s Een en ander Sterfgeval. Een Vierde-Eeuw Getuigenis. Tooneelnieuws. Ruzie tusschen twee kalotegilden. Nieuwstijdingen. Spaarzaamheid en Vooraitzicht Burgerstand van Dixmude Herberg Kermissen. Partie MEERSCH Notaris BAERT Zaailanden, Meersch en Boschje Notaris BAERT MARKTPRIJZEN. Ope tt ba ra Ve rkoopiny Definitieve Toewijzing INSTEL noot, od8 gevierd lid A. Hoenraet, mochte de Heer hem nog lang tot ons Nut en Vermaak bewaren Toespraak door Ernest Wyllie, scholier, in naam van al de leerlingen Waarde Meeftcr, Waarom dat brommend klokkengeluid, die wapperende vaandels, dit blijde jubelgezang en spel Ah Omdat men vandaag het Jubelfeest viert van onzen genchlen Meester, die hier sedert vijftig jaren onverpoosd werkt en zwoegt aan het onderwijs en de opvoeding der jeugd Al zijn wij jongen klein, toch voelen wij heden ook onze jeugdige herten van vreug- <te, blijdschap en dankbaarheid sneller klop pen Verheugd eu verblijd zijn wij, bij het zien van al deze hulde welke men Ued., aanbiedt verheugd en verblijd om het groot geluk dat ons te beurt valt, eenen onderwij zer ie hebben die, beschikkend over eene vijftigjarige ondervinding, eenen onvermoei- baren ieveren nog kloeke gezondheid, ons zulk een nuttig onderricht weet te ver schaffen Hoe dankbaar zijn wij U, Waarde Meester, voor al hetgeen wij U verschuldigd zijn Ook hoe blijde zijn wij deze schoone gelegenheid te kunnen waarnemen, om hier in hel openbaar eens lucht te geven aan onze zoo rechtzinnige gevoelens van liefde en erkentelijkheid en uit volle borst uit te roepen Leve, leve lang. onzen goeden Meester Amaiul Mochte God U nog lange en heilvolle jaren verleenen, en mochte Hij U hiernamaals in zijnen schoonen Hemel beloouen voor uw edel slreven hier op aarde zieJaar, Waarde Meester, de vurig ste wenschen van Uwe dankbare en hoogst- verkleefde leerlingen Toespraak door de jonge Juffers Bossuyt en Leroy. Waarde Meester 'l Is nu de schoone dag, Dal elk U zeggen mag, Met blijdschap in 't gemoed, O Meester, wees gegroet. Gij hebt sinds vijftig jaar, Bij bord en lessenaar, Uw wetenschap eu vlijt. Aan Eessen's jeugd gewijd. Elk kwam tot U gegaan, Om les en om vermaan, Elk riep uw bloeiend woord, Tol eer en plicht gespoord. 't Is heden al erkend, En diep in 't hart geprent, Elk roept vol dankbren gloed, O Meester, wees gegroet 1 Dankrede van den geachte Jubilaris M. Hoenraet. en lieve Oud-Leerlingen. Met eene onuitsprekelijke aandoening heb ik de eer U allen mijn innigslen dank te betuigen, over de uitstekende hulde, welke gij mij heden komt bewijzen, ter gelegen heid van het gouden jubeljaar mijner nede rige bediening van ouderwijzer in deze schoone gemeente. Iu 't bijzonder dank ik den Heer kanto nalen Schoolopziener om zijne tegenwoor digheid aan dit feest, waardoor hij niet alleen mij, maar gansch het onderwijzers korps en hunne edele en verhevene taak, vereert en hoogschat. Ik bedank innerlijk den Heer Burge meester, de HH. Schepenen en Raadsleden van Eessen, die, hoewel in eene zekere moeilijke omstandigheid, eenpaarlijk en zonder aarzelen, deze plichlige belooging te mijner eere, met de welwillende mede werking van eenige mijner oud leerlingen, tot stand gebracht hebben. Nevens iieir moet ik aide leden van den Onderwijzersbond a Nul en Vermaak, gevestigl te Dixmude, mijnen grooien lof toezwaaien, omdat zij zonder uitneming hunnen ievervollen geheimschrijver, den