WIE DRINKT MALT KNEU. VERHAAL VAN EEN GENEZEN ZIEKE. Spaarzaamheid en Vooruitzicht Burgerstand van Dixmude Notaris BAERT Herberg Kermissen. Julius DeGraer, Notaris V enditie Partie MEERSCH E. Blontroek-Straetburgh Allerbeste Aardappelen Notaris BAERT Zaailanden, Meersch en Boschje Emile VANDROMME Te Koopen of te Pachten Uit ter hand te koopen Allerbeste Aardappelen Notaris BAERT Emile VANDROMME Deurwaarder GLAEYS Oude Bouwmaterialen H. Van Aekere-Senesael. Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene flesch Cibils. In het Koffiehuis Vraagt eene warme Cibils! 't Is het beste Invoer van Sunderlandsche Kolen RENÉ CLOET, wisselagent' Aankoop en Verkoop Kostelooze Kosteloos Kostelooze Geldplaatsingen Bankhuis BAERT en HOSTEN Oud bier in flesschen, (Pairons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele Allerbeste aardappelen Grootste on en Openbare Ver koopt ng Openbare Verknoping Schoone Venditie Definitieve Toewijzing VENDITIE fSerliweerdige Koopdag INSTEL VENDITIE Leening van Kapitalen Sunlight Zeep Z1.1TTCC?. van den TE DIXMUDE. Op lVoeu^dtig 30 September 1908, om 2-1/2 ure namiddag ter herberg Het Hoog Landeken, bij Charles Bonvarlé te EESSEN, van een met Schuur, Weide en Zaailand te EESSEN, gehucht Hooglandeken, in 't ge- heele groot 20 a. 96 c. Bewoond en gebruikt door de roedever- koopers Désiré en Louise Dewaeleom in genot te treden met de geldtel ling. Met tus8chenkomst van den Notaris Tiburce Proot te Wou men. STUDIE van te Beerst. Maandag 31 September flOO* om 2 uren namiddag, ten profijte en ten huize van Jules Van Eenoo-Vercruysse te BEERST (Keizer). van Beddebakken, Winkeltoog, Tafels, Stoelen, Zetel, Menagère, Spiegel, Kassen, Quinquets, Commode, Bascul, Petrolstoven, Marmieten, IJspeerd en de afbraak van een stalleken Bard en Pannen. Ik leed aan alle soorten van ellenden hevige hoofdpijnen, gevoeligheid, pijnen in het i vleesch, in de spieren en in de gewrichten, die mij liet leven ondragelijk maakten soms had ik opdraDgen van warmte naar het hoofd, hartkloppingen, hoofddraaiïngrn, ooisui zingen mijne oogen verduisterden, ik verloor het geheugen. Ik vermagerde, ik leed aan slechte spijsvertering, ik verloor mijn haar. Ik was altijd vermoeid, zeits 's morgends ale ik opstond mijne zenuwen waren opgehitstik was zonder kracht,zonder moed,zonder wilskracht, uitgeput, verouderd voor den tijd. Mij docht dat gansch mijn gestel oniied- derd was ik had moeite om een gesprek te volgen en het minste wei li was mij onmoge lijk. Ik heb uwe zoo belangwekkende brochuur over de zenuwziekte gelezen en ik heb cr den sleutel van al mijne kwalen in gevonden, de wijze uitlegging mijner smerten. Het i« uwe zoo reddelijke verzorging die mij genezen heeft en uwe- zieken kunnen zich tot mij wenden voor alle inlichtingen. Eug. DEBATTY, 94, K^yenveldstraat, Brussel. GESTICHT W1NDELINCKX (gesticht in I860), Bulwerklaan, 2, Brussel Om de verzorging per briefwisseling te volgen, vraagt het raadplegingsbriefje. Zondagen en Maandagen van 10 tot 1 uur. Opzending der brochuur La Neurasthenie tegen 1 fr. in postzegels. van eene TE ZARREN, wijk Ruiterhoek, De Notaris TIBURCE PROOT te Woumen zal