meéF dan 15 jaren in België Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, n 7. Aankoop en verkoop van belgische eu vreemde weerden Uitwisseling van koopons, cheques en vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle lee gs» Eskompteering van wissels en mandateB; Geldleeningen op waarborg." Spaarkasonder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J. Staesens, aan den i ntrest van 3 o/o 's jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van ach l dagen 3 4/» °/0 jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van driemaanden. lol ledige en eekcre genrxing DE GULDEN BIE mSSTPfiSUSSSSSESa <t> 5r K yt - s S er 3 p S w frs a 3 n m EN VERSTOPTHEID. GAL SLIJMEN HOOPDPIJN MIGRAINE. BRAND n ALLS APOTHEKEN JICHT. LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz Vraagt het boekje roet getuig schriften, gratis verzonden op aan- »u. non- i vraag door Fr. Reman, apotheker zuiveringsmiddel DENDERMONDE. Hat bast gekende purgeer- en den raad van INDIEN i Jij lijdt van gal, draaiingen in hat hoofd elechte spijsvertering. Droevige gedachten, een mek ere benauwdheid, 'e naobte niet elapen, hertkloppinoen, enz. maalct een regelmatig gebruik s - maakt een regelmatig georuia kjfË pilleken en na ieder maaltijd heit glas water een koffielepel van Volgt dezen raad en gij zult altijd gezond zljnl Ieder Doos 1*60. Apoth. Honorê STANDAERT, Bteenstraat, n'53, te Brugge, FDnrnV Staliesiraai n*2. Groote keus kJUl 11J van Meubelpapieren le beginnen van 15 c. de rol, gedoreerde papicreu van af 50 c. de rol, vilrauphanie aan 50 c de meier, crème en gekleurde gordijnen,fantaisie sloffen,stoors,schoone keus van tafel-vloer- en iraptapijien, linoleums en loiles cirées. Eersle soort van erin, wolle en al wal den tapijlsiershandel belrefl Placement van rouwkappellcn. doet (1e grijzo harm binnen en kele dagen verdwijnen, maakt bet haar glanzend en zacht, W- '"Vt 'et bet uitvallen en neemt d, Spelletjes van hel hoofd vag. v.-\.n fr. 1.50 en fp. a.SO l'v.vrd'.frestitup »jvu fp. a.oo per Kleeea JÜSCiï© Overal Agenten gevraagd. Alwie zijne gebouwen, koop waren, meubelen, vee enz enz., wil doen verzeVertn tegen brandgevaar,wende zich met alle zekerheid bij de Ant werpsche maatschappij Securüas, <1* beste en oudstegekende van het land. Hoofdagent te Woumen, Alfons De Graer Temmeleln Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. LUK QOZ DB APOTI van alle rhumatit-n.» flerecijn sciatiek, zoo- welpasbeginnende, als veiouderde, door h«t gebruik van peil Bretagne. Depot by SIMONS-HOORE- NAERT, Dixmude, goedkoop schoenmagazijn Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4