Heoi Hector Chieux met den Heer Edgard Alleman, hoofdonderwijzer te Clercken. aan gesteld hebben, om hunne krachtige inspan ning bij die van voormelde Heeren te voegen ten inde door onverpoosde en wederzijd- *cbe pogingen het geweusehte doel te bereiken. Ik bedank de Heeren Leden van Disch- en Kerkeraad, den Heer Doktor en den Heer Sekretaris van Eessen, den Heer Pirlot, ontvanger der rechtstreeksche belastingen die door hunne aanwezigheid mij hier blijk en van genegenheid willen geven en hierdoor de eendrachtigheid van dit voortreffelijk gezelschap ten duidelijkste bevestigen. Ik zie hier ook met de grootste voldoe ning den Achtbaren Heer Em. VanDromme, die, in weerwil zijner drukke bezigheden, eraan gehoud.en heeft, mij heden een nieuw bewijs zijner verkleefdheid tebetoonen. Wij hebben immers zoo vele jaren in volle jongelingskracht voor kunst en wetenschap gestreden,dat die lange tijd van ons streven naar verspreiding van schoonheidsgevoel en volksbeschaving, uit het geheugen niet kan gewischl worden. Ook ben ik aan dien Edelen Vriend groolendeels mijn tegen- woordigen welstand verschuldigd, waarover ik hem immer erkentelijk blijven zal. Ik bedank den Eerzamen Heer Leo Qetol- lenaere die mij in ISoS, tóëh FR pas mijn examen te Tliourout afgelegd bad, als hulp onderwijzer bij hem geroepen heeft. Ik heb hem 30 jaar lang in 't onderwijzersambt bijgestaan en in dien toestand ben ik altijd in goede betrekking met hem gebleven, tot dat hij, na het afsterven van zijnen teer geliefden zoon Alfons, zijn ontslag van hoofdonderwijzer gaf, en ik hem met 1 Janu ari I888i.ii dusdanige bediening opvolgde. Ik bedank uit ter harte den Heer Aimé Alleman, rustenden hoofdonderwijzer, en den Heer Alois Ryckaert, sekretaris, te Clercken, den Heer Aug VanTroyen, sekre taris teRamscuppelle.den Heer Cyriel Ainpe, notaris te Assche, den Heer Octaaf Serroels, bijzondere te Brussel, den Heer Marcel Parmentier, handelsreiziger te Kortrijk.den Heer Aug Chieux, rustend onderwijzer te Oostduinkerke, den Heer Alfons DeBoutte, burgemeester te Zarren, den Heer Soetaert en familie, renteniers te Etterbeek, en anderen en anderen, te lang om te melden, vermits het al familieleden en ware vrienden zijn, die ik bij dit feestmaal ontwaar en die mij in deze buitengewone plechtigheid, van verre en na, zijn komen begroeten. Hot is mij onmogelijk U allen in 't bijzon der mijne oprechte erkentenis uit te drukken gedoogt dat ik u die in 't algemeen loesture en.voornamelijk voor de prachtige en kost bare geschenken, die gij mij zoo gulhartig te dezer gelegenheid aangeboden hebt. Weest verzekerd. Achtbare Heeren, Echte Vrienden en Beminde Oud-Leerlingen, dat die puike liefdepanden steeds do eereplaats mijner woning zullen bekleeden en dat zij mij dagelijks dit plechtig jubelfeest, alsook deze blijde en broedorlijke bijeenkomst, zul len doen herinueren. Bij hunne beschouwing zal mijn hart telkens van wederliefde en innige dankbaarheid opzwellen vooral dege nen, die tot het welgelukken dezer schitte rende betooging medegewrocht hebben en aan dit vriendenmaal tegenwoordig zijn. Nogmaals, Hooggeachte Heerer. en Beste Vrienden, lot mijn laatslen adem, mijn wel- gemeenden en onvergetelijken dank De rijke die in weelde en onbezorgheid leeft, heeft recht aan drij stemmen. De werkman die slaaft en wroet, krijgt een stemmeken. Zoo willen het klerikalen. Den 