op dpn hierna gemeden zitdag met tusschenkomst van Meestor ARTHUR BAERT Notaris te Dixmude, openbaarlijk verkoopen, het volgende onroerend goed. Gemeente Zarren Wijk Ruiterhoek. Eenige koop. Eene partie meersch te ZARREN op den Ruiterhoek, laugs de Robaertstraat. groot II. 0 23 20 C.palende noord op het grondgebied Eessen, weduwe Jan Baptiste Theunynck-Packet te Eessen oost madame Victor Fredericq Woets te Brussel zuid den heer Jules Bossaert te Clercken west voormelde Robaertstraat bekend bij kadaster s«ckie C, nummer 1150. Gebruikt door Alois Lava Mortier mits 28 franks 's jaara boven do laston tot T October TVlir EENIGE ZITTING, t'i'ijilas 9 October I90* om 2 1/2 ure namiddag te Zarren-Ruitei hoek ter herberg bewoond door Alois Lava- Mortier. 1/9 °/o Inslelpremie te winnen in de eerste oproeping. De titels en veilvoorwaarden berusten ten kantore van den Notaris Proot voor noemd ook alle inlichtingen te bekomen bij Meester Baert. Om uit gemeenzaamheid te scheiden. van Menagiegoederen, Landbouwers gereedschappen, Beestialen, Aardappels en Beeten op stam TE EESSEN, bij het Eikhof. IMiisdHig 3» September 1908, om 1 ure namiddag te EESSEN, ter hofstede gebruikt door M. Bruno Deleu en kinders. zal er door bevoegden Ambtenaar openbaarlijk in venditie verkocht worden, te weten A. Meubels en menaijiegocdtrenstoven, tatels, stoelen, kassen, keeru met keernma- chien en toehehoorten, kuipen, standen, aalkuipen, aalkarteel, kortewagen, wind molen. alaam, aalpomp, wagen, 2 karren, zoole, ploegs, eegden, oesels, haruasseu, z winkels, gareel en, graanzakken, baalzak- ken, bascul en gewichten, diltpersen, ge zaagde eiken stukken, hooi, strooi, brand hout en verdere voorwerpen le lang om te melden B. Om 4 ure namiddag de Beestialen, estaande in 5 melkkoeien, 1 jaai lingstier, jaarling-veerze, 3 looperzwijns, 1 zeuge wijn mot 4 viggens. C. l)e Vruchten te velde, bestaande in 1 hectare Aardappels en 32 aren Beeten op stam, verdeeld in koopen t'elks gerieve. Deze venditie zal geschieden op gewone voorwaarden en tijd van betaling voor de koopen boven de 15 franks, mits borg of medekoopers aan te stellen daartoe aan zocht zijnde. Betaalbaar ten kantore van EMILE VAN" DROMM£ te Eessen. le hekomen bij Al. Boury, Leegeweg. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Op Woensdag 33 September 1908, om 2 1/2 ure namiddag, ter herberg De Rhetorica, bij Henri Tratsaert te DIXMUDE van TT. Q-67-42 O. zeer goede te WERCKEN, wijk Schuddebeurzelangs de kalsijde naar de Kruisstraat. Verdeeld in 20 koopen. Sanaen afzonderlijk gTeelifs gebracht op frs 3189.» Gebruikt door verscheidene met recht van pacht tot 1 October 1909, mit9 te zamen fr. 1268-60 c. 