1 Januari geven de klerikale action- narissen 100 frs voorde Boerenbonden, en 12 maanden later heeft ditzelfde biljet op gebracht 1050 frs. Voorwaarts, boerkens, werkt maar op en alles gaat opperbest. De klerikalen hebben vele kleine burgers naar den bedelzak gestooteu. Daarna hebben diezelfde klerikos een onderzoek over den kleinhandel ingesteld. Daarbij werd goed gesmuld en nog meer schuimende champagne gedronken.Daaren boven werden de klerikale onderzoekers voor hunne moeite dik en vet betaald. Dat kostte aan de staatskas meer dan honderd duizend fi s. .Dan was de komedie uit en niets werd gedaan voor den kleinhandel. Vee* beloven en weinig geven Doe t de zotten in vreugde leven. Heel Belgie door wor It er een schimp- bladje kosteloos rondgedeeld, liet is zoo dolzinnig fanatiek, dat er het eind aan ver loren gaat, eu dat is geric.it aan de recht- zinnigen aller partijen. De priesters die dat geschreven hebben waren voorzeker van den duivel of den wijn bezeten. Zondag dacht de Bezemm in zeker eene bom te werpen en met de nagels Sclioefers kop te verpletteren.'s Werelds dank! En hij nam Focke onder zijne Hooge Bescherming ofte protectie I Oeie mijn hart En die Bezemmarchand heeft nu zijn kazakke gekeerd 't Is Focke al wat de klokke slaat Dat zijn van Prutsers trekken, Barnum is overtroffen 't Is keer voor kéér alzoo Zeggen de Nieuportnaars. Prutser neemt de verdediging der oude Visschers en van Focke, gelijk hij vroeger vijf zware kalsijden smeet op de dekenij en zijn geestelijken vader En nu roept hij in geestdrift uit Men mag mij nadeel doen. mij ruineeren, recht voor de vuist, 'k blijf de oude Visschers getrouw en strijden zij in gemeentezaken, 'k ben aan hunne zijde op de reek der onverschrokkenenWat grootspreekerij Wat bluf Ja wij meenden dat de Bezemvent veel slimmer was, ja, kat..olijker I Die arme sul Die mislukte drukker van de Liberale Stad Nieuport. Die splinternagelnieuwe geldman, die sedert eene maand de goud klompen verbaasd door zijne zekere vooruit zichten om veel geld te winnen zonder werken Hou op Gij sukkelare Donderdag, om 10 ure, hadden de begra fenisplechtigheden plaats van Mevrouw Coleta Van Houcke, rentenierster, we duwe van M. Charles-Theodoor Wyllie. in leven gemeenteraadslid. De eerbiedwaardige vrouw was te Nieuport geboren eu overleed te Dixmude in den vergevorderden en geze- genden ouderdom van 89 jaren, na slechts eenige dagen ziekte. Mevr. Wyllie genoot de algemeene ach ting, ook vergezelde de geheele stad de stoffelijke overblijfsels naar hare laatste rustplaats. Wij deelen in den rouw der familien Wyllie en Van Houcke. Heden Zondag 13 September, wordt ter eere van Hendrik Conscience eene grootsche betooging ingericht, als herdenkiug aan het 25jarig afsterveu van den vermaarden volksschrijver. Dit afsterven herdacht heeft te Antwer pen plaats. (Conscience) VVij zaten in de sperren, De wind woei nader ons, Al preevlend vol mysterie Zijn schreiend Vader ons. De Koning wierd begraven Die, met Zijn machtig woord De slapenden kwam wekken, Gelijk een god aanhoord. En al Zijn volk toog mede Waar Hij de ruste vond Ze dekten Hem vol liefde Neer in den vlaamschen grond. De Schelde zong Zijn treurmarsch Een roerend grafgezang De schimmen van Zijn helden Bewaakten Hem nog lang. En over Zijne lijkbaar Verstrooide menig hand, De schepjes grond uit Vlaandren En 't witte Kempenzancf. Hij sliep... de strijders trokkeu Elk naar zijn heimat af Zh voelden Zijnen geest wel, Nog heerscheod boven 't graf. En weer zijn we in de sperren... Het windje suist ontroerd De Kempen zijn aan 't glanzen, De Schelde juicht vervoerd. Een stoet trekt naar de stede, Met heidekruid en bloem, Ze drageD tot den Meester De krone van Zijn roem. Een stoet van Zijne helden Herlevend voor Zijn beeld De krygslien, naast de maagden In Kempenland geteeld. Eenvoudig klinkt een liedje Van rikke-tikke tak Zijn zoete Liza brengt Hem Een groene denneDtak. De Coninck leidt de scharen Van Brugge's Keerlen aan En naast den bronzen liebaert Gaat fier Jan Breidel staan. Van Artevelde zegent Den Zanger eerbiedwaard De mouwe van zijn mantel Streelt Zijneu grijzen baard. Doch allen maken plaats nu Voor Fransken, dat zijn pand Van kinderliefde neerlegt, Uud-Meken aan zijn hand. Twee overschoone vrouwen Verschijnen in den gloed De Maagd der Scheldestede, De Genius van 't Goed. Ze buigen voor den Ziener Die hen de lauwren bracht, Waarmede hunne steerneu Nog schitteren vol pracht. De hulde van 't verleden Is op dien stond volbracht. Wat zulleu nu nog brengen Die van het nageslacht Ach uwen strijd voleinden Dat is hun hooge plicht (ie vraagt geen ander hulde Van 't Volk, dat Gij gericht. Dat Gy, in sombre tijden Den weg gebakend hebt, Voor wien Gij, 't eerst van allen De noodklok hebt geklept. Herman Bogaerd. Het tooüeelminnend publiek van Dixmude en omstreken zal met genoegen vernemen dat onze wakkere liefhebbers van Nu, Morgen niel op 15 en 16 November aan staande het touueeljaar zuilen opeuuu met de opvoering van een der prachtige meester werken van Nestor DeTièee. Twee der beroemdste tooneelspeelst.ers van Brussel Mevrouw Malvina Daenens en Mejuffer Jeanne Bérodes, wier namen iu de vlaamsche tooueel- wereld boven allen lof verheven zijn hebben reeds hare medewerking aan die opvoeringen toegezegd. Voegen wij hier nog bij dat Nu, Morgen niu de stoffelijke inrichting van haren schouwburg, door het aanbrengen van een merkwaardig stelsel van gazverlichting, grootelijks verbeterd heeft en dat er van dien kant haar trouw publiek nog zeer aan gename verrassingen voorbehouden zijn. Alles laat dus bij de vertooningen van 15 en 16 November den schittereudsten uit slag verwachten. Zondag namen de twee afgescheurde katholieke Visschersmaatschappijen deel aan den prijskamp van Roseudale Frankrijk Op den trein bij bet terugkeeren werden de woelmakers handgemeen. De noodbel doet den trein stoppen. Zullen daarop pro cessen volgen? Of zal de Groot Major.... De wekelijksche getuigenissen zooals de hieronderstaande, zijn de beste bewijzen der krachtdadigheid van de Foster Pillen voor de Nieren. Den 24 Juni 1907, zegde ons M. Vanacker, Kiekeustraat, 17 te Dixmude: Duizendmaal dank voor uwe goede Foster Pillen want zij redden mij het leven, 'tis dank aan hen, dat ik thans, in weerwil mijner 73 jaren nog zoo kloek en gezond ben, noch tans ik heb veel eu lang geleden, gedurende meer dan drie jaren onderstond ik al het mogelijke, ik voelde zulke lievige en scherpe pijnen dat ik het soms uitschreeuwde, ik had duizelingen, bedwelmingen en alle soorten van ongemakken, die gewoonlijk te paar gaan met eene nierziekte, toen ried een vriend mij aan de Foster Pillen voor de Nieren te nemen, verkocht by M. Ver- waerde, apotheker, en sinds ben ik gene zen, stillekeus