's jaars, vrij van lasten. betaalbaar ten kantore van TIE EESSEN. B^ftiidcrda^ I 9 Septesssbcr 1908, om 1 ure namiddag, te EESSEN, ten hove M. Richard Vanden Berghe, van Menagiegoederen, Landbouw- tuigen, Wagens, Karren, 9 hekalfde Melk koeien, twee bekalfde Jaar- lingveerzen, io kalvers H. 2-25-00 C. Aardappels en H. 1-00-00 C. Beeten op stam. nnfrltiLb-ïnrr ,,e kolpn welkc ik verkoop UillübAlUiIg c nmrie Sp«g„neHs, Groot Magazijn met stallingen en hove nierhof gelegen iu de Molenstraat te DIXMUDE. Zich aan te bieden bij de gebr. VerEecke, Groute Markt, Dixmude. Allen, die een gezonden, verkloekenden en nlet-aanhitsencfën drank Verlangen. Allen, die lijden aan het hart, de maag, de lever, enz. Allen die uitputtenden arbeid te verrichten hebben. In een woord, allen die bekommerd zijn om hunne gezondheid. Overal verkocht Algemeen depot in België R. KLEIST. Brussel, Twee Omnibussen, een Calèche, eene Voiture, een Tilbury, al iu goeden staat genadigen prijs. KAUTbOll van HAWTOOR van den TE DIXMUDE. Op Maandag 3b September 1908, om 2 1/2 ure namiddag, ter herberg bewoond door René VanUrberghe-Iloel te WERCKEN, van een schoon met 3 aren 50 centiaren erve te Wercken- dorpplaats. Laatst bewoond door wijlen den E. H. August Bernaert, rustend pastoor. Aanslag met de geldtelling. ij* 7. Inslelpremie. TE EESSEN Nlaandan; 2* September 1908, om 1 t/2 ure namiddag, te EESSEN, bij het Hooglandeken. ten behoeve van Désiré en Louise Dewaele, van Menagiegoederen, Landbouwers gereedschappen en Beestialen. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Op llaandag 0 1 September 1908, om 2 1/2 ure namiddag, te DIXMUDE, in de Montanusstraat, van bestaande in deuren, vensterkassijnen, rib ben en spanningen, pannen, watersteenen, ankers, eiken balken, enz. Gewone voorwaarden. In den lekkeren koek. 11, Weststraat, 11, Dixmude. Chocolade, Nagerecht. Suikergoed, Lekkerkoek van de Maatschappij Patrons Réunis. Specialiteiten van het huis Makarontaartjes Amandelbrood Bernardientjes Griekse!) brood Sandwichs. de beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veel minder en is gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. Vloeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Eene flesch Cibils aan fr. 1.65 geef! «tenen smakelijken krachtigen bouillon voor 15 personen. Een kilo vleesch aan 2 franken geeft eenen weinig sterken boullon enkel voor 6 5 8 personen. fr. 0-70 0-95 1-65 Vaste CIBILS in potten verbetert den smaak der saucen stoverijen, groenten enz. Vraagt een pot bij uwen leverancier fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach laan 16a, Brussel. Woumenstraat, DIXMUDE. van Openbare Weerden aan 1 fr per 1000 franken. •p ."'«.-h. .nInlichtingen De aankoop van obligaliën 4 7. Kas d9r Eigenaars is kosteloos. De Stadsloten van Antwerpen van 1887, worden van heden afin mijn kantoor aangenomen voor de vernieu- wing rler couponbladen. TE DIXMUDE. Bewaring van londsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditils. Beursbewerkingen aan i per 0joo De aankoop van obligation 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n" (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 8 1/2 ure's mor gens tot '3 middags. Stoombrouwerij St Joris, JULIUS DEGRAER-CLAIS, Beerst-Dixmude. Vraagt overal het vermaard Dit bier is ten miusteu 2 jaren oud, ge zond, kloek en aanbevolen door de genees heeren. liet kan jaren lang bewaren. Vraagt de Chocolade in pakken te bekomen in den Olifant, bij Hipoliet Hesschentier, Eessenstraat. in de Tentoonstellingen van Parijs. Londen, Brussel, Luik, Florence (Italië). Marseille, Rordcnux; St Louis (Amerika), Anfrwerp.ni. Dooruijk, enz. Prijs 20 c. de flesch voor iedereen, zonder uitzondering Groote en kleine Kapitalen te bekomen mits borg aan geringen intrest ten kantore van den Deurwaarder Claeys te Dixmude. O Met regenwater met pompvVatei of met stadsWater wascht alleen en wel, zonder hulp van malsche zeep of soda die scha delijk aan het goed en aar de gazoitdheid zijn 32" slorting. Aangekocht 6 obl. Antwerpen 1887. Serie 13121 nummers- 11 12 13 67923 16 17 24 GEBOORTEN 8 Sept. Yvonne Marie Marguérile Dumorlier, dochter van Leo en van Maria Vermeersch. (Montanusslraat) 11 id. Frans Henri Marie Georges Cornelius Rommelaere, zoon van Georges en van Maria Vilain. (Weststraat). HUWELIJKSBELOFTEN. 6 Sept. Leopold Cornéli», huishofmeester, ge huisvest te Si-Joos-ien Noode, met Malvina Dieusaerl, kleermaakster, gehuisvest te Dixmude. OVERLIJDENS. 7 Sept. Coleia Brigilla VanlioucKe, renteniersier, geboren tc Nieuport den 2 October 1819, dochter vau Antonius en van Philippina Amelool, weduwe van Charles Wyllie. (Kiekenslraat). DIIMÜDB. 1 Sept. Eieren per 25 Boter per kilo 2-60 tot 0 00 2-80 tot 3-10 VBÜRNE.- Boter- per kilo. 2-70 *3-10 Eieren per 25, 2,5ö &J2,65 (toinbal «Faskanrt en Vogelpik op zondag 13 September in de Stad Brugge bij Eug Brusseel Verkensmarkl. Combat Jaskaarl enYogelpik op zondag 13 September in den Kleinen Engel bij Alfons Esther. Ik ondergeteckendc maak hel geëerd publiek bekend dal ik mij komt le vesiigen, in hel schoen- magazijn hel Sloflerlje, Noordstraai 44, waar ik mij goed voorzien heb iu alle slach van Schoenen, die ik Ier irouw en aan den nauuslen prijs zal afzeilen ook worden alle vi-rinakingen in hel huis aanvaard. Tevens beveel ik mij aan in alles wni mijnen sliel hetrefi, zooais alle slach van l,oo«l en Zinkwerk. Trouwe en spoedige bediening zijn zuivere lleliom Kolen van Sunderland zonder bedrog, en deze zijn herkomstig uil dezelfde sireek als de Lainhiuu Kolen, de eene zijn zooveel waard als de andere, al deze kolen en nog andere kool mijnen liggen in het graafschap Durham. Sunder land rlii is eene kleine slad, Haven op de kusl van dit graafschap Dus verkoop ik mijne kolen in vertrouwen en zonder bedrog Sunderlandsche. Altijd le verkrijgen in magazijn C. Spagnaerfa. Zich te bevragen bij Charles Ver strati:, Camionneur, Noordstraat, Dixmude. m Bl 1,1 UjiftuLj ik Mm mHjiwiuwHMM»Bn&ai le bekomen hij Gusiual Vanloo, in d'Eendraclu Paaphoik. Sl Vijf honderd franks belooning aan degene welke kan bewijzen, dat er nog door andere invoerders van kolen, de Lamhlonkolen hier in België worden ingevoerd, dan door den hoer Oscar llclsinoorlel, Keizerslaan 21 Oostende, waarvoor er als vertegen woordiger is aangesteld voor Dixmude en omstre ken, O. Kobbe-De Hou. dal alle kolen onder den na m van Sunderlandsche, door sommige concurrenten worden aangeboden, eene grove misleiding is, en dil slechts berusl op een schan delijk bedrog Nazicht der trekkingen vreemde waard' aan 3 i/i. 4 en 4 i/« I iW,|„t ■■IMIM III I I I I |_I»T1~T1 de besle dei chocoladtn alsook le bi komen op coinmande Sorbet* en Glacé* Pasioibakker, Kiek»nstraal, 3

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 3