aan voelde ik mijne nierpij- non verdwijnen en heden, alhoewel zulks drie jaar geleden is, toch ben ik altijd zeer vlug te been en beveel bij iedere aangelegen heid die goede pillen aan. Ik verklaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te rnaken. De zenuwachtigheid, rugpijn, gele ge laatskleur, slapeloosheid, prikkelbaarheid, verlies van eetlust, gevoel van afmatting, de aanhoudende behoefte om beweging te hebben, ziedaar zoovele teekenen dat de nieren, het bloed van zijne onzuiverheden ontlast hebben. De Foster Pillen voor de Nieren geven aan de nieren de noodige hulp en kracht omdat zij niet alleen die ver gitten zouden afvoeren maar nog omdat zij het bloed volkomen en regelmatig zouden zuiveren en alzoo het weerkeeren der kwaal verhinderen, 't Is de reden waarvoor dat de Poster Pillen voorde Nieren blijvende genezingen te weeg brengen. Da .Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers li s 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Engelsche Apotheek van Ch. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. In t belang uwer gezondheid eisch de echte doos met de handteekening James Foster en weiger alle namaaksels en onderschuivingen. j8. Het aandel der Katholieke Lijnvisschers was ter vermaking toevertrouwd aan de Garmelitessen der Wilgendijkstraat. Vrijdag-avond toen de Hoofdman het ging afhalen vernam hij, met verbazing, dat een onbekende het had medegenomen. Tableau Wie heeft mij dat gelapt T Wie zal met het gewijde vaandel der Katholieke Lijnvisschers deelnemen, heden Oostend gr00ten PrÜskainp van Zal Dixmude nu ook in staat van beleg gesteld worden Een peloton gendarmen zal noodig zijn om de woelgeesten iu bedwang te houden. Verwerpt, de zoogezegde vleesch- extracten hier vervaardigd en gebruikt Cibils, zuiver extract van beste os. De flesch 1.65 voor 18 tassen. -- Ta Ghistel werd het 25jarjg Jubelfeest van den algemeen geachten Vrederechter M. Eggen Juisterlijk gevierd. Zijne vrienden waren talrijk opgekomen. M. Eggen was gemeenteonderwijzer te Gent als hij de rechten aan de Hoogeschool aldaar bestudeerde. Gelukwenschen werden hem aangeboden door MM.Depuydt, burgemeester, Lauwers, advokaat, Van Caillie en Da Man, advokaat Verbessem van Gent, enz., die bem een prachtig kunstvoorwerp aangeboden heb ben. M Eggen is een der zeldzame liberale Vrederechters van Westvlaanderen. -- In Frankryk heeft een werkman een luchtschip bedacht dat door vakmannen bewonderd wordt voor zijn eenvoud en sterkte. Het zal weldra beproefd worden. 't Vrouwtje dat de broek wil dragen, En wil zijn beur baasje's baas Zal hom weten te behagen Met Exquis De Beukelaer. De Slag van Kortrijk door Th. Sevens, secretaris van het Nationaal Comiteit van Groeninghe. Met 4 platen. 40 c. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Eene verzameling van 30 nieuwe post kaarten Gezichten van Dixmude. Fan- taisie postkaarten, nieuwe keus. Drukke'ij VanCuyck. Hoek der Vischmarkt. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. van eene IE ZARREN, wijk Ruiterhoek, De Notaris TIBURCE PROOT te Woumen zal op den hierna gemeden zitdag met tusschen komst van Meestor ARTHUR BAERT Notaris te Dixmude, openbaarlijk verkoopen, het volgende onroerend goed. Gemeente Zarren Wijk Ruiterhoek. 7 100®^" 7" Epne Partie meersch te ZAKKEN op den Ruiterhoek, langs de Robaertstraat. groot H. 0 23 20 C.palende noord op het grondgebied Eessen. weduwe Jan Baptiste Theunynck-Packet te Eessen oost madame Victor Fredericq Woets te Brussel zuid den heer Jules Bossaert te Clercken west voormelde Robaertstraat bekend by kadaster sectie C, nummer 1150. Gebruikt door Alois Lava Mortier mits 28 franks 's jaars boven do taston tot 1 October 1911 EENIGE ZITTING, Vrijdag 9 October om 2 1 ure namiddag te Zarren-Ruiterhoek ter herberg bewoond door Alois Lava- Mortier. i#/o nslelpremie te winnen inde eerste oproeping. De titels en veilvoorv\aarden berusten ten kantore van den Notaris Proot voor noemd ook alle inlichtingen te bekomen bij Metster Baert. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Op Woensdag «3 September 1908, om 2 1/2 ure namiddag, ter herberg De Rhetorica, bij Henri Tratsaert te DIXMUDE van 6-67-42 O. zeer goede te WERCKEN, wijk Schuddebeurze, langs de kalsijde naar de Kruisstraat. Verdeeld in 20 koopen. Gebruikt door verscheidene met recht van pacht tot 1 October 1909, mits te zaraen fr. 1268-60 c. 's jaars, vrij van lasten. H A N T O O R van den TE DIXMUDE. Op llaaiiflag 2* September 1908, om 2 i/2 ure namiddag, ter herberg bewoond door René Vanlerberghe-Iloel te WERCKEN, van een schoon met 3 aren 50 centiaren erve te Wercken- dorpplaats. Laatst bewoond door wijlen den E. H. August Bernaert, rustend pastoor. Aanslag met de geldtelling. -I/a n/o Instelpremic. fteereil, Tfeste Vrienden ■-"TM Dc bleeke en bloedlooze jonge dochters evenals de zwakke en uitgeputte personen hervinden onmiddellijk eetlust, frissche kleur en kloekle indien zij gebruik maken van de Pil van Dr Raphael fr.l/o. Van Wfge Mejuffer L. Kepage. kashoudsler Ie Brussel Mijnheer, ik zal u geheel mijn leven erkentelijk zijn, wanl, dank aan de Pil Waliherv die gij mij aangeradeu hebl, mijne moeder is niet meer te erkennen, zij eel en verleer alles en is volkomen verlosl van hare hoofddraaiïngen en de verstoptheid waaraan zij sederl zoo lang lijdende was. Opgepast! Versterkt u tegen alle sleclile en doodedjke winter ziekten; maakt regelmatig ge bruik van Slandacrtspillen, die'l bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en a\\t slechte vochten De doos fr. 1-50 apotheek llonoré Slaiiriaert, Steensiraat 53, Brugge, te Dixmude. bij Werwaerde en tihyNsaert, apothekers. 32' storting. Aangekocht 6 obl. Antwerpen 1887 Serie 13l2t nummers- H 12 to 67925 16 17 24 GEBOORTEN. 8 Sept. Yvonne Marie Marguérite Dumortier, dochter van Leo en van Maria Vermeersch. (Monlanusstraai) II id. Frans Henri Marie Georges Cornelius Rommelaere, zoon van Georges en van Maria Vilain. (VVestsif aai). HUWELIJKSBELOFTEN. 6 Sept. Leopold Cornélii, huishofmeester, ge huisvest te Si-Joos-ten Noode. met Malvina Dieusaert, kleermaakster, gehuisvest te Dixmude. OVERLIJDENS. 7 Sept. Coleta Brigiita VanhoucKe, rentcnierster, geboren tc Nieuport den 2 October 1819, dochter van Antonius en van Philippina Ameloot, weduwe van Charles Wyllie. (Kiekeustraat). DIXMUDE, 7 Sept. Eieren per 25 Boter per kilo 2-60 tot 0 00 2-80 tot 3-10 VRURNEBoter— per kilo. 2-70 *3-10 Eieren per 25, 2,86 *2,65 C otnbnl Jaskanrt en Vogelpik op zondag 13 September in de Siad Brugge bij Eug Brusseel Verkensmarkt. ««bat Jaskaarl en Vogelpik op zondag 13 September in den Kleinen Engel bij Alfons Esther. Santen afzonderlijk slechts gebracht op frs 94S